Официален сайт на Община Вълчи дол

Open menu

МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Информация
 Образци
Услуги

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Услуги

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Устройство на територията
Общинска собственост
Околна среда

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

 

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА И КРИТЕРИИТЕ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ В ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ
 Приемане на план-сметка за битовите отпадъци за 2023г.
  План за действие на Община Вълчи дол в изпълнение на областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (2022 – 2030г.);
  Мотиви за изменение и допълнение на наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Вълчи дол;
  Съобщение за вземане на решение за определяне рамера на такса битови отпадъци и приемане на план-сметка за разходите за дейност "чистота" за 2022г.;

>> Доклад Относно: Обсъждане на Правилник

Докладна записка от Георги Тронков-Кмет на община Вълчи дол, относно изменение и допълнение на Наредба №1 за обществения ред на територията на Община Вълчи дол;
  Докладна записка от Тошко Петров Янев- Кмет на община Вълчи дол, относно изменение и допълнение в Нaредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Вълчи дол;
Докладна записка от Тошко Петров Янев- Кмет на община Вълчи дол, относно изменение и допълнение на Нaредба №1 за обществения ред на територията на Община Вълчи дол;