Официален сайт на Община Вълчи дол

Open menu

МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Информация
 Образци
Услуги

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Услуги

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Устройство на територията
Общинска собственост
Околна среда

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

 ГОДИШЕН ДОКЛАД за наблюдение изпълнението на Плана за интегрирано развитие на община Вълчи дол 2021-2027г. през 2023 г.

  Годишен доклад ПИРО за 2021;

  ПИРО 2021-2027 Вълчи дол;

  Приложение - Визия, цели, приоритети;

  Приложение 1;

  Приложение 1A - Индикативен списък на важни за общината проекти ВД;

  Приложение 2 - Индикативна финансова таблица ВД;

  Приложение 3 - Матрица на индикаторите;