Официален сайт на Община Вълчи дол

Open menu

МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Информация
 Образци
Услуги

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Услуги

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Устройство на територията
Общинска собственост
Околна среда

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

18.06.2024

ЗАПОВЕД № 24-683

На основание чл. 44, ал.1, т.17 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

        Изменям и допълвам заповед №23-94/06.02.2023 година за утвърждаване на Устройствен правилник на Общинска администрация Вълчи дол, съгласно      приложение към настоящата Заповед.

        Изменението да се публикува на интернет страницата на Общината и да се сведе до знанието на служителите чрез преките им ръководители.

        Заповедта се изготви в два еднообразни екземпляра – един за Секретар на Община и един за деловодството...

Прочетете повече...