Официален сайт на Община Вълчи дол

Open menu

МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Информация
 Образци
Услуги

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Услуги

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Устройство на територията
Общинска собственост
Околна среда

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

П  Р  О  Т  О  К  О  Л   6

                                   

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА:

Приемане на план за заседанията на ОбС Вълчи дол през 2024 година

 

ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е  № 80

             На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, Общински Съвет Вълчи дол приема План за заседанията на Общински съвет Вълчи дол за 2024 година.

      

ПО ВТОРА ТОЧКА:

Докладна записка Калоян Цветков- кмет на община Вълчи дол , относно извършване на промени в инвестиционната програма на Община Вълчи дол за 2023 година

 

общински съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е  № 81

                 На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.27,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и разпоредбите от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 година, Общински съвет Вълчи дол дава съгласие Инвестиционната програма на Община Вълчи дол за 2023 година, да бъде актуализирана и допълнена , както следва:

 

 Обекти, финансирани от Централния бюджет:

Обект

Било

Става

1

Разширение на канализационната и реконструкция на водопродната мрежа на гр.Вълчи дол, обл.Варна с подобекти ул.“Алеко Константинов“ и ул.“Росица“

219 895

202 108

2

Основен ремонт на читалище „Пробуда 1927“-с.Добротич

217 108

225 765

3

Доставка на специализирано транспортно средство за организиране на събиране и транспортиране на компост, за нуждите на Община Вълчи дол

-

9 130

 

ОБЩО:

437 003

437 003

 

 Обекти, финансирани т собствени приходи:

Обект

Било

Става

1

Доставка на специализирано транспортно средство за организиране на събиране и транспортиране на компост, за нуждите на Община Вълчи дол

 

9 629

 

-

 

ОБЩО:

9 629

-

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА:

Докладна записка Калоян Цветков- кмет на община Вълчи дол , относно издаване на разрешение за изработване на проект за ПУП-ПП за обект „Кабелна линия 20 кV от ПИ 06416.81.24 до ПИ 06416.112.3, свързано с изграждане на Фотоволтаична елекрическа централа с предоставена мощност до 6 МW в ПИ 06416.81.24 за собствено потребление (от производствен обект, разположен в ПИ 06416.112.3) и продажба на излишъците.

 

ОбС взе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 82

             На основание чл.21,ал.2 в изпълнение на правомощията си по чл.21,ал.1,т.11 от ЗМСМА, чл.124а,ал.1,ал.5 и ал.7, чл.125,ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.109,ал.1,т.3,чл.110,ал.1,т.5, чл.124б,ал.1 и чл.126,ал.6,т.2 от с.з., Общински Съвет Вълчи дол:

             1.Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план-Парцеларен план (ПУП-ПП) за обект „Кабелна линия 20 кV от ПИ 06416.81.24 до ПИ 06416.112.3, свързано с изграждане на Фотоволтаична електрическа централа с предоставена мощност до 6 МW в ПИ 06416.81.24 за собствено потребление (от производствен обект, разположен в ПИ 06416.112.3) и продажба на излишъците“.

              2.Одобрява заданието по чл.125 от ЗУТ за възлагане изработването на проект за Подробен устройствен план-Парцеларен план.

                3.Избира Вариант №1 в приложената Скица-предложение.

               4. Проектът да се изработи във фаза Окончателен проект.

               5.Разработката да бъде представена в М 1:1000, в три екземпляра: един брой оригинал на недеформируема прозрачна основа и два броя на хартиен носител, както и в цифров вид- dwg формат.

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА:

Докладна записка Калоян Цветков- кмет на община Вълчи дол , относно отчет за изпълнение на Решенията на Общински съвет-Вълчи дол от Общинска администрация за 2023 година.

 

ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е  № 83

             На основание чл.21,ал.1,т.24 и в изпълнение на чл.44,ал.1,т.7 от ЗМСМА, Общински Съвет Вълчи дол приема Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет-Вълчи дол от Общинска администрация, взети през 2023 година, съгласно Приложение №1 към настоящата докладна записка.

 

ПО ПЕТА ТОЧКА:

Докладна записка Калоян Цветков- кмет на община Вълчи дол , относно Молба от Стоянка Стоянова Димитрова, пряко засегнато лице от инвестиционното предложение на „ДОБРОТИЧ УИНД“АД за изграждането на ветрогенератори в землище –с.Михалич, общ.Вълчи дол

 

общински съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е  № 84

                На основание чл.21,ал.2 в изпълнение на правомощията си по чл.21,ал.1,т.13 от ЗМСМА,  чл.5,т.5 от Наредба №14 за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за производство, преобразуване, пренос и разпределение на електрическа енергия, чл.55 от Конституцията на Република България, както и приета нормативна уредба във водещи страни (Германия-Провинция бавария-чл.82,ал.1 и ал.2 от Наредба за строителството в Провинция Бавария, Полша) на ЕС, Общински съвет Вълчи дол:

               За осигуряването на здравословна и благоприятна околна среда за гражданите на община Вълчи дол, ОбС Вълчи дол приема:

               1. Ветрогенератор, предвиден за инсталиране на територията на община Вълчи дол да бъде отдалечен на разстояние минимум 10 (десет) пъти от височината си от жилищни или стопански сгради в урбанизирана територия.

           2.Височината по смисъла на т.1 е височината на главината плюс радиуса на ротора. Разстоянието се измерва от центъра на основата на мачтата до най-близката жилищна или стопанска сграда, която е построена или може да бъде построена в територията.

 

ПО ШЕСТА ТОЧКА:

Докладна записка Калоян Цветков- кмет на община Вълчи дол , относно одобряване на разходи за командировки на Кмета на Община Вълчи дол за периода 01.07.2023г-30-09-2023г

 

общински съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е  № 85

                     На основание чл.21,ал.1,т.6 жт ЗМСМА и чл.8,ал.4 от Наредбата за командировките в страната, ОбС Вълчи дол одобрява извършените разходи за командировки на Георги Минчев Тронков- Кмет на община Вълчи дол за периода 01.07.2023г.-30.09.2023г., в размер на 758,00 лв.

 

ПО СЕДМА ТОЧКА:

Докладна записка Калоян Цветков- кмет на община Вълчи дол , относно одобряване на разходи за командировки на Кмета на Община Вълчи дол за периода 13.11.2023г-31.12.2023г

 

общински съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е  № 86

                     На основание чл.21,ал.1,т.6 жт ЗМСМА и чл.8,ал.4 от Наредбата за командировките в страната, ОбС Вълчи дол одобрява извършените разходи за командировки на Калоян Красимиров Цветков- Кмет на община Вълчи дол за периода 13.11.2023г.-31.12.2023г., в размер на 1 216,74 лв.

            

ПО ОСМА ТОЧКА:

Докладна записка Калоян Цветков- кмет на община Вълчи дол , относно утвърждаване на предоставени парични средства под формата на временни безлихвени заеми от стопанска област „Бюджет“ към стопанска област „Сметки за средства от Европейския съюз“ за периода:01.07.2023г.-31.12.2023г.

 

общински съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е  № 87

              На основание чл.21,ал.1,т.6  от ЗМСМА,във връзка с чл.126 от Закона за публичните финанси, Общински съвет Вълчи дол утвърждава предоставените през периода 01.07.2023г.-31.12.2023г. парични средства под формата на временни безлихвени заеми от стопанска област „БЮДЖЕТ“ към стопанска област „СМЕТКИ ЗА СРЕДСТАВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ“ в размер на 409 424,04 лева.

 

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА:

Докладна записка Калоян Цветков- кмет на община Вълчи дол , относно предоставяне на парични средства, събрани от доброволни дарения от граждани при откриване на ски писта и ски влек в гр.Вълчи дол.

 

общински съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е  № 88

              На основание чл.21,ал.1,т.6э ит.23  от ЗМСМА,ОбС Вълчи дол определя паричните средства в размер на 1 266,42 лв., събрани от доброволни дарения на граждани по повод откриване на ски писта и ски влек в гр.Вълчи дол, да бъдат предоставени към Бюджет 2024 за отпущане на еднократни помощи на социално слаби граждани от общината.

 

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА:

Докладна записка Калоян Цветков- кмет на община Вълчи дол , относно определяне на основни трудови възнаграждения на кмета на община Вълчи дол и кметовете на кметства, считано от 01.01.2024г.

 

общински съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е  № 89

              На основание чл.21,ал.1,т.5 и чл.38,ал.7 от ЗМСМА и чл.5, ал.16 от ПМС 67 от 14 април 2010 година за заплатите в бюджетните организации и дейности, ОбС Вълчи дол:

            1.Определя основни месечни трудови възнаграждения на кмет на община и кметове на кметства, считано от 01.01.2024г., както следва:

№ по ред

Наименование на длъжността и населено място

Основно месечно възнагражение към 13.11.2023година /в лева/

1.

Кмет на община Вълчи дол

3500,00

2.

Кмет на кметство Брестак

1500,00

3.

Кмет на кметство Стефан Караджа

1500,00

4.

Кмет на кметство Генерал Киселово

1500,00

5.

Кмет на кметство Михалич

1500,00

6.

Кмет на кметство Радан Войвода

1500,00

7.

Кмет на кметстно Добротич

1300,00

8.

Кмет на кметство Есеница

1300,00

9.

Кмет на кметство Караманите

1300,00

10.

Кмет на кметство Оборище

1300,00

11.

Кмет на кметство Червенци

1300,00

12.

Кмет на кметство Бояна

1200,00

13.

Кмет на кметство Войводино

1200,00

14.

Кмет на кметство Изворник

1200,00

15.

Кмет на кметство Калоян

1200,00

16.

Кмет на кметство Генерал Колево

1200,00

17.

Кмет на кметство Звънец

1100,00

          2. Към основните месечни възнаграждения, определени в т.1, се начисляват допълнителни месечни възнаградения за трудов стаж и професионален опит в размер на 1% (един процент)за всяка прослужена година.

            3.От начислените възнагаждения по т.1 и т.2 се правят удръжки за сметка на осигурените лица за осигурителните вноски по Кодекса за социално осигуряване, Закона за здравното осигуряване, за данък-съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица, за други удръжки, определени със закон.

 

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА:

Докладна записка Калоян Цветков- кмет на община Вълчи дол , относно определяне на основно трудово възнаграждение на председателя на общински съвет-Вълчи дол, считано от 01.01.2024г.

 

общински съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е  № 90

              На основание чл.26,ал.1 от ЗМСМА, ОбС Вълчи дол:

            1.Определя основно месечно трудово възнаграждение на Председателя на Общински съвет-Вълчи дол в размер на 1 575,00лева, с продължителност на работното време- 4 часа при 5-дневна работна седмица, считано от 01.01.2024г.

          2. Към основното месечно възнаграждение, определено в т.1, се начисляват допълнителни месечни възнаградения за трудов стаж и професионален опит в размер на 1% (един процент)за всяка прослужена година.

            3.От начисленото възнагаждение по т.1 и т.2 се правят удръжки за сметка на осигурените лица за осигурителните вноски по Кодекса за социално осигуряване, Закона за здравното осигуряване, за данък-съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица, за други удръжки, определени със закон.

 

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА:

Докладна записка Калоян Цветков- кмет на община Вълчи дол , относно приемане на Програма за управление на Кмета на Община Вълчи дол за Мандат 2023-2027г.

 

ОбС взе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е № 91

    На основание чл.21,ал.1,т.12, във връзка с чл.44,ал.5 от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи дол приема Програма за управление на Кмета на Община Вълчи дол за Мандат 2023-2027 година.

 

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА:

Докладна записка Калоян Цветков- кмет на община Вълчи дол , относно актуализиране на Съвет по въпросите на социалните услуги в изпълнение на чл.27,ал.1 и ал.3 от Закона за социалните услуги

 

ОбС взе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е № 92

             На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, чл.27,ал.3 от Закона за социалните услуги и чл.23,т.3 от Правилника за организацията и дейността на Съвета по въпросите на социалните услуги в Община Вълчи дол, Общински съвет Вълчи дол:

              1.Актуализира състава на Съвета по въпросите на социалните услуги към Община Вълчи дол.

               2.Утвърдава членове на Съвета по въпросите на социалните услуги към Община Вълчи дол, както следва:

                  Председател: Преслав Петров-заместник-кмет на Община Вълчи дол

                           Членове: 1.Живка Генова- главен инспектор ОКМД в Дирекция „Медицински дейности“ на РЗИ-Варна;

                                                2.Живка Тодорова-Началник на отдел „Индивидуална оценка на хора с увреждания и социални услуги“ при Дирекция „Социалнподпомагане“- Вълчи дол;

                                               3.Петър Великов-полицейски инспектор в участък Вълчи дол при РУ-Девня към ОДМВР-Варна;

                                              4.Йорданка Христова-старши експерт организация на средното образование, отдел „ОМДК“-РУО-Варна;

                                             5.Юлиана Петкова-старши експерт в Дирекция „Бюро по труда“-Вълчи дол;

                                             6.Веселина Златарова-младши експерт в Дирекция „Инвестиционна политика и хуманитарни дейности“;

                                            7.Живка Чанева-председател на ПК“Здравеопазване и социална политика“ към Общински съвет –Вълчи дол;

                                            8.Десислава Цолова- младши експерт в Дирекция „Инвестиционна политика и хуманитарни дейности“;

                                            9.Мария Атанасова- младши експерт в Дирекция „Инвестиционна политика и хуманитарни дейности“;

                                            10.Даниела Маринова- младши експерт в Дирекция „Инвестиционна политика и хуманитарни дейности“;

                                           11.Руска Люцканова- потребител на социална услуга

 

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА:

Докладна записка Калоян Цветков- кмет на община Вълчи дол , относно кандидатстване на Община Вълчи дол с проектно предложение по пилотна схема за подкрепа на малки проекти в селектирани общини за насърчаване на развитието и иновациите за постигане на добро демократично управление.

 

общински съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е  № 93

                  На основание чл.21, ал.1,т.23 и ал.2 от ЗМСМА, ОбС Вълчи дол:

             1.Дава съгласие за кандидатстване с проектно предложение на Община Вълчи дол по пилотната схема за подкрепа на малки проекти в селектирани общини за насърчаване на развитието и иновациите за постигане на добро демократично управление чрез подбор на проектни предложение.

           2.Упълномощава Кмета на Община Вълчи дол Калоян Цветков да предприеме необходимите действия за подготовка и подаване на проектно предложение.

             3.Дава съгласие Кмета на Община Вълчи дол да сключи Споразумение/договор между общината и консултанта по изпълнението на пилог.тната схема- «НЦТР» ЕАД.

 

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА:

Докладна записка Калоян Цветков- кмет на община Вълчи дол , относно Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в община Вълчи дол през 2024 г.

 

общински съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е  № 94

                  На основание чл.8,ал.9 от ЗОС, чл.21, ал.1,т.12 от ЗМСМА, ОбС Вълчи дол приема Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Ощина Вълчи дол през 2024 година, съгл.направеното предложение.

 

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА:

Докладна записка Калоян Цветков- кмет на община Вълчи дол , относно прекратяване на съсобственост –продажба на 85 кв.м. идеална част от съсобствен имот с проектен идентификатор 69701.501.177, целият с площ 2809 кв.м. по КККР на с.Страхил, с акт за частна общинска собственост №4562/16.10.2023г

 

общински съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е  № 95

              На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1,т.2 и ал.3, чл.41,ал.2 от ЗОС, чл.47,ал.1,т.3 и ал.3 от НРПУРОИ, ОбсС Вълчи дол:

              1.Дава съгласието си 85 кв.м. идеална част от съсобственият ни имот с проектен идентификатор 69701.501.177, целият с площ 2 809 кв.м. по КККР на с.Страхил, актуван с акт за частна общинска собственост №4562/16.10.2023г. да бъде продаден на „ГЕКОС ЛИМИТЕД“ ЕООД, ЕИК-201832450, със седалище: гр.София, р-н Средец, ул.“Петър Парчевич“ №57,ет.1, с управител Любомир Кирилов Славчев

              2.Одобрява направената експертна оценка в размер на 632,00лв.(шестотин тридесет и два лева) без ДДС, направена от оценител Йовка Атанасова за продажба на 85 кв.м. идеална част от съсобственият ни имот с проектен идентификатор 69701.5010.177, целият с площ 2809 кв.м. по КККР на с.Страхил, с акт за частна общиннка собственост №4562/16.10.2023г.

              3.Възлага на Кмет на Община Вълчи дол да издаде заповед за продажба и след заплащане на продажната цена да сключи договор за покупко-продажба с ГЕКОС ЛИМИТЕД“ ЕООД, ЕИК-201832450, със седалище: гр.София, р-н Средец, ул.“Петър Парчевич“ №57,ет.1, с управител Любомир Кирилов Славчев за 85 кв.м. идеална част от имот с проектен идентификатор 69701.501.177, целият с площ 2809 кв.м. по КККР на с.Страхил, с акт за частна общинска собственост №4562/16.10.2023г.

 

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА:

Докладна записка Калоян Цветков- кмет на община Вълчи дол , относно Отчет за дейността на МКБППМН -2023 година

 

общински съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е  № 96

                  На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, ОбС Вълчи дол приема Доклада за дейността на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните- Община Вълчи дол за 2023 година.

           

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА:

Предложение от Георги Георгиев- председател на ОбС, относно  преструктуриране на постоянна комисия ОбС Вълчи дол за Мандат 2023-2027 година.

 

ОбС взе следните:

Р Е Ш Е Н И Е  № 97

               На основание чл.48,ал.1 и ал2 от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи дол освобождава общинският съветник Йордан Янчев от функциите му на председател на постоянната комисия „ Устройство на територията,  земеделие и екология“, считано от 01.02.2024 година.

          

Р Е Ш Е Н И Е  № 98

               На основание чл.48,ал.1 и ал2 от ЗМСМА, Общински съвет Вълчи дол избира общинският съветник Деспа Точева за председател на постоянната комисия „ Устройство на територията,  земеделие и екология“, считано от 01.02.2024 година.

 

С  това дневния ред на ШЕСТОТО  редовно заседание бе изчерпан.

 

                  Поради  изчерпване на дневния ред , ШЕСТОТО редовно заседание на ОбС Вълчи дол бе закрито в 15,40 часа.

 

 

 ВОДИЛ ПРОТОКОЛА:……(п,п)……………                           ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:……(п,п)…………........