Официален сайт на Община Вълчи дол

Open menu

МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Информация
 Образци
Услуги

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Услуги

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Устройство на територията
Общинска собственост
Околна среда

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

ПРИЕТ  на 6-то редовно заседание!

 

П  Л  А  Н за заседанията на Общински съвет Вълчи дол през 2024 година

 

м.януари-м.февруари 2024 год.

 

            1. Приемане на план за работа на ОбС през 2024 год.

                                                          Докл.:Председател на ОбС

                2. Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в община Вълчи дол през 2024 година                               

                                                        Докл.: кмет на община  

            3. Приемане на Бюджета на общината за 2024 година(след публикуване на ДБ)

                                                            Докл.: кмет на община  

              4.Отчет за работата на ОбА по изпълнение на решенията на ОбС за периода м.07.2023- м.12.2023 год.

                                                              Докл.: Кмет на община                                                                         

              6. Анализ за работата на ОбА с молбите и жалбите на гражданите през 2023 година

 

7.Текущи

 

м.март-2024 год.

           1. Отчет за касовото изпълнението на Бюджет- 2023 към 31.12.2023 год.

                                                           Докл. Кмет на община

            2. Отчет по изпълнението на Програмата за закрила на детето за 2023 година приемане на Общинска стратегия за закрила на детето за 2024 год.

                                                          Докл.: Директор ДСП-Вълчи дол

          3. Приемане на годишни отчети  за читалищната дейност в общината през  2023г.

                                                           Докл.:Кмет на община

          4. Текущи.

 

      м.април - 2024 год.

            1.Информация за дейността на ПУ Вълчи дол по спазването на обществения ред и контрола по изпълнението на  Наредба №1 на ОбС

                                                                   Докл. Началник на Участък Полиция

             2.Информация за разходваните средства по снегопочистването

                                                                        Докл.:Кмет на община

           3.  Информация за състоянието и анализ на безработицата в Община Вълчи дол към 31.03.2024г.и обхват и насоченост на програмите за временна трудова заетост.

                                                                  Докл.: Директор БТ

            4.Текущи:

 

м.май 2024год.

              1.Отчет за изпълнение на дейностите от ОбА  по опазване на околната среда

                                                           Докл. Кмет на община

         2. Приемане на представени информации за дейността на Клуб на инвалида и на Клубовете на пенсионера през 2024год.

                                                      Докл.: Кмет на община

      3 .Информация за дейността на ДВЛУИ с.Оборище за 2023 година.

                                                       Докл.: Директор ДВЛУИ-с.Оборище

             4.Текущи:

 

м.юни 2024 година.

             1. „Здравеопазване и здравно осигуряване  в общината и информация за дейността на здравните кабинети.

                                                                Докл. Кмет на община

        2. Приемане на информация представена от Спортните клубове на територията на общината, получаващи финансирне от общинския бюджет за дейността им.

                                                             Докл. Кмет на община

   3. Информация за дейността на ДСП и разкритата Трапезария към него.

                                                      Докл.: Зам.кмет- ресьорен отговорник

            4. Текущи:

 

м.юли 2024 год.

             1. Отчет за дейността на ОбС, през периода м.01.2024г.-м.06.2024 година.

                                                             Докл.:Председател на ОбС

              2.Отчет за работата на ОбА по изпълнение на решенията на ОбС за периода м.01.2024 м.06.2024 год.

                                                              Докл.: Кмет на община                                                                         

3. Отчет за изпълнение на заложените мероприятия в Културен календар на общината за първото шестмесечие на 2024 год.

                                                                           Докл. Кмет на община

            4. Отчет за изпълнение на спортния календар за първото шестмесечие на 2024год.                                                                        

                                                                           Докл. Кмет на община

              5.Текущи:

 

 

м.август 2024год.

            ВАКАНЦИЯ!

 

м.септември 2024год.

 

             1. Информация за подготовката за новата учебна година.

                                               Докл.:  Кмет на община

              2. Текущи:

 

м.октомври 2024год.

               1. Информация за зимната подготовка на общината(кметства, учебни заведения, читалища, пътища)

                                                              Докл.:Кмет на община

            2.Текущи:

 

м.ноември 2024 год.

 

               1. Информация относно изготвени и приети проекти и усвоени средства от ОП. Отчет за изготвени и за приети проекти и усвоени средства от програми на Европейските фондове.

                                                                 Докл. Кмет на община

            2. Текущи:

 

м.декември 2024год.

 

     1. Приемане на план- сметка „Чистота” и ТБО за 2025 година.

2. Приемане на Културен календар на Община Вълчи дол за 2025 година.

                                                                                              Докл. Кмет на община

     3. Приемане на Спортен календар на Община Вълчи дол за 2025 година.

                                                                                              Докл. Кмет на община                    

      4 . Отчет за изпълнение на заложените мероприятия в Културен календар на общината за второто шестмесечие на 2024 год.

                                                                           Докл. Кмет на община

          5. Отчет за изпълнение на спортния календар за второто шестмесечие на 2024год.                                                                        

                                                                           Докл. Кмет на община

 

         6. Текущи

   

          По плана на заседанията на ОбС, председателския съвет при необходимост може да предлага изменения и допълнения.

 

          Във връзка с гореизложеното , Общински съвет  взе  следното

 

Р Е Ш Е Н И Е № 80/24.01.2024г.

             На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, Общински Съвет Вълчи дол приема План за заседанията на Общински съвет Вълчи дол за 2024 година.