Официален сайт на Община Вълчи дол

Open menu

МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Информация
 Образци
Услуги

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Услуги

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Устройство на територията
Общинска собственост
Околна среда

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

П  Р  О  Т  О  К  О  Л   10

                                      

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА:

Докладна записка от Калоян Цветков- Кмет на община Вълчи дол, относно определяне на състава на одитен комитет в Община Вълчи дол.

 

ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е 216

             На основание чл.16, ал.1, т.3 от „Наредба за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор, Общински съвет Вълчи дол:  не дава съгласие състава на Одитния комитет в Община Вълчи дол, да бъде следния:

Ø  Външни членове:

1.       Галин Димитров Георгиев

2.       Пенка Димитрова Йорданова

Ø  Вътрешен член:

3.       Антоанета Николова Йорданова

 

ПО ВТОРА ТОЧКА:

Докладна записка от Калоян Цветков- Кмет на община Вълчи дол, относно промяна на обслужващата банка на община Вълчи дол и второстепенните разпоредители с бюджет към нея в структурата на общината, както и на сметките за плащанията в СЕБРА по кодовете за субсидите на централния бюджет, по кодовете за временните безлихвени заеми и сметка 7311.

 

Р Е Ш Е Н И Е № 217

                   На основание чл.21,ал.1,т23 и ал.2 от ЗМСМА и чл. 151, ал.1 и ал.3 от Закона за публичните финанси, във връзка с т.41 от ДДС-8/21.12.2023г. на Министъра на финансите, Общински съвет Вълчи дол:

                1.Дава съгласие да бъде сменена обслужваща банка на Община Вълчи дол и второстепенните разпоредители с бюджет към Община Вълчи дол.

   2. Избира БАНКА ДСК АД за обслужваща банка на Община Вълчи дол- първостепенен разпоредител с бюджет и второстепенните разпоредители с бюджет в структурата на общината, включително относно плащанията в СЕБРА по кодовете за субсидиите от Централния бюджет, по кодовете за временните безлихвени заеми и сметка 7311, считано от 01.06.2024г.

3. Възлага и делегира права на Кмета на Община Вълчи дол да извърши всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на решенията по т.1 и т.2, включително за откриване и закриване на банкови сметки на Община Вълчи дол и даване на одобрение за смяна на обслужващата банка и банковите сметки на второстепенните разпоредители с бюджет към Община Вълчи дол.

4. На основание чл.60 , ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс общински съвет-Вълчи дол допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА:

Докладна записка от Калоян Цветков- Кмет на община Вълчи дол, относно информация за разходваните средства за зимно поддържане и снегопочистване  на територията на Община Вълчи дол за експлоатационен период: 01.11.2023г. – 30.04.2024г.

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 218

                   На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи дол: приема информацията за разходваните средства за зимно поддържане и снегопочистване на територията на община Вълчи дол за експлоатационен период: 01.11.2023-30.04.2024г.

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА:

Докладна записка от Калоян Цветков- Кмет на община Вълчи дол, относно извършени промени по уточнен план на бюджет 2024г. по реда на чл.125, ал.1 и чл.112, ал.5 от ЗПФ, за първото тримесечие на 2024г.

 

Р Е Ш Е Н И Е № 219

                   На основание чл.21,ал.1,т.6 и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, както и чл.125 ал.4 от Закона за публичните финанси Общински съвет Вълчи дол приема:

                1.Извършените компенсирани промени за периода 01.01.2024-31.03.2024г. по бюджета на Община Вълчи дол за 2024 година, в частта за държавни дейности, съгласно Приложение №1

                 2. Извършените компенсирани промени за периода 01.01.2024-31.03.2024г. по бюджета на Община Вълчи дол за 2024 година, в частта за местни дейности и дофинансиране, съгласно Приложение №2

 

 

ПО ПЕТА ТОЧКА:

Докладна записка от Калоян Цветков- Кмет на община Вълчи дол, относно актуализация на инвестиционната програма на Община Вълчи дол за 2024г.

 

Р Е Ш Е Н И Е №220

                   На основание чл.21,ал.1,т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоупправление и местната администрация, и разпоредбите от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 година, Общински съвет Вълчи дол: дава съгласие Инвестиционната програма на Община Вълчи дол за 2024г. да бъде актуализирана и допълнена, както следва

Обекти, финансирани с преходен остатък от 2023година –дейност Други дейности по отбрана:

 

Обект

Било

Става

1

Закупуване на лек автомобил за нуждите на Районни полицейски инспектори- гр. Вълчи дол

18 000

0

2

Закупуване на товарен автомобил за нуждите на Районни полицейски инспектори – гр. Вълчи дол

0

18 000

Общо:

18 000

18 000

 

Обекти, финансирани с постъпления от дарения:

 

Обект

Било

Става

1

Закупуване на товарен автомобил за нуждите на Районни полицейски инспектори –гр. Вълчи дол

0

14 500

Общо:

0

14 500

 

 

ПО ШЕСТА ТОЧКА:

Докладна записка от Калоян Цветков- Кмет на община Вълчи дол, относно извършване на промени в приложение №6.2 към Решение №100/16.02.2024г. за приемане на Бюджет 2024г.

 

Р Е Ш Е Н И Е № 221

                   На основание чл.21,ал.1,т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Вълчи дол: дава съгласие Приложение №6.2 –„Списък на Пътуващите служители от Община Вълчи дол през 2024г.“ към Решение №100/16.02.2024г., допълнено с Решение №179/ 26.04.2024г., да бъде актуализирано, както следва:

 

 

 

БИЛО:

Варна – Вълчи дол - Варва

1.Иво Живков Ангелов

2Севинч Сюлейманова Юмерова

3.Ерхан Ясим Ямуков

4.Стилияна Димитрова Иванова

5.Теодора Стефанова Димитрова

6.Десислава Данаилова Цолова

7.Мария Панайотова Димитрова-Николаева

8. Славка Тодорова Митева

9. Миглена Минкова Щерева

Добрич -Вълчи дол - Добрич

  1. Ивайло Недков Марков
  2. Венелина Великова Маркова

Червенци – Вълчи дол – Червенци

1. Наталия Иванова Христова

2.Кристияна Йорданова Кирилова

3.Стилиян Тодоров Ставрев

Вълчи дол – Червенци –Вълчи дол

  1. Петя Радева Николова

Суворово –Вълчи дол Суворово

  1. Светлю Байчев Иванов

Генерал Киселово –Вълчи дол- Генерал Киселово

  1. Тансу Ертанова Насуфова

Генерал Киселово –Стефан Караджа- Генерал Киселово

  1. Юркюш Мехмедова Ахмедова

Вълчи дол –Михалич- Вълчи дол

      1.Янка Златева Маринова

Вълчи дол- Добротич- Вълчи дол

       1.Валентина Николова Петрова

 

 

 

СТАВА:

 

1.Иво Живков Ангелов

2Севинч Сюлейманова Юмерова

3.Ерхан Ясим Ямуков

4.Стилияна Димитрова Иванова

5.Теодора Стефанова Димитрова

6.Десислава Данаилова Цолова

7.Мария Панайотова Димитрова-Николаева

8. Славка Тодорова Митева

9. Миглена Минкова Щерева

10. Пламена Янчева Янчева

Добрич -Вълчи дол - Добрич

  1. Ивайло Недков Марков
  2. Венелина Великова Маркова

Червенци – Вълчи дол – Червенци

1. Наталия Иванова Христова

2.Кристияна Йорданова Кирилова

3.Стилиян Тодоров Ставрев

Вълчи дол – Червенци –Вълчи дол

  1. Петя Радева Николова

Суворово –Вълчи дол Суворово

  1. Светлю Байчев Иванов

Генерал Киселово –Вълчи дол- Генерал Киселово

  1. Тансу Ертанова Насуфова

Генерал Киселово –Стефан Караджа- Генерал Киселово

  1. Юркюш Мехмедова Ахмедова

Вълчи дол –Михалич- Вълчи дол

      1.Янка Златева Маринова

Вълчи дол- Добротич- Вълчи дол

       1.Валентина Николова Петрова

 

 

 

 

 

 

ПО СЕДМА ТОЧКА:                                                                                                                

Докладна записка от Калоян Цветков- Кмет на община Вълчи дол, относно изменение на Решение №1224 от 19.09.2023г., взето с протокол №59 на Общински съвет-Вълчи дол

 

Р Е Ш Е Н И Е № 222

                   На основание чл.21,ал.1, т..6 и т.8 и ал.2 от ЗМСМ и чл.99, т.2 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет Вълчи дол: изменя Решение №1224 от 19.09.2023г., взето с протокол 59 на Общински съвет –Вълчи дол, както следва:

Било:

1.       Общински съвет –Вълчи дол дава съгласие да бъде закупен лек автомобил за нуждите на Участък Вълчи дол към РУ – Девня при ОД на МВР Варна в размер на 18 000,00 лв.

2.       Средствата за закупуване на автомобила да се разходват и отразят във делегираната от държавата дейност „Отбрана и сигурност“.

 

Става:

1.       Общински съвет –Вълчи дол дава съгласие да бъде закупен товарен автомобил за нуждите на Участък Вълчи дол към РУ-Девня при ОД на МВР – Варна в размер на 18 000,00 лв.

2.       Средствата за закупуване на автомобила да се разходват и отразят във делегираната от държавата дейност „Отбрана и сигурност“.

 

 

ПО ОСМА ТОЧКА:

Докладна записка от Преслав Петров- ЗА Кмет на община Вълчи дол, относно безвъзмездно предоставяне на Полицейски участък- гр. Вълчи дол при Районно управление гр. Девня към ОДМВР- Варна за ползване и управление на товарен автомобил „ДАЧИЯ ДЪСТЕР“.

 

Р Е Ш Е Н И Е № 223

                   На основание чл.21,ал.1,т.8 и т.23 от ЗМСМА, чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и чл.12, ал.4 от ЗОС, Общински съвет Вълчи дол:

1.Дава съгласие за предоставяне на Товарен автомобил „Дачия Дъстер“, с рег. № В8473НР, идентификационен номер VF1HJD40363647192, червен металик, дизел, производство: 29.07.2019г. на Полицейски участък –гр. Вълчи дол при Районно управление гр. Девня към ОДМВР –Варна за безвъзмездно ползване и управление за срок от 10 /десет/ години.

2. Задължава Кмет на Община Вълчи дол да издаде Заповед за предоставеното безвъзмездно ползване и управление на посочения в т.1 товарен автомобил.

3. Предаването и приемането да се извърши от комисия, състояща се от представители на Община Вълчи дол и ОДМВР –Варна, като същата установи изминати километри и оборудване, обективирано в протокол за установените обстоятелства.

4. Задължава Кмета на Община Вълчи дол да назначи комисия в изпълнение на т.3 от настоящото решение.

 

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА:

Докладна записка от Калоян Цветков- Кмет на община Вълчи дол, относно предложение за промяна на числеността в дейност „Чистота“

 

Р Е Ш Е Н И Е № 224

                   На основание чл.21,ал.1,т.2 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи дол:

1.Дава съгласие за увеличаване на числеността в дейност „Чистота“ към Общинска администрация – Вълчи дол с 15 /петнадесет/ щатни бройки, считано от 01.07.2024г. до 31.12.2024г.

2. Възлага на Кмета на Община Вълчи дол да отрази промените по т.1 в длъжностното разписание на дейност „Чистота“ към Общинска администрация- Вълчи дол

 

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА:

Докладна записка от Калоян  Цветков – Кмет на община Вълчи дол, относно приемане на дългосрочен дълг за рефинансиране на съществуващ дългосрочен дълг на Община Вълчи дол под формата на банков кредит

 

Р Е Ш Е Н И Е №225

                   На основание чл.21,ал.1,т.10 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.4, т.2; чл.13 и чл.17 от Закона за обществения дълг, Общински съвет Вълчи дол:

1.Дава съгласие Община Вълчи дол да поеме дългосрочен дълг за рефинаниране на съществуващ дългосрочен дълг под формата на банков кредит при следните параметри на дълга:

1.1. Максимален размер на дълга: 217 280, 00 лева /словом: двеста и седемдесет хиляди двеста и осемдесет лева/.

1.2. Валутата на дълга: български лева.

1.3. Вид на дълга: дългосрочен, поет с договор за банков кредит.

1.4. Цел на дълга:рефинансиране на съществуващ дългосрочен дълг.

1.5. Начин и срок на усвояване на дълга: еднократно, след подписване на договор за банков кредит.

1.6. Начин и срок на погасяване на дълга: равни месечни вноски по главница и лихвени плащания за 18 месеца, считано от датата на подписвани на договора за банков кредит

1.7. Начин на обезпечаване: учредяване на залог по реда на Закона за особените залози върху настоящи и бъдеши приходи на Община Вълчи дол по чл.45, ал.1, т.1, буква „а“ до „ж“ от Закона за публичните финанси, постъпващи по бюджетната сметка на Община Вълчи дол, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог.

1.8. Годишен лихвен процент: СДИ /среднопретеглен депозитен индекс, изчислен на база лихвената статистика на БНБ за лихвените проценти и обеми на срочни депозити в ева на нефинансови предприятия и домакинства с матуритет над 1 ден до 3 месеца/ +4,5 % фиксиран за целия срок на кредита.

1.9. Наказателни лихви и неустойки при неиздължаване на главницата в уговорения срок: договорената лихва по т.1.8. + наказателна надбавка от 7 %. Наказателната надбавка се начислява върху падежиралата и просрочена главница / вноска по главница за времето на забавата до окончателното плащане на дължимите суми или до датата на пресрочна изискуемост на кредита или до изискуемост на краен падеж.

1.10.  Наказателни лихви и неустойки при забава в плащането на част или на цялата дължима лихва по кредита в уговорения срок: договорената лихва по т.1.8.  + наказателна надбавка от 3 %. Наказателната надбавка се начислява върху непадежиралата част от главницата за времето на забавата до окончателното плащане на дължимите суми или до датата на предсрочната изискуемост на кредита, или до изискуемост на краен падеж.

1.11. Такса за пресрочно погасяване на кредита: 5 % върху размера на предсрочно погасената сума.

1.12. Такса за разглеждане на искане за предоставяне на кредит: 0,1 % върху размера на кредита.

1.13. Годишна такса за управление на кредита: 1 % върху размера на кредита.

                2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Вълчи дол да подпише договора за банков кредит, както и да извърши всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т.1

 

 

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА:

Докладна записка от Калоян Цветков- Кмет на община Вълчи дол, относно издаване на разрешение за изработване на ПУП-ПП за обект „Външно ел. захранване от ПИ с идентификатор 32860.45.25, 32860.10.415, 32860.10.116 и 32860.23.34 до ПИ с идентификатор 32860.10.110 по КККР на с. Искър, общ. Вълчи дол

 

 

Р Е Ш Е Н И Е №226

                   На основание чл.21,ал.2 в изпълнение на правомощията си по чл.21, ал.1, т.11 от Закан за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7, чл.125, ал.1 от Закон за устроиство на територията, във връзка с чл.109, ал. 1, т.3, чл.110, ал.1, т.5, чл. 124б, ал.1 и чл.126, ал.6, т.2 от с.з , Общински съвет Вълчи дол:

1.Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП –ПП/ за обект: „Външно ел. захранване от ПИ с идентификатор 32860.45.25, 32860.10.123, 32860.10.415, 32860.10.116 и 32860.23.34 до ПИ с идентификатор 32860.10.110 по КККР на с. Искър, общ. Вълчи дол

             2.Одобрява заданието по чл.125 от ЗУТ за възлагани изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план.

             3. Проекта да се изработи във фаза Окончателен проект.

             4.Разработката да бъде представена в М 1:1000, в три екземпляра: един брой оргинал на недеформируема прозрачна основа и два броя на хартиен носител, както и в цифров вид –dwg формат.

           

 

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА:

Докладна записка от Калоян Цветков- Кмет на община Вълчи дол, относно Отчета за изпълнение на програмата за опазване на околната среда през 2023г.

 

Р Е Ш Е Н И Е № 227

                   На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, чл.79, ал.1 и ал.2 от Закон за опазване на околната среда, чл. 79.ал.5 от ЗООС , Общински съвет Вълчи дол: приема отчет за изпълнение на програмата за опазване на околната среда през 2023г.

 

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА:

Докладна записка от Калоян Цветков- Кмет на община Вълчи дол, относно Отчет за изпълнение на програмата за управление на отпадъците на територията на Община Вълчи дол през 2023г.

 

Р Е Ш Е Н И Е № 228

                   На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, чл.52, ал.9 от Закон за управление на отпадъците, Общински съвет Вълчи дол: приема Отчет за изпълнение на програмата за управление на отпадъците на територията на Община Вълчи дол през 2023г.

 

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА:

Докладна записка от Калоян Цветков- Кмет на община Вълчи дол, относно приемане на Общинска стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в община Вълчи дол /2024-2025/ и План за действие на Община Вълчи дол за 2024г. в изпълнение на общинската стратегия за личностно развитие на децата и учениците в община Вълчи дол /2024-2025г./

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 229

                   На основание чл.21,ал.1,т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.17, ал.1, т.3 от ЗМСМА и чл.197, ал.2 и 3 от ЗПУО, Общински съвет Вълчи дол:

                1.Приема Общинската стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Вълчи дол /2024-2025/;

                2. Приема План за действие на Община Вълчи дол в изпълнение на Общинската стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в община Вълчи дол /2024-2025г./

 

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА:

Докладна записка от Калоян Цветков- Кмет на община Вълчи дол, относно информация за дейността на Клубовете на пенсионера и Сдружение на инвалидите „Надежда“ през 2023 година

 

Р Е Ш Е Н И Е № 230

                   На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, , Общински съвет Вълчи дол: приема информация за дейността на Клубовете на пенсионера и Сдружението на инвалидите „Надежда“ през 2023г.

 

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА:

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 231

 

На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА,  Общински съвет Вълчи дол дава съгласие за подпомагане на Екипът за подкрепа за личностното развитие  при СУ Васил Левски гр. Вълчи дол със средствата в размер на 700 (седемстонин лева) за организиране на еднодневна екскурзия за ученици със специални потребности, с посещение на Делфинариум и Зоопарк в гр. Варна.

 

 

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА:

 

ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОМОЩИ:

17.1. Заявление от Наско Събев Стоянов от с. Стефан Караджа, общ. Вълчи дол, относно отпущане на еднократна парична помощ.

 

ОбС взе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е № 232

На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Наско Събев Стоянов, с адрес с. Стефан Караджа да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 100,00лева.

 

17.2. Заявление от Христо Събев Стоянов от гр.Вълчи дол, ул.“Генерал Скобелев“ №37, относно отпущане на еднократна парична помощ.

 

ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 233

             На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС не дава съгласие на Христо Събев Стоянов от гр.Вълчи дол, ул.»Генерал Скобелев» №37 да бъде отпусната еднократна парична помощ.

 

17.3. Заявление от Стоянка Стоянова Димитрова от гр.Вълчи дол, ул.“Струма“ №22, относно отпущане на еднократна парична помощ.

 

ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е № 234

                На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Стоянка  Стоянова Димитрова от гр.Вълчи дол, ул.»Струма» №22 да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 100,00лева.

 

17.4. Заявление от Слави Славов Минков от гр.Вълчи дол, ул.“Жечка Карамфилова“ №25, относно отпущане на еднократна парична помощ.

 

Р Е Ш Е Н И Е № 235

                На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие на Слави Славов Минков от гр.Вълчи дол, ул.»Жечка Карамфилова» №25 да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 100,00лева.

 

 

 

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА:

Докладна записка от Калоян Цветков- Кмет на община Вълчи дол, относно изменение на Решение №1147 от 31.08.2023г., на ОбС Вълчи дол, относно необходимост за осигуряване на изискванията, на който трябва да отговаря държавно делегираната дейност „Асистентска подкрепа“ в Община Вълчи дол

Р Е Ш Е Н И Е №236

                   На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.8 от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи дол: изменя Решение №1147 от 31.08.2023г. на ОбС Вълчи дол, както следва:

             Било:

1.Дава съгласие да бъде закупен преместваем обект/ контейнер за нуждите на държавно-делегирана дейност „Асистентска подкрепа“ в размер на 39 000лв.

2. Дава съгласие да бъде закупено специализирано транспортно средство – микробус с платформа за хора с увреждания за нуждите на държавно-делегирана дейност „Асистентска подкрепа“ в размер на 50 000 лв.

3. Дава съгласие да бъде закупен лек автомобил за администриране на държавно-делегирана дейност „Асистентска подкрепа“ в размер на 35 000 лв.

4. Възлага на Кмета на Община Вълчи дол да извърши последващи действия по изпълнение на взетите по-горе решения.

 

Става:

1.Дава съгласие да бъде закупен нов лек автомобил с брой места 8+1 за осигуряване на ефективно функциониране на дейност „Асистентска подкрепа“.

2. Възлага на Кмета на Община Вълчи дол да извърши последващи действия по изпълнение на взетото по-горе решение.

 

                ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА:

 

Докладна записка от Общински съветници към ОбС Вълчи дол, относно изпълнение на договор за отдаване под наем на недвижим имот №361/17.05.2024г., във връзка с отдаване под наем на площ от 20 кв.м. прилежаща площ към Външен бар „Горска барака“, находящ се в Спортен комплекс „Петко Сираков“, гр. Вълчи дол; извършване на подобрения във Външен бар „Горска барака“, находящ се в Спортен комплекс „Петко Сираков“, гр. Вълчи дол,

 

 Р Е Ш Е Н И Е №237

                     ОбС Вълчи дол  на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА отлага за следващо заседание докладна записка относно изпълнение на договор за отдаване под наем на недвижим имот №361/17.05.2024г., във връзка с отдаване под наем на площ от 20 кв.м. прилежаща площ към Външен бар „Горска барака“, находящ се в Спортен комплекс „Петко Сираков“, гр. Вълчи дол; извършване на подобрения във Външен бар „Горска барака“, находящ се в Спортен комплекс „Петко Сираков“, гр. Вълчи дол,

 

 

 

 

                 С  това дневния ред на ДЕСЕТОТО  редовно заседание бе изчерпан.

 

На основание чл.33,ал.1,т.4 от ЗМСМА  не постъпиха  питания от общински съветници.

             

                     Поради  изчерпване на дневния ред , ДЕСЕТО  редовно заседание на ОбС Вълчи дол бе закрито в 16,25 часа.

 

 

 

ВОДИЛ ПРОТОКОЛА:……(п,п)……………                           ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:………(п,п)………........