Официален сайт на Община Вълчи дол

Open menu

МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Информация
 Образци
Услуги

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Услуги

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Устройство на територията
Общинска собственост
Околна среда

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т-гр. В Ъ Л Ч И   Д О Л

МАНДАТ 2023-2027

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л   8

                                   

         Общински съвет Вълчи дол проведе ОСМОТО  си  редовно заседание на 15 март 2024 год. от 14,00 часа в Заседателна зала-І етаж на Общинска администрация гр.Вълчи дол, на основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА.

          При откриване на заседанието от общо 13 общински съветници  присъствуваха 13, а именно: Айлин Нежмединова Аптулова; Галина Маринова Ангелова; Георги Минчев Тронков; Георги Тодоров Георгиев; Гюлшен Арунова Акифова; Данаил Добромиров Йорданов; Деспа Маринова Точева; Димитър Стоянов Тодоров; Живка Великова Чанева; Йордан Славов Янчев; Йордан Стоянов Марков; Мехмед Хасанов Хасанов и Пламен Радев Иванов.

             На осмото заседание на ОбС присъствуваха още г-н Калоян Цветков- кмет на община; заместник-кметовете на общината, служители от община Вълчи дол и граждани.

             Заседанието официално бе открито от председателя на Общинския съвет г-н Георги Георгиев, който  преди да предложи проект за дневен ред покани присъствуващите за едноминутно мълчание във връзка с обявения Национален траур.

            След едноминутното мълчание г-н Георгиев предложи следния  проект за

 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д :

1. Докладна записка от Георги Георгиев-председател на Обс, относно издаване на разрешение за изработване на проект за ПУП-ПП за обект:“Нов кабел 20 кV от съществуващ СРС част от ВЕЛ 20 кV Доброплодно и нов БКТП 20/0,4 кV 1х800 кVА за присъединяване на Фотоволтаична електрическа централа с предоставена мощност 800 кW в ПИ с идентификатор 12574.501.1374 по КККР на гр.Вълчи дол, община Вълчи дол.

2.Докладна записка от Калоян Цветков- кмет на община Вълчи дол , относно приемане на Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Плана за интегрирано развитие на Община Вълчи дол 2021-2027г., през 2023 година.

3.Докладна записка Калоян Цветков- кмет на община Вълчи дол , относно приемане на Годишен план за паша на мерите и пасищата в Община Вълчи дол за 2024 година.

               4.Докладна записка Калоян Цветков- кмет на община Вълчи дол , относно утвърждаване на списък на имотите-пасища и мери, публична общинска собственост за отдаване под наем  на имоти от ОПФ, през стопанската 2024/2025 година.

              5. Докладна записка Калоян Цветков- кмет на община Вълчи дол , относно актуализация на Програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в община Вълчи дол през 2024 година.                  

                 6. Докладна записка Калоян Цветков- кмет на община Вълчи дол , относно съгласие за разширяване на Гробищен парк с.Искър.

                 7. Докладна записка Калоян Цветков- кмет на община Вълчи дол , относно съгласие за придобиване на имоти държавна собственост.

                 8. Докладна записка Калоян Цветков- кмет на община Вълчи дол , относно актуализиране на обстоятелствата за настаняване в общински жилища с адрес гр.Вълчи дол, ул.“Георги Димитров“ №40.

                 9. Докладна записка Калоян Цветков- кмет на община Вълчи дол , относно промяна в характера на имот съставляващ УПИ І-парк, църква в кв.39 по действащия кадастрален план на с.Генерал Киселово, с Акт за частна общинска собственост №64/22.05.1997г.

              10. Докладна записка Калоян Цветков- кмет на община Вълчи дол , относно изменение на Решение №990/15.12.2022г. на ОбС гр.Вълчи дол.

              11. Докладна записка Калоян Цветков- кмет на община Вълчи дол , относно отнемане на учредено право на строеж на имот с идентификатор 06416.501.671, АОС №491/06.02.2001г., номер по предходен план УПИ І,кв.33 по кадастралната карта на с.Брестак, общ.Вълчи дол.

              12. Докладна записка Елка Златарова- ЗА кмет на община Вълчи дол, съгл.Заповед №24-217/07.03.2024г. , относно съгласие за предоставяне на помещение, част от сграда за ползване от „Български пощи“ ЕАД.

              13. Докладна записка Елка Златарова- ЗА кмет на община Вълчи дол, съгл.Заповед №24-217/07.03.2024г. , относно участие в Седма процедура за присъждане на Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво.

              14. Докладна записка Калоян Цветков- кмет на община Вълчи дол , относно отдаване под наем чрез  публичен търг с явно наддаване на външен бар със застроена площ от 50 кв.м., външна площадка за поставяне на маси-170 кв.м., мъжка и дамска тоалетни и инвентар съгласно приложен опис.

  15 . Заявления за отпускане на помощи:

     

Заявител:

Населено място:

1

Ахмед Зия Мухарем

Оборище

2

Димитър Михайлов Янев

Михалич

3

Станка Георгиева Чернева

Вълчи дол,ул.Ал.Стамболийски-44

4

Рафет Реджебов Алиев

Оборище

5

Димитричка Димова Димитрова

Вълчи дол,ул.Нишка-7

6

Миглена Тодорова Пейчева

Варна, жк Младост-117-6-4-12

7

Иванка Стоянова Василева

Вълчи дол,ул.Г.Раковски-12

8

Рушут Халимов Рушудов

Михалич

9

Георги Маринов Георгиев

Вълчи дол,ул.Ал.Константинов-21

10

Едие Караниева Салиева

Стефан Караджа

11

Насъф Юсуфов Хасанов

Стефан Караджа

12

Ангелина Алексиева Ангелова

Михалич

13

Недялко Асенов Христов

Михалич

14

Йордан Желязков Стоянов

Генерал Киселово

 

            16. Докладна записка Калоян Цветков- кмет на община Вълчи дол , относно актуализация на инвестиционната програма на община Вълчидол за 2024 година

17. Докладна записка от Георги Георгиев-председател на ОбС, относно провеждане на редовно общо събрание на асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД, Варна

18. Докладна записка Калоян Цветков- кмет на община Вълчи дол , относно прекратяване  на наемните отношения с Мариана Петкова Симова

 

             Изказвания не постъпиха, след което с 13 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа „въздържали се”, ,проекта за дневен ред бе приет като дневен ред на 8-то заседание.

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА:

Докладна записка от Георги Георгиев-председател на ОбС, относно издаване на разрешение за изработване на проект за ПУП-ПП за обект:“Нов кабел 20 кV от съществуващ СРС част от ВЕЛ 20 кV Доброплодно и нов БКТП 20/0,4 кV 1х800 кVА за присъединяване на Фотоволтаична електрическа централа с предоставена мощност 800 кW в ПИ с идентификатор 12574.501.1374 по КККР на гр.Вълчи дол, община Вълчи дол.

 

Деспа Точева- общински съветник, председател на ПК „Устройство на територията, земеделие и екология”- становището ни по въпроса е да, тук става въпрос за техническа грешка на проектанта по част Електро при изписване мощността на машината-вместо 800кV е изписано 630 кV-всичко друго е идентично

               Отношение по въпроса взеха още Георги Тронков - общински съветник и г-н Цветков-кмет.

             Други изказвания и коментари не постъпиха, след което с 13 гласа „за”, 0 гласа „против”  и 0 гласа „въздържали се” ,  ОбС взе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 142

             На основание чл.21,ал.2 в изпълнение на правомощията си по чл.21,ал.1,т.11 и т.23 от ЗМСМА, чл.124а,ал.1, ал.5 и ал.7, чл.125,ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.109,ал.1,т.3, чл.110,ал.1,т.5, чл.124б, ал.1 и чл.126, ал.6,т.2 от с.з., Общински съвет Вълчи дол :

           І- Настоящото Решение отменя Решение №79 от Протокол №5/28.12.2023г. от проведено заседание на ОбС-Вълчи дол.

          ІІ-Общински съвет Вълчи дол:

            1.Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план-Парцеларен план (ПУП-ПЗ) за обект“ „Нов кабел 20кV от съществуващ СРС част от ВЕЛ 20кV Доброплодно и нов БКТП 20/0,4 кV 1х800 кVА за присъединяване на Фотоволтаична електрическа централа с предоставена мощност 800 кV в ПИ с идентификатор 12574.501.1374 по КККР на гр.Вълчи дол, община Вълчи дол“.

             2.Одобрява заданието по чл.125 от възлагане изработването на проект за Подробен устройствен  план- Парцеларен план.

             3.Избира Вариант №2 в приложения опорен план.

              4.Проектът да се изработи във фаза Окончателен проект.

              5.Разработката да бъде представена н М 1:1000, в три екземпляра: един брой оригинал на недеформируема прозрачна основа и два брроя на хартиен носител, както и в цифров вид-dwg формат.

      

ПО ВТОРА ТОЧКА:

Докладна записка от Калоян Цветков- кмет на община Вълчи дол , относно приемане на Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Плана за интегрирано развитие на Община Вълчи дол 2021-2027г., през 2023 година

 

Галина Маринова-общински съветник, председател на ПК „Местно самоуправление, нормативна уредба и общинска собственост“-становището на постоянната комисия е да, приемаме годишния доклад, разработката е подробна, съответства на формата и изискванията , съдържа всички необходими реквизити по отношение на обем и съдържание

Други изказвания  и коментари не постъпиха, след което с 13 гласа „за“, 0 гласа „против“ и „въздържали се“ 00 гласа , Общински съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е  № 143

                        На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.23 и чл.24 от Закона за регионалното развитие и чл.72,ал.3 и ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, ОбС Вълчи дол приема Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Плана за интегрирано развитие на Община Вълчи дол 2021-2027г, през 2023 година, приложение към настоящата докладна записка.

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА:

Докладна записка Калоян Цветков- кмет на община Вълчи дол , относно приемане на Годишен план за паша на мерите и пасищата в Община Вълчи дол за 2024 година.

 

Деспа Точева- общински съветник, председател на ПК „Устройство на територията, земеделие и екология”- становището ни по въпроса е да,споделяме обаче че е тревожен факта с намаляващия брой животни, след което представи проекта за решение

Други изказвания  и коментари не постъпиха, след което на основание чл.27,ал.5 от  ЗМСМА се премина към поименно гласуване на предложеното от ПК. Получиха се следните резултати:

1.Айлин Нежмединова Аптулова – „за"

2.Галина Маринова Ангелова –„за“;

3.Георги Минчев Тронков-„за“;

4.Георги Тодоров Георгиев- „за“;

5. Гюлшен Арунова Акифова – „за“

6.Данаил Добромиров Йорданов –„за“;

7.Деспа Маринова Точева –  „за“

8.Димитър Стоянов Тодоров – „за“

9.Живка Великова Чанева – „за“

10. Йордан Славов Янчев- „за“;

11.Йордан Стоянов Марков – „за“

12.Мехмед Хасанов Хасанов – „за“

13.Пламен Радев Иванов – „за“

 

Обобщени резултати от поименното гласуване: 13 гласа „за“, 0 гласа „против“ и „въздържали се“ 0 гласа ,  с което общински съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е  № 144

                        На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.37о,ал.1 и ал.2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), Общински съвет Вълчи дол приема Годишен план за паша на мерите и пасищата в Община Вълчи дол за 2024г., съгласно направеното предложение.

  

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА:

Докладна записка Калоян Цветков- кмет на община Вълчи дол , относно утвърждаване на списък на имотите-пасища и мери, публична общинска собственост за отдаване под наем  на имоти от ОПФ, през стопанската 2024/2025 година.

    

Деспа Точева- общински съветник, председател на ПК „Устройство на територията, земеделие и екология”- становището ни по въпроса е също е да, при евентуално провеждане на търг предлагаме колегата Мехмед Хасанов да бъде включен в комисията, след което представи проекта за решение, като апелира в приложение 1 да се отгоригира категорията –на ред 2ри както и за Вълчи дол-категория 3 е на стойност 50лв.

            Други изказвания  и коментари не постъпиха, след което на основание чл.27,ал.5 от  ЗМСМА се премина към поименно гласуване на предложеното от ПК. Получиха се следните резултати:

1.Айлин Нежмединова Аптулова – „за"

2.Галина Маринова Ангелова –„за“;

3.Георги Минчев Тронков-„за“;

4.Георги Тодоров Георгиев- „за“;

5. Гюлшен Арунова Акифова – „за“

6.Данаил Добромиров Йорданов –„за“;

7.Деспа Маринова Точева –  „за“

8.Димитър Стоянов Тодоров – „за“

9.Живка Великова Чанева – „за“

10. Йордан Славов Янчев- „за“;

11.Йордан Стоянов Марков – „за“

12.Мехмед Хасанов Хасанов – „за“

13.Пламен Радев Иванов – „за“

 

Обобщени резултати от поименното гласуване: 13 гласа „за“, 0 гласа „против“ и „въздържали се“ 0 гласа ,  с което общински съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е  № 145

                        На основание чл.2,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.24а,ал.5,ал.6 и ал.7, чл.37в, ал.10 от ЗСПЗЗ, чл.76,ал.1,ал.2,ал.3 и ал.4 от НРПУРОИ, Общински съвет Вълчи дол:

                     І.1.Дава съгласие маломерни имоти (до 10 дка) от общински поземлен фонд на територията на Община Вълчи дол, описани в Приложение №1, да бъдат отдадени под наем за стопанската 2024/2025г. от Кмета на общината, без търг или конкурс по цени за декар, определени съобразно Тарифа за определяне на базисните наемни цени за отдаване под наем на имоти, общинска собственост и/или по реда на чл.37в,ал.10 от ЗСПЗЗ.

                     І.2.- Дава съгласие , имоти от общински поземлен фонд на територията на Община Вълчи дол, описани в Приложение №2 да бъдат отдадени под наем за срок от 5 (пет) стопански години, считано от стопанската 2024/2025г. , от Кмета на общината, чрез публичен търг по цени за декар, определени съобразно Тарифа за определяне на базисните наемни цени за отдаване под наем на имоти, общинска собственост.

                    І.3.-Дава съгсие за отдаване под наем за стопанската 2024/2025г. без търг или конкурс за срок 5 (пет) години на имоти заети с трайни насаждения, по цени за декар, определени съобразно Тарифа за определяне на базисните наемни цени за отдаване под наем на имоти, общинска собственост, описани в Приложение №3.

                    ІІ-Възлага на Кмета на Община Вълчи дол, да обяви на интернет страницата на община Вълчи дол, списъците на общинските имоти по Приложения №1, Приложение №2 и Приложение №3.

                   ІІІ-Право да подават заявления имат лица, които нямат задължения към Община Вълчи дол.

                    ІV.Ако за даден имот по Приложение №1 и Приложение №3 има подадени повече от едно заявление, да се проведе публичен търг с явно наддаване, съгласно изискванията на ЗОС, като в комисията по провеждане на търга бъде включен Мехмед Хасанов- като представител на ОбС.

                    V.Определя срок за подаване на заявления от лицата, желаещи да наемат имоти от Общинския поземлен фонд в петнадесет работни дни от обявяването им на интернет страницата на Община Вълчи дол.

 

ПО ПЕТА ТОЧКА:

Докладна записка Калоян Цветков- кмет на община Вълчи дол , относно актуализация на Програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в община Вълчи дол през 2024 година.                  

 

Галина Маринова-общински съветник, председател на ПК „Местно самоуправление, нормативна уредба и общинска собственост“-становището на постоянната комисия е да , след което представи проекта за решение

Георги Тронков- общински съветник- какво Ви накара да включите бар Горска барака да се отдава под наем?

Калоян Цветков- кмет- гл.счетоводите ще Ви даде точен анализ на цифрите

                  Отношение по въпроса взе още г-жа Антоанета Йорданова- гл.счетоводител

            Други изказвания  и коментари не постъпиха, след което на основание чл.27,ал.5 от  ЗМСМА се премина към поименно гласуване на предложеното от ПК. Получиха се следните резултати:

1.Айлин Нежмединова Аптулова – „против"

2.Галина Маринова Ангелова –„за“;

3.Георги Минчев Тронков-„въздържал се“;

4.Георги Тодоров Георгиев- „за“;

5. Гюлшен Арунова Акифова – „въздържал се“

6.Данаил Добромиров Йорданов –„против“;

7.Деспа Маринова Точева –  „за“

8.Димитър Стоянов Тодоров – „против“

9.Живка Великова Чанева – „за“

10. Йордан Славов Янчев- „за“;

11.Йордан Стоянов Марков – „за“

12.Мехмед Хасанов Хасанов – „за“

13.Пламен Радев Иванов – „за“

 

Обобщени резултати от поименното гласуване: 8 гласа „за“, 3 гласа „против“(Айлин Аптулова, Данаил Йорданов и Димитър Тодоров) и „въздържали се“ 2 гласа (Георги Тронков и Гюлшен Акифова) ,  с което общински съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е  № 146

                        На основание чл.8,ал.9 от ЗОС и чл.21,ал.1,т.8 и т.12 от ЗМСМА, ОбС приема допълване на Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в Община Вълчи дол през 2024 г., както следва:

                      І- В раздел „А. Имоти, които община Вълчи дол има намерение да предостави под наем“, се създават следните точки:

                       5. Сграда с идентификатор 84022.501.819.1, (автоспирка с.Щипско) със ЗП 57 кв.м., АОС №4253/ 20.12.2021г.

                       6.Външен бар със застроена площ от 50 кв.м., външна площадка за поставяне на маси-170 кв.м., мъжка и дамска тоалетни, находящи се в ПИ с идентификатор 12574.501.1310, гр.Вълчи дол, АОС №3892/26.06.2020г.

                       7. Апартаменти №1,№2 и №3 на втори етаж в сграда с идентификатор 12574.501.45.1, находяща се в гр.Вълчи дол, ул.“Георги Димитров“ №40, АОС №1697/23.05.2014г.

                    ІІ.Създава се раздел Б.“Имоти, върху които община Вълчи дол има намерение да учреди право на ползване“, със следните точки:

                         1.Част от сграда с идент.53093.501.167.1, с.Оборище с площ от 21,95 кв.м., АОС №4297/23.03.2022г.

                         2.Сграда-публична общинска собственост със застроена площ от 454 кв.м..,находяща се в имот с идентификатор 05978.501.215.1, по КККР на с.Бояна, с предназначение: сграда за култура и изкуство, актувана с АОС №4296/23.03.2022г.

                         3.Сграда-публична общинска собственост със застроена площ от 348 кв.м..,находяща се в имот с идентификатор 06416.501.561.1, по КККР на с.Брестак, с предназначение: сграда за култура и изкуство, актувана с АОС №4294/23.03.2022г.

                         4.Сграда-публична общинска собственост със застроена площ от 241 кв.м..,находяща се в имот с идентификатор 11836.501.156.1, по КККР на с.Войводино, с предназначение: сграда за култура и изкуство, актувана с АОС №4295/23.03.2022г.

                         5.Част от сграда с идент.21717.501.174.1, публична общинска собственост, включваща втори етаж със застроена площ от  327 кв.м., и от първи етаж 317,10 кв.м. по плана на с.Добротич, актувана с АОС №3928/27.05.2020г.

                        6.Сграда-публична общинска собственост със застроена площ от 309 кв.м..,находяща се в имот с идентификатор 27629.501.293.1, по КККР на с.Есеница, с предназначение: сграда за култура и изкуство, актувана с АОС №4306/04.04.2022г.

                        7.Част от  сграда , частна общинска собственост с площ 334,11 кв.м., цялата с обща площ 378 кв.м..,находяща се в имот с идентификатор 32442.501.88.1, по КККР на с.Изворник, с предназначение: сграда за култура и изкуство, актувана с АОС №4305/04.04.2022г.

                        8.Сграда-публична общинска собственост със застроена площ от 404 кв.м..,находяща се в имот с идентификатор 48524.501.400.1, по КККР на с.Михалич, с предназначение: сграда за култура и изкуство, актувана с АОС №4327/22.07.2022г.

                        9.Сграда-публична общинска собственост със застроена площ от 582 кв.м..,находяща се в имот с идентификатор 80529.501.507.1, по КККР на с.Червенци, с предназначение: сграда за култура и изкуство, актувана с АОС №4320/05.07.2022г.

                        10.Сграда-публична общинска собственост със застроена площ от 223 кв.м..,находяща се в имот с идентификатор 32860.501.209.1, по КККР на с.Искър, с предназначение: сграда за култура и изкуство, актувана с АОС №4304/04.04.2022г.

                        11.Част от двуетажна сграда -публична общинска собственост, включваща първи и втори етаж с площ 300,49 кв.м., цялата с обща площ 375 кв.м..,находяща се в имот с идентификатор 53093.501.167.1, по КККР на с.Оборище, с предназначение: сграда за култура и изкуство, актувана с АОС №4297/23.03.2022г.

                   12.Сграда-публична общинска собственост със застроена площ от 742 кв.м..,находяща се в имот с идентификатор 69170.501.176.1, по КККР на с.Стефан Караджа, с предназначение: сграда за култура и изкуство, актувана с АОС №4339/14.09.2022г.

                   13. Част от помещение в самостоятелен обект с площ от 25 кв.м..,находящо се на втори етаж в административна сграда с идентификатор 47874.501.568.1 по КККР на с.Метличина, публична общинска собственост, актувана с АОС №4099/06.04.2021г.

 

ПО ШЕСТА ТОЧКА:

Докладна записка Калоян Цветков- кмет на община Вълчи дол , относно съгласие за разширяване на Гробищен парк с.Искър

 

Деспа Точева- общински съветник, председател на ПК „Устройство на територията, земеделие и екология”- становището ни по въпроса е „да“, след което представи проекта за решение

              Други изказвания и коментари не постъпиха, след което на основание чл.27, ал.5 от ЗМСМА се премина към поименно гласуване на предложеното проекторешение . Получиха се следните резултати:

1.Айлин Нежмединова Аптулова – „за"

2.Галина Маринова Ангелова –„за“;

3.Георги Минчев Тронков-„за“;

4.Георги Тодоров Георгиев- „за“;

5. Гюлшен Арунова Акифова – „за“

6.Данаил Добромиров Йорданов –„за“;

7.Деспа Маринова Точева –  „за“

8.Димитър Стоянов Тодоров – „за“

9.Живка Великова Чанева – „за“

10. Йордан Славов Янчев- „за“;

11.Йордан Стоянов Марков – „за“

12.Мехмед Хасанов Хасанов – „за“

13.Пламен Радев Иванов – „за“

Обобщени резултати от поименното гласуване: 13 гласа „за“, 0 гласа „против“ и „въздържали се“ 0 гласа,  с което общински съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е  № 147

                     На основание чл.21,ал.2 в изпълнение на правомощията си по чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА; чл.8,ал.1 от ЗОС и чл.6,ал.3 от НРПУРОИ на територията на Община Вълчи дол , ОбС Вълчи дол:

                  1.Дава съгласие Община Вълчи дол да да раздели ПИ с идентификатор 32860.14.9 и да се присъедини част от него, не по-голяма от 5 дка (необходима площ, съгл.нормативните изисквания) към съществуващия Гробищен парк на селото.

               2.Възлага на Кмета на община Вълчи дол да предприеме необходимите действия за разширяване имота на Гробищен парк с.Искър, представляващ ПИ с идентификатор 32860.14.16 по КККР на селото.

 

ПО СЕДМА ТОЧКА:

Докладна записка Калоян Цветков- кмет на община Вълчи дол , относно съгласие за придобиване на имоти държавна собственост

 

Галина Маринова-общински съветник, председател на ПК „Местно самоуправление, нормативна уредба и общинска собственост“-становището на постоянната комисия е да , след което представи проекта за решение

Други изказвания и коментари не постъпиха, след което на основание чл.27, ал.5 от ЗМСМА се премина към поименно гласуване на предложеното проекторешение . Получиха се следните резултати:

1.Айлин Нежмединова Аптулова – „за"

2.Галина Маринова Ангелова –„за“;

3.Георги Минчев Тронков-„за“;

4.Георги Тодоров Георгиев- „за“;

5. Гюлшен Арунова Акифова – „за“

6.Данаил Добромиров Йорданов –„за“;

7.Деспа Маринова Точева –  „за“

8.Димитър Стоянов Тодоров – „за“

9.Живка Великова Чанева – „за“

10. Йордан Славов Янчев- „за“;

11.Йордан Стоянов Марков – „за“

12.Мехмед Хасанов Хасанов – „за“

13.Пламен Радев Иванов – „за“

Обобщени резултати от поименното гласуване: 13 гласа „за“, 0 гласа „против“ и „въздържали се“ 0 гласа,  с което общински съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е  № 148

               На основание чл.21,ал.2 в изпълнение на правомощията си по чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА; чл.8,ал.1 от ЗОС и чл.6,ал.3 от НРПУРОИ на територията на Община Вълчи дол , ОбС Вълчи дол:

                  1.Допълва т.VІ от Програма за упхправление и разпореждане на имотите-общинска собственост в община Вълчи дол през 2024 г.,с двата имота в т.1 и т.2, които стават имоти за обекти от първостепенно значение за община Вълчи дол.

                    Точка VІ. Придобива следния вид: „Определя всички административни сгради, училища, улици от първостепенната улична мрежа, здравни служби, читалища, стадиони, гробищни паркове, пасища, мери и ливади, гори и други обекти публична и частна общинска собственост на територията на община Вълчи дол, както и обектите за спортно-образователни, развлекателни и рекреационни нужди, екопътека и въжена линия, сграда с идентификатор 12574.501.1415.1 по КККР на гр.Вълчи дол за Младежки дом и ПИ с идентификатор 69170.28.21 по КККР  на землище с.Стефан Караджа за изграждане на мотописта за обекти от първостепенно значение.“

             2.Дава съгласие Община Вълчи дол да придобие безвъзмездно имот държавна собственост, представляващ сграда с идентификатор 12574.501.1415.1 по КККР на гр.Вълчи дол, вид собственост-Държавна частна, функц предн.Административна, елова сграда, брой етажи 1, застроена площ 485 кв.м.

             3.дава съгласие Община Вълчи дол да придобие безвзмездно имот държавна собственост, представляващ ПИ с идентификатор 69170.28.21 по КККР на с.Стефан Караджа, вид собств. Държавна частна, вид територия Урбанизирана, НТП За летище, аерогара, площ 98 842 кв.м.

             4.Възлага на Кмета на Община Вълчи дол да предприеме действия за придобиване на описаните в т.2 и т.3 недвижими имоти.

           

ПО ОСМА ТОЧКА:

Докладна записка Калоян Цветков- кмет на община Вълчи дол , относно актуализиране на обстоятелствата за настаняване в общински жилища с адрес гр.Вълчи дол, ул.“Георги Димитров“ №40.

 

Галина Маринова-общински съветник, председател на ПК „Местно самоуправление, нормативна уредба и общинска собственост“-становището на постоянната комисия е да , след което представи проекта за решение

Живка Чанева-общински съветник- не може ли да ограничим тези жилища да се ползват само от жители на общината

Други изказвания и коментари не постъпиха, след което на основание чл.27, ал.5 от ЗМСМА се премина към поименно гласуване на предложеното проеторешение. Получиха се следните резултати:

1.Айлин Нежмединова Аптулова – „за"

2.Галина Маринова Ангелова –„за“;

3.Георги Минчев Тронков-„за“;

4.Георги Тодоров Георгиев- „за“;

5. Гюлшен Арунова Акифова – „за“

6.Данаил Добромиров Йорданов –„за“;

7.Деспа Маринова Точева –  „за“

8.Димитър Стоянов Тодоров – „за“

9.Живка Великова Чанева – „за“

10. Йордан Славов Янчев- „за“;

11.Йордан Стоянов Марков – „за“

12.Мехмед Хасанов Хасанов – „за“

13.Пламен Радев Иванов – „за“

Обобщени резултати от поименното гласуване: 13 гласа „за“, 0 гласа „против“ и „въздържали се“ 0 гласа,  с което общински съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е  № 149

              На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.11,ал.1 и ал.2 от ЗОС, Общински съвет Вълчи дол:

             1.Дава съгласие да бъде настанен Иван Стойков Чобанов в общинско жилище в гр.Вълчи дол,ул.“Георги Димитров“ №40, ап.1, 39,00 кв.м., актуван с АОС №1697/23.05.2014г.

              2.Дава съгласие да бъдат настанени Мария Петрова Кирчева и петте й деца в общинско жилище в гр.Вълчи дол,ул.“Георги Димитров“ №40, ап.2, 47,58 кв.м., актуван с АОС №1697/23.05.2014г.

           3.Дава съгласие да бъдат настанени Ибрахим Дениз и Борислав Николов Колев в общинско жилище в гр.Вълчи дол,ул.“Георги Димитров“ №40, ап.3, 45,04 кв.м., актуван с АОС №1697/23.05.2014г.

           4.Възлага на Кмета на Община Вълчи дол да издаде заповед за настаняване и сключи договор за наем с упоменатите в т.1,2 и 3 лица, за срок от 1 (една) година.

 

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА:

Докладна записка Калоян Цветков- кмет на община Вълчи дол , относно промяна в характера на имот съставляващ УПИ І-парк, църква в кв.39 по действащия кадастрален план на с.Генерал Киселово, с Акт за частна общинска собственост №64/22.05.1997г.

 

Галина Маринова-общински съветник, председател на ПК „Местно самоуправление, нормативна уредба и общинска собственост“-становището на постоянната комисия е да , след което представи проекта за решение

Други изказвания и коментари не постъпиха, след което на основание чл.27, ал.5 от ЗМСМА се премина към поименно гласуване на предложеното проеторешение. Получиха се следните резултати:

1.Айлин Нежмединова Аптулова – „за"

2.Галина Маринова Ангелова –„за“;

3.Георги Минчев Тронков-„за“;

4.Георги Тодоров Георгиев- „за“;

5. Гюлшен Арунова Акифова – „за“

6.Данаил Добромиров Йорданов –„за“;

7.Деспа Маринова Точева –  „за“

8.Димитър Стоянов Тодоров – за

9.Живка Великова Чанева – „за“

10. Йордан Славов Янчев- „за“;

11.Йордан Стоянов Марков – „за“

12.Мехмед Хасанов Хасанов – „за“

13.Пламен Радев Иванов – „за“

Обобщени резултати от поименното гласуване: 13 гласа „за“, 0 гласа „против“ и „въздържали се“ 0 гласа,  с което общински съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е  № 150

              На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.61,ал.4 от ЗУТ, чл.6,ал.3 от ЗОС, ОбС Вълчи дол

             1.Обявява имот с идентификатор 14667.501.335, АОС №64/22.05.1997г по КККР на с.Генерал Киселово, бщ.Вълчи дол, от имот частна общинска собственост за имот публична общинска собственост.        

          2.Упълномощава Кмета на Община Вълчи дол да предприеме всички необходими действия по съставянето на акт за публична общинска собстевност на имота по т.1.

 

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА:

Докладна записка Калоян Цветков- кмет на община Вълчи дол , относно изменение на Решение №990/15.12.2022г. на ОбС гр.Вълчи дол

 

Галина Маринова-общински съветник, председател на ПК „Местно самоуправление, нормативна уредба и общинска собственост“-становището на постоянната комисия е да , след което представи проекта за решение

               Други изказвания и коментари не постъпиха, след което на основание чл.27, ал.5 от ЗМСМА се премина към поименно гласуване на предложеното проеторешение. Получиха се следните резултати:

1.Айлин Нежмединова Аптулова – „за"

2.Галина Маринова Ангелова –„за“;

3.Георги Минчев Тронков-„за“;

4.Георги Тодоров Георгиев- „за“;

5. Гюлшен Арунова Акифова – „за“

6.Данаил Добромиров Йорданов –„за“;

7.Деспа Маринова Точева –  „за“

8.Димитър Стоянов Тодоров – „за“

9.Живка Великова Чанева – „за“

10. Йордан Славов Янчев- „за“;

11.Йордан Стоянов Марков – „за“

12.Мехмед Хасанов Хасанов – „за“

13.Пламен Радев Иванов – „за“

Обобщени резултати от поименното гласуване: 13 гласа „за“, 0 гласа „против“ и „въздържали се“ 0 гласа, с което общински съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е  № 151

              Общински съвет Вълчи дол на основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.39,ал.5 от ЗОС, във връзка с §4,ал.1 от ПЗР на ЗНЧ:

                І-В позиция 11 от Решение №990/15.12.2022г.прави следното изменение, както следва:

                БИЛО: Част от двуетажна сграда - публична общинска собственост, включваща първи и втори етаж със застроена площ 322,44кв., цялата с площ 375 кв.м.,находяща се в имот с идентификатор 53093.501.167.1 по КККР на с.Оборище, с предназначение сграда за култура и изкуствоу разположена в имот с идентификатор 53093.501.167, актуван с АОС №4297/23.03.2022г. на читалище «Елин Пелин-1927»-с.Оборище, Булстат 000084920;

               СТАВА: Част от двуетажна сграда - публична общинска собственост, включваща първи и втори етаж със застроена площ 300,49кв., цялата с площ 375 кв.м.,находяща се в имот с идентификатор 53093.501.167.1 по КККР на с.Оборище, с предназначение сграда за култура и изкуство, разположена в имот с идентификатор 53093.501.167, актуван с АОС №4297/23.03.2022г. на читалище «Елин Пелин-1927»-с.Оборище, Булстат 000084920;

                ІІ- Позиция 7 от Решение №990/15.12.2022г.отпада, а именно:

Сграда- публична общинска собственост със застроена площ от 424 кв.м., находяща се в имот с идентификатор 36302.501.146 по КККР на с.Караманите, с предназначение сграда за култура и изкуство, разположена в имот с идентификатор 36302.501.146 актуван с АОС №4070/20.01.2021г. на читалище «Зора-1928»-с.Караманите, Булстат 000085400;

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА:

Докладна записка Калоян Цветков- кмет на община Вълчи дол , относно отнемане на учредено право на строеж на имот с идентификатор 06416.501.671, АОС №491/06.02.2001г., номер по предходен план УПИ І,кв.33 по кадастралната карта на с.Брестак, общ.Вълчи дол.

 

Деспа Точева- общински съветник, председател на ПК „Устройство на територията, земеделие и екология”- становището ни по въпроса е „да“, след което представи проекта за решение

Йордан Марков-общински съветник- има ли служител който да следи сроковете на тези права

                Отношение по въпроса взе г-н Цветков-кмет.

Други изказвания и коментари не постъпиха, след което на основание чл.27, ал.5 от ЗМСМА се премина към поименно гласуване на предложеното проеторешение. Получиха се следните резултати:

1.Айлин Нежмединова Аптулова – „за"

2.Галина Маринова Ангелова –„за“;

3.Георги Минчев Тронков-„за“;

4.Георги Тодоров Георгиев- „за“;

5. Гюлшен Арунова Акифова – „за“

6.Данаил Добромиров Йорданов –„за“;

7.Деспа Маринова Точева –  „за“

8.Димитър Стоянов Тодоров – „за“

9.Живка Великова Чанева – „за“

10. Йордан Славов Янчев- „за“;

11.Йордан Стоянов Марков – „за“

12.Мехмед Хасанов Хасанов – „за“

13.Пламен Радев Иванов – „за“

Обобщени резултати от поименното гласуване: 13 гласа „за“, 0 гласа „против“ и „въздържали се“ 0 гласа,  с което общински съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е  № 152

              На основание чл.21,ал.1т.8 от ЗМСМА, чл.67 от Закона за собствеността Общински съвет Вълчи дол отнема учреденото право на строеж върху имот с идентификатор 06416.501.671, АОС 491/06.02.2001г, номер по предходен план УПИ І, кв.33 по плана на с.Брестак на наследниците на Димчо Николов Хаджидемиров поради това, че в 5 (пет) годишния срок, съгласно разпоредбите на чл.67,ал1 от Закона за собствеността, меропиятието не е реализирано.

 

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА:

Докладна записка Елка Златарова- ЗА кмет на община Вълчи дол, съгл.Заповед №24-217/07.03.2024г. , относно съгласие за предоставяне на помещение, част от сграда за ползване от „Български пощи“ ЕАД.

 

Галина Маринова-общински съветник, председател на ПК „Местно самоуправление, нормативна уредба и общинска собственост“-становището на постоянната комисия е да , след което представи проекта за решение и предложи от ОбС да бъде включен Мехмед Хасанов

               Други изказвания и коментари не постъпиха, след което на основание чл.27, ал.5 от ЗМСМА се премина към поименно гласуване на предложеното проеторешение. Получиха се следните резултати:

1.Айлин Нежмединова Аптулова – „за"

2.Галина Маринова Ангелова –„за“;

3.Георги Минчев Тронков-„за“;

4.Георги Тодоров Георгиев- „за“;

5. Гюлшен Арунова Акифова – „за“

6.Данаил Добромиров Йорданов –„за“;

7.Деспа Маринова Точева –  „за“

8.Димитър Стоянов Тодоров – „за“

9.Живка Великова Чанева – „за“

10. Йордан Славов Янчев- „за“;

11.Йордан Стоянов Марков – „за“

12.Мехмед Хасанов Хасанов – „за“

13.Пламен Радев Иванов – „за“

Обобщени резултати от поименното гласуване: 13 гласа „за“, 0 гласа „против“ и „въздържали се“ 0 гласа, с което общински съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е  № 153

             На основание чл.21,ал.2 в изпълнение на правомощията си по чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.14,ал.7 от ЗОС и чл.13 от НРПУРОИ на територията на община Вълчи дол, Общински съвет Вълчи дол:

                 1.Дава съгласие Община Вълчи дол да отдаде под наем помещение с площ =21.95 кв.м.в сградата на читалище с.Оборище, представляващо част от сграда с идентификатор 53093.501.167.1 по КККР на с.Оборище, след провеждане на публичен търг с явно наддаване при стартова първоначлна месечна цена от 45,73лв. без ДДС. Размер на депозита-20% от първоначлната годишна наемна цена.

              2.Определя Мехмед Хасанов Хасанов, общински съветник да бъде включен в състава на комисията за провеждане на търга.

              3.Възлага на Кмета на община Вълчи дол:

              3.1.да определи със заповед допълнителните условия за провеждането на публичния търг;

                3.2.да организира подготовката и провеждането на публичния търг;

                3.3.да сключи договор за наем с кандидата, спечелил търга.

 

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА:

Докладна записка Елка Златарова- ЗА кмет на община Вълчи дол, съгл.Заповед №24-217/07.03.2024г. , относно участие в Седма процедура за присъждане на Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво.

 

Галина Маринова-общински съветник, председател на ПК „Местно самоуправление, нормативна уредба и общинска собственост“-становището на постоянната комисия е да , след което представи проекта за решение

               Други изказвания и коментари не постъпиха, след което с 13 гласа „за“, 0 гласа „против“ и „въздържали се“ 0 гласа, с което общински съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е  № 154

             На основание чл.21,ал.1,т.2 и ал.2 от ЗМСМА във връзка с покана на МРРБ до българските общини за участие в процедура по присъждане на Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво на съвета на Европа, Общински съвет Вълчи дол:

              1.Общината приема и прилага 12-те принципа за добро демократично ууправление, залегнали в СИДУМН( стратегия за иновации и добро управление на местно ниво) и се ангажира да продължи да ги прилага в дейността си.

              2.Дава съгласието си за участие в процедурата по присъждане на Европейския етикет за иновации и добро управление на местно ниво през 2024 г. на общината.

              3.Възлага на Кмета на общината да подготви и подаде необходимата документация на общината по процедурата за присъждане на Европейския етикет за иновации и добро управление на местно ниво през 2024 година.

 

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА:

Докладна записка Калоян Цветков- кмет на община Вълчи дол , относно отдаване под наем чрез  публичен търг с явно наддаване на външен бар със застроена площ от 50 кв.м., външна площадка за поставяне на маси-170 кв.м., мъжка и дамска тоалетни и инвентар съгласно приложен опис.

Йордан Марков-обшински съветник, председател на ПК“Бюджет, финанси и инвестиционна политика“-становището ни е да, като член на комисията по търга предлагаме Мехмед Хасанов, и  като срока за който ще се отдаде обекта предлагаме 5 години

Галина Маринова- общински съветник-предлагам срок 10 години

Димитър Тодоров- общински съветинк- нека бъде със срока на мандата

Йордан Славов –общински съветник- предлагам 8 години

                  Други изказвания не постъпиха, след което се премина към гласиване на направените предложение за срока за отдаване:

                    -по предложението за 8 години- получиха  се следните резултати- „за“9 гласа; „против“-1 глас, „въздържали се“-3 гласа с което предложението се приема, останалите предложения отпадат

              Други изказвания и коментари не постъпиха, след което на основание чл.27, ал.5 от ЗМСМА се премина към поименно гласуване на предложеното проеторешение. Получиха се следните резултати:

1.Айлин Нежмединова Аптулова – „за"

2.Галина Маринова Ангелова –„за“;

3.Георги Минчев Тронков-„против“;

4.Георги Тодоров Георгиев- „за“;

5. Гюлшен Арунова Акифова – „въздържал се“

6.Данаил Добромиров Йорданов –„въздържал се“;

7.Деспа Маринова Точева –  „за“

8.Димитър Стоянов Тодоров – „въздържал се“

9.Живка Великова Чанева – „за“

10. Йордан Славов Янчев- „за“;

11.Йордан Стоянов Марков – „за“

12.Мехмед Хасанов Хасанов – „за“

13.Пламен Радев Иванов – „за“

Обобщени резултати от поименното гласуване: 9 гласа „за“, 1 глас „против“(Георги Тронков) и „въздържали се“ 3 гласа (Гюлшен Акифова, Данаил Йорданов и Димитър Тодоров), с което общински съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е  № 155

             На основание   чл.14,ал.7 от ЗОС, чл.21,ал.1т.8 от ЗМСМА, чл.13 от НРПУРОИ, ОбС Вълчи дол:

             1.Дава съгласие да бъдат отдадени под наем за срок от 8 (осем) години след провеждането на публичен търг с явно наддаване на външен бар със застроена площ от 50 кв.м., външна площадка за поставяне на маси- 170 кв.м., мъжка и дамска тоалетни и инвентар съласно приложен опис, находящи се в ПИ с идентификатор 12574.501.1310, гр.Вълчи дол,АОС № 3892/26.06.2020г. при стартова първоначална годишна наемна цена 13 200,00лв без ДДС определена от инж.Йовка Атанасова с експертна ценка от 04.03.2024г. Размерът на депозита -20% от първоначалната годишна наемна цена.  

              2.Определя Мехмед Хасанов Хасанов, общински съветник да бъде включен в състава на комисията за провеждане на търга.

              3.Одобрява тръжната документация.

               4.Възлага на Кмета на община Вълчи дол:

                -да организира подготовката и провеждането на публичния търг;

                -да сключи договор за наем с кандидата, спечелил търга.

 

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА:

Заявления за отпускане на помощи:

15.1.Заявление от Ахмед Зия Мухарем от с.Оборище, относно отпущане на еднократна парична помощ

 

Живка Чанева-общински съветник, председател на ПК”Здравеопазване и социална политика” становището на членовете на ПК е не

Други изказвания и коментари не постъпиха, след което на основание чл.27, ал.5 от ЗМСМА се премина към поименно гласуване на предложеното проекторешение . Получиха се следните резултати:

1.Айлин Нежмединова Аптулова – „за"

2.Галина Маринова Ангелова –„за“;

3.Георги Минчев Тронков-„за“;

4.Георги Тодоров Георгиев- „за“;

5. Гюлшен Арунова Акифова – „за“

6.Данаил Добромиров Йорданов –„за“;

7.Деспа Маринова Точева –  „за“

8.Димитър Стоянов Тодоров – „за“

9.Живка Великова Чанева – „за“

10. Йордан Славов Янчев- „за“;

11.Йордан Стоянов Марков – „за“

12.Мехмед Хасанов Хасанов – „за“

13.Пламен Радев Иванов – „за“

Обобщени резултати от поименното гласуване: 13 гласа „за“, 0 гласа „против“ и „въздържали се“ 0 гласа,  с което общински съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е  № 156

                На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС не дава съгласие  на Ахмед Зия Мухарем от с.Оборище да бъде отпусната еднократна парична помощ.

 

15.2.Заявление от Димитър Михайлов Янев от с.Михалич, относно отпущане на еднократна парична помощ

 

Живка Чанева-общински съветник, председател на ПК”Здравеопазване и социална политика” становището на членовете на ПК е 50лева

Други изказвания и коментари не постъпиха, след което на основание чл.27, ал.5 от ЗМСМА се премина към поименно гласуване на предложеното проекторешение . Получиха се следните резултати:

1.Айлин Нежмединова Аптулова – „за"

2.Галина Маринова Ангелова –„за“;

3.Георги Минчев Тронков-„за“;

4.Георги Тодоров Георгиев- „за“;

5. Гюлшен Арунова Акифова – „за“

6.Данаил Добромиров Йорданов –„за“;

7.Деспа Маринова Точева –  „за“

8.Димитър Стоянов Тодоров – „за“

9.Живка Великова Чанева – „за“

10. Йордан Славов Янчев- „за“;

11.Йордан Стоянов Марков – „за“

12.Мехмед Хасанов Хасанов – „за“

13.Пламен Радев Иванов – „за“

Обобщени резултати от поименното гласуване: 13 гласа „за“, 0 гласа „против“ и „въздържали се“ 0 гласа,  с което общински съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е  № 157

                На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие  на Димитър Михайлов Янев от с.Михалич да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 50,00 лева.

 

15.3.Заявление от Станка Георгиева Чернева от гр.Вълчи дол, ул.Ал.Стамболийски-44, относно отпущане на еднократна парична помощ

 

Живка Чанева-общински съветник, председател на ПК”Здравеопазване и социална политика” становището на членовете на ПК е не

Други изказвания и коментари не постъпиха, след което на основание чл.27, ал.5 от ЗМСМА се премина към поименно гласуване на предложеното проекторешение . Получиха се следните резултати:

1.Айлин Нежмединова Аптулова – „за"

2.Галина Маринова Ангелова –„за“;

3.Георги Минчев Тронков-„за“;

4.Георги Тодоров Георгиев- „за“;

5. Гюлшен Арунова Акифова – „за“

6.Данаил Добромиров Йорданов –„за“;

7.Деспа Маринова Точева –  „за“

8.Димитър Стоянов Тодоров – „за“

9.Живка Великова Чанева – „за“

10. Йордан Славов Янчев- „за“;

11.Йордан Стоянов Марков – „за“

12.Мехмед Хасанов Хасанов – „за“

13.Пламен Радев Иванов – „за“

Обобщени резултати от поименното гласуване: 13 гласа „за“, 0 гласа „против“ и „въздържали се“ 0 гласа,  с което общински съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е  № 158

                На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС не дава съгласие  на Станка Георгиева Чернева от гр.Вълчи дол, ул.Ал.Стамболийски -44 да бъде отпусната еднократна парична помощ.

 

15.4.Заявление от Рафет Реджебов алиев от с.Оборище, относно отпущане на еднократна парична помощ

 

Живка Чанева-общински съветник, председател на ПК”Здравеопазване и социална политика” становището на членовете на ПК е не

Други изказвания и коментари не постъпиха, след което на основание чл.27, ал.5 от ЗМСМА се премина към поименно гласуване на предложеното проекторешение . Получиха се следните резултати:

1.Айлин Нежмединова Аптулова – „за"

2.Галина Маринова Ангелова –„за“;

3.Георги Минчев Тронков-„за“;

4.Георги Тодоров Георгиев- „за“;

5. Гюлшен Арунова Акифова – „за“

6.Данаил Добромиров Йорданов –„за“;

7.Деспа Маринова Точева –  „за“

8.Димитър Стоянов Тодоров – „за“

9.Живка Великова Чанева – „за“

10. Йордан Славов Янчев- „за“;

11.Йордан Стоянов Марков – „за“

12.Мехмед Хасанов Хасанов – „за“

13.Пламен Радев Иванов – „за“

Обобщени резултати от поименното гласуване: 13 гласа „за“, 0 гласа „против“ и „въздържали се“ 0 гласа,  с което общински съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е  № 159

                На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС не дава съгласие  на Рафет Реджебов Алиев от с.Оборище да бъде отпусната еднократна парична помощ.

 

15.5.Заявление от Димитричка Димова Димитрова от гр.Вълчи дол, ул.Нишка-7, относно отпущане на еднократна парична помощ

 

Живка Чанева-общински съветник, председател на ПК”Здравеопазване и социална политика” становището на членовете на ПК е 50лева

Други изказвания и коментари не постъпиха, след което на основание чл.27, ал.5 от ЗМСМА се премина към поименно гласуване на предложеното проекторешение . Получиха се следните резултати:

1.Айлин Нежмединова Аптулова – „за"

2.Галина Маринова Ангелова –„за“;

3.Георги Минчев Тронков-„за“;

4.Георги Тодоров Георгиев- „за“;

5. Гюлшен Арунова Акифова – „за“

6.Данаил Добромиров Йорданов –„за“;

7.Деспа Маринова Точева –  „за“

8.Димитър Стоянов Тодоров – „за“

9.Живка Великова Чанева – „за“

10. Йордан Славов Янчев- „за“;

11.Йордан Стоянов Марков – „за“

12.Мехмед Хасанов Хасанов – „за“

13.Пламен Радев Иванов – „за“

Обобщени резултати от поименното гласуване: 13 гласа „за“, 0 гласа „против“ и „въздържали се“ 0 гласа,  с което общински съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е  № 160

                На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие  на Димитричка Димова Димитрова от гр.Вълчи дол, ул.Нишка-7 да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 50,00 лева.

 

15.6. Заявление от Миглена Тодорова Пейчева от гр.Варна, жк Младост-117-6-4-12, относно отпущане на еднократна парична помощ

 

Живка Чанева-общински съветник, председател на ПК”Здравеопазване и социална политика” становището на членовете на ПК е не

Други изказвания и коментари не постъпиха, след което на основание чл.27, ал.5 от ЗМСМА се премина към поименно гласуване на предложеното проекторешение . Получиха се следните резултати:

1.Айлин Нежмединова Аптулова – „за"

2.Галина Маринова Ангелова –„за“;

3.Георги Минчев Тронков-„за“;

4.Георги Тодоров Георгиев- „за“;

5. Гюлшен Арунова Акифова – „за“

6.Данаил Добромиров Йорданов –„за“;

7.Деспа Маринова Точева –  „за“

8.Димитър Стоянов Тодоров – „за“

9.Живка Великова Чанева – „за“

10. Йордан Славов Янчев- „за“;

11.Йордан Стоянов Марков – „за“

12.Мехмед Хасанов Хасанов – „за“

13.Пламен Радев Иванов – „за“

Обобщени резултати от поименното гласуване: 13 гласа „за“, 0 гласа „против“ и „въздържали се“ 0 гласа,  с което общински съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е  № 161

                На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС не дава съгласие  на Миглена Тодорова Пейчева от гр.Варна, жк Младост-117-6-4-12 да бъде отпусната еднократна парична помощ.

 

15.7.Заявление от Иванка Стоянова Василева от гр.Вълчи дол, ул.Г.Раковски-12, относно отпущане на еднократна парична помощ

 

Живка Чанева-общински съветник, председател на ПК”Здравеопазване и социална политика” становището на членовете на ПК е не

Други изказвания и коментари не постъпиха, след което на основание чл.27, ал.5 от ЗМСМА се премина към поименно гласуване на предложеното проекторешение . Получиха се следните резултати:

1.Айлин Нежмединова Аптулова – „за"

2.Галина Маринова Ангелова –„за“;

3.Георги Минчев Тронков-„за“;

4.Георги Тодоров Георгиев- „за“;

5. Гюлшен Арунова Акифова – „за“

6.Данаил Добромиров Йорданов –„за“;

7.Деспа Маринова Точева –  „за“

8.Димитър Стоянов Тодоров – „за“

9.Живка Великова Чанева – „за“

10. Йордан Славов Янчев- „за“;

11.Йордан Стоянов Марков – „за“

12.Мехмед Хасанов Хасанов – „за“

13.Пламен Радев Иванов – „за“

Обобщени резултати от поименното гласуване: 13 гласа „за“, 0 гласа „против“ и „въздържали се“ 0 гласа,  с което общински съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е  № 162

                На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС не дава съгласие  на Иванка Стоянова Василева от гр.Вълчи дол, ул.Г.Раковски-12 да бъде отпусната еднократна парична помощ.

 

15.8.Заявление от Рушут Халимов Рушудов от с.Михалич, относно отпущане на еднократна парична помощ

 

Живка Чанева-общински съветник, председател на ПК”Здравеопазване и социална политика” становището на членовете на ПК е не

Други изказвания и коментари не постъпиха, след което на основание чл.27, ал.5 от ЗМСМА се премина към поименно гласуване на предложеното проекторешение . Получиха се следните резултати:

1.Айлин Нежмединова Аптулова – „за"

2.Галина Маринова Ангелова –„за“;

3.Георги Минчев Тронков-„за“;

4.Георги Тодоров Георгиев- „за“;

5. Гюлшен Арунова Акифова – „за“

6.Данаил Добромиров Йорданов –„за“;

7.Деспа Маринова Точева –  „за“

8.Димитър Стоянов Тодоров – „за“

9.Живка Великова Чанева – „за“

10. Йордан Славов Янчев- „за“;

11.Йордан Стоянов Марков – „за“

12.Мехмед Хасанов Хасанов – „за“

13.Пламен Радев Иванов – „за“

Обобщени резултати от поименното гласуване: 13 гласа „за“, 0 гласа „против“ и „въздържали се“ 0 гласа,  с което общински съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е  № 163

                На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС не дава съгласие  на Рушут Халимов Рушудов от с.Михалич да бъде отпусната еднократна парична помощ.

 

15.9.Заявление от Георги Маринов Георгиев от гр.Вълчи дол, ул.Алеко Константинов -21, относно отпущане на еднократна парична помощ

 

Живка Чанева-общински съветник, председател на ПК”Здравеопазване и социална политика” становището на членовете на ПК е 150лева, които да се преведат за погребение

Други изказвания и коментари не постъпиха, след което на основание чл.27, ал.5 от ЗМСМА се премина към поименно гласуване на предложеното проекторешение . Получиха се следните резултати:

1.Айлин Нежмединова Аптулова – „за"

2.Галина Маринова Ангелова –„за“;

3.Георги Минчев Тронков-„за“;

4.Георги Тодоров Георгиев- „за“;

5. Гюлшен Арунова Акифова – „за“

6.Данаил Добромиров Йорданов –„за“;

7.Деспа Маринова Точева –  „за“

8.Димитър Стоянов Тодоров – „за“

9.Живка Великова Чанева – „за“

10. Йордан Славов Янчев- „за“;

11.Йордан Стоянов Марков – „за“

12.Мехмед Хасанов Хасанов – „за“

13.Пламен Радев Иванов – „за“

Обобщени резултати от поименното гласуване: 13 гласа „за“, 0 гласа „против“ и „въздържали се“ 0 гласа,  с което общински съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е  № 164

                На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие  на Георги Маринов Георгиев от гр.Вълчи дол, ул.Ал.Константинов-21 да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 150,00 лева, която да се преведе директно по параграф за покриване на разходи за погребението на Стоян Тодоров Стоянов  извършено на 02.02.2024г.

 

15.10.Заявление от Едие Караниева Салиева от с.Стефан Караджа, относно отпущане на еднократна парична помощ

 

Живка Чанева-общински съветник, председател на ПК”Здравеопазване и социална политика” становището на членовете на ПК е не

Други изказвания и коментари не постъпиха, след което на основание чл.27, ал.5 от ЗМСМА се премина към поименно гласуване на предложеното проекторешение . Получиха се следните резултати:

1.Айлин Нежмединова Аптулова – „за"

2.Галина Маринова Ангелова –„за“;

3.Георги Минчев Тронков-„за“;

4.Георги Тодоров Георгиев- „за“;

5. Гюлшен Арунова Акифова – „за“

6.Данаил Добромиров Йорданов –„за“;

7.Деспа Маринова Точева –  „за“

8.Димитър Стоянов Тодоров – „за“

9.Живка Великова Чанева – „за“

10. Йордан Славов Янчев- „за“;

11.Йордан Стоянов Марков – „за“

12.Мехмед Хасанов Хасанов – „за“

13.Пламен Радев Иванов – „за“

Обобщени резултати от поименното гласуване: 13 гласа „за“, 0 гласа „против“ и „въздържали се“ 0 гласа,  с което общински съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е  № 165

                На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС не дава съгласие  на Едие Караниева Салиева от с.Стефан Караджа да бъде отпусната еднократна парична помощ.

 

15.11.Заявление от Насъф Юсуфов Хасанов от с.Стефан Караджа, относно отпущане на еднократна парична помощ

 

Живка Чанева-общински съветник, председател на ПК”Здравеопазване и социална политика” становището на членовете на ПК е 50лева

Други изказвания и коментари не постъпиха, след което на основание чл.27, ал.5 от ЗМСМА се премина към поименно гласуване на предложеното проекторешение . Получиха се следните резултати:

1.Айлин Нежмединова Аптулова – „за"

2.Галина Маринова Ангелова –„за“;

3.Георги Минчев Тронков-„за“;

4.Георги Тодоров Георгиев- „за“;

5. Гюлшен Арунова Акифова – „за“

6.Данаил Добромиров Йорданов –„за“;

7.Деспа Маринова Точева –  „за“

8.Димитър Стоянов Тодоров – „за“

9.Живка Великова Чанева – „за“

10. Йордан Славов Янчев- „за“;

11.Йордан Стоянов Марков – „за“

12.Мехмед Хасанов Хасанов – „за“

13.Пламен Радев Иванов – „за“

Обобщени резултати от поименното гласуване: 13 гласа „за“, 0 гласа „против“ и „въздържали се“ 0 гласа,  с което общински съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е  № 166

                На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие  на Насъф Юсуфов Хасанов от с.Стефан Караджа да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 50,00 лева.

 

15.12.Заявление от Ангелина Алексиева Ангелова от с.Михалич, относно отпущане на еднократна парична помощ

 

Живка Чанева-общински съветник, председател на ПК”Здравеопазване и социална политика” становището на членовете на ПК е 50лева

Други изказвания и коментари не постъпиха, след което на основание чл.27, ал.5 от ЗМСМА се премина към поименно гласуване на предложеното проекторешение . Получиха се следните резултати:

1.Айлин Нежмединова Аптулова – „за"

2.Галина Маринова Ангелова –„за“;

3.Георги Минчев Тронков-„за“;

4.Георги Тодоров Георгиев- „за“;

5. Гюлшен Арунова Акифова – „за“

6.Данаил Добромиров Йорданов –„за“;

7.Деспа Маринова Точева –  „за“

8.Димитър Стоянов Тодоров – „за“

9.Живка Великова Чанева – „за“

10. Йордан Славов Янчев- „за“;

11.Йордан Стоянов Марков – „за“

12.Мехмед Хасанов Хасанов – „за“

13.Пламен Радев Иванов – „за“

Обобщени резултати от поименното гласуване: 13 гласа „за“, 0 гласа „против“ и „въздържали се“ 0 гласа,  с което общински съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е  № 167

                На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие  на Ангелина Алексиева Ангелова от с.Михалич да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 50,00 лева.

 

15.13.Заявление от Недялко Асенов Христов от с.Михалич, относно отпущане на еднократна парична помощ

 

Живка Чанева-общински съветник, председател на ПК”Здравеопазване и социална политика” становището на членовете на ПК е 150лева

Други изказвания и коментари не постъпиха, след което на основание чл.27, ал.5 от ЗМСМА се премина към поименно гласуване на предложеното проекторешение . Получиха се следните резултати:

1.Айлин Нежмединова Аптулова – „за"

2.Галина Маринова Ангелова –„за“;

3.Георги Минчев Тронков-„за“;

4.Георги Тодоров Георгиев- „за“;

5. Гюлшен Арунова Акифова – „за“

6.Данаил Добромиров Йорданов –„за“;

7.Деспа Маринова Точева –  „за“

8.Димитър Стоянов Тодоров – „за“

9.Живка Великова Чанева – „за“

10. Йордан Славов Янчев- „за“;

11.Йордан Стоянов Марков – „за“

12.Мехмед Хасанов Хасанов – „за“

13.Пламен Радев Иванов – „за“

Обобщени резултати от поименното гласуване: 13 гласа „за“, 0 гласа „против“ и „въздържали се“ 0 гласа,  с което общински съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е  № 168

                На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС дава съгласие  на Недялко Асенов Христов от с.Михалич да бъде отпусната еднократна парична помощ в размер на 150,00 лева.

 

15.14.Заявление от Йордан Желязков Стоянов от с.Генерал Киселово, относно отпущане на еднократна парична помощ

 

Живка Чанева-общински съветник, председател на ПК”Здравеопазване и социална политика” становището на членовете на ПК е не

Други изказвания и коментари не постъпиха, след което на основание чл.27, ал.5 от ЗМСМА се премина към поименно гласуване на предложеното проекторешение . Получиха се следните резултати:

1.Айлин Нежмединова Аптулова – „за"

2.Галина Маринова Ангелова –„за“;

3.Георги Минчев Тронков-„за“;

4.Георги Тодоров Георгиев- „за“;

5. Гюлшен Арунова Акифова – „за“

6.Данаил Добромиров Йорданов –„за“;

7.Деспа Маринова Точева –  „за“

8.Димитър Стоянов Тодоров – „за“

9.Живка Великова Чанева – „за“

10. Йордан Славов Янчев- „за“;

11.Йордан Стоянов Марков – „за“

12.Мехмед Хасанов Хасанов – „за“

13.Пламен Радев Иванов – „за“

Обобщени резултати от поименното гласуване: 13 гласа „за“, 0 гласа „против“ и „въздържали се“ 0 гласа,  с което общински съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е  № 169

                На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23 от ЗМСМА,ОбС не дава съгласие  на Йордан Желязков Стоянов от с.генерал Киселово да бъде отпусната еднократна парична помощ.

 

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА:

Докладна записка от Калоян Цветков- кмет на община Вълчи дол , относно актуализация на инвестиционната програма на община Вълчидол за 2024 година

 

Йордан Марков-обшински съветник, председател на ПК“Бюджет, финанси и инвестиционна политика“-становището ни е да, след което представи проекта за решение

Георги Тронков- общински съветник-за поликлиниката решено ли е какво ще се купува- нека се оборудва физиотерапевтичен кабинет

Деспа Точева- общински съветинк- по отношение котела за училището-гаранцията която посочват фирмите е много кратка-2 години, а това са съоръжения подлежащи на надзор

              Отношение по въпроса взе г-н Цветков-кмет.

              Други изказвания и коментари не постъпиха, след което на основание чл.27, ал.5 от ЗМСМА се премина към поименно гласуване на предложеното проеторешение. Получиха се следните резултати:

1.Айлин Нежмединова Аптулова – „за"

2.Галина Маринова Ангелова –„за“;

3.Георги Минчев Тронков-„за“;

4.Георги Тодоров Георгиев- „за“;

5. Гюлшен Арунова Акифова – „за“

6.Данаил Добромиров Йорданов –„за“;

7.Деспа Маринова Точева –  „за“

8.Димитър Стоянов Тодоров – „за“

9.Живка Великова Чанева – „за“

10. Йордан Славов Янчев- „за“;

11.Йордан Стоянов Марков – „за“

12.Мехмед Хасанов Хасанов – „за“

13.Пламен Радев Иванов – „за“

Обобщени резултати от поименното гласуване: 13 гласа „за“, 0 гласа „против“ и „въздържали се“ 0 гласа , с което общински съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е  № 170            

              На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.27,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и разпоредбите от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 година, Общински съвет Вълчи дол дава съгласие Инвестиционната програма на Община Вълчи дол за 2024 година, да бъде актуализирана и допълнена , както следва:

 

 Обекти, финансирани от Републиканския бюджет:

Обект

Било

Става

1

Закупуване на видеокамера за записване на сесии на Общински съвет-Вълчи дол

 

5 000

 

1 590

2

Доставка на агрегат за нуждите на СУ“Васил Левски“-гр.Вълчи дол

 

12 000

 

-

3

Доставка и монтаж на стоманен котел с мощност 628кW за нуждите на СУ“Васил Левски“-гр.Вълчи дол

 

0

 

21 720

4

Доставка и монтаж на климатична отоплителна система в зала, находяща се в Културен дом-гр.Вълчи дол

 

0

 

2 846

5

Доставка на медицинско оборудване за нуждите на Поликлиника-гр. Вълчи дол

 

63 019

 

53 863

 

ОБЩО:

80 019

80 019

 

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА:

 Докладна записка от Георги Георгиев-председател на ОбС, относно провеждане на редовно общо събрание на асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД, Варна

 

Деспа Точева- общински съветник, председател на ПК „Устройство на територията, земеделие и екология”- становището ни по въпроса е „да“, след което представи проекта за решение

Други изказвания и коментари не постъпиха, след което с 13 гласа „за“, 0 гласа „против“ и „въздържали се“ 0 гласа,  с което общински съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е  № 171

           На основание чл.21,ал.1,т.12 и т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.198е,ал.3 и ал.5 от Закона за водите, ОбС Вълчи дол:

                1. Определя представител на Община Вълчи дол в Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от «Водоснабдяване и канализация-Варна» ООД за мандат 2023-2027 година г-н Калоян Красимиров Цветков- кмет на община Вълчи дол

                2.Дава съгласие Кметът на Община Вълчи дол , като представител на Община Вълчи дол  на предстоящото редовно Общо събрание на 18.03.2024 година  от 13,30 часа да гласува „ЗА” приемане на предложените по дневния ред материали.

  3. При липса на кворум на 18.03.2024г. дава съгласие Кметът на Община Вълчи дол , като представител на Община Вълчи дол  на насрочената втора дата за провеждане на Общо събрание на 24.03.2024 година от 13,30 часа да гласува „ЗА” приемане на предложените по дневния ред материали.

 

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА:

Докладна записка Калоян Цветков- кмет на община Вълчи дол , относно прекратяване  на наемните отношения с Мариана Петкова Симова

 

Галина Маринова-общински съветник, председател на ПК „Местно самоуправление, нормативна уредба и общинска собственост“-становището на постоянната комисия е да , след което представи проекта за решение и за срос нека бъде срока на настоящия договор

              Други изказвания и коментари не постъпиха, след което на основание чл.27, ал.5 от ЗМСМА се премина към поименно гласуване на предложеното проеторешение. Получиха се следните резултати:

1.Айлин Нежмединова Аптулова – „за"

2.Галина Маринова Ангелова –„за“;

3.Георги Минчев Тронков-„за“;

4.Георги Тодоров Георгиев- „за“;

5. Гюлшен Арунова Акифова – „за“

6.Данаил Добромиров Йорданов –„за“;

7.Деспа Маринова Точева –  „за“

8.Димитър Стоянов Тодоров – „за“

9.Живка Великова Чанева – „за“

10. Йордан Славов Янчев- „за“;

11.Йордан Стоянов Марков – „за“

12.Мехмед Хасанов Хасанов – „за“

13.Пламен Радев Иванов – „за“

Обобщени резултати от поименното гласуване: 13 гласа „за“, 0 гласа „против“ и „въздържали се“ 0 гласа , с което общински съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е  № 172            

              На основание чл.8,ал.1 от ЗОС и чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, ОбС Вълчи дол дава съгласие:

          1.Да се прекратят наемните отношения с г-жа Марияна Петкова Симова , на основание чл.9,т.4 от договор №23-00-402/10.08.2023г. за отдаване под наем на общински апартамент №29,вх.4,ул.“Трети март“,бл.1,гр.Вълчи дол.

          2.Г-жа Мариана Петкова Симова и трите и непълнолетни деца да бъдат настанени в общинско жилище(сграда общежитие за учители),АОС №134/10.03.1999г., находяща се в ПИ с идентификатор 80529.501.511 по плана на с.Червенци за срок-срока на договор №23-00-402/10.08.2023г., а именно-11.08.2024г.

       3.Възлага на Кмета на Община Вълчи дол да организира и изпъълни посочените в т.1 и т.2 решения.

 

С  това дневния ред на ОСМОТО  редовно заседание бе изчерпан.

 

На основание чл.33,ал.1,т.4 от ЗМСМА постъпиха следните питания от общински съветници и  граждани:

Деспа Точева- общински съветник- граждани споделят за проблеми с начислени такси за кучета в данъчното- там какво можем да направим и 2.уличното осветление се включва много рано- нека се сверят часовниците

Живка Чанева- общински съветник-на много нерегламентирани места се изхвърлят отпадъци- какво правим

                Отношение по въпросите взе г-н Цветков- кмет на общината

                 Други изказвания не постъпиха.

                  Поради  изчерпване на дневния ред , ОСМОТО редовно заседание на ОбС Вълчи дол бе закрито в 16,45 часа.