Официален сайт на Община Вълчи дол

Open menu

МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Информация
 Образци
Услуги

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Услуги

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Устройство на територията
Общинска собственост
Околна среда

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ 

В СИЛА ОТ 14.05.2024;

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 към чл. 25 от НОАМТЦУ

НАРЕДБА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ С ОБЩИНСКО ЗНАЧЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ ЗА ИНВЕСТИЦИЯ КЛАС В
наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната прогноза;
Наредба за условията и реда за финансиране на спортните клубове и дейности в Община Вълчи дол;
Наредба за реда за упражняване правата на собственост на община Вълчи дол в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел;
Наредба за символиката на Община Вълчи дол;
Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни и птици на територията на Община Вълчи дол;
Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Вълчи дол;
Правилник за организацията и дейността на общински съвет вълчи дол, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация;
Наредба №1 за обществения ред на територията на Община Вълчи дол;
Наредба за условията и реда за провеждане на търговска дейност на територията на Община Вълчи дол;
Наредба № 1 за обществения ред на територията на Община Вълчи дол;
Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси;
Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Вълчи дол;
Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Вълчи дол;

Наредба за реда за провеждане на търговска дейност на територията на община Вълчи дол;

Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди;