Официален сайт на Община Вълчи дол

Open menu

МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Информация
 Образци
Услуги

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Услуги

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Устройство на територията
Общинска собственост
Околна среда

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

Регистър на ЮЛНЦ в които участва общината;

Регистър на приети дарения и покупки на имоти от Община Вълчи дол;

Регистър на категоризираните заведения на територията на Общината;

Регистър на общинските предприятия;

Гл. регистър ЧАСТНА общинска собственост;

Гл. регистър ПУБЛИЧНА общинска собственост;

Регистър за търговски дружества с общ. участие;

Регистър за търговия с цветни и черни метали;

Регистър земеделски имоти;

Разпоредителни сделки.