Официален сайт на Община Вълчи дол

Open menu

МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Информация
 Образци
Услуги

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Услуги

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Устройство на територията
Общинска собственост
Околна среда

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

П  Р  О  Т  О  К  О  Л   9

                                          

ПО ПЪРВА ТОЧКА:

Докладна записка от Калоян Цветков- кмет на община Вълчи дол, относно приемане на докладите за осъществена читалищна дейност през 2023 г. в изпълнение на годишните програми за развитие на читалищата, функциониращи на територията на община Вълчи дол

 

ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е  № 173

             На основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.26а, ал.5 от Закона за народните читалища, Общински съвет Вълчи дол одобрява докладите за осъществена читалищна дейност през 2023г., в изпълнение на годишните програми за развитие на читалищата, функциониращи на територията на община Вълчи дол, съгласно Приложение от №1 до №18 към настоящата докладна записка.

      

ПО ВТОРА ТОЧКА:

Докладна записка от Николина Парушева-директор на дирекция „Социално подпомагане“-Вълчи дол , относно Отчети по изпълнение на Общинска програма за закрила на детето 2023 год. и Общинска програма за закрила на детето за 2024 година за община Вълчи дол .

 

Общински съвет взе следните

Р Е Ш Е Н И Е  № 174

               На основание чл.17,ал.1,т.7 и чл.чл.21,ал.1,т.24  от ЗМСМА и във връзка с чл.21,ал.1,т.1 от Закона за закрила на детето, съгл.чл.3 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето, ОбС приема отчети на институциите в община Вълчи дол по изпълнение на общинската програма за закрила на детето за 2023 г. на Община Вълчи дол.

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 175

              На основание чл.17,ал.1,т.7 и чл.чл.21,ал.1,т.24  от ЗМСМА и във връзка с чл.21,ал.1,т.1 от Закона за закрила на детето, съгл.чл.3 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето, ОбС приема Общинска програма за закрила на детето за 2024г. за Община Вълчи дол.

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА:

Докладна записка от Калоян Цветков- кмет на община Вълчи дол , относно заплащане на годишен членски внос в полза на сдружение «МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия».

 

общински съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е  № 176

                        На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи дол:
                      1.Дава съгласие за заплащане на годишен членски внос от Община Вълчи дол- член на Сдружение „МИГ ВЪЗХОД-Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ в полза на сдружението в размер на 2 000,00 (две хиляди) лева.

                       2.Членският внос по т.1 се заплаща в срок до двадесети декември на годината, предхождаща годината, за която се отнася.

  

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА:

Докладна записка от Калоян Цветков- кмет на община Вълчи дол , относно извършване на промени в Приложение №6.1 към Решение №100/16.02.2024г. за приемане на Бюджет 2024г.

    

общински съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е  № 177

                        На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.27,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, ОбС Вълчи дол дава съгласие Приложение № 6.1-«Списък на пътуващите учители от Община Вълчи дол през 2024 година» към Решение № 100/16.02.2024г., да бъде актуализирано, както следва:

БИЛО:

ДГ „Слънце” – с.Михалич

Вълчи дол - Михалич - Вълчи дол

1. Йорданка Стойчева Кирова

Калоян - Есеница – Калоян

1. Людмила Михайловна Ганчева

 

СТАВА:

ДГ „Слънце” – с.Михалич

Вълчи дол - Михалич - Вълчи дол

1.Йорданка Стойчева Кирова

2.Весела Жекова Жекова

Калоян - Есеница – Калоян

1. Людмила Михайловна Ганчева

 

ПО ПЕТА ТОЧКА:

Докладна записка от Калоян Цветков- кмет на община Вълчи дол , относно извършване на промени в Приложение №6.1 към Решение №100/16.02.2024г. за приемане на Бюджет 2024г.

общински съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е  № 178

                        На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.27,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, ОбС Вълчи дол дава съгласие Приложение № 6.1-«Списък на пътуващите учители от Община Вълчи дол през 2024 година» към Решение № 100/16.02.2024г., да бъде актуализирано, както следва:

БИЛО:

ДГ "Звездица" - с.Стефан Караджа

Вълчи дол - Стефан Караджа - Вълчи дол

1. Виолета Димитрова Вълчева

2. Полина Янчева Петрова

Вълчи дол - Червенци - Вълчи дол

1. Даниела Димитрова Дянкова

Добрич – Стефан Караджа – Добрич

1. Пламенка Златева Андреева

Ген.Киселово – Стефан Караджа – Ген.Киселово

1. Вилияна Красенова Илиева

 

СТАВА:

ДГ "Звездица" - с.Стефан Караджа

Вълчи дол - Стефан Караджа - Вълчи дол

1. Виолета Димитрова Вълчева

2. Полина Янчева Петрова

Вълчи дол - Червенци - Вълчи дол

1.Кремена Стефанова Борисова

2.Юлия николаевна Господинова

Добрич – Стефан Караджа – Добрич

1. Пламенка Златева Андреева

Ген.Киселово – Стефан Караджа – Ген.Киселово

1. Вилияна Красенова Илиева

 

ПО ШЕСТА ТОЧКА:

Докладна записка от Калоян Цветков- кмет на община Вълчи дол , относно извършване на промени в Приложение №6.2 към Решение №100/16.02.2024г. за приемане на Бюджет 2024г.

общински съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е  № 179

                        На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.27,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, ОбС Вълчи дол дава съгласие Приложение № 6.1-«Списък на пътуващите служители от Община Вълчи дол през 2024 година» към Решение № 100/16.02.2024г., да бъде актуализирано, както следва:

БИЛО:

Варна – Вълчи дол - Варва

1.Иво Живков Ангелов

2. Севинч Сюлейманова Юмерова

3.Ерхан Ясим Ямуков

4.Стилияна Димитрова Иванова

5.Теодора Стефанова Димитрова

6.Десислава Данаилова Цолова

7.Мария панайотова Димитрова-Николаева

Добрич -Вълчи дол - Добрич

1. Ивайло Недков Марков

Червенци Вълчи дол Червенци

1. Наталия Иванова Христова

2.Кристияна Йорданова Кирилова

3.Стилиян Тодоров Ставрев

СуворовоВълчи дол Суворово

1. Светлю Байчев Иванов

 

СТАВА:

Варна – Вълчи дол - Варва

1.Иво Живков Ангелов

2. Севинч Сюлейманова Юмерова

3.Ерхан Ясим Ямуков

4.Стилияна Димитрова Иванова

5.Теодора Стефанова Димитрова

6.Десислава Данаилова Цолова

7.Мария панайотова Димитрова-Николаева

8.Славка Тодорова Митева

9.Миглена Минкова Щерева

Добрич -Вълчи дол - Добрич

1.Ивайло Недков Марков

2.Венелина Великова Маркова

Червенци Вълчи дол Червенци

1. Наталия Иванова Христова

2.Кристияна Йорданова Кирилова

3.Стилиян Тодоров Ставрев

Вълчи дол-Червенци-Вълчи дол

1.Петя Радева Николова

СуворовоВълчи дол Суворово

1.Светлю Байчев Иванов

Генерал Киселово-Вълчи дол-Генерал Киселово

1.Тансу Ертанова Насуфова

Генерал Киселово-Стефан Караджа-Генерал Киселово

1.Юркюш Мехмедова Ахмедова

Вълчи дол-Михалич-Вълчи дол

1.Янка Златева Маринова

Вълчи дол-Добротич-Вълчи дол

1.Валентина Николова Петрова

 

ПО СЕДМА ТОЧКА:

Докладна записка от Калоян Цветков- кмет на община Вълчи дол , относно одобряване на разходи за командировки на кмета на община Вълчи дол за периода 01.01.2024г.-31.03.2024г.

общински съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е  № 180

                        На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА и чл.8,ал.4 от Наредбата за командировките в страната, Общински съвет Вълчи дол одобрява извършените разходи за командировки на Калоян Красимиров Цветков- Кмет на община Вълчи дол за периода 01.01.2024г.-31.03.2024г. в размер на 424,34 лева.

        

ПО ОСМА ТОЧКА:

Докладна записка от Калоян Цветков- кмет на община Вълчи дол , относно утвърждаване на предоставени парични средства под формата на временни безлихвени заеми от стопанска област «Бюджет» към стопанска област «Сметки за средства от ЕС» за периода 01.01.2024г.-31.03.2024г.

 

общински съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е  № 181

                        На основание чл.21,ал.1т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.126 от Закона за публичните финанси, Общински съвет Вълчи дол утвърждава предоставените през периода 01.01.2024г.-31.03.2024г. парични средства под формата на временни безлихвени заеми от стопанска област «Бюджет» към стопанска област «Сметки за средства от ЕС» в раазмер на 129 4311,00 лева.

 

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА:

Докладна записка от Калоян Цветков- кмет на община Вълчи дол , относно актуализация на Програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в община Вълчи дол през 2024 година

 

общински съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е  № 182

                        На основание чл.8,ал.9 от ЗОС и чл.21,ал.1,т.8 и т.12 от ЗМСМА, ОбС приема допълване на Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в Община Вълчи дол през 2024 г., както следва:

                      І- В раздел „А. Имоти, които община Вълчи дол има намерение да предостави под наем“, се създават следните точки:

                       8. Помещение с площ от 21,95 кв.м., находящо се в сграда с идентификатор 53093.501.167.1 по КК на с.Оборище, общ.Вълчи дол,актувана с АОС №4297/ 23.03.2021г.

                       9. Част от улично пространство с площ от 5,6 кв.м. (част от ПИ с идент.48524.501.529 по КК на с.Михалич), за поставяне на временно преместваем обект за търговска дейност

                    ІІ. В раздел Б.“Имоти, върху които община Вълчи дол има намерение да продаде“, се създават следните точки:

                        20. Поземлен имот с идентификатор 84022.501.591 по КК на с.Щипско, с площ 2 340 кв.м., АОС №4338/13.09.2022г.

                         21. Поземлен имот с идентификатор 12574.501.580 по КК на гр.Вълчи дол, с площ 640 кв.м., АОС №4449/06.07.2023г.

 

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА:

Докладна записка от Калоян Цветков- кмет на община Вълчи дол , относно отдаване под наем на помещение с площ 21,95 кв.м. в сграда публична общинска собственост с идент.53093.501.167.1 по кадастралната карта на с.Оборище на «Български пощи» ЕАД

общински съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е  № 183

              Общински съвет Вълчи дол на основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.14,ал.7 от ЗОС, чл.19,ал.1, чл.30,ал.1,т.1 от ЗЕСМФИ и чл.13 от НРПУРОИ:

Решение №153/15.03.2024 година на Общински съвет Вълчи дол придобива следния вид:

                 1.Дава съгласие да бъде отдадено под наем за срок от 10 (десет) години помещение с площ -21.95 кв.м. находящо се в сграда с идентификатор 53093.501.167.1 по КК на с.Оборище, община Вълчи дол, актувана с АОС №4297/23.03.2022г. на „Български пощи“ ЕАД-Варна за месечна наемна цена 45,73 лв. без ДДС.

              2.Упълномощава  Кмета на община Вълчи дол да издаде заповед и сключи договор за наем с „Български пощи“ ЕАД-Варна.

 

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА:

Докладна записка от Калоян Цветков- кмет на община Вълчи дол , относно отдаване под наем на 5,6 кв.м. за поставяне на временен преместваем обект в имот общинска собственост, ПИ с иден.48524.501.529 с НТП за второстепенна улица по действащата КК на с.Михалич,общ.Вълчи дол

общински съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е  № 184

              На основание чл.21,ал.1т.8 от ЗМСМА и чл.14,ал.7 от ЗОС, чл.13,ал.1 от НРПУРОИ, Общински съвет Вълчи дол:

               І-Дава съгласие да бъде отдадено под наем за срок от 5 (пет) години, след провеждане на публичен търг с явно наддаване на : част от улично пространство, с площ от 5,6 кв.м. (част от ПИ с идент. 48524.501.529 по КК на с.Михалич) за поставяне на временни съоръжения за търговия и услуги, по чл.56,ал.2 от ЗУТ.Наддаването да се извърши със стъпка 10% при стартова първоначална месечна наемна цена -11,67 лв. без ДДС, определена съобразно Тарифа за определянето на базисните наемни цени при отдаване под наем на имоти, общинска собственост.

             ІІ-Размера на депозита-50% от първоначалната годишна наемна цена.

            ІІІ-В състава на комисията за провеждане на търга да бъде включен общинският съветник Деспа Точева.

             ІV-Възлага на кмета на общината:

                    -да определи със заповед допълнителните условия за провеждане на публичния търг;

                    -да организира подготовката и провеждането на публичния търг;

                    -да сключи договор за наем с кандидата спечелил публичния търг.

 

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА:

Докладна записка от Калоян Цветков- кмет на община Вълчи дол , относно продажба на поземлен имот с идентификатор 32860.5001.173, АОС 4542/07.09.2023г., общинска частна собственост по КККР на с.Искър, общ.Вълчи дол

 

общински съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е  № 185

              На основание чл.21,ал.1т.8 от ЗМСМА и чл.8,ал.1, чл.35,ал.1 и ал.6, чл.42,ал.2 от ЗОС, чл.37,ал.1 от НРПУРОИ, Общински съвет Вълчи дол:

               І-Дава съгласие ПИ с идент. 32860.501.173 с площ 875 кв.м., по КККР на с.Искър, общинска частна собственост, актуван с АОС 4542/07.09.2023г. да бъде продаден чрез публичен търг с явно наддаване.

              ІІ-Одобрява направената пазарна оценка за поземлен имот с идентификатор 32860.501.173 с площ 875 кв.м., АОС 4542/07.09.2023 г., в размер на 6 650,00лв. (шест хиляди шестотин и петдесет лева) , без ДДС за първоначална продажна цена при провеждането на публичния търг.

             ІІІ-Размера на депозита-20% от стойността на имота.

             ІV-Стъпка за наддаване- 10%.

            V-В състава на комисията за провеждане на търга да бъде включен общинският съветник Деспа Точева.

             VІ-Възлага на кметана общината:

                    -да определи със заповед допълнителните условия за провеждане на публичния търг;

                    -да организира подготовката и провеждането на публичния търг;

                    -да сключи договор за покупко-продажба с кандидата спечелил публичния търг.

 

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА:

Докладна записка от Калоян Цветков- кмет на община Вълчи дол,  относно одобряване на пазарна оценка за продажба на поземлен имот с идентификатор 84022.501.591, АОС 4338/13.09.2024г, общинска частна собственост по КККР на с.Щипско, общ.Вълчи дол.

 

общински съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е  № 186

              На основание чл.41,ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи дол одобрява направената пазарна оценка за поземлен имот с идентификатор 84022.501.591 с площ 2 340 кв.м., АОС 4338/13.09.2022г. в размер на 21 580,00лв.(двадесет и една хиляди петстотин и осемдесет лева), без ДДС за продажна цена при сделка с Добри Иванов Минчев собственик на сгради с идент. 84022.501.591.1 и 84022.501.591.2.

 

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА:

Докладна записка от Калоян Цветков- кмет на община Вълчи дол , относно монтиране на електро пастири по границите на ПИ публична общинска собственост (пасища-мери) наети от Искрен Тодоров Балкански, Димитър Росенов Димитров и Тодор Николаев Николов с договори за наем на пасища –мери, съответно №230/08.05.2020г.; №229/08.05.2020г. и №188/29.04.2020г.

 

общински съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е  № 187

              На основание чл.8,ал.1 от ЗОС, чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи дол:

             1.Дава съгласие за подписване на анекс към Договор №230/08.05.2020г., сключен между Община Вълчи дол и Искрен Тодоров Балкански за създаване на нов член към договора, а именно“ „Чл.13а. НАЕМАТЕЛЯТ има право да монтираелектропастир по границите на поземлените имоти наети по чл.1 от настоящият договор“

            2. Дава съгласие за подписване на анекси към Договори №190/30.04.2020г. и №229/08.05.2020г. сключени между Община Вълчи дол и димитър Росенов Димитров за създаване на нов член към договорите, а именно“ „Чл.13а. НАЕМАТЕЛЯТ има право да монтираелектропастир по границите на поземлените имоти наети по чл.1 от настоящият договор“.

         3. Дава съгласие за подписване на анекс към Договор №188/29.04.2020г., сключен между Община Вълчи дол и Тодор Николаев Николов за създаване на нов член към договора, а именно“ „Чл.13а. НАЕМАТЕЛЯТ има право да монтираелектропастир по границите на поземлените имоти наети по чл.1 от настоящият договор“.

             4.Упълномощава Кмета на Община Вълчи дол да предприеме всички правни и фактически действия за изпълнение на решенията по т.1-3.

 

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА:

Докладна записка от Калоян Цветков- кмет на община Вълчи дол , относно одобряване на пазарна оценка за продажба на поземлен имот с идентификатор 12574.501.580, АОС 4449/06.07.2023г. , общинска частна собственост по КККР на гр.Вълчи дол,общ.Вълчи дол

 

 

общински съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е  № 188

              На основание чл.41,ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи дол одобрява направената пазарна оценка за поземлен имот с идентификатор 12574.501.580 с площ 640 кв.м., АОС 4449/06.07.2023г. в размер на 8 400,00лв.(осем хиляди и четиристотин лева), без ДДС за продажна цена при сделка с ЕООД „Дорзи Хоум“ с управител Валентина Спир-собственик на сграда с идент. 12574.501.580.1.

 

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА:

Заявления за отпускане на помощи:

16.1.Заявление от Незихат Мустафов Сюлейманов от с.Стефан Караджа, относно отпущане на еднократна парична помощ

 

общински съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е  № 189

                На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие  на Незихат Мустафов Сюлейманов от с.Стефан Караджа да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 50,00лв.

 

16.2.Заявление от Румяна Стоянова Колева от гр.Вълчи дол, ул.Ал.Константинов №4, относно отпущане на еднократна парична помощ

 

общински съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е  № 190

                На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие  на Румяна Стоянова Колева от гр.вълчи дол, ул.»Ал.Константинов» №4 да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 150,00 лева.

 

16.3.Заявление от Наджия Реджебова Алиева от с.Оборище, относно отпущане на еднократна парична помощ

 

общински съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е  № 191

                На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС не дава съгласие  на Наджия Реджебова Алиева от с.Оборище да бъде отпусната еднократна парична помощ.

 

16.4.Заявление от Весиле Акифова Исмаилова от с.Стефан Караджа, относно отпущане на еднократна парична помощ

 

общински съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е  № 192

                На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие  на Весиле Акифова Исмаилова от с.Стефан Караджа да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 100,00лева.

 

16.5.Заявление от Росица Колева Демирова от гр.Вълчи дол, ул.Д.Благоев-24, относно отпущане на еднократна парична помощ

 

общински съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е  № 193

                На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие  на Росица колева Демирова от гр.Вълчи дол, ул.Димитър Благоев-24 да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 100,00 лева.

 

16.6. Заявление от Юлия Филипова Стоянова от гр.Вълчи дол, ул.»Ген.Скобелев» №37, относно отпущане на еднократна парична помощ

 

общински съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е  № 194

                На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие  на Юлия Филипова Стоянова от гр.Вълчи дол, ул.Ген.Скобелев-37 да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 100,00лв.

 

16.7.Заявление от Искрен Тодоров Балкански от гр.Вълчи дол, бул.Васил Левски-3, относно отпущане на еднократна парична помощ

 

общински съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е  № 195

                На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС  дава съгласие  на Искрет Тодоров Балкански от гр.Вълчи дол, бул. Васил Левски-3 да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 150,00лева, които да се прехвърлят директно за частично покриване на разходи по погребението на Руси Георгиев Георгиев , извършено на 17.02.2024г. в  гр.Вълчи дол.

 

16.8.Заявление от Златка Петрова Филева от гр.Вълчи дол, ул.Оборище-39, относно отпущане на еднократна парична помощ

 

общински съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е  № 196

                На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС не дава съгласие  на Златка Петрова Филева от гр.Вълчи дол, ул.Оборище-39  да бъде отпусната еднократна парична помощ.

 

16.9.Заявление от Белчо Стефанов Събев от гр.Вълчи дол, ул.Ген.Скобелев №37, относно отпущане на еднократна парична помощ

 

общински съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е  № 197

                На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС не дава съгласие  на Белчо Стефанов Събев от гр.Вълчи дол, ул.Ген.Скобелев-37 да бъде отпусната еднократна парична помощ.

 

16.10.Заявление от Сали Селим Селим от с.Добротич, относно отпущане на еднократна парична помощ

 

общински съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е  № 198

                На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие  на Сали Селим Селим от с.Добротич да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 100,00лева.

 

16.11.Заявление от Димка Стефанова Иванова от гр.Вълчи дол, ул.Станке Димитров-Марек № 4, относно отпущане на еднократна парична помощ

 

общински съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е  № 199

                На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС не дава съгласие  на Димка Стефанова Иванова от гр.Вълчи дол, ул.Станке Димитров-Марек №4 да бъде отпусната еднократна парична помощ.

 

16.12.Заявление от Ганка Асенова Михалева от с.Есеница, относно отпущане на еднократна парична помощ

 

общински съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е  № 200

                На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС не дава съгласие  на Ганка Асенова Михалева от с.Есеница да бъде отпусната еднократна парична помощ.

 

16.13.Заявление от Шукри Ибрямов Джевизов от с.Изворник, относно отпущане на еднократна парична помощ

 

общински съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е  № 201

                На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС не дава съгласие  на Шукри Ибрямов Джевизов от с.Изворник да бъде отпусната еднократна парична помощ.

 

16.14.Заявление от Калина Йорданова Атанасова от гр.Вълчи дол, ул.23-ти ІХ №28, относно отпущане на еднократна парична помощ

 

общински съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е  № 202

                На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС не дава съгласие  на Калина Йорданова Атанасова от гр.Вълчи дол, ул.»23-ти ІХ» №28 да бъде отпусната еднократна парична помощ.

 

16.15.Заявление от Стоянка Йорданова Димова от гр.Вълчи дол, ул. Т.Каблешков №28, относно отпущане на еднократна парична помощ

 

общински съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е  № 203

                На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС не дава съгласие  на Стоянка Йорданова Димова от гр.Вълчи дол, ул.»Т.Каблешков» №25 да бъде отпусната еднократна парична помощ.

 

16.16.Заявление от Красимира Александрова Муртова от гр.Вълчи дол, ул. М.Ф.Толбухин №15, относно отпущане на еднократна парична помощ

 

общински съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е  № 204

                На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС  дава съгласие  на Красимира Александрова Муртова от гр.Вълчи дол, ул.»М.Ф.Толбухин» №15 да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 100,00 лева.

 

16.17.Заявление от Рейхан Ахмедов Сюлейманов от с.Стефан Караджа, относно отпущане на еднократна парична помощ

 

общински съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е  № 205

                На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС  дава съгласие  на Рейхан Ахмедов Сюлейманов от с.Стефан Караджа да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 150,00 лева.

 

16.18.Заявление от Камелия Младенова Найденова от с.Стефан Караджа, относно отпущане на еднократна парична помощ

 

общински съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е  № 206

                На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС  дава съгласие  на Камелия Младенова Найденова от с.Стефан Караджа да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 100,00 лева.

 

16.19.Докладна записка от Младен Манушев-кмет на с.Есеница, относно отпущане на еднократна парична помощ за покриване на разходи за социално погребение.

 

общински съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е  № 207

                На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС  дава съгласие  да бъде отпусната еднократна парична помощ за частично покриане на разходи по погребението на Румен Жеков Димитров на 15.04.2024г. в с.Есеница в размер на 150,00 лева, които да се получат от Младен Манушев-кмет на с.Есеница.

 

16.20. Молба от Ангелина Ангелова от с.Брестак, за отпущане на еднократна парична помощ за оперативно лечение на дъщеря й.

 

общински съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е  № 208

                   На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС  дава съгласие  на Ангелина Ангелова от с.Брестак, да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 1 000,00 лева за частично покриване на оперативно лечение на дъщеря й Веселина Ангелова Веселинова.

 

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА:

Докладна записка от Илчо Горанов- директор на ДПЛУИ с.Оборище , относно разрешение за закупуване на транспортно средство

 

общински съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е  № 209             

              На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, , Общински съвет Вълчи дол дава съгласие остатък от 2023 година по §10-15 „Материали“ в размер до 40 000,00лв. да бъдат прехвърлени в §52-04 „Придобиване на транспортни средства“ и да с използват за закупуване на употребяван пътнически микробус за нуждите на ДВПЛУИ-с.Оборище.

 

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА:

Докладна записка от Калоян Цветков- кмет на община Вълчи дол , относно приемане на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Вълчи дол

 

общински съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е  № 210            

              На основание чл.21,ал.1т.7 от ЗМСМА и във връзка с чл.9 от ЗМДТ, Общински съвет Вълчи дол:

              1.Отменя досега действащата Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Вълчи дол, приета с Решение №986 от проведеното на 15.12.2022г. заседание на Общински съвет-Вълчи дол.

              2. Приема нова Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Вълчи дол, съгласно Приложение- неразделна част от настоящото решение.

 

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА:

Докладна записка от Калоян Цветков- кмет на община Вълчи дол , относно актуализация на инвестиционната програма на Община Вълчи дол за 2024 година

 

общински съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е  № 211

                        На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.27,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и разпоредбите от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 година, Общински съвет Вълчи дол дава съгласие Инвестиционната програма на Община Вълчи дол за 2024 година, да бъде актуализирана и допълнена , както следва:

 

 Обекти, финансирани от Републиканския бюджет:

Обект

Било

Става

1

Изграждане на „бутилкова газова инсталация на пропан бутан“ за нуждите на Домашен социален патронаж-гр.Вълчи дол

 

16 000

 

0

2

Изграждане на сградна газова инсталация на кухня Домашен социален патронаж-гр.Вълчи дол и кухня в СУ“Васил Левски“-гр.Вълчи дол

 

0

 

16 000

3

Закупуване  на самоходни тракторни косамчки за нуждите на дейност Озеленяване към Община Вълчи дол

 

15 000

 

17 000

4

Доставка на фитнес уред за предни бедра за нуждите на Фитнес зала –гр.Вълчи дол

 

1 700

 

1 300

6

Закупуване на професионална тенис маса за нуждите на СК по Тенис на маса „Петко Сираков-2021“-гр.Вълчи дол

 

2 400

 

1 750

5

Доставка на медицинско оборудване за нуждите на Поликлиника-гр. Вълчи дол

 

53 863

 

52 913

 

ОБЩО:

88 963

88 963

 

ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА:

Докладна записка от Калоян Цветков- кмет на община Вълчи дол , относно разкриване на «Комплекс за достъп до културни и спортни дейности и дейности за развитие на личността»           

 

ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е  № 212

                        На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.17,ал.1,т.5 и т.10 от ЗМСМА, чл.6,т.2 и т.4 от Закона за физическото възпитание и спорта, чл.18,ал.1 от Закона за закрила и развитие на културата, ОбС Вълчи дол:

                  1. Дава съгласие да се разкрие „Комплекс за достъп до културни и спортни дейности за развитие на личността“.

                 2. Дава съгласие „Комплекс за достъп до културни и спортни дейности за развитие на личността“ да се обслужва от служители, назначени в следните дейности: „Други дейности по култура“ и „Други дейности по спорта и физическата култура“.

                  3. Дава съгласие „Комплекс за достъп до културни и спортни дейности за развитие на личността“ да се разкрие в Културен дом на град Вълчи дол с адрес: гр.Вълчи дол, пл.“Христо Ботев“ №5.

                  4.Възлага на Кмета на Община Вълчи дол да извърши последващи действия по изпълнение на Решенията, както и разпоредбите на действащото законодателство, свързано с взетите решения.

 

ПО ДВАДЕСЕТ  И ПЪРВА ТОЧКА:

Докладна записка от Калоян Цветков- кмет на община Вълчи дол , относно приемане на Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Вълчи дол

 

ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е  № 213

                        На основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.133,ал.4 от Закона за физическото възпитание и спорта, Общински съвет Вълчи долприема Наредба за условията , реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Вълчи дол.

 

ПО ДВАДЕСЕТ  И ВТОРА ТОЧКА:

Докладна записка от Калоян Цветков- кмет на община Вълчи дол , относно кандидатстване за финансиране с проектно предложение по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения BG05SFPR001-1.004-Утвърждаване на интеркуртурно образование, чрез култура, наука и спорт по Програма „Образование“2021-2027г. и сключване на пратньорско споразумение

 

общински съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е  № 214

                        На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи дол:

                   1.Дава съгласие Общинска администрация гр.Вълчи дол да разработи проектно предложение и да кандидатства за финансиране по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения BG05SFPR001-1.004-Утвърждаване на интеркуртурно образование, чрез култура, наука и спорт по Програма „Образование“2021-2027г. и сключване на пратньорско споразумение;

                 2.Одобрява споразумение за партньорство между община Вълчи дол и: Център за междуетнически диалог и торерантност „Амалипе“, СУ“Васил Левски“-гр.Вълчи дол, ОбУ „Васил Левски“-с.михалич, ОУ“Климент Охридски“-с.Стефан Караджа и ОбУ „Св.Иван Рилски“-с.Червенци за изпълнение на партньорско споазумение по процедура BG05SFPR001-1.004-Утвърждаване на интеркуртурно образование, чрез култура, наука и спорт по Програма „Образование“2021-2027г.

               3. Упълномощава Кмета на Община Вълчи дол да подписва всички документи, свързани с подаването на проектното предложенние.

 

ПО ДВАДЕСЕТ  И ТРЕТА ТОЧКА:

Други

Докладна записка от Николина Парушева- директор дирекция „Социално подпомагане“-Вълчи дол, относно съдействие за осигуряване на транспрот за нуждите на дирекция „Социално подпомагане“-Вълчи дол.

 

                ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е  № 215

             На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА , ОбС Вълчи дол дава съгласие Общинска администрация Вълчи дол да осигури при необходимост транспрот за нуждите на дирекция „Социално подпомагане“-Вълчи дол.

 

С  това дневния ред на ДЕВЕТОТО  редовно заседание бе изчерпан.

 

                 Поради  изчерпване на дневния ред , ДЕВЕТОТО редовно заседание на ОбС Вълчи дол бе закрито в 16,00 часа.