Официален сайт на Община Вълчи дол

Open menu

МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Информация
 Образци
Услуги

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Услуги

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Устройство на територията
Общинска собственост
Околна среда

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

П  Р  О  Т  О  К  О  Л   № 7

                                   

ПО ПЪРВА ТОЧКА:

Докладна записка Калоян Цветков- кмет на община Вълчи дол , относно Заповед РД-24-7706-26/09.02.2024г. на Областния управител на област с административен център Варна, по силата на която е върнато Решение №84 от Протокол №6 от заседание на Общински съвет Вълчи дол, проведено на 24.01.2024г.

ОбС взе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 99

             На основание чл.21,ал.2 в изпълнение на правомощията си по чл.21,ал.1,т.13 от  ЗМСМА, чл.5,т.5 от Наредба №14 за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за производство, преобразуване, пренос и разпределение на електрическа енергия, чл.55 от Конституция на Република България, Общински съвет Вълчи дол приема:

               1.Ветрогенератор, предвиден за инсталиране на територията на община Вълчи дол да бъде отдалечен на разстояние минимум 10 (десет) пъти от височината си от жилищни или стопански сгради в урбанизирана територия.

               2.Височината по смисъла на т.1 е височината на главината плюс радиуса на ротора.Разстоянието се ицзмерва от центъра на основата на мачтата до най-близката жилищна и стопанска сграда, която е построена в територията.

      

ПО ВТОРА ТОЧКА:

Докладна записка Калоян Цветков- кмет на община Вълчи дол , относно приемане на Бюджета на Община Вълчи дол за 2024 година.

общински съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е  № 100

                        На основание чл.52,ал.1 и чл.21,ал.1,т.6 във връзка с чл.27,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА; чл.94, ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси, във връзка с рапоредбиде на ЗДБРБ за 2024 година и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, ОбС Вълчи дол:

1.Приема  бюджета на Община Вълчи дол  за 2024 година, както следва:

1.1.По приходите в размер на 19 685 953 лева, съгласно Приложение №1.1 и Приложение №1.2., в т.ч.:

1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 13 009 762 лева, както следва:

1.1.1.1.Обща субсидия за делегирани дейности в размер на 11 438 277 лева.

1.1.1.2.Собствени приходи на звената на делегиран бюджет в размер на              71 703 лева.

1.1.1.3.Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата   от Европейския съюз /-9 104/ лева.

1.1.1.4.Преходен остатък от 2023 година в размер на 1 508 886 лева,      разпределен както                 следва:

1.Образование – 580 316 лева, в т.ч.:

-          СУ„Васил Левски”-гр.Вълчи дол: 239 636 лева

-          ОБУ„Васил Левски”-с.Михалич: 36 889 лева

-          ОБУ„Свети Иван Рилски”-с.Червенци: 8 562 лева

-          ОУ„Климент Охридски”-с.Стефан Караджа: 712 лева

-          ПГЗГС с. Ст. Караджа – 245 217 лева

-          ДГ“Здравец“-гр.Вълчи дол – 4 406 лева;

-          ДГ“Звездица“-с.Стефан Караджа- 2 793 лева;

-          ДГ„Слънце”-с. Михалич, филиал с. Есеница: 23 002 лева

-          ДГ” Надежда Крупская”-с. Ген.Киселово: 19 639 лева

2. ДПЛУИ - с. Оборище: 552 469 лева

3. Общинска администрация :  376 101 лева, в т.ч.:

-          Отбрана и сигурност – 37 295 лева

-          Образование – 44 643 лева

-          Здравеопазване – 95 200 лева

-          Социално осигуряване, подпомагане и грижи – 198 963 лева

 

1.1.2.Приходи за местни дейности в размер на 6 676 191 лева, в т.ч.:

1.1.2.1 Преходен остатък за местни дейности – 1 336 682 лева, от които налични по бюдетна банкова сметка, в размер на 984 749 лева, разпределен както следва:

1.Община Вълчи дол: 1 336 682 лева, в т.ч.:

-          Капиталови разходи от целева субсидия  - 829 971 лева;

-          Капиталови разходи от други трансфери – 2 500 лева;

-          Средства за зимно поддържане и снегопочистване – 317 091 лева;

-          Средства за текущи ремонти на републикански пътища от АПИ – 53 191 лева;

-          Средства предоставени от МРРБ -133 929 лева;

 

1.1.2.2.Данъчни приходи в размер на 1 075 000  лева.

1.1.2.3.Неданъчни приходи в размер на  1 845 710 лева.

1.1.2.4.Целева субсидия за финансиране на капиталови разходи за местни        дейности, финансирани от републиканския бюджет, в размер на 1 492 000 лева.

1.1.2.5.Обща изравнителна субсидия в размер на 919 200 лева.

1.1.2.6. Средства за зимно поддържане и снегопочистване в размер 167 700      лева.

1.1.2.7. Трансфери за други целеви разходи за местни дейности- 136 400 лева

1.1.2.8. Предоставени трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (- 1 752) лева

1.1.2.9. Временни безлихвени заеми в размер на 202 000 лева

1.1.2.10.Погасени дългосрочни заеми - /-144 816/ лева.

               

1.2.По разходите в размер на 19 685 953 лева, разпределени по функции, групи, дейности и параграфи, съгласно Приложение №2.1 , Приложение №2.2 и Приложение №2.3, в т.ч.:

1.2.1.За делегираните държавни дейности в размер на  13 009 762 лева

1.2.2.За местни дейности в размер на  6 243 591  лева.

1.2.3.За дофинансиране на държавните дейности със средства от собствени приходи и от изравнителна субсидия в размер на 432 600 лева.

 

2.Приема ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА ЗА 2024 година в размер на

2 613 222, съгласно Приложение №3.

2.1.Приема разпределението на целевата субсидия от Републиканския бюджет за капиталови разходи в размер на 1 492 000 лева.

2.2.Приема разчета за обекти за капиталови разходи, финансирани със собствени приходи, в размер на 50 000 лева.

2.3. Приема разчета за обекти за капиталови разходи, финансирани от МРРБ, в размер на 133 929 лева;

2.4.Приема разчета за обекти за капиталови разходи, финансирани от Обща субсидия по ЗДБРБ 2023 в размер на 18 822 лева

2.5.Приема разчета за обекти за капиталови разходи, финансирани от преходни остатъци от субсидия за Зимно поддържане и снегопочистване, в размер на 86 000 лева

2.6.Приема разчета за обекти за капиталови разходи, финансирани от Вътрешни касови трансфери, в размер на 2 500 лева

2.7. Приема разчета за капиталови разходиот преходен остатък от целева субсидия от 2020 година в размер на 6 060 лева

2.8. Приема разчета за капиталови разходи от преходен остатък от целева субсидия от 2021 година в размер на 5 026 лева

2.9. Приема разчета за капиталови разходи от преходен остатък от целева субсидия от 2022 година в размер на 384 168 лева

2.10. Приема разчета за капиталови разходи от преходен остатък от целева субсидия от 2023 година в размер на 434 717 лева.

 

3.Утвърждава разходите за заплати през 2024 година, без звената във функция „Образование“ и функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи“, които прилагат системата на делегирани бюджети, съгласно Приложение №4.

3.1.Приема дофинансирането, за сметка на собствени приходи, на възнаграждения /вкл. администрация на кметства/, и осигурителни вноски в държавно делегираната дейност, в размер на 326 300 лева.

 

4. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва:              

4.1.Членски внос в размер на 8 000 лева.

4.2.Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет в размер на 14 000 лева, в т.ч.отразени в дейност „Общинска администрация“, „Общински съвет“ и  „Обредни домове и зали“.

4.3.Субсидии за:

4.3.1.читалища в размер на 368 368 лева, съгласно Приложение №5.

4.3.2.спортни клубове в размер на 50 000 лева, както следва:

-БК ”Вихър-2002” - гр. Вълчи дол: 16 000лева;

-СНЦ „Спортен клуб Вихър” – 9 000 лева

-ФК „Вихър 2016”-гр.Вълчи дол:  16 000 лева;

-ФК „Устрем”-с. Караманите: 6 000 лева;

-ФК „Спортист”- с. Михалич: 1 000 лева;

-СНЦ „Петко Сираков-2021“гр.Вълчи дол- 2 000 лева

 

5. Приема следните лимити за разходи:

5.1.СБКО в размер до 3% от средствата за основна работна заплата на заетите по трудови правоотношения.

5.2.Разходи за представителни цели на Кмета на Община Вълчи дол в размер на 12 000 лева.

5.3.Разходи за представителни цели на Председателя на Общински Съвет  в размер на 5 000 лева.

5.4. Разходи за представително и работно облекло на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения в Общинска администрация и дейностите към нея, както следва:

      5.4.1.В размер на 300 лева за всички служители, заемащи административни длйжности

      5.4.2. В размер на 100 лева за работно облекло за длъжностите, обслужващи дейност ДСП, дейност БКС, дейност Озеленяване и дейност Чистота.

       5.4.3. Помощи за погребения на самотни, без близки и роднини, бездомни и настанени в заведения за социални услуги лица в размер на 154 лева с ДДС, в т.ч. за ковчег 54 лева без ДДС, изкопаване на гроб 70 лева с ДДС,  и превоз 30 лева, с ДДС.

 

6.Утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разходи:

6.1.За пътуващите от местоживеенето до месторабота и обратно, съгласно Приложение №6 и Приложение №6.1

 

7.Одобрява изплащането на транспортни разходи, както следва:

7.1.На медицинския персонал, зает в училищното здравеопазване, медицинския персонал, зает в ДПЛУИ и пътуващите служители в ДПЛУИ, в размер на 100% от действително извършените разходи.

7.2.На пътуващите служители от Общинска администрация  в рамките на 100% от действително извършените разходи.

 

8.Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз, съгласно Приложение №7.

 

9.Определя второстепенните разпоредители с бюджети, както следва:

9.1.ДПЛУИ - с.Оборище;

9.2.СУ”Васил Левски” - гр.Вълчи дол;

9.3.ОБУ”Васил Левски” - с.Михалич ;

9.4.ОУ”Климент Охридски” - с.Стефан Караджа;

9.5.ОБУ”Св.Иван Рилски” - с.Червенци;

9.6.ПГЗГС - с. Ст.Караджа;

9.7.ДГ”Здравец” - гр.Вълчи дол;

9.8.ДГ”Звездица” - с.Стефан Караджа, филиал - с.Червенци;

9.9.ДГ”Слънце” - с.Михалич, филиал - с.Есеница;

9.10.ДГ”Надежда Крупская” - с.Генерал Киселово.;

9.11. Детска кухня и детска ясла към ДГ”Здравец” – гр.Вълчи дол.

 

10.Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат поети през 2024 година, в размер на 1 700 000 лева, от средносрочния размер на отчетените четири години.

 

11.Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2024 година, в размер на 4 000 000 лева.

 

12.Утвърждава размера на просрочените задължения за 2024 година, в размер на 213 250 лева, съгласно Приложение №8.

 

13.Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2024 година, в размер на 382 000 лева.

 

14.Оправомощава Кмета на Община Вълчи дол да извършва компенсирани промени по бюджета на Община Вълчи дол за 2024 година, както следва:

14.1.В частта за делегирани от държавата дейности - между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие, че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.

14.2.В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

 

15.Възлага на Кмета на Община Вълчи дол:

15.1.Да утвърди бюджетите на разпоредители с бюджет от по-ниска степен.

15.2.Да организира разпределението на бюджета и да утвърди разпределението.

15.3.Да информира Общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на  нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.

15.4..Да включва информация по чл.125, ал.4 от Закона за публичните финанси в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.

15.5.Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от ЕС по отделните общински проекти, в съответствие с изискванията на съответния Управляващ орган и на Министерство на финансите.

 

16.Упълномощава Кмета на Община Вълчи дол да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от ЕС и  по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.

16.1.За всеки отделен случай Кметът на общината определя или договаря срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма.

16.2.При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл.126 от Закона за публичните финанси.

16.3.Във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми, Кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на Общински съвет.

 

17.Упълномощава Кмета на Община Вълчи дол:

17.1.Да разработва и възлага подготовка на общински програми и проекти, и да кандидатства за финансирането им, със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз, и на други донори по национални програми, и от други източници, за реализиране на годишните цели на общината, за изпълнение на общинския план за развитие.

17.2.Да кандидатства за средства от Централния бюджет и други източници за финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти.

 

18.Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския бюджет ежемесечно да докладват за направени вътрешни компенсаторни промени по делегираният им бюджет.

 

19. Утвърждава средства за кметове на кметства и кметски наместници, във връзка с чл.52,ал.2 от ЗМСМА, за 2024 година, съгласно Приложение №9.

 

20.Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно Приложение № 10.

 

21.Утвърждава плащанията за погасяване на общинския дълг през 2024 година, както следва: главница в размер на  144 816 лева и съответните лихви по него, съгласно Приложение №11

 

22.Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2024 година-2027 година, съгласно Приложение №12.

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА:

Докладна записка Калоян Цветков- кмет на община Вълчи дол , относно утвърждаване на списък на имотите-пасища и мери, публична общинска собственост за отдаване под наем, считано от стопанската 2024/2025 година

общински съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е  № 101

                        На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.37и,ал.1 и ал.3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), Общински съвет Вълчи дол:

                       І-Утвърждава списък на пасищата и мерите, публична общинска собственост, които следва да се отдават под наем за общо и индивидуално ползване за стопанската 2024/2025г., съгласно Приложение 1, неразделна част от докладната записка.

                      ІІ- Дава съгласие да бъдат отдавани под наем общински пасища и мери за общо и индивидуално ползване за срок от 5 (пет) стопански години, считано от стопанската 2024/2025г. , на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни.

                    ІІІ-Утвърждава изготвената пазарна оценка от инж.Татяна Кюркчиева-лицензиран оценител, за отдаване под наем за общо и индивидуално ползване за стопанската 2024/2025г., на пасища, и мери в Община Вълчи дол, в размер на 10,00 (десет) лева за декар, съгласно Приложение №1, неразделна част от докладната записка.

                    ІV-Възлага на Кмет на Община Вълчи дол, да предприеме всички правни и фактически действия, по изпълнението на горепосочените решения.

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА:

Докладна записка Калоян Цветков- кмет на община Вълчи дол , относно изменение на Решение №1138/31.08.2023г. на ОбС поради допусната техническа грешка          

    общински съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е  № 102

                        На основание чл.41,ал.2 от Закона за общгинската собственост, във връзка с чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи дол:

           В точка 2 от Решение №1138 от 31.08.2023г., прави следното изменение, както следва:

      Било:   2. Одобрява направената от инж.Йовка Атанасова пазарна оценка за поземлен имот с идентификатор 48524.501.448, с площ 1 071 кв.м., с НТП: за друг вид застрояване в урбанизирана територия по КККР на с.Михалич, с акт за частна общинска собственост №4486/26.07.2023г. в размер  8 800лв.(осем хиляди и осемстотин лева) без ДДС за първоначална продажна цена при провеждането на публичния търг.

       Става:   2. Одобрява направената от инж.Йовка Атанасова пазарна оценка за поземлен имот с идентификатор 48524.501.448, с площ 1 071 кв.м., с НТП: за друг вид застрояване в урбанизирана територия по КККР на с.Михалич, с акт за частна общинска собственост №4486/26.07.2023г. в размер  8 880лв.(осем хиляди осемстотин и осемдесет лева) без ДДС за първоначална продажна цена при провеждането на публичния търг.

 

ПО ПЕТА ТОЧКА:

Докладна записка Калоян Цветков- кмет на община Вълчи дол , относно приемане на План за младежта на Община Вълчи дол за 2024 година

общински съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е  № 103

                На основание чл.21,ал.1,т.12 от ЗМСМА и във връзка с чл.16,ал.1 от Закона за младежта, ОбС Вълчи дол приема План за младежта на Община Вълчи дол за 2024 година.

 

ПО ШЕСТА ТОЧКА:

Докладна записка Калоян Цветков- кмет на община Вълчи дол , относно кандидатстване на Община Вълчи дол с проектно предложение „Закупуване на лекотоварен автомобил за нуждите на Домашен социален патронаж гр.Вълчи дол“ по Целева програма „Подобряване на материалната база и автопарка за разнос на храна на домашен социален патронаж“ на Фонд „Социална закрила“ към Министерството на труда и социалната политика

общински съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е  № 104

                     На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА , ОбС Вълчи дол:

                  1.Дава съгласие Общинска администрация гр.Вълчи дол да разработи проектно предложение и да кандидатства за финансиране с проектно предложение „Закупуване на лекотоварен автомобил за нуждите на Домашен социален патронаж гр.Вълчи дол“ по Целева програма „Подобряване на материалната база и автопарка за разнос на храна на Домашен социален патронаж“ на Фонд „Социална закрила“ към Министерството на труда и социалната политика.

               2.Дава съгласие да се осигури съфинансиране от бюджета на Общината минимум 10% от общият бюджет на проектното предложение.

               3.Дава съгласие да се заплати цялата сума при доставката на автомобила, като частта представляваща съфинансиране от ФСЗ ще бъде възстановена след приемане на извършените дейности.

                4.Упълномощава Кмета на Общината да предприеме необходимите действия за кандидатстване с проектно предложение „Закупуване на лекотоварен автомобил за нуждите на Домашен социален патронаж гр.Вълчи дол“ по Целева програма „Подобряване на материалната база и автопарка за разнос на храна на Домашен социален патронаж“ на Фонд „Социална закрила“ към Министерството на труда и социалната политика.         

 

ПО СЕДМА ТОЧКА:

Докладна записка Калоян Цветков- кмет на община Вълчи дол , относно издаване на запис на заповедна община Вълчи дол в полза на ДФ „Земеделие“-Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане за календарната 2024 година към Сдружение „МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол,Провадиь“, по подмярка 19.4“Текущи разходи и популяризиране на стратегеия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19“Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г. във връзка със Споразумение за изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД50-49/13.06.2018г., сключено между МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020г

общински съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е  № 105

                     На основание чл.21,ал.1,т.10 и т.24, и чл.27,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА; чл.7 и чл.28 от Наредба №1 от 22.01.2016г. за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. и Споразумение № РД 50-49 от 13.06.2018г. за изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. за Проект № 19-19-2-02-18/31.08.2017г., сключено между Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. и Сдружение „Местна инициативна група Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия“, седалище и адрес на управление: с.Ветрино, ул.“Г.С.Раковски“ №26, ЕИК по БУЛСТАТ:175853426, представлявано от Димитър Колев Димитров, ОбС Вълчи дол :

               1.Упълномощава Кмета на община Вълчи дол Калоян Красимиров Цветков да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски , платима на предявяване в полза на ДФ“Земеделие“ в размер до 25 572,00 лева (двадесет и пет хиляди петстотин седемдесет и два лева и нула стотинки) за обезпечаване на 100 % от авансово плащане по Споразумение № РД50-49 от 13.06.2018г. за изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие по мярка 19“Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. за Проект №19-19-2-02-18/31.08.2017г., сключено между Сдружение „Местна инициативна група Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ и Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г.

            2.Възлага на Кмета на Община Вълчи дол да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по Споразумение за изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно азвитие № РД 50-49 от 13.06.2018г., сключено между Сдружение „Местна инициативна група Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ и Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. за календарната 2024 година и да ги представи пред ДФ“Земеделие“.

           3.На основание чл.601ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет-Вълчи дол допуска предварително изпълнение на решението, поради следните мотиви:

Ø  Със Заявление с Изх.№12/08.02.2024г. от Надежда Живкова Неделчева- Изпълнителен директор на Сдружение „МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ е указано, че годишния бюджет на МИГ се одобрява ежегодно със заповед на Ръководителя на УО на ПРСР 2014-2020г., като за текущата година се очаква това да се случи до края на месец февруари, което означава, че следва в едномесечен срок от одобрението на годишния бюджет да представим записи на заповед, издадени от трите общини. В противен случай бихме осуетили и/или затруднили изпълнението на акта.

            

ПО ОСМА ТОЧКА:

Докладна записка Калоян Цветков- кмет на община Вълчи дол , относно създаване на местно публично партньорство за реализиране на проект по Процедура BG14MFPR001-3.001“Изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите за Водено от общностите местно развитие

общински съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е  № 106

              На основание чл.21,ал.1,т.15 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с т.2.1.2 от Условия за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027, Общински съвет Вълчи дол:

             1.Дава съгласие Община Вълчи дол да участва в местно партньорство с общините Суворово и Девня за кандидатстване по процедура  BG14MFPR001-3.001 „Изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на Стратегиите за водено от общностите местно развитие“, като водещ партньор и кандидат за финансовата помощ е Община Суворово.

           2.Упълномощава Кмета на Община Вълчи дол да представлява общината в партньорството по проекта и подпише споразумението за партньорство.

           3.Възлага на Кмета на Община Вълчи дол осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението.

 

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА:

Докладна записка Калоян Цветков- кмет на община Вълчи дол , относно бракуване на дълготрайни материални активи-собственост на Община Вълчи дол

общински съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е  № 107

              На основание чл.21,ал.1,т.8 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8,ал.1 от Закона за общинската собственост, ОбС Вълчи дол :

             1.Дава съгласие за бракуване на следните дълготрайни материални активи, които да се отпишат от баланса на Община Вълчи дол, на обща стойност 24 941,40 лева, както следва:

 

Сметка

ДМА

Инв.№

брой

Отчетна стойност,лева

2041 Компютри и хардуерно оборудване

Периферия/сървър

1673

1

1 720,00

2041 Компютри и хардуерно оборудване

Скенер HP Scanjet N6350

961

1

1 127.58

2041 Компютри и хардуерно оборудване

Компютър OKOFFICE PC 352018-4

1533

1

518,64

2060 Стопански инвентар

СОТ парк в кв.25 гр.Вълчи дол

1155

1

1 800,48

2060 Стопански инвентар

СОТ парк в кв.68 гр.Вълчи дол

1156

1

1 776,98

2099 Придобиване на ДМА

Комплект пътни знаци и табели

774

1

17 997,72

 

        

      2.Упълномощава Кмета на Община Вълчи дол да предприеме действия, като издаде заповед за бракуване на посочените по-горе дълготрайни материални активи и ликвидацията им.

 

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА:

Докладна записка Калоян Цветков- кмет на община Вълчи дол , относно изплащане на суми на ЕТ“Тиасо-Добромир Вълчев“ от бюджета на Община Вълчи дол за неоснователно платени ДНИ и ТБО

общински съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е  № 108

              На основание чл.21,ал.1,т.6 ии ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.519,ал.2 от Граждански процесуален кодекс, Общински съвет Вълчи дол дава съгласие за изплащане на суми на ЕТ“Тиасо-Добромир Вълчев“ от бюджета на Община Вълчи дол за 2024 година и 2025 година за неоснователно платени ДНИ и ТБО, в това число: лихви за периода 30.11.2020г.-30.11.2023г. и съдебни разноски, в общ размер на 130 823,87 (сто и тридесет хиляди осемстотин двадесет и три лева и осемдесет и седем стотинки) лева, съобразно Решение №10736 от 07.11.2023г., постановено по а.д. №4492/2023г. на Върховен Административен Съд, както следва:

Ø  Първа вноска: сума в размер на 9 100,00 лева(девет хиляди и сто) до 08.03.2024г.;

Ø  Втора вноска: сума в размер на 9 100,00 лева (девет хиляди и сто) до 28.03.2024г.;

Ø  Трета вноска: сума в размер на 26 400,00 лева (двадесет и шест хиляди и четиристотин ) до 30.04.2024г.;

Ø  Четвърта вноска: сума в размер на 10 000,00 лева (десет хиляди)до 30.05.2024г.;

Ø  Пета вноска: сума в размер на 10 000,00 лева (десет хиляди) до 30.06.2024г.;

Ø  Шеста вноска: сума в размер на 10 000,00 лева (десет хиляди) до 30.07.2024г.;

Ø  Седма вноска: сума в размер на 10 000,00лева (десет хиляди) до 30.08.2024г.;

Ø  Осма вноска: сума в размер на 10 000,00 лева (десет хиляди) до 30.09.2024г.;

Ø  Девета вноска: сума в размер на 10 000,00 лева (десет хиляди) до 30.10.2024г.;

Ø  Десета вноска: сума в размер на 10 000,00 лева (десет хиляди) до 30.11.2024г.;

Ø  Единадесета вноска: последна изравнителна-сума в размер на 16 223,87 лева (шестнадесет хиляди двеста двадесет и три лева и осемдесет и седем стотинки) до 30.01.2025 година.

 

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА:

Докладна записка Калоян Цветков- кмет на община Вълчи дол , относно предоставен временен безлихвен заем от набирателна сметка на Община Вълчи дол към бюджетна сметка на Община Вълчи дол

общински съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е  № 109

              На основание чл.21,ал.1т.6 и т.10 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи дол дава съгласие срокът за връщане на ползвани средства, предоставени под формата на временни безлихвени заеми от набирателната сметка на Община Вълчи дол към бюджетната сметка на Община Вълчи дол, с остатък в размер на 149 998,23 лева (словом: сто четиридесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и осем лева и двадесет и три стотинки) да бъде удължен до 31 декември 2024 година.

 

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА:

Заявления за отпускане на помощи:

12.1.Заявление от Силвия Георгиева Добрева от с.Бояна, относно отпущане на еднократна парична помощ

общински съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е  № 110

                На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие  на Силвия Георгиева Добрева от с.Бояна да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 100,00лв.

 

12.2.Заявление от Радка Господинова Иванова от с.Караманите, относно отпущане на еднократна парична помощ

общински съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е  № 111

                На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС не дава съгласие  на Радка Господинова Иванова от с.Караманите да бъде отпусната еднократна парична помощ.

 

12.3.Заявление от Георги Банчев Добрев от с.Бояна, относно отпущане на еднократна парична помощ

общински съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е  № 112

                На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС не дава съгласие  на Георги Банчев Добрев от с.Бояна да бъде отпусната еднократна парична помощ.

 

12.4.Заявление от Илияна Божанова Енчева от гр.Вълчи дол,ул.»Г.Раковски» №13, относно отпущане на еднократна парична помощ

общински съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е  № 113

                На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие  на Илияна Божанова Енчева от гр.Вълчи дол, ул.»Г.Раковски» №13 да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 50,00лева.

 

12.5.Заявление от Бойка Христова Митева от с.Добротич, относно отпущане на еднократна парична помощ

общински съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е  № 114

                На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие  на Бойка Христова Митева от с.Добротич да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 100,00лева.

 

12.6.Заявление от Мариана Петкова Симова с настоящ адрес гр.Вълчи дол,ул.Трети март-1-4-3-29, относно отпущане на еднократна парична помощ

общински съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е  № 115

                На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС не дава съгласие  на Мариана Петкова Симова с настоящ адрес гр.Вълчи дол,ул.Трети март-1-4-3-29 да бъде отпусната еднократна парична помощ.

 

12.7.Заявление от Иванка Стоянова Василева от гр.Вълчи дол, ул.Г.раковски-12, относно отпущане на еднократна парична помощ

общински съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е  № 116

                На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС не дава съгласие  на Иванка Стоянова Василева от гр.Вълчи дол,ул.Г.Раковски-12 да бъде отпусната еднократна парична помощ.

 

12.8.Заявление от Любомир Милев Иванов с настоящ адрес гр.Вълчи дол,ул.Трети март-1-4-3-29, относно отпущане на еднократна парична помощ

общински съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е  № 117

                На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС не дава съгласие  на Любомир Милев Иванов с настоящ адрес гр.Вълчи дол,ул.Трети март-1-4-3-29 да бъде отпусната еднократна парична помощ.

 

12.9.Заявление от Галина Керанова Грозева от гр.Вълчи дол,ул.Тунджа-26, относно отпущане на еднократна парична помощ

общински съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е  № 118

                На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС  дава съгласие  на Галина Керанова Грозева от гр.Вълчи дол,ул.Тунджа-26 да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 50,00лева.

 

12.10.Заявление от Севги Исуфова Сюлейманова от с.Страхил, относно отпущане на еднократна парична помощ

общински съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е  № 119

                На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС  дава съгласие  на Севги Исуфова Сюлейманова от с.Страхил да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 150,00лева.

 

12.11.Заявление от Гюла Христова Стоянова от гр.Вълчи дол, ул.Ген.Скобелев-45, относно отпущане на еднократна парична помощ

общински съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е  № 120

                На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС  дава съгласие  на Гюла Христова Стоянова от гр.Вълчи дол,ул.Ген.Скобелев-45 да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 50,00лева.

 

12.12.Заявление от Димитър Славев Томов от гр.Вълчи дол, ул.Добруджа-35, относно отпущане на еднократна парична помощ

общински съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е  № 121

                На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС не дава съгласие  на Димитър Славев Томов от гр.Вълчи дол,ул.Добруджа-35 да бъде отпусната еднократна парична помощ.

 

12.13.Заявление от Айлядин Исмаил Мехмед от с.Радан Войвода, относно отпущане на еднократна парична помощ

общински съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е  № 122

                На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС не дава съгласие  на Айлядин Исмаил Мехмед от с.Радан Войвода да бъде отпусната еднократна парична помощ.

 

12.14.Заявление от Галина Стоянова Петрова от гр.Вълчи дол,ул.Хр.Смирненски-15, относно отпущане на еднократна парична помощ

общински съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е  № 123

                На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие  на Галина Стоянова Петрова от гр.Вълчи дол,ул.Хр.Смирненски-15 да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 50,00 лева.

 

12.15.Заявление от Али Еминов Османов от с.Стефан Караджа, относно отпущане на еднократна парична помощ

общински съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е  № 124

                На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие  на Али Еминов Османов от с.Стефан Караджа да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 150,00 лева.

 

12.16.Заявление от Гюляр Юмерова Акиф от с.Стефан Караджа, относно отпущане на еднократна парична помощ

общински съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е  № 125

                На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС не дава съгласие  на Гюляр Юмерова Акиф от с.Стефан Караджа да бъде отпусната еднократна парична помощ.

 

12.17.Заявление от Станка Георгиева Чернева от гр.Вълчи дол, ул.Ал.Стамболийски-44, относно отпущане на еднократна парична помощ

общински съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е  № 126

                На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС не дава съгласие  на Станка Георгиева Чернева от гр.Вълчи дол, ул.Ал.Стамболийски-44 да бъде отпусната еднократна парична помощ.

 

12.18.Заявление от Красимир Неделчев Петров от гр.Вълчи дол, ул.Асен Златаров-17, относно отпущане на еднократна парична помощ

общински съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е  № 127

                На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие  на Красимир Неделчев Петров от гр.Вълчи дол, ул.Асен Златаров-17 да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 100,00лева.

 

12.19.Заявление от Бойка Руменова Демирова от с.Караманите, относно отпущане на еднократна парична помощ

общински съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е  № 128

                На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие  на Бойка Руменова Демирова от с.Караманите да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 100,00лева.

 

12.20.Заявление от Исус Светлев Юлиянов от гр.Вълчи дол, ул.Ген.Скобелев-45, относно отпущане на еднократна парична помощ

общински съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е  № 129

                На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС не дава съгласие  Исус Светлев Юлиянов от гр.Вълчи дол, ул.Ген.Скобелев-45 да бъде отпусната еднократна парична помощ.

 

12.21.Заявление от Християн Светлев Юлиянов от гр.Вълчи дол, ул.Ген.Скобелев-45, относно отпущане на еднократна парична помощ

общински съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е  № 130

                На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС не дава съгласие  Християн Светлев Юлиянов от гр.Вълчи дол, ул.Ген.Скобелев-45 да бъде отпусната еднократна парична помощ.

 

12.22.Заявление от Есмералда Светлева Юлиянова от гр.Вълчи дол, ул.Ген.Скобелев-45, относно отпущане на еднократна парична помощ

общински съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е  № 131

                На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС не дава съгласие  Есмералда Светлева Юлиянова от гр.Вълчи дол, ул.Ген.Скобелев-45 да бъде отпусната еднократна парична помощ.

 

12.23.Заявление от Светла Юлиянова Събева от гр.Вълчи дол, ул.Ген.Скобелев-45, относно отпущане на еднократна парична помощ

общински съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е  № 132

                На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС не дава съгласие  Светла Юлиянова Събева от гр.Вълчи дол, ул.Ген.Скобелев-45 да бъде отпусната еднократна парична помощ.

 

12.24.Заявление от Нина Атанасова Николова от гр.Вълчи дол, ул.Димитър Благоев-21, относно отпущане на еднократна парична помощ

общински съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е  № 133

                На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие  Нина Атанасова Николова от гр.Вълчи дол, ул.Димитър Благоев-21 да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 50,00 лева.

 

12.25.Заявление от Радко Станков Златинов от гр.Вълчи дол, ул.Струма-1, относно отпущане на еднократна парична помощ

общински съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е  № 134

                На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие Радко Станков Златинов от гр.Вълчи дол, ул.Струма-1 да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 100,00 лева.

 

12.26.Заявление от Анета Сенкова Демирова от с.Михалич, относно отпущане на еднократна парична помощ

общински съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е  № 135

                На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС не дава съгласие Анета Сенкова Демирова от с.Михалич да бъде отпусната еднократна парична помощ.

 

12.27.Заявление от Христо Стоянов Василев от гр.Вълчи дол, ул.Г.Раковски-12, относно отпущане на еднократна парична помощ

общински съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е  № 136

                На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие Христо Стоянов Василев от гр.Вълчи дол, ул.Г.Раковски-12 да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 150,00 лева.

 

12.28.Докладна записка от Кмет с.Оборище, относно покриване на разходи за погребение

общински съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е  № 137

                На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 140,00 лева за покриване на разходи за погребението на Севдалин Хубенов Давидов, които да се получат от г-жа Алиева-Кмет на с.Оборище.

 

12.29.Заявление от Теменужка Марева Димитрова от гр.Вълчи дол, ул.Янко Сакъзов-12, относно отпущане на еднократна парична помощ

общински съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е  № 138

                На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие Теменужка Марева Димитрова от гр.Вълчи дол, ул.Янко Сакъзов-12 да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 50,00 лева.

 

12.30.Заявление от Иван Кръстев Николов от гр.Вълчи дол, ул.Алеко Константинов-2, относно отпущане на еднократна парична помощ

общински съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е  № 139

                На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие Иван Кръстев Николов от гр.Вълчи дол, ул.Алеко Константинов-2 да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 100,00 лева.

 

12.31.Заявление от Асан Майрямов Велиев от с.Стефан Караджа, относно отпущане на еднократна парична помощ

общински съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е  № 140

                На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие Асан Майрямов Велиев от с.Стефан Караджа да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 50,00 лева.

 

12.32.Заявление от Мария Димитрова Максимова от с.Стефан Караджа, относно отпущане на еднократна парична помощ

общински съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е  № 141

                На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС не дава съгласие Мария Димитрова Максимова от с.Стефан Караджа да бъде отпусната еднократна парична помощ.

 

 

С  това дневния ред на СЕДМОТО  редовно заседание бе изчерпан.

                  Поради  изчерпване на дневния ред , СЕДМОТО редовно заседание на ОбС Вълчи дол бе закрито в 16,20 часа.