Официален сайт на Община Вълчи дол

Open menu

МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Информация
 Образци
Услуги

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Услуги

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Устройство на територията
Общинска собственост
Околна среда

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

ПК

Ден на заседание

Час

„Бюджет, финанси и инвестиционна политика”

ПОНЕДНИК

12 ФЕВРУАРИ 2024 година

13,00

„Местно самоуправление, нормативна уредба и общинска собственост”

ПОНЕДНИК

12 ФЕВРУАРИ 2024 година

13,30

„Устройство на територията,земеделие и екология

 

НЯМА ДА ЗАСЕДАВА

„Образование, култура, спорт и туризъм”

ПОНЕДНИК

12 ФЕВРУАРИ 2024 година

14,00

„Здравеопазване и социална политика”

ПОНЕДНИК

12 ФЕВРУАРИ 2024 годин;

14,30