Официален сайт на Община Вълчи дол

Open menu

МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Информация
 Образци
Услуги

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Услуги

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Устройство на територията
Общинска собственост
Околна среда

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

ГОДИШЕН ПЛАН за дейността на звеното за вътрешен одит в Община Вълчи дол за 2024 г.

СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН за дейността на звеното за вътрешен одит в Община Вълчи дол за периода : 2024 – 2026 г.

СТАТУТ НА ЗВЕНО „ВЪТРЕШЕН ОДИТ” В ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ