Официален сайт на Община Вълчи дол

Open menu

МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Информация
 Образци
Услуги

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Услуги

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Устройство на територията
Общинска собственост
Околна среда

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

ГФО за 2022 г.;
 ГФО за 2021 г.;
ГФО за 2020 г.;
ГФО за 2019 г.;
ГФО за 2018 г.;

ГФО за 2017 г.;

Отчети 2017 - в изпълнение на чл.140, ал.6 от ЗПФ;

2016 г.

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА;

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

ОКИБ;

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС;

2015 г. 

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА;


ОДИТНО СТАНОВИЩЕ; 


ОКИБ


СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС;

2014 г.

ДОКЛАД;

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА;


ОКИБ на Община Вълчи дол към 31.12.2014 година;


Счетоводен баланс на Община Вълчи дол към 31.12.2014 година;


 СТАНОВИЩЕ;

2013 г.

ДОКЛАД  (Решение №441 20.11.2014 г.)


ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА към годишния финансов отчет на ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ за 2013 г.а;


ОКИБ на Община Вълчи дол към 31.12.2013 година;


Счетоводен баланс на Община Вълчи дол към 31.12.2013 година;

2012

Счетоводен баланс на Община Вълчи дол към 31.12.2012г.


ОКИБ на Община Вълчи дол към 31.12.2012г.


Одитно становище за заверка без резерви с обръщане на внимание на ГФО за 2012 година.