Официален сайт на Община Вълчи дол

Open menu

МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Информация
 Образци
Услуги

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Услуги

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Устройство на територията
Общинска собственост
Околна среда

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

№ по ред

Наименование на проекта

Източник на финансиране

Обща стойност

Съфинансиране

Начало на проекта

Статус на ДБФП

Оперативна програма „Околна среда“

 

1

„Доизграждане на битова канализация, канално помпена станция ромски квартал, подмяна водопровод ромски квартал – гр. Вълчи дол”

ОП „Околна среда” 2007-2013г.

9 193 164.00 лв.

 

-

12.01.2009г.

Приключил м. 2010г.

2

„Чисти, разделни и екологични в община Вълчи дол“ 

ОП“Околна среда“ 2014-2020г.

355 556.08 лв.

 

24.02.2022г.

Подаден през 2019г.

Програма за развитие на селските райони

 

3

"Рехабилитация на път VAR 2116 Вълчи Дол - Войводино – граница и частична подмяна на водопроводната мрежа на с. Червенци, община Вълчи дол"

Мярка 321 ПРСР 2013-2017г.

3 728 747.21 лв.

 

-

08.09.2011г.

Приключил м. декември 2016г.

4

 

„Реконструкция на улици, тротоари, улично осветление и рехабилитация на обществени зелени площи – паркове, градини, детски площадки и съоръженията към тях, в т. ч. доставка на съоръжения в град Вълчи дол”

Мярка 322 ПРСР 2013-2017 г.

2 134 803.67 лв.

 

-

28.06.2012г.

Приключил м. декември 2014г.

5

„Реконструкция на улици  в град Вълчи дол, община Вълчи дол“

ПРСР 2014-2020 г.

2 299 247.29 лв.

 

26.01.2018г.

Приключил м. януари 2021г.

6

„Подобряване на образователната инфраструктура на община Вълчи дол – основен ремонт и реконструкция на СУ „Васил Левски” гр. Вълчи дол”

ПРСР 2014-2020 г.

926 264.94 лв.

 

-

09.03.2020г.

Приключил м. март 2023г.

7

„Реконструкция на Културен дом, гр. Вълчи дол с изпълнение на мерки за енергийна ефективност” - гр.Вълчи дол

ПРСР 2014-2020 г.

494 252.90 лв.

 

-

28.11.2019г.

Приключил м. ноември 2022г.

8

„Оборудване и/или обзавеждане на ОУ „Св. Иван Рилски“ УПИ I, кв. 54, с. Червенци, Община Вълчи дол“

ПРСП 2014-2020г. BG06RDNP001-19.101 - МИГ Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия - мярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура

7 945.84 лв.

-

13.07.2020 г.

Приключил м. юни 2023г.

9

„Подобряване на образователната инфраструктура на община Вълчи дол - основен ремонт и реконструкция на обединено училище „Св. Иван Рилски“ – УПИ I, кв. 54, с. Червенци, община Вълчи дол“

ПРСП 2014-2020г. BG06RDNP001-19.101 МИГ Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия - мярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура

260 667.15 лв.

-

04.01.2021 г.

Приключил м. юни 2023г.

10

"Изграждане и обзавеждане на център за изкуство и занаяти в УПИ IV-632, кв. 44 по плана на гр. Вълчи дол, общ. Вълчи дол"

ПРСП 2014-2020г. BG06RDNP001-19.290 МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия - Мярка 7.5 Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура

60 407.50 лв.

 

27.01.2022г.

Изпълняват се дейности по проекта Приключва на 27.01.2025 г.

11

„Основен ремонт на ул. "Хр. Смирненски" от о.т. 227 до о.т.193, ул. "Черно море" от о.т. 230 до о.т. 182 и ул. "Иван Вазов" от о.т. 183 до о.т. 191, град Вълчи дол“, Етап I „Основен ремонт на ул. "Хр. Смирненски" от о.т. 227 до о.т.193, ул. "Черно море" от о.т. 183 до о.т. 182 и ул. "Иван Вазов" от о.т. 183 до о.т. 191, град Вълчи дол“

ПРСП 2014-2020г. BG06RDNP001-19.550 - МИГ Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия - мярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура

219 496.12 лв.

126 048.93 лв.

30.05.2023г.

Изпълняват се дейности по проекта

Приключва на 30.06.2025г.

12

"Изграждане на Туристически информационен център в град Вълчи дол"

ПРСП 2014-2020г. BG06RDNP001-19.290 МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия - Мярка 7.5 Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура

89 580.04 лв.

 

15.08.2023г.

Изпълняват се дейности по проекта

Приключва на 30.06.2025г.

13

„Закупуване и монтаж на озвучителна система за обезпечаване дейността на Културен дом, град Вълчи дол“

ПРСП 2014-2020г. BG06RDNP001-19.550 - МИГ Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия - мярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура

27 200.00 лв.

 

28.11.2023г.

Изпълняват се дейности по проекта

Приключва на 30.06.2025г.

14

„Основен ремонт и подобряване на енергийната ефективност на ДГ „Здравец“, гр. Вълчи дол“

ПРСР 2014-2020г.

BG06RDNP001-7.020 Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“

976 616.23 лв.

 

10.01.2024г.

Изпълняват се дейности по проекта

Приключва на 15.09.2025г.

15

Основен ремонт на улици в Община Вълчи дол

ПРСР 2014-2020г.

BG06RDNP001-7.017 - Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“

1 949 870.42 лв.

 

 

Одобрен

В процес на сключване на ДБФП

Национален план за възстановяване и устойчивост

16

„Основен ремонт за енергийно обновяване сградата на Община Вълчи дол“

Национален план за възстановяване и устойчивост,

BG-RRP-4.020 - ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ПУБЛИЧЕН СГРАДЕН ФОНД ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ, КУЛТУРА И СПОРТ

1 610 882.58 лв.

210 589.73 лв.

 

Одобрен

В процес на сключване на ДБФП

17

„Основен ремонт за енергийно обновяване сградата на НЧ "Просвета - 1926 г.", с. Михалич“

Национален план за възстановяване и устойчивост,

BG-RRP-4.020 - ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ПУБЛИЧЕН СГРАДЕН ФОНД ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ, КУЛТУРА И СПОРТ

669 757.87 лв.

65 400.00 лв.

 

Одобрен

В процес на сключване на ДБФП

Оперативна програма „Региони в растеж“

 

18

Ремонт, преустройство и осигуряване на обществено достъпна среда на Професионална гимназия по земеделие и горско стопанство“ – с. Стефан Караджа

ОП „РР“ 2014-2020г.

1 299 347.02 лв.

 

-

21.12.2016г.

Приключил м. юни 2019г.

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

 

19

„Нови възможности за грижа“

ОП „РЧР“ 2014-2020г.

146 579.49 лв.

 

-

24.03.2015 г.

Приключил м. март 2016г.

 

20

„Грижа за достоен и независим живот“

ОП „РЧР“ 2014-2020г.

487 387.21 лв.

 

-

02.11.2015г

Приключил м. юли 2017г.

 

21

„Подкрепи ме, за да успея”

 

Световна банка и МТСП

 

571 007.00 лв.

 

-

06.06.2012г

Приключил

 

22

„Подкрепи ме, за да успея“

ОП „РЧР“ 2014-2020г.

941 446.02 лв

 

-

27.04.2016г.

Приключил м. септември 2023г.

 

23

„Приеми ме 2015“

ОП „РЧР“ 2014-2020г.

123 432.10 лв.

 

-

01.12.2015г.

Приключил м. декември  2023г.

24

„Активни младежи в Община Вълчи дол“

ОП „РЧР“ 2014-2020г.

368 750,68 лв.

 

-

27.04.2016г.

Приключил м. юли 2017г.

 

25

„Реализация чрез интеграция в Община Вълчи дол”

ОП „РЧР“ 2014-2020г.

и

ОП „НОИР”2014-2020г.

851 378,31 лв.

 

-

01.03.2019г.

Приключил м. август 2022г.

26

„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Вълчи дол" – Компонент 2

ОП „РЧР“ 2014-2020г.

92 292.48 лв.

 

-

17.06.2019 г.

Приключил м. август 2020г.

27

„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Вълчи дол" – Компонент 3

ОП „РЧР“ 2014-2020г.

96 465.00 лв.

-

16.03.2020 г.

Приключил м. януари 2021г.

28

„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Вълчи дол" – Компонент 4

ОП „РЧР“ 2014-2020г.

46 146.24 лв.

-

18.08.2020г.

Приключил м. февруари 2021г.

29

Патронажна грижа + в община Вълчи дол

ОП „РЧР“ 2014-2020г.

160 979.79 лв.

-

01.09.2021 г.

Приключил м. септември 2022г.

30

Патронажна грижа + в община Вълчи дол

ОП „РЧР“ 2014-2020г.

85 511.96 лв.

-

02.10.2022г.

Приключил м. март 2023г.

31

„Грижа в дома в Община Вълчи дол“

ОП „РЧР“ 2014-2020г.

631 082.79 лв.

-

06.03.2023г.

Изпълняват се дейности по проекта

32

„Укрепване на общинския капацитет в Община Вълчи дол“

ОП „РЧР“ 2021-2027г., ЕСФ+

34 642.00 лв.

-

30.01.2023г.

Приключил на 01.04.2024г.

Оперативна програма „Административен капацитет 2013-2017г.

 

33

"Повишаване на капацитета на

служителите на Община Вълчи дол за реализиране на ефективни политики и по - качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса"

ОП“АК“

79 905.54 лв.

 

-

13.12.2013г.

Приключил 10.09.2014г.

 

34

“Повишаване на квалификацията на служителите в Община Вълчи дол”

ОПАК

53156.00 лв.

 

-

09.05.2013

Приключил 09.05.2014г. 

35

"Модерна администрация в услуга на гражданите и бизнеса"

ОПАК

63621.00 лв.

 

-

26.11.2014г.

Приключил 19.08.2014г.

36

"Ефективна и ефикасна общинска администрация Вълчи дол"

ОПАК

73922.00 лв.

 

-

14.08.2013г.

Приключил 2014г.

Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство”

 

37

"Промоционална кампания на продукти от рибарство и аквакултури в община Вълчи дол"

Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство”; МЗХ - ИАРА

338 553.10 лв.

 

-

10.04.2013г.

Приключил 10.04.2014 г.

МТСП , Фонд "Социална закрила"

 

38

„Закупуване на специализирано кухненско оборудване и обзавеждане на кухнята на Домашен социален патронаж град Вълчи дол“

МТСП , Фонд "Социална закрила"

23 815.00 лв.

 

1 000,00 лв.

07.07.2015г.

Приключил 23.11.2015г.

 

39

"Разкриване на "Обществена трапезария" към Домашен социален патронаж град Вълчи дол"

МТСП , Фонд "Социална закрила"

11736.90 лв.

 

-

01.07.2013 г.

Приключил 31.12.2013г.

40

„Закупуване на специализирано кухненско оборудване и обзавеждане за кухнята на Домашен социален патронаж – гр. Вълчи дол”

МТСП , Фонд "Социална закрила"

29 660.65 лв.

 

 

-

02.07.2019г.

Изпълняват се дейности по проекта

41

ЦП „Топъл обяд в условията на извънредна ситуация 2020“

МТСП , Фонд "Социална закрила"

82 331.00 лв.

-

04.05.2020г.

Приключила на 31.12.2020 г.

42

„Обществена трапезария в Община Вълчи дол 2021“

МТСП , Фонд "Социална закрила"

119 520.00 лв.

-

04.01.2021г.

Приключил на 31.12.2021г.

43

„Обществена трапезария в Община Вълчи дол 2022“

МТСП , Фонд "Социална закрила"

128 400.00 лв.

-

04.01.2022г.

Приключил на 31.12.2022г.

Оперативна програма ца храни и/или основно материално подпомагане

 

44

„Осигуряване на топъл обяд в Община Вълчи дол“

ОПХОМП

61 139.27 лв.

 

 

-

01.05.2015г.

Приключил 30.04.2016 г.

45

„Осигуряване на топъл обяд в Община Вълчи дол“

ОПХОМП

683 855.22 лв.

-

01.05.2016г.

Приключил на 30.04.2020г.

46

„Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в Община Вълчи дол“

ОПХОМП

264 814.00 лв.

-

01.01.2021г.

Приключил на 30.09.2023г.

47

„Топъл обяд в Община Вълчи дол“

Програма "Храни и основно материално подпомагане" 2021-2027г., ЕСФ+

924 950.40 лв.

-

01.10.2022г.

Изпълняват се дейности по проекта

Оперативна програма „Наука, образование и интелигентен растеж“

 

48

„Подкрепа за предучилищното възпитание и активно социално приобщаване на децата от Община Вълчи дол“

ОПНОИР

479 130.00лв.

 

-

27.07.2016г.

Приключил м. ноември 2017г.

49

„Празнична етнопалитра в училище”

ОПНОИР

388 634.06 лв

 

 

-

10.10.2013

Приключил м. декември 2014г.

МТСП, Проект„Красива България“

 

50

Осигуряване на достъпна среда на сградата на Община Вълчи дол“

МТСП

Проект

„Красива България“ 2016г.

169 469.99 лв.

20 336.28 лв.

02.09.2016г.

Приключил на 31.12. 2016г.

 

51

„Изпълнение на мерки за енергийна ефективност на НЧ „Асен Златаров – 1937“, с. Генерал Киселово“

МТСП

Проект

„Красива България“ 2017г.

50 694.79 лв.

15 351.00 лв.

10.03.2017г.

Приключил 31.12. 2017г.

 

52

„Ремонт на сграда съблекалня и реновация на открит басейн за обществено ползване и пространството около него в УПИ I, кв.85 по плана на град Вълчи дол“

МТСП

Проект

„Красива България“ 2018г.

359 039.00 лв.

239 048.00 лв.

15.06.2018г.

Приключил на 31.12. 2018г.

 

53

„Ремонтни дейности на Обединено училище „Васил Левски” – с. Михалич и на прилежащото външно пространство около него”I етап

МТСП

Проект

„Красива България“ 2019г.

119 245.00 лв.

67 159.00 лв.

 

02.07.2019г.

Приключил на 31.12. 2019г.

54

„Осигуряване на достъпна среда на сградата на Поликлиниката в гр. Вълчи дол“

 

МТСП

Проект

„Красива България“ 2019г. извънредна

119 099.00

 лв.

 

27 393.00 лв.

 

09.08.2019г.

Приключил на 31.12. 2019г.

55

"Основен ремонт и преустройство в "Многофункционална, обществена зала", находящ се в УПИ XXXI, кв.29 /ПИ с идентификатор №12574.501.1404/ по плана на гр. Вълчи дол, общ. Вълчи дол"

МТСП

Проект

„Красива България“ 2020г.

86 580.00 лв.

110 192.00 лв.

12.02.2020г.

Приключил на 31.12. 2020г.

56

„Ремонт на Обединено училище „Васил Левски“ – с.Михалич и на прилежащото външно пространството около него"-  II етап

МТСП

Проект

„Красива България“ 2022г.

98 530.00 лв.

130 609.00 лв.

28.02.2022г.

Приключил на 31.12. 2022г.

57

Основен ремонт на част от сграда с идентификатор №21717.501.174.1 по плана на с. Добротич

МТСП

Проект

„Красива България“ 2023г.

127 817.00 лв.

227 229.00 лв.

27.03.2023г.

Приключил на 31.12. 2023г.

МОСВ, Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/

 

58

„Закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци с преустановена експлоатация на Община Вълчи дол”

МОСВ, ПУДООС

1 147 310.02 лв.

 

-

 

Приключил през 2020г.

59

„Изграждане на парк за отдих и игри“

МОСВ, ПУДООС, „Обичам природата  - и аз участвам“ 2017г.

9 967.20 лв.

 

-

31.05.2017г.

Приключил м. октомври 2017г.

60

„Нашия малък и обичан еко свят“

МОСВ, ПУДООС, „Обичам природата  - и аз участвам“ 2017г.

4 925.80 лв.

 

-

05.07.2017г.

Приключил м. октомври 2017г.

 

61

„Спорт и природа – ръка за ръка”

/кметство с. Есеница/

МОСВ, ПУДООС, „Обичам природата  - и аз участвам“ 2018г.

 

9 562.80 лв.

 

-

24.07.2018г.

Приключил м. ноември 2018г.

62

„Обичам природата”

/ в ДГ „Слънце, с. Михалич, филиал с. Есеница/

МОСВ, ПУДООС, „Обичам природата  - и аз участвам“ 2018г.

4 946.20 лв.

 

-

11.07.2018г.

Приключил м. октомври 2018г.

 

63

„Щастливо детство и зелено бъдеще”

/ в ДГ „Звездица” , с. Стефан Караджа, филиал с. Червенци/

МОСВ, ПУДООС, „Обичам природата  - и аз участвам“ 2018г.

4 989.60 лв.

 

-

15.06.2018г.

Приключил м. октомври 2018г.

 

64

„Играя и уча сред природата”

/ в  ДГ „Надежда Крупская”, с. Генерал Киселово/

МОСВ, ПУДООС, „Обичам природата  - и аз участвам“ 2018г.

4 540.50 лв.

 

-

15.06.2018г.

Приключил м. октомври 2018г.

 

65

„Зона за отдих и спорт на открито

/ в  ОбУ „Васил Левски”, с. Михалич/

МОСВ, ПУДООС, „Обичам природата  - и аз участвам“ 2018г.

4 995.10 лв.

 

-

07.06.2018г.

Приключил м. октомври 2018г.

66

”Да запазим природата чиста“ с. Генерал Киселово общ. Вълчи дол

МОСВ, ПУДООС, „Обичам природата  - и аз участвам“ 2019г.

9 666.00 лв.

 

-

03.06.2019г.

Приключил м. ноември 2019г.

67

„Обичам природата и аз участвам” на ОбУ „Свети Иван Рилски” , с. Червенци

МОСВ, ПУДООС, „Обичам природата  - и аз участвам“ 2019г.

4974.36лв.

 

-

21.06.2019г.

Приключил м. октомври 2019г.

68

„С грижа за природата”, на ДГ „Здравец”, гр. Вълчи дол

МОСВ, ПУДООС, „Обичам природата  - и аз участвам“ 2019г.

4 912.20лв.

 

-

07.05.2019г.

Приключил м. октомври 2019г.

69

„Класна стая на открито”  /ОУ „Климент Охридски”, с. Стефан Караджа/

МОСВ, ПУДООС, „Обичам природата  - и аз участвам“ 2020г.

4915.92 лв.

-

 

Приключил м. октомври 2020г.

70

„Децата и природата – ръка за ръка”    / ДГ „Слънце”, с. Михалич/

МОСВ, ПУДООС, „Обичам природата  - и аз участвам“ 2020г.

4 999.40 лв.

-

 

Приключил м. октомври 2020г.

71

„Обособяване на детски кът сред природата“ /Община Вълчи дол/

МОСВ, ПУДООС, „Обичам природата  - и аз участвам“ 2021г.

9 915.60 лв.

5 727.54 лв.

 

Приключил м. ноември 2021г.

72

„Слънчева Бояна“ /с. Бояна, общ. Вълчи дол/

МОСВ, ПУДООС, „Обичам природата  - и аз участвам“ 2021г.

9974.00 лв.

-

 

Приключил м. ноември 2021г.

73

„Ние сред природата – спорт и отдих в училищния двор в СУ „Васил Левски“, гр. Вълчи дол“ / СУ „Васил Левски“, гр. Вълчи дол“/

МОСВ, ПУДООС, „Обичам природата  - и аз участвам“ 2021г.

5 000.00 лв.

-

 

Приключил м. октомври 2021г.

74

„Обичам природата, и аз участвам“ /ПГЗГС с. Стефан Караджа, общ. Вълчи дол/

МОСВ, ПУДООС, „Обичам природата  - и аз участвам“ 2021г.

4 970.00 лв.

-

 

Приключил м. октомври 2021г.

75

„С любов към природата“ /ДГ „Здравец“, гр. Вълчи дол/

МОСВ, ПУДООС, „Обичам природата  - и аз участвам“ 2023г.

7 494.00 лв.

-

 

Приключил м. октомври 2023г.

76

„Зона за отдих и спорт на открито“ /ОбУ „Васил Левски“, с. Михалич/

МОСВ, ПУДООС, „Обичам природата  - и аз участвам“ 2023г.

7 436.00 лв.

-

 

Приключил м. октомври 2023г.

Други финансиращи програми

77

„Развитие на заетостта в община Вълчи дол чрез ИНОВАТИВЕН ПОДХОД“

ФМ на ЕИП , Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи,

BGLD-1.007 Малка грантова схема „Създаване на работни места“

391 157.07 лв.

 

28.02.2023г.

В изпълнение

Изпълняват се дейности по проекта

Приключва 30.04.2024г.

 

78

„Председателството на България в Съвета на Европейския съюз – Община Вълчи дол”

грантова схема Подкрепа на инициативи на общините, свързани с регионалното измерение на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018” на НСОРБ

3 000.00 лв.

 

-

01.05.2018г.

Приключил м. май 2018 г.

79

Изграждане на мрежа за безплатен Wi-Fi на територията на Община Вълчи дол

ЕК, инициативаWIFI4EU

15 000.00 евро

 

-

м. януари 2019г.

Изпълняват се дейности по проекта

80

„Пълноценна социализация на ученици в Община Вълчи дол“

 

Конкурсна процедура 33.20-2021, Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ)

17 240.50 лв.

-

м. октомври 2021г.

Приключил м. юли 2022 г.

 

 

 

 

Изготвил:

С.Иванова

Директор Дирекция „ИПХД“