Официален сайт на Община Вълчи дол

Open menu

МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Информация
 Образци
Услуги

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Услуги

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Устройство на територията
Общинска собственост
Околна среда

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

 

 

 

04.08.2022 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Вълчи дол, на основание чл. 4, ал. 4 от Наредба № 4 от 1 февруари 2021 г. за прилагане на националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност обявява, че определеното длъжностно лице по чл. 4, ал. 2 от същата наредба на общината за организиране и контролиране на преброяването на безстопанствените кучета на територията на общината е инж. Диана Петрова, Главен експерт в Дирекция „Устройство на територията и общинска собственост”.

 

03.08.2022 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Вълчи дол, на основание чл. 8, ал. 2 от Наредба № 4 от 1 февруари 2021 г. за прилагане на националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност обявява, че определеното длъжностно лице по чл. 8, ал. 1 от същата наредба на общината за подготовка и провеждане изпълнението на дейностите по залавяне, кастрация, маркиране, ваксинация, обезпаразитяване и връщане по места на обработените безстопанствени кучета е инж. Диана Петрова, Главен експерт в Дирекция „Устройство на територията и общинска собственост”.

Община Вълчи дол има сключен Договор № 243 от 29.06.2022 г. с Фондация „ЛЪКИ  ХЪНТ ПРОДЖЕКТ”  за изпълнение на по-горе цитираните  дейности.