ГЛАВА ПЪРВА

 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 

 

 

Чл. 1.  С тази наредба се уреждат:

 

(1) Екологосъобразното управление на отпадъците на територията на община Вълчи дол, като съвкупност от права и задължения, решения, организация на дейност и контрол, свързани с образуването и третирането на отпадъци с цел да се предотврати и/или намали вредното им въздействие върху човешкото здраве и околната среда.

 

 

 

(2) Условията и реда на дейностите по изхвърлянето, събирането, включително  разделното, транспортирането, третирането и оползотворяването на следните видове отпадъци на територията на община Вълчи дол:

 

1.      Битови отпадъци;

 

2.      Производствени отпадъци;

 

3.      Строителни отпадъци;

 

4.      Опасни отпадъци.

 

 

 

(3) Наредбата не се прилага за:

 

1. Радиоактивни отпадъци;

 

2. Отпадъчни газове, изпускани в атмосферния въздух;

 

3. Отпадъчни води;

 

4. Незамърсена почва и други материали в естествено състояние, изкопани по време на строителните дейности, когато е сигурно, че материалът ще бъде използван за целите на строителството в естественото си състояние на площадката, от която е изкопан;

 

5. Естествени неопасни материали от селското или горското стопанство, използвани в земеделието и лесовъдството, или за производството на енергия от такава биомаса чрез процеси или методи, които не увреждат околната среда и не застрашават човешкото здраве, фекална материя;

 

6. Земя (in situ), включително неизкопана замърсена почва и трайно свързани със земята сгради;

 

7. Трупове на умрели, но не заклани животни, включително такива, които са убити, за да се прекрати разпространението на епизоотични болести;

 

8. Странични животински продукти, включително преработени продукти по Регламент (ЕО) № 1069/2009 г. на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г., с изключение на предназначените за изгаряне, депониране или използване в съоръжение за биогаз или компост;

 

9. Отпадъци, получени от проучването, добива, преработването и съхраняването на минерални суровини и при експлоатация на кариери по Закона за подземните богатства (ЗПБ) и класифицирани като "минни отпадъци";

 

10. Излезли от употреба експлозиви;

 

11. Седименти, премесени в повърхностни води с цел управление на водите и водните обекти или предотвратяване на наводнения или намаляване на последствията от наводнения и засушаване или рекултивация на земи, ако е доказано че това не противоречи на други закони и седиментите нямат опасни свойства.

 

 

 

(4) Глобите и санкциите за нарушаване на фиксираните в наредбата норми.

 

 

 

(5) Задълженията на Кмета на общината, общинската администрация, физическите и юридически лица, относно дейностите по управление на отпадъците.

 

 

 

Чл. 2.  (1) Притежателите на отпадъци са причинителите на отпадъци или физическото или юридическото лице, в чието владение се намират те.

 

 

 

(2) Когато причинителите на отпадъци са неизвестни, разходите за почистването и възстановяването на качеството на околната среда и за разкриване на действителния причинител са за сметка на лицата в чието държане се намират отпадъците.

 

 

 

Чл. 3. Наредбата се прилага за всички населени места на територията на община Вълчи дол и се отнася до всички физически лица които живеят или временно пребивават на територията на общината, както и до юридическите лица, едноличните търговци, организациите и учрежденията, осъществяващи дейност на територията на общината.

 

 

 

Чл. 4. Лицата, при чиято дейност се образуват и/или третират отпадъци прилагат следния приоритетен ред (йерархия) при управлението на отпадъците:

 

1.      Предотвратяване на образуването им;

 

2.      Подготовка за повторна употреба;

 

3.      Рециклиране;

 

4.      Друго оползотворяване, напр. за получаване на енергия;

 

5.      Обезвреждане (депониране).

 

 

 

Чл. 5. За услугите по събиране, транспортиране и последващо третиране в депа или други съоръжения за третиране на битови отпадъци, както и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване, лицата по чл. 11 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) заплащат такса по реда на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Вълчи дол.

 

 

 

 

 

ГЛАВА ВТОРА

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ

 

 

 

РАЗДЕЛ ПЪРВИ

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КМЕТА НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

 

 

 

Чл. 6. (1) Кметът на общината:

 

Планира, организира и контролира цялата дейност по управлението на битовите и строителните отпадъци и масово разпространени и опасни отпадъци от бита на населението образувани на нейна територия, съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО),  подзаконовите нормативни актове и настоящата наредба.

 

1.      Разработва, изпълнява, организира и контролира изпълнението на общинската програма за управление на отпадъците.

 

2.      Определя границите на районите, включени в системата на организирано поддържане на чистотата, вида на услугите, които ще се извършват в съответния район и честотата на сметоизвозване.

 

3.      Предлага за одобряване от общински съвет План-сметка за разходите по поддържане на чистотата и размера на таксите за битови отпадъци.

 

4.      Осигурява условия, при които всеки притежател на битови отпадъци се обслужва от лица притежаващи разрешение, издадено по реда на глава пета от ЗУО, на които е предоставено правото да извършват дейности по тяхното събиране, транспортиране, оползотворяване и/или обезвреждане.

 

 

 

(2) В изпълнение  на правомощията си по ал. 1, Кметът на общината отговаря за:

 

1. осигуряването на съдове за събиране на битовите отпадъци - контейнери, кофи, кошчета и други;

 

2. събирането на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за оползотворяването и/или обезвреждането им;

 

3. почистването на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване, както по график, така и чрез периодични или сезонни кампании и мероприятия;

 

4. избора на площадка, изграждане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или на други инсталации или съоръжения за оползотворяване и/или обезвреждане на битови отпадъци;

 

5. организиране на събирането, оползотворяването и обезвреждането на строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата на територията на община Вълчи дол;

 

6. определяне маршрута за транспортиране на отпадъците от строителни площадки и при разрушаване или реконструкция на сгради и съоръжения и инсталации за третирането им;

 

7. предаването на отделените строителни отпадъци по време на принудителното премахване на строежи, за оползотворяване на материалите и за влагане на рециклирани строителни материали;

 

 8. разделното събиране на битови отпадъци на територията на община Вълчи дол най-малко за следните отпадъчни материали: хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло;

 

9. организирането на дейностите по разделно събиране на масово разпространени отпадъци и/или оказва съдействие на организациите за оползотворяване на масово разпространени отпадъци, в т.ч. определя местата за разполагане на необходимите елементи на системите за разделно събиране и местата за предаване на масово разпространени отпадъци;

 

10. разделното събиране и съхраняването на битови биоразградими отпадъци, в т.ч. определя местата за разполагане на необходимите елементи на системата за разделно събиране на отпадъците и предаването им за компостиране или анаеробно разграждане;

 

11. осигуряването на площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци, отпадъци от черни и цветни метали и други, така че предлаганите услуги да бъдат достъпни за жителите на общината;

 

12. поддържането на регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон на територията на общината;

 

13. предотвратяването на изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и/или създаването на незаконни сметища и организиране на почистването им;

 

14. определянето на места за смяна на отработени масла на територията на общината, отговарящи на изискванията на Наредбата за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти (ДВ, бр. 2 от 8 януари 2013 г.), информира обществеността за местоположението им и условията за приемане на отработените масла;

 

15. определянето на места за събиране и временно съхраняване на отработените моторни масла и предаването им за оползотворяване и/или обезвреждане;

 

16. определянето на места за поставяне на съдове за събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), без да възпрепятства дейността на лицата, сключили договор с организация по оползотворяване или с ПУДООС и/или с лица, изпълняващи задълженията си индивидуално;

 

17. организирането на дейностите по събиране и временно съхранение на негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) и предаването им за предварително третиране, рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане;

 

18. определянето на местата за събиране на излезли от употреба гуми (ИУГ) на територията на общината, без да възпрепятства дейността на лицата, сключили договор с организация по оползотворяване и/или на лицата, изпълняващи задълженията си индивидуално;

 

19. организирането на дейностите по събиране и съхраняване на излезли от употреба гуми (ИУГ) и предаването им за оползотворяване и/или обезвреждане;

 

20. определянето на местата за разполагане на площадките за временно съхраняване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС);

 

21. организирането на дейностите по събиране, транспортиране и съхраняване на излезли от употреба моторни превозни средства на площадките за временно съхранение и предаването им в центрове за разкомплектоване;

 

22. определянето на места за поставяне на съдове, места за разделно събиране и площадки за временно съхранение на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване върху общински имоти на територията на общината, без да възпрепятства дейността на лицата, извършващи дейности по събиране, транспортиране, временно съхраняване, предварително третиране, оползотворяване и обезвреждане на излязло от употреба ЕЕО, сключили договор с организация по оползотворяване, с ПУДООС и/или с лицата, които пускат на пазара ЕЕО, изпълняващи задълженията си индивидуално;

 

23. организирането на дейностите по събиране и временно съхраняване на излязло от употреба ЕЕО и предаването му за предварително третиране, повторно използване, рециклиране, оползотворяване и обезвреждане;

 

24. осигуряване изпълнението на мерките в Националния план за управление на отпадъците (НПУО);

 

25. предлагането за одобрение от Общински съвет–Вълчи дол План-сметка за приходите и разходите по поддържане на чистотата и размера на таксата за битови отпадъци;

 

26. осигуряването на информация за обществеността, чрез интернет страницата на общината, както и по друг подходящ начин;

 

27. публичното обявяване на Зелен телефон на който гражданите могат да сигнализират за нарушения и да правят предложения свързани с поддържане чистотата на населените места;

 

28. почистването от отпадъци на общинските пътища, в т.ч. отпадъци на пътя, земното платно, пътните съоръжения, обслужващите зони, осигуряването на съдове за събиране на отпадъците и транспортирането им до съоръжение за тяхното третиране.

 

 

 

(3) Кметът на общината я представлява в Регионалното сдружение за управление на отпадъците (РСУО)  -  Регион Провадия.

 

 

 

(4) Кметът на общината може да упълномощава длъжностни лица от общинската администрация във връзка с осъществяване на правомощията си по ал. 1 и ал. 2.

 

 

 

(5) Кметът на общината има право да възложи задълженията си по ал. 2 на специализирани фирми и организации по третиране на отпадъци, притежаващи съответното разрешение, комплексно разрешение или регистрационен документ по чл. 35 от ЗУО.

 

 

 

(6) Кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице контролира дейностите по чл. 112, ал. 1 от ЗУО, както и спазването на изискванията на настоящата наредба.

 

 

 

Чл. 7. (1) Кметът на общината разработва и изпълнява Общинска програма за управление на отпадъците на територията на община Вълчи дол, неразделна част от Общинската програма за опазване на околната среда.

 

 

 

(2) Ежегодно в срок до 31 март, кметът на общината изготвя отчет за изпълнение на общинската програма за управление на отпадъците през предходната календарна година, внася го за информация в Общинския съвет и го изпраща в Регионалната инспекция по околна среда и води (РИОСВ) - Варна.

 

 

 

(3) Общинската програма за управление на отпадъците:

 

1. се разработва в съответствие със структурата, целите и предвижданията на НПУО;

 

2. се разработва и приема за период, който следва да попада в периода на действие на НПУО;

 

3. се актуализира при промяна на фактическите и/или нормативните условия;

 

4. включва необходимите мерки за изпълнение на задълженията на кмета на общината;

 

5. се публикува на интернет страницата на общината с цел осигуряване на обществен достъп;

 

6. се приема от общински съвет – Вълчи дол, който контролира изпълнението й.

 

 

 

РАЗДЕЛ ВТОРИ

 

ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА И ЕДНОЛИЧНИТЕ ТЪРГОВЦИ

 

 

 

Чл. 8.  (1) Притежателите на отпадъци са всички лица причинители на отпадъци, както и лицата в чието владение се намират те.

 

 

 

(2) Лицата, при чиято дейност се образуват отпадъци, и притежателите на отпадъци ги третират самостоятелно или ги предоставят за събиране, транспортиране и третиране на лица, които имат право да извършват тези дейности в съответствие със  ЗУО.

 

 

 

(3) Притежателите на отпадъци ги предоставят за събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на лица, притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ за съответната дейност или ги оползотворяват и/или обезвреждат сами в съответствие с действащото законодателство и настоящата наредба.

 

 

 

(4) Предаването и приемането на производствените, строителните и опасните отпадъци се извършват само въз основа на писмен договор с лица, притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ за съответната дейност и площадка за отпадъци със съответния код, съгласно наредбата по чл. 3 от ЗУО.

 

 

 

(5) Притежателите на отпадъци по ал. 1 са длъжни:

 

1. да изпълняват разпоредбите на националното и местното законодателство за събиране, транспортиране и третиране на отпадъците;

 

2. да предприемат всички мерки за несмесване на опасни отпадъци с други отпадъци или на оползотворими с неоползотворими отпадъци;

 

3. да организират безопасното съхраняване на отпадъците, за които няма подходящи средства за третиране до предаването им на лица, притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ.

 

 

 

(5) Когато отпадъците са предадени за подготовка преди оползотворяване или обезвреждане, не отпада отговорността на първоначалния причинител или притежател за извършване на цялостното оползотворяване или обезвреждане на отпадъците.

 

 

 

(6) Лицата, които събират и транспортират отпадъци, ги предават за третиране в подходящи инсталации, като спазват разпоредбите на ЗУО и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

 

 

 

(7) Отговорността за организиране управлението на масово разпространени отпадъци се поема от производителя на продукта, в резултат на чиято употреба се образуват отпадъците.

 

 

 

Чл. 9. (1) Лицата, пускащи на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, отговарят за разделното им събиране и третиране, както и за постигане на съответните цели за разделно събиране, повторна употреба, рециклиране и/или оползотворяване.

 

 

 

(2) Лицата по ал. 1 изпълняват задълженията си индивидуално, или чрез колективни системи, представлявани от организации по оползотворяване.

 

 

 

(3) В случай че изпълняват задълженията си индивидуално, лицата извършващи продажба на крайните потребители, са задължени да приемат обратно на мястото на продажбата отпадъците, образувани в резултат на употребата на съответните продукти, в съответствие с изискванията на наредбите по чл. 13, ал. 1 от ЗУО.

 

 

 

(4) Лицата по ал. 1 могат да изпълняват задълженията си индивидуално след получаване на разрешение по реда на глава пета, раздел III от ЗУО.

 

 

 

(5) Лицата по ал. 1 могат да изпълняват задълженията си, чрез колективни системи след сключване на договор с организация по оползотворяване, притежаваща разрешение, издадено по реда на глава пета, раздел III от ЗУО.

 

 

 

(6)  Лицата по ал. 1 не могат да участват по едно и също време в повече от една организация за един и същ отпадък.

 

 

 

Чл. 10.  (1) Дейността по поддържане на чистотата на територията на община Вълчи дол се осигурява от:

 

1.      Звено БКС при община Вълчи дол и/или лицата, на които общината е възложила чрез договор, изпълнението на съответните дейности;

 

2.      Ръководителите и собственици на фирми, учреждения и обществени организации по отношение на техните имоти и териториите в непосредствена близост до тях;

 

3.      Жителите на общината по отношение на собствените им имоти;

 

4.      Собствениците и ползвателите на моторни средства по отношение на местата, където се паркират.

 

 

 

(2) Почистването, включително от сняг и лед и поддържането на чистотата на дворовете и прилежащите терени към административните и обществени сгради, териториите на промишлените предприятия, ж.п. гарата, складовите бази и др. е задължение на лицата които ги стопанисват.

 

 

 

(3) Почистването, включително от сняг и лед и поддържането на чистотата на дворовете и прилежащите терени към жилищните сгради е задължение на лицата, които ги обитават и/или стопанисват, организирани от управителите на етажната собственост или председателите на управителните съвети.

 

 

 

(4) Почистването и поддържането на чистотата на парковете, градините и други зелени площи е задължение на лицата, които ги стопанисват.

 

 

 

(5) Почистването и поддържането на чистотата на части от тротоари, площади, улични платна и др. терени – общинска собственост, ползвани за търговска дейност на открито е задължение на ползвателите.

 

 

 

(6) Почистването на територията, за която не се грижи общината и са прилежащи към търговските обекти, се извършва от юридическите и физически лица, които стопанисват съответните сгради.

 

 

 

Чл. 11. Физическите и юридически лица и едноличните търговци имат право:

 

1.      да правят предложения за подобряване на организацията и изпълнението на дейностите по третиране на отпадъците и поддържане чистотата на терените на общината;

 

2.      да сигнализират на общинската администрация за нарушения на разпоредбите на ЗУО и настоящата наредба;

 

3.      да сигнализират на общинската администрация за неизпълнение или некачествено изпълнение на задълженията на лицата, извършващи дейностите по третиране на отпадъците и поддържане на чистотата на територията на общината;

 

4.      да съдействат на контролните органи при констатиране на нарушенията.

 

 

 

Чл. 12. Физическите и юридическите лица и едноличните търговци са длъжни:

 

1.      Да изхвърлят различните видове отпадъци само в определените за целта специализирани съдове, като ги опазват и не допускат разпиляване на отпадъците извън тях;

 

2.      Да спазват регламентирания с настоящата наредба ред за събиране, транспортиране и третиране на видовете отпадъци;

 

3.      Да съдействат на контролните органи при констатиране на нарушенията;

 

4.      Да опазват, почистват и поддържат чистотата в имотите, в т.ч. и незастроените на които са собственици, ползватели или наематели;

 

5.      Да почистват, в т.ч. и от сняг и лед териториите пред и около сградите и поддържат чистотата на съответните прилежащи терени към сградите, дворните места и други, в които живеят или стопанисват;

 

6.      Да почистват и поддържат чистотата на части от тротоари, площади, улични платна и др. терени – общинска или частна собственост, ползвани за търговска дейност на открито;

 

7.      Да спазват реда и условията за събирането, предаването, превозването, претоварването, обезвреждането, разделното събиране и оползотворяването на битови, строителни и масово разпространени отпадъци и излишни земни маси, съгласно изискванията на ЗУО, подзаконовите нормативни актове и настоящата наредба;

 

8.      Да събират разделно отпадъците от хартия и картон, стъкло, пластмаси и метали, образувани от търговските обекти, производствени, стопански и административни сгради;

 

9.      Да предават разделно събраните по т. 8 отпадъци на определените от общината организации;

 

10.  Да спазват изискванията за третиране и транспортиране на производствени отпадъци съгласно ЗУО и подзаконовите нормативни актове;

 

11.  Да третират опасни и други отпадъци само с разрешение от компетентните органи, когато такова се изисква, да спазват условията на издаденото разрешение, както и на разпоредбите относно разделното събиране, временно съхраняване и превозване на отпадъци от ЗУО и подзаконовите нормативни актове;

 

12.  Да складират спрени от движение или бракувани превозни средства и инвентар в собствените си имоти или да ги предават на площадки за временно съхранение на излезли от употреба МПС или лицензирано съоръжение за разкомплектуване на излезли от употреба МПС;

 

13.  Да заплащат таксите за битови отпадъци в определения размер и по ред в съответствие със ЗМДТ.

 

Чл. 13. Забранява се:

 

1.      Изхвърлянето на отпадъци извън предназначените за целта съдове и места;

 

2.      Разместването или повреждането на съдовете, предназначени за съхранение на битови отпадъци;

 

3.      Оставянето на разпилян отпадък при събирането му от лицата, обслужващи сметосъбиращите машини;

 

4.      Изваждането на отпадъци от съдовете, в т.ч. и от специализираните съдове за разделно събиране;

 

5.      Изхвърляне в съдовете за битови отпадъци на отпадъци от промишлеността, строителството, селското стопанство и животновъдството;

 

6.      Изхвърлянето на отпадъци от производствени и търговски обекти, заведения за обществено хранене, административни и жилищни сгради в уличните кошчета за смет;

 

7.      Изхвърлянето в съдовете за отпадъци на отпадъци с потенциално висок екологичен и здравен риск и отпадъци, които биха могли да доведат до увреждане на самите съдове, сметосъбиращата и сметоизвозваща техника, в т.ч. медицински, едрогабаритни, строителни, леснозапалими, взривоопасни, разяждащи, токсични и др.;

 

8.      Изхвърлянето на растителни и животински отпадъци, изкопни маси и строителни отпадъци на тротоарите, улиците, площадите, в речните корита и дерета, по зелените площи, пасища, ниви, канали, трайни и горски насаждения и други, освен на отредените за това места;

 

9.      Паленето и изгарянето на отпадъци в съответните съдове в т.ч. и специализираните съдове за разделно събиране на отпадъците;

 

10.  Изхвърлянето в съдовете за битови отпадъци на неизстинала напълно жар;

 

11.  Изгарянето на всякакви видове отпадъци, освен в случаите когато изгарянето се извършва в специализирани съоръжения, на които са издадени съответните разрешителни;

 

12.  Изхвърлянето на отработени масла, отпадъчни нефтопродукти и течни опасни вещества в повърхностните води и канализационните системи;

 

13.  Извършване на смяна на отработени масла на места, които не са оборудвани за целта, и в съдове неотговарящи на изискванията;         

 

14.  Заемането на тротоарите, уличните платна с амбалаж, стоки или строителни материали, дърва или въглища за огрев извън необходимото технологично време за извършване на товаро-разтоварни работи, но не повече от 48 часа, като задължително мястото след това се почиства;

 

15.  Транспортирането на материали, продукция, стоки и отпадъци по улиците на населените места, по републиканската и общинска пътна мрежа с транспортни средства, допускащи разпиляване и замърсяване на пътя.

 

16.  Паркирането на пътни превозни средства по начин, който би попречил на събирането и извозването на отпадъци;

 

17.  Миенето, гресирането и ремонтирането на моторни превозни средства по улиците, тротоарите, площадите, паркингите, зелените площи, местата за отдих и други обществени места;

 

18.  Разполагането по уличните платна, тротоари и зелени площи на бракувани и спрени от движение превозни средства и инвентар за повече от 10 дни;

 

19.  Изхвърлянето на отпадъци, изливането на води, изтърсването и изтупването от балкони и прозорци на жилищните сгради;

 

20.  Транспортирането на пожароопасни и взривоопасни вещества и материали в необорудвани за целта специални МПС;

 

21.  Изхвърлянето на масово разпространени отпадъци (излезли от употреба батерии и акумулатори, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, отработени масла и отпадъчни нефтопродукти и др. опасни вещества, отпадъци от опаковки и др.), обозначени с маркировка за разделно събиране (съгласно ЗУО и подзаконовите нормативни актове) в контейнери за смесени битови отпадъци и в съдове за събиране на отпадъци, поставени в имоти - публична държавна или общинска собственост, или смесването им с други материали или отпадъци по начин, затрудняващ тяхното последващо рециклиране или оползотворяване, при създадена система за разделно събиране на съответните масово разпространени отпадъци;

 

22.  Изгарянето на отпадъци, автомобилни гуми и други силно димящи предмети в дворовете, улиците, булевардите, площадите, парковете, градините, поречията на реките и др. места на територията на общината;

 

23.  Изхвърлянето на опасни отпадъци от болничните заведения на нерегламентирани места;

 

24.  Съхраняването на опасни отпадъци от болничните заведения на открито или по начин, който води до замърсяване компонентите на околната среда или разпространение на болести, зарази или създава предпоставки за възникване на опасност от епидемии;

 

25.  Струпването на обработен с луга сняг в непосредствена близост до стволовете на дърветата;

 

26.  Извършване на дейности по събиране, съхраняване, транспортиране, оползотворяване и/или обезвреждане на излезлите от употреба МПС и/или отпадъци от тях, без притежание на съответното разрешение по чл. 35, регистрационен документ или лиценз, издаден по реда на глава пета, раздел III от ЗУО;

 

27.  Разполагане на площадки за третиране на отпадъци на територията на пояс 1 на Санитарно-охранителните зони на водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване;

 

28.  Умишлено нарушаване целостта на излезли от употреба луминисцентни и др. лампи, съдържащи живак, освен ако лицето притежава разрешение по чл. 35 от ЗУО.

 

29.  Нерегламентираното изгаряне или извършване на друга форма на обезвреждане на битови отпадъци;

 

30.  Транспортирането на материали, продукция, стоки, отпадъци и други в гр. Вълчи дол и другите населени места в общината от транспортни средства без съответно оборудване (с брезенти, мрежи), надлежно уплътнени и с почистена ходова част;

 

31.  Складирането на животински отпадъци и/или оборска тор по тротоарите, уличните платна и зелените площи и други обществени места и в частни имоти в близост до границите на съседните имоти – не по-малко от 5 (пет) метра от границата и в количество до 3 м3;

 

32.  Изхвърляне на опасни или производствени отпадъци, извън определените за това места;

 

33.  Отоплителните материали и земеделска продукция да се стоварват само на тротоарите и се прибират в срок не повече от 48 часа, като мястото след това се почисти.

 

 

 

ГЛАВА ТРЕТА

 

УПРАВЛЕНИЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ

 

 

 

Чл. 14. Процесите свързани с формиране, събиране, извозване, депониране и друго обезвреждане на отпадъците са в пряка зависимост от развитието и организацията на стопанската дейност, демографските особености на района и от природните условия в които се осъществява човешкия живот. Битовите отпадъци се формират от жизнената дейност на хората.

 

 

 

Чл. 15. Дейностите по събиране, транспортиране, временно съхраняване, предаване за оползотворяване и/или обезвреждане на битови неопасни отпадъци се извършват от лица, притежаващи съответното разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците за конкретната дейност.

 

 

 

Чл. 16. (1) Отговорни за събирането и транспортирането на битовите отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране от районите, включени в системата за организирано сметосъбиране и сметоизвозване на територията на община Вълчи дол, почистването на местата за обществено ползване са община Вълчи дол и/или лицата, на които общината е възложила чрез договор, изпълнението на съответните дейности.

 

 

 

(2) Лицата по ал. 1 имат право:

 

1. Да предлагат промени в технологичната или организационна схема на работа, целящи подобряване качеството на извършваните дейности;

 

2. Да сигнализират общинската администрация за нарушения по смисъла на ЗУО и настоящата наредба, извършени от граждани, юридически лица и др.

 

 

 

(3) Община Вълчи дол и/или лицата по ал. 1 са длъжни:

 

1.      да изпълняват дейностите, предмет на сключения договор, качествено, в съответствие с утвърдените графици, организационни и технологични схеми и стриктно спазване на санитарно-хигиенните и екологични изисквания;

 

2.      да изготвят и съгласуват с Общинската администрация цялостна технологична и организационна схема на работа, в т.ч. местоположение на съдовете за съхранение на битови отпадъци, използвана техника и графици за извършване на отделните дейности;

 

3.      да съгласуват с Общинска администрация всякакви промени в технологичната и организационната схема;

 

4.      в случаи на авария или обстоятелства, възпрепятстващи изпълнението на дейността, незабавно да уведомят Общинска администрация и предприемат необходимите действия за максимално бързо възстановяване на нормалния цикъл на работа;

 

5.      да осигуряват, поддържат и подновяват необходимата за изпълнение на възложената дейност материално-техническа база;

 

6.      да не допускат замърсяване в процеса на извършваните от тях дейности;

 

7.      да измиват и дезинфекцират използваните съдове за битови отпадъци;

 

8.      да измиват и дезинфекцират сметосъбиращите и сметоизвозващи машини;

 

9.      да водят отчети съгласно изискванията на Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.

 

 

 

(4) Конкретните услуги и дейности по поддържане на чистотата, включени в договорите по ал. 1 се определят от Кмета на общината, съобразно действащото законодателство.

 

 

 

Чл. 17. (1) Определянето на местата за поставяне на съдовете за битови отпадъци и преместването им се извършва от община Вълчи дол или фирмата, осъществяваща дейност по събиране и транспортиране на битови отпадъци, съгласувано с Общинска администрация, съобразно възможностите за поставяне, извозване и отдалечеността им от жилищните сгради;

 

 

 

(2) За поставяне на съдовете за битови отпадъци общината или собствениците при възможност изграждат и площадки (джобове) за поставянето им.

 

      

 

Чл. 18. Кметът на общината или упълномощени от него длъжностни лица контролират изпълнението на договорните задължения от страна на фирмите, извършващи съответните дейности по третиране на битовите отпадъци, в т.ч.:

 

1.      спазване на графици и честота за организирано сметосъбиране, сметоизвозване и почистване на обществените места;

 

2.      качеството на извършените услуги;

 

3.      изпълнение на други условия на договорите.

 

 

 

Чл. 19. (1) Финансирането на дейностите по събиране и транспортиране на битовите отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране и  поддържане на  чистотата на териториите за обществено ползване в населените места, извършвани или възлагани от общината, се осъществява чрез събиране на такса смет, определена на база План-сметка за очакваните приходи и разходи.

 

 

 

(2) Годишният размер на такса смет, която се заплаща от данъчно задължените лица се определя от Общинския съвет, съгласно изискванията на ЗМДТ.

 

 

 

(3) Границите на районите за организирано сметосъбиране и сметоизвозване, вида на предлаганите услуги в съответния район и честотата на сметоизвозване се определят със заповед на кмета на общината и се обявяват публично до 30 октомври на предходната година.   

 

 

 

(4) Обхвата на дейностите по управление на отпадъците се определя от общинска администрация съобразно конкретните условия и размера на финансовите средства.

 

 

 

Чл. 20.  Фирмите и организациите, които образуват отпадъци извън битовите, са длъжни да организират сами обезвреждането или извозването им до инсталации за обезвреждане.

 

 

 

          ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

 

УПРАВЛЕНИЕ НА МАСОВО РАЗПРОСТРАНЕНИ ОТПАДЪЦИ

 

Раздел първи
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ХАРТИЯ И КАРТОН, МЕТАЛИ С БИТОВ ХАРАКТЕР, ПЛАСТМАСА И СТЪКЛО И НА ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ ОТ ХАРТИЯ И КАРТОН, МЕТАЛИ, ПЛАСТМАСА И СТЪКЛО

 

Чл. 21. Кметът на община Вълчи дол:

 

(1) Отговаря за създаването на система за разделното събиране на отпадъци от опаковки и на отпадъци от хартия и картон, метали с битов характер, пластмаси и стъкло, като сключва договори при условия и ред, определен с решение на общински съвет, със:

 

1. организации по оползотворяване, притежаващи разрешение, издадено по реда на ЗУО, и/или

 

2. други лица, притежаващи съответния документ по чл. 35 от ЗУО за извършване на дейности по събиране, транспортиране, рециклиране и/или оползотворяване на отпадъци.

 

 

 

(2) Определя местата за разполагане на елементите от системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки и на отпадъчни материали от хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло, в т. ч. разполагането на съдове за разделно събиране на територията на общината.

 

 

 

(3) Минимални изисквания на договорите в случаите на ал. 1, т. 1:

 

1. ангажимент за съвместно разработване на Програма за разделно събиране на отпадъци от опаковки и отпадъчни материали от хартия и картон, пластмаси и стъкло, включваща конкретния начин на организацията за разделно събиране на тези отпадъци, съответстваща на изискванията на чл. 24 и чл. 25 от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки  (Обн., ДВ. бр. 85 от 6 ноември 2012 г.).

 

2. срокове за разполагане на елементите за разделно събиране.

 

3. честота на обслужване на съдовете за разделно събиране.

 

4. мерки за недопускане на посегателства и кражби на отпадъци от съдовете за събиране.

 

5. количествени цели за разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на отпадъците от домакинствата и подобни отпадъци, както и условията и реда за отчитане на тяхното изпълнение, както и разпределението на отговорностите с цел планиране, организиране, прилагане и система за разделно събиране и рециклиране и оползотворяване на отпадъците на територията на община Вълчи дол, за да се постигнат целите, заложени в чл. 31 и § 15 от ПЗР на ЗУО.

 

6. задълженията за контрол по спазване на изискванията за разделно събиране на територията на община Вълчи дол.

 

7. задълженията за предоставяне на информация на гражданите на общината по прилагане на системата за разделно събиране, провеждане на образователни и информационни кампании и работа с обществеността.

 

 

 

(4) В случаите на ал. 1, т. 2, договорите следва да осигуряват изпълнение на Програмата за управление на отпадъците от опаковки и отпадъчни материали от хартия и картон, пластмаса и стъкло, утвърдена от общинския съвет, разработена съгласно изискванията на чл. 27, ал. 2 от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки, в съответствие със ЗУО и настоящата наредба.

 

 

 

(5) Системата по ал. 1 следва да отговаря на следните изисквания:

 

1. да обхваща население на територията на община Вълчи дол по данни на ГРАО към 01 януари на текущата година.

 

2. да бъде изградена, чрез контейнери и площадки за разделно събиране на отпадъци, съобразно спецификата на конкретния район на общината, като броя на съдовете и кратността на обслужването им обезпечава образуваното количество на отпадъците от опаковки и отпадъчни материали от хартия и картон, пластмаса и стъкло.

 

3. да съответства и да не възпрепятства функционирането на системата за събиране и транспортиране на битови отпадъци.

 

4. да обхваща административните, социалните и други сгради с обществено предназначение, заведенията за обществено хранене, търговските обекти и обектите за отдих, забавления и туризъм.

 

 

 

Чл. 22. Информация по чл. 42 от наредбата се оповестява на интернет страницата на община Вълчи дол и се актуализира при всяка промяна.

 

 

 

Чл. 23. Лицата по чл. 42, ал. 1, т. 1 и 2, извършващи дейности с отпадъци от опаковки от хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло, и отпадъци от хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло на територията на община Вълчи дол са длъжни да:

 

1. предоставят информация на кмета на общината относно количеството на събраните от контейнерите за разделно събиране отпадъци от опаковки от хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло, и отпадъци от хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло.

 

2. събират и транспортират отпадъците разделно по начин, който не допуска тяхното смесване, което би довело до затрудняване на тяхното последващо сортиране преди предаване за крайно оползотворяване.

 

3. притежават необходимия ресурс за осигуряване на ефективно действащата система за разделно събиране на отпадъци от опаковки от хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло, и отпадъци от хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло.

 

4. разполагат със съдове съгласно изискванията в договорите по чл. 42 от наредбата.

 

5. осигуряват функционирането на системата за разделно събиране на отпадъците, като не възпрепятстват функционирането на съществуващата система за събиране на смесени битови отпадъци.

 

6. почистват местата, на които са разположени съдовете за разделно събиране на отпадъци и около тях, както и уличното платно от разпилени при товаро-разтоварни дейности отпадъци, при всяко обслужване.

 

7. при събиране и извозване да не допускат смесване на отпадъци, събрани от контейнери за разделно събиране и от контейнери за смесени битови отпадъци.

 

8. използват специализирани транспортни средства, като не замърсяват околната среда и не смесват отпадъци, събрани от различни по цвят съдове (жълт и зелен).

 

9. връщат обслужените съдове на определените за целта места.

 

10. организират, финансират и изпълняват информационни кампании, координирани от община Вълчи дол минимум веднъж годишно.

 

11. осъществяват своята дейност при наличие на издаден документ по чл. 35 от ЗУО.

 

 

 

Чл. 24. Ползвателите на търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради са длъжни да събират разделно отпадъци от опаковки най-малко от отпадъчни материали от хартия и картон, метали, пластмаса и стъкло.

 

 

 

Чл. 25. (1) Лицата по чл. 44 създават вътрешна организация с цел осигуряване на разделно събиране на отпадъци от опаковки и от отпадъчни материали от хартия и картон, метали, пластмаса и стъкло на територията на съответния обект.

 

 

 

(2) В случай, че на територията на определен имот има повече от един ползвател, организацията за разделно събиране е:

 

1. обща за всички ползватели - при наличие на общи помещения за събиране на отпадъците.

 

2. индивидуална за всеки ползвател - при наличие на отделни помещения за събиране на отпадъците.

 

 

 

(3) В случаите по ал. 2, т. 1 с вътрешни правила се определя отговорно лице за разделното събиране на отпадъците на територията на имота.

 

 

 

Чл. 26. Лицата по чл. 44 предават разделно събрани отпадъци:

 

1. на организации по оползотворяване, които имат изградена система за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на община Вълчи дол.

 

2. като използват контейнерите за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на общината, когато количеството на отпадъците, генерирани от дейността не възпрепятства функционирането на общинската система за разделно събиране на отпадъци.

 

3. на лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО.

 

 

 

Чл. 27. (1) В случаите по чл. 46, т. 3, лицата по чл. 44 предоставят при поискване на общината информация за:

 

1. сключен договор или споразумение за предаване на разделно събрани отпадъци.

 

2. номер на документа по чл. 35 от ЗУО на лицето, приело отпадъците.

 

 

 

(2) В случаите по чл. 46, т. 1, организацията по оползотворяване уведомява кмета на община Вълчи дол за сключен договор или споразумение с лицата по чл. 44 в срок до 31 януари на текущата година.

 

 

 

(3) В случаите по чл. 46, т. 2:

 

1. лицата разработват писмен вътрешен ред за разделно събиране на отпадъците, включително посочват отговорните лица.

 

2. осведомяват се за графика за обслужване на съдовете за разделно събиране чрез интернет страницата на общината и изхвърлят отпадъците си в цветните контейнери в деня непосредствено преди обслужването на съдовете.

 

3. спазват указанията за изхвърляне на различните видове отпадъци, посочени на съдовете, за разделно събиране.

 

 

 

Чл. 28. Лицата, притежатели на отпадъци от опаковки и отпадъци от хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло, образувани от домакинствата, обхванати от организирана система по чл. 42 от наредбата са длъжни да:

 

1. изхвърлят и/или предават отпадъци, обозначени с маркировката за разделно събиране в определените за целта съдове и/или на площадки за временно съхраняване;

 

2. спазват указанията за изхвърляне на различните видове разделно събрани отпадъци, посочени на съдовете за разделно събиране;

 

3. улесняват рециклирането, чрез намаляване обема на извърляните отпадъци;

 

4. изхвърлят почистени от хранителни и други остатъци отпадъци;

 

5. не смесват рециклируемите отпадъци с отпадъци от други отпадъчни потоци;

 

6. не допускат повреждането, разместването и паленето на съдовете за разделно събиране на отпадъци.

 

 

 

Чл. 29. (1) Лицата, извършващи стопанска дейност извън посочените в чл. 44 от наредбата, са длъжни да:

 

1. събират разделно отпадъци от опаковки от хартия и картон, метал, пластмаси и стъкло и отпадъци от хартия и картон, метал, пластмаси и стъкло;

 

2. предават разделно събраните отпадъци на:

 

а) организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки или на

 

б) лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО.

 

 

 

(2) Лицата по ал. 1 могат да използват:

 

1. съдовете за разделно събиране на отпадъци на територията на общината за домакинствата, когато количеството на отпадъците, генерирани от дейността им не възпрепятства функционирането на общинската система за разделно събиране на отпадъците.

 

2. индивидуални съдове и/или чували за разделно събиране, предоставени безвъзмездно от организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки, които се обслужват без заплащане по предварителен график.

 

3. площадките за предаване на отпадъци от хартия и картон, пластмаси и стъкло.

 

 

 

(3) Лицата по ал. 1 са длъжни да съхраняват на територията на обекта документи (договори, кантарни бележки и др.), които удостоверяват предаването на разделно събраните отпадъци и да ги представят на контролните органи при поискване.

 

 

 

Чл. 30. В случаите на чл. 49, ал. 2, т. 1 на лицата, извършващи стопанска дейност се забранява:

 

1. смесването на събраните отпадъци от опаковки от хартия и картон, пластмаси, стъкло и метали, и отпадъци от хартия и картон, пластмаси, стъкло и метали с други отпадъчни потоци;

 

2. изхвърлянето на отпадъци от опаковки, обозначени с маркировка за разделно събиране и отпадъци от хартия и картон, пластмаси, стъкло и метали в съдовете за смесени битови отпадъци и биоотпадъци;

 

3. изхвърлянето на отпадъци от опаковки, обозначени с маркировка за разделно събиране и отпадъци от хартия и картон, пластмаси, стъкло и метали, извън съдовете за разделно събиране;

 

4. изваждането на отпадъци от съдовете за разделно събиране на отпадъци, освен на лицата, на които е възложено тяхното обслужване;

 

5. изхвърлянето на отпадъци, които могат да предизвикат запалване на отпадъците и съдовете за разделно събиране;

 

6. лепенето на рекламни и/или други материали, както и писането, драскането и рисуването върху съдовете за разделно събиране.

 

 

 

РАЗДЕЛ ВТОРИ

 

УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ (ИУЕЕО)

 

 

 

Чл. 31. Кметът на община Вълчи дол:

 

(1) Организира дейностите по разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) от домакинствата и/или оказва съдействие на организациите за оползотворяване на ИУЕЕО;

 

 

 

(2) Определя местата за разполагане на необходимите елементи на системите за разделно събиране и местата за предаване на ИУЕЕО, върху общински имоти на територията на общината, когато има сключен договор с:

 

1. организация по оползотворяване на ИУЕЕО или

 

2. лица, които изпълняват задълженията си индивидуално, и/или

 

3. други лица, притежаващи документ, издаден по реда на ЗУО, за извършване на дейности по събиране, транспортиране, рециклиране и/или оползотворяване на отпадъци на територията на общината.

 

 

 

(3) В случаите по ал. 1, кметът на общината утвърждава график за събиране на ИУЕЕО, образувано в бита, който се оповестява на интернет страницата на общината и се актуализира при всяка промяна.

 

 

 

(4) Договорите трябва да съдържат най-малко следните условия:

 

1. изисквания към системата за разделно събиране на ИУЕЕО от домакинствата, в това число обслужваното население, вид, брой и разположение на съдовете и площадките за разделно събиране на ИУЕЕО, честота на обслужване и/или за създаване на мобилни групи за събиране на ИУЕЕО по подаден сигнал на телефон, публикуван на интернет страницата на общината.

 

2. задължения за контрол по спазване на изискванията за разделно събиране на територията на общината.

 

3. задълженията и начина за предоставяне на информация на гражданите на община Вълчи дол по прилагане на системата за разделно събиране, провеждане на образователни и информационни кампании и работа с обществеността.

 

4. задълженията на лицата по ал. 2, т. 1 и 2 за предоставяне на информация най-малко веднъж годишно за събраното количество ИУЕЕО на територията на общината.

 

 

 

(5) На интернет страницата на общината се публикува актуална информация относно системата по предходните алинеи.

 

 

 

Чл. 32. Дистрибуторите и лицата, които извършват продажба на ЕЕО на крайните потребители на територията на общината са длъжни да спазват разпоредбите на чл. 9 и чл. 34 от Наредбата за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване.

 

Чл. 33. Местата за разделно събиране на ИУЕЕО, включително тези разположени в обекти, където се извършва продажба на ЕЕО и площадките за съхраняване се обозначават с табели "Събирателен пункт за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване".

 

Чл. 34. Притежателите на ИУЕЕО могат да:

 

1. върнат безплатно ИУЕЕО в търговските обекти, които извършват продажба на ЕЕО, при покупката на ново ЕЕО от сходен вид и изпълняващо същите функции;

 

2. върнат безплатно много малко по размер ИУЕЕО (при което нито един външен размер не надвишава 25 cm) в търговските обекти или на входа на обектите, които извършват продажба на ЕЕО, с търговска площ, по-голяма или равна на 400 m2, без да закупуват ЕЕО от подобен вид;

 

3. предадат ИУЕЕО по заявка, съгласно утвърдения график за събиране на ИУЕЕО, когато има сключен договор по чл. 55, ал. 2 от наредбата.

 

 

 

Чл. 35. Забранява се:

 

1. чупенето на излезли от употреба газоразрядни лампи и електроннолъчеви тръби;

 

2. изоставянето, изхвърлянето или друга форма на нерегламентирано обезвреждане на ИУЕЕО;

 

3. изхвърлянето на ИУЕЕО в съдове за събиране на битови отпадъци в биоотпадъци и съдове за разделно събиране на отпадъци от опаковки.

 

 

 

РАЗДЕЛ ТРЕТИ

 

УПРАВЛЕНИЕ НА НЕГОДНИ ЗА УПОТРЕБА БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ (НУБА)

 

 

 

Чл. 36. Кметът на община Вълчи дол:

 

(1) организира дейностите по разделно събиране на НУБА и/или оказва съдействие на организациите по оползотворяване;

 

 

 

(2) определя местата за разполагане на необходимите елементи на системата за разделно събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) на територията на общината, когато същите се разполагат върху общински имот;

 

 

 

(3) организира изпълнението на задълженията си за участие в системата за организирано събиране на НУБА по чл. 19, ал. 3, т. 7 от ЗУО, като сключва договори с:

 

1. организация по оползотворяване на НУБА или

 

2. с други лица, притежаващи необходимия документ по чл. 35 от ЗУО.

 

 

 

(4) Договорите трябва да съдържат най-малко следните условия:

 

1. изисквания към системата за разделно събиране на НУБА от домакинствата, в това число обслужваното население, вид, брой и разположение на съдовете и площадките за разделно събиране на отпадъци, честота на обслужване.

 

2. задължения за контрол по спазване на изискванията за разделно събиране на територията на общината.

 

3. задълженията и начина за предоставяне на информация на гражданите на община Вълчи дол по прилагане на системата за разделно събиране, провеждане на образователни и информационни кампании и работа с обществеността.

 

4. задълженията на лицата по ал. 3, т. 1 и 2 за предоставяне на информация най-малко веднъж годишно за събраното количество НУБА на територията на общината.

 

 

 

(5) На интернет страницата на общината се публикува актуална информация относно системата по предходните алинеи.

 

 

 

Чл. 37. Лицата, които извършват продажба на портативни и/или автомобилни батерии и акумулатори на крайни потребители са длъжни:

 

1. да приемат без заплащане от страна на крайните потребители портативни и/или автомобилни НУБА от същия вид който продават през цялата продължителност на работното време на обекта;

 

2. да поставят съдове за разделно събиране на портативни и/или автомобилни НУБА на територията на обекта, където извършват продажба;

 

3. да поставят на видно място в търговските обекти табели, съдържащи информация за възможностите и начина за обратно приемане в търговския обект на НУБА, другите налични места за предаване на НУБА, както и за значението на обозначенията по чл. 10чл. 11, ал. 1 и чл. 12, ал. 2 от Наредбата за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори. При продажба на автомобилни батерии и акумулатори, табелите трябва да съдържат и информация, че НУБА се събират задължително с електролит;

 

4. дейностите по т. 1 и 2 се извършват въз основа на сключен договор с организация по оползотворяване на НУБА или с лица, които пускат на пазара портативни и/или автомобилни батерии и акумулатори и изпълняват задълженията си индивидуално;

 

5. с договорите по т. 4 се гарантира, че НУБА ще бъдат предадени за рециклиране на лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО.

 

Чл. 38. Лицата, извършващи дейности по събиране, транспортиране и съхраняване на портативни и/или автомобилни НУБА, с които кметът на общината има сключен договор предоставят отчети за дейностите по отпадъците, по ред, определен в договора.

 

Чл. 39. Забранява се:

 

1. изхвърлянето на НУБА в съдовете за битови отпадъци в т. ч. за биоотпадъци и за разделно събиране на отпадъци от опаковки и отпадъчни материали от хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло;

 

2. изхвърляне и/или изливане на електролит от НУБА;

 

3. съхраняване на НУБА в открити площадки.

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ

 

УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА (ИУМПС)

 

 

 

Чл. 40. (1) Кметът на община Вълчи дол:

 

1. Определя местата за разполагане на необходимите елементи на системата за разделно събиране и местата за предаване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) върху общински имоти на територията на общината, в съответствие с програмата за управление на отпадъците и настоящата наредба, в случаите, когато икономическите оператори не са изградили площадки за събиране и съхраняване и на центрове за разкомплектоване на ИУМПС.

 

2. Организира дейностите по събирането на ИУМПС по чл. 143, ал. 7 и 8 Закон за движение по пътищата и предаването им в центрове за разкомплектоване, за което длъжностните лица, определени от кмета на общината уведомяват звено "Пътна полиция" при областната дирекция на Министерството на вътрешните работи - Варна или областната дирекция на Министерството на вътрешните работи по месторегистрация на МПС.

 

 

 

(2) Извършва дейностите по ал. 1, т. 1 и т. 2 като сключва договор с:

 

а) организации по оползотворяване на ИУМПС и/или

 

б) лица, които изпълняват задълженията си индивидуално.

 

 

 

(3) Договорите по ал. 2 съдържат най-малко:

 

1. изисквания към системата за събиране на ИУМПС на територията на община Вълчи дол;

 

2. задълженията за контрол по спазване на изискванията за събиране на ИУМПС на територията на община Вълчи дол;

 

3. задълженията за предоставяне на информация най-малко веднъж годишно на гражданите на община Вълчи дол по прилагане на системата за събиране на ИУМПС, провеждане на образователни и информационни кампании и работа с обществеността.

 

 

 

(4) За местата по ал. 1, т. 1 се отрежда достатъчно площ, като се отчита броят на ИУМПС на територията на общината за година.

 

 

 

Чл. 41. Собствениците на ИУМПС:

 

(1) са длъжни да ги предават на площадки за събиране и съхраняване или в центрове за разкомплектоване.

 

 

 

(2) с прекратена регистрация на основание на изплатена пълна щета съгласно чл. 18а, ал. 2, т. 1 от Наредба № I-45/2000 г.  за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на МПС и ремаркета, теглени от тях и реда за предоставяне на данни за регистрираните ППС, са длъжни да ги предават на площадки за събиране и съхраняване или в центрове за разкомплектоване.

 

 

 

(3) Могат да ги съхраняват в собствен или съсобствен имот до предаването им на местата по ал. 1.

 

 

 

(4) В случай, че ИУМПС се намира върху имот държавна или общинска собственост собственикът му е длъжен да го предаде на площадка за временно съхранение или в център за разкомплектоване на ИУМПС.

 

 

 

(5) Когато собственик на МПС не изпълни задълженията си по ал. 4, както и в случаите, когато ИУМПС не може да бъде идентифицирано поради липса на регистрационен или идентификационен номер и при невъзможност собственикът да бъде установен, се прилага процедурата по чл. 143, ал. 7 и ал. 8 от Закона за движението по пътищата.

 

 

 

Чл. 42. (1) Дейностите по събиране, транспортиране и третиране на ИУМПС се извършват от лица, притежаващи документ за съответната дейност, издаден по реда на чл. 35 от ЗУО.

 

 

 

(2) Операторът на центъра за разкомплектоване или операторът на площадката за събиране и съхраняване на ИУМПС издава за всяко прието ИУМПС удостоверение за разкомплектоването му по чл. 19, ал. 1 от Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства.

 

 

 

(3) Удостоверението по ал. 2 е условие за прекратяване на регистрацията съгласно чл. 18а, ал. 2, т. 3 и чл. 18б, ал. 1, т. 5 и 6, от чл. 18а, ал. 2, т. 1 от Наредба № I-45/2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на МПС и ремаркета, теглени от тях и реда за предоставяне на данни за регистрираните ППС.

 

 

 

(4) Удостоверението по ал. 2 съдържа:

 

1. наименование, адрес, единен идентификационен код (ЕИК) и подпис на лицето, издаващо удостоверението;

 

2. в случаите по ал. 8 - наименование, адрес и ЕИК на центъра за разкомплектуване;

 

3. наименование на компетентния орган, издал документа по чл. 35 ЗУО, номер и дата на издаването му;

 

4. номер и дата на издаване на удостоверението;

 

5. име, ЕИК, адрес и подпис, съответно трите имена, ЕГН, адрес и подпис на ползвателя или собственика на ИУМПС;

 

6. марка за националност и регистрационен номер на превозното средство (прилага се свидетелството за регистрация или декларация на лицето, издаващо удостоверението за разкомплектуване, удостоверяваща, че регистрационното свидетелство е било унищожено);

 

7. категория на превозното средство, марка и модел;

 

8. идентификационен номер на превозното средство (рама);

 

9. маса на МПС от свидетелството за регистрация, част Г, позиция (G) и маса на претегленото ИУМПС при приемането му;

 

 

 

(5) Собственикът на ИУМПС не заплаща такса за издаване на удостоверението по ал. 2.

 

 

 

(6) Собственикът на ИУМПС представя удостоверението по ал. 2 като неразделна част от документите за прекратяване на регистрация по реда на Наредба № I-45/2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на МПС и ремаркета, теглени от тях и реда за предоставяне на данни за регистрираните ППС.

 

 

 

(7) Операторът на площадка за събиране и съхраняване издава удостоверение по ал. 2 само от името на оператор на център за разкомплектуване на базата на сключен договор за предаване на ИУМПС на центъра.

 

 

 

(8) За едно ИУМПС, прието на площадка за събиране и съхраняване или в център за разкомплектуване, се издава само едно удостоверение за разкомплектуване.

 

 

 

(9) За изоставените регистрирани МПС се издава удостоверение по ал. 2 само от оператор на център за разкомплектуване, като се попълват данните за МПС, които са известни.

 

 

 

(10) Лицата по ал. 1 са длъжни да:

 

1. осъществяват конкретната дейност в съответствие с изискванията на Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства;

 

2. приемат ИУМПС на площадка за временно съхраняване и/или център за разкомплектоване, и съставят констативен протокол за състоянието на ИУМПС;

 

3. водят отчетни книги по Наредба № 1 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъци, както и реда за водене на публични регистри;

 

4. предават за разкомплектоване ИУМПС не по-рано от три месеца от датата на приемането на ИУМПС на площадката за временно съхраняване;

 

5. освободят ИУМПС до 3 работни дни в случаите, когато собственикът е поискал връщането преди изтичането на срока по т. 4 и е заплатил разходите по принудителното преместване и временното съхраняване, както и глобата (имуществената санкция).

 

 

 

Чл. 43. (1) Упълномощените със заповед на кмета на общината длъжностни лица предприемат действия по установяване местоположението на ИУМПС (собствеността на терена). На установените ИУМПС се залепва стикер - предписание.

 

 

 

(2) Длъжностните лица по ал. 1 съставят констативен протокол за техническото състояние на ИУМПС в два екземпляра, в който се отбелязва датата на предписанието по ал. 1. Собствениците на ИУМПС се уведомяват по реда на Административно процесуалния кодекс (АПК), като при поискване от собственика или от упълномощено от него лице, им се предоставя екземпляр от протокола.

 

 

 

(3) С поставянето на стикер-предписание по ал. 1 за преместване на ИУМПС, започва да тече 14-дневен срок за преместване на МПС.

 

 

 

(4) Преместването на ИУМПС на друго място общинска или държавна собственост, не спира изпълнението на предписанието по ал. 3.

 

 

 

(5) В случай, че в срока по ал. 3 собственикът не е изпълнил предписанието, въз основа на констативния протокол за техническото състояние на МПС по ал. 2, кметът на общината или упълномощено от него длъжностно лице издава заповед за принудително преместване на ИУМПС на площадка за временно съхранение или в център за разкомплектоване на ИУМПС за сметка на собственика на ИУМПС.

 

 

 

(6) Заповедта се изпълнява от лицата, с които общината има сключен договор и притежаващи документ по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците за извършване на дейности по събиране, транспортиране, временно съхраняване и разкомплектоване на ИУМПС, за сметка на собственика.

 

 

 

(7) Когато собственикът на ИУМПС е неизвестен или макар и известен не може да бъде уведомен поради обективни причини, към констативния протокол по ал. 2, се прилага служебна записка и/или други документи, удостоверяващи извършените действия и констатации по издирването на собственика. В тези случаи заповедта за принудително преместване влиза в сила 15 дни след поставяне на таблото за обявление и интернет страницата на община Вълчи дол, считано от датата на поставянето й.

 

 

 

(8) На собственици на ИУМПС, които не изпълнят предписанието за преместване по ал. 3, контролните органи по тази наредба съставят акт за установяване на административно нарушение по нормативните актове, които са нарушени, като се спазят изискванията на Закона за административните нарушения и наказания(ЗАНН).

 

 

 

Чл. 44. Забранява се:

 

1. разполагането на ИУМПС в имоти общинска и държавна собственост;

 

2. предаването на ИУМПС на лица, които не притежават документ по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците;

 

3. предаването или изхвърлянето на отпадъци от МПС по начини, различни от предвидените в Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства.

 

РАЗДЕЛ ПЕТИ

 

ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА ГУМИ (ИУГ)

 

 

 

Чл. 45 (1) Кметът на община Вълчи дол:

 

1. определя местата за събиране на ИУГ на територията на общината, когато същите се разполагат върху общински имот;

 

2. съдейства за извършване на дейностите по събиране и съхраняване на ИУГ и предаването им за оползотворяване или обезвреждане, когато има сключен договор за извършване на дейностите по събиране и съхраняване на ИУГ и предаването им за оползотворяване или обезвреждане с:

 

а) организация по оползотворяване на ИУГ;

 

б) лицата, които пускат на пазара гуми и изпълняват задълженията си по Наредбата за изискванията за третиране на ИУГ индивидуално.

 

 

 

(2) В случаите, когато има сключен договор за извършване на дейностите по събиране и съхраняване на ИУГ и предаването им за оползотворяване или обезвреждане, на интернет страницата на общината се публикува информация за местоположението на местата и условията за приемане на ИУГ, която се актуализира при всяка промяна.

 

 

 

Чл. 46. (1) Лицата, извършващи продажба и/или смяна на гуми са длъжни да:

 

1. осигурят възможност за приемане на ИУГ от крайните потребители в местата на продажба и смяна на гумите;

 

2. поставят на видно място в търговските обекти табели, съдържащи информация за възможностите и начина за обратно приемане в търговския обект на ИУГ.

 

 

 

(2) За предаването на ИУГ крайните потребители не дължат заплащане.

 

 

 

Чл. 47. (1) Събирането и съхраняването на ИУГ се извършва на площадки за събиране и/или съхраняване на ИУГ, обособени самостоятелно или като част от площадките, на които са разположени съоръжения и/или инсталации за оползотворяване или обезвреждане на ИУГ, за което се изисква документ по чл. 35 от ЗУО.

 

 

 

(2) Събирането и/или съхраняването на ИУГ може да се извършва и в местата, където се образува отпадъка, включително в местата за смяна и/или продажба на гуми.

 

 

 

(3) За извършване на дейности по събиране и съхраняване на ИУГ в местата по ал. 2 не се изисква документ по чл. 35 от ЗУО.

 

 

 

Чл. 48. Забранява се:

 

1. изоставянето, нерегламентираното изхвърляне или друга форма на неконтролирано обезвреждане на ИУГ, в т. ч. и депониране, с изключение на велосипедни гуми и гуми с външен диаметър по-голям от 1400 мм;

 

2. изгарянето на ИУГ с изключение на случаите, в които лицата притежават съответното разрешение, издадено по реда на ЗУО.

 

3. предаването на ИУГ на лица, непритежаващи документ по чл. 35 от ЗУО.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ ШЕСТИ

 

УПРАВЛЕНИЕ НА ОТРАБОТЕНИ МАСЛА И ОТПАДЪЧНИ НЕФТОПРОДУКТИ

 

 

 

Чл. 49. (1) Кметът на община Вълчи дол:

 

1. определя местата за смяна на отработени моторни масла на територията на общината и информира обществеността за местоположението им и условията за приемане на отработените масла, когато тези места са разположени върху общински имот;

 

2. съдейства за извършване на дейностите по събиране и съхраняване на излезли от употреба масла и предаването им за оползотворяване или обезвреждане, когато има сключен договор:

 

а) с организация по оползотворяване на отработени масла;

 

б) лица, които пускат на пазара масла, и изпълняват задълженията си по Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти индивидуално;

 

в) други лица, извършващи дейности по събиране, транспортиране, регенериране и/или оползотворяване на отработени масла, притежаващи необходимия документ по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците.

 

 

 

(2) В случаите когато има сключен договор за извършване на дейностите по събиране и съхраняване на излезли от употреба масла и предаването им за оползотворяване или обезвреждане, на интернет страницата на общината се публикува информация за местата за смяна и условията за приемане на отработените масла, която се актуализира при всяка промяна.

 

 

 

(3) На интернет страницата на общината се публикува актуална информация относно системата по предходните алинеи.

 

 

 

Чл. 50. Лицата, които извършват продажба на масла на крайните потребители, предназначени за употреба в моторни превозни средства са длъжни да осигурят безплатно на крайния потребител информация, поставена на видно място на територията на обекта, относно местата за смяна на маслата след употребата им и възможните опасности за здравето и риска за околната среда при неправилно манипулиране.

 

 

 

Чл. 51. Отработените масла и отпадъчните нефтопродукти се събират и съхраняват разделно по видове с кодове и наименования съгласно наредбата по чл. 3, ал. 1 от ЗУО или по начин, който позволява тяхното регенериране, оползотворяване и/или обезвреждане.

 

 

 

Чл. 52. (1) Събирането и/или съхраняването на отработени масла и/или отпадъчни нефтопродукти се извършва:

 

1. в места за смяна на отработени масла;

 

2. на площадки за предварително съхраняване, когато са образувани в резултат на експлоатацията на техника и оборудване;

 

3. в събирателни пунктове, обособени самостоятелно или като част от площадките, на които са разположени съоръжения и инсталации за оползотворяване и/или обезвреждане на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти.

 

 

 

(2) Местата по ал. 1, т. 1, както и обособените части от площадки, на които се извършват дейности с отработени масла и/или отпадъчни нефтопродукти, трябва да отговарят на изискванията по Наредбата за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти и изискванията към площадките, съоръженията и инсталациите за съхраняване на отпадъци по наредбата по чл. 43, ал. 1 от ЗУО.

 

 

 

Чл. 53. (1) Организациите по оползотворяване на отработени масла и лицата, които пускат на пазара масла и изпълняват задълженията си индивидуално, предоставят на кмета на общината информация за местата по чл. 52, ал. 1 от наредбата.

 

 

 

(2) Информация по ал. 1 се оповестява на интернет страницата на общината, като се актуализира при всяка промяна.

 

 

 

Чл. 54. Забранява се:

 

1. изоставянето и изхвърлянето на отработени моторни масла, извън определените за целта места;

 

2. изхвърлянето на отработени масла в повърхностните и подземните води, в канализационните системи и на места за обществено ползване, както и директно върху почвата;

 

3. съхраняване на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти по начин, който води до замърсяване на почвата;

 

4. извършването на смяна на отработени масла на места, които не са оборудвани за целта и в съдове, неотговарящи на нормативните изисквания;

 

5. съхраняването на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти на открито.

 

6. нерегламентираното изхвърляне на отпадъци, образувани от извършването на дейности по третиране и транспортиране на отработени масла.

 

7. изхвърляне на отработени масла в съдове за събиране на битови отпадъци.

 

8. третирането, включително изгаряне на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти по начин, водещ до превишаване на установените норми за допустими емисии на вредни вещества в атмосферния въздух и/или в инсталации, неотговарящи на изискванията на наредбата по чл. 43, ал. 1 от ЗУО.

 

9. предаването на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти на лица, непритежаващи документ по чл. 35 от ЗУО.

 

10. смесването на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти с други отпадъци, както и смесването на отработени масла с различни характеристики, което ще възпрепятства тяхното оползотворяване освен в случаите, когато това технически е неизпълнимо и икономически неприложимо.

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА ПЕТА

 

УПРАВЛЕНИЕ НА БИООПАДЪЦИТЕ

 

 

 

Чл. 55. Кметът на община Вълчи дол:

 

1. организира общинска система за разделно събиране на биоотпадъци от поддържане на обществени площи, паркове, градини, междублокови пространства, хранителни и кухненски отпадъци от ресторанти, заведения за обществено хранене, търговски и др. обекти на територията на общината;

 

2. осигурява условия, при които притежателите на битови биоотпадъци, включени в системата по т. 1 се обслужват от лица, на които е предоставено право да извършват дейности по тяхното събиране, транспортиране и предаването им за оползотворяване и/или обезвреждане.

 

3. отговаря за разделното събиране и съхраняване на битови биоразградими отпадъци от домакинствата, в това число определя местата за разполагане на необходимите елементи на системата за разделно събиране на отпадъците и предаването им за компостиране или анаеробно разграждане.

 

 

 

Чл. 56. (1) Биоотпадъците от поддържане на обществени площи, паркове, градини, междублокови пространства се събират разделно на места, определени от кмета на общината или упълномощени от него длъжностни лица и се транспортират до съоръжения за третиране, посочени от кмета на общината.

 

 

 

(2) Биоотпадъците от зелени площи частна собственост, обхванати от общинската система за разделно събиране се събират разделно, като се предават на места, определени от кмета на общината или упълномощени от него длъжностни лица или се компостират на място.

 

 

 

(3) Биоотпадъците по ал. 1 и 2 се третират чрез компостиране и анаеробно разграждане по начин, който осигурява висока степен на защита на околната среда. Дейностите се извършват при спазване изискванията на ЗУОнаредбата по чл. 43, ал. 5 от ЗУО и разпоредбите на настоящата наредба.

 

 

 

(4) Обслужването на съдовете за събиране на биоотпадъците се извършва по одобрен от кмета на общината график.

 

 

 

(5) Информация по ал. 2 и 3 се оповестява на интернет страницата на общината, като се актуализира при всяка промяна.

 

 

 

Чл. 57. (1) Хранителните и кухненски биоотпадъци от лицата, при чиято дейност се образуват битови биоотпадъци и са обхванати от общинската система за разделно събиране на биоотпадъци по чл. 30 от наредбата се събират разделно при източника на образуване.

 

 

 

(2) Отпадъците по ал. 1 се събират в специализирани съдове за събиране на биоотпадъци - контейнери за многократно използване, кофи, биоразградими торби за еднократна употреба или други подходящи съдове.

 

 

 

(3) Хранителните и кухненски биоотпадъци от ресторанти, заведения за бързо хранене, столове и кетъринг, търговски обекти и други, които не са обхванати от общинската система за разделно събиране на биоотпадъци, се събират разделно в специализирани контейнери на мястото на образуване и се предават за транспортиране и последващо третиране.

 

 

 

(4) Съдовете за многократно използване по ал. 2 трябва:

 

1. да са кафяви;

 

2. да са влагоустойчиви;

 

3. да са достатъчно здрави и устойчиви на скъсване или напукване при нормални условия на ползване;

 

4. да се затварят плътно;

 

5. да се почистват лесно;

 

6. да са обозначени с ясно видим и незаличим надпис, съдържащ информация за вида на събираните в тях биоотпадъци.

 

 

 

(5) Системата по ал. 1 се въвежда със заповед на кмета на общината, като в нея се включват заведения за обществено хранене, търговски обекти, всички училища, детски градини, пазари, къщи за гости, лечебни заведения и други обекти на територията на общината, при дейността на които се образуват хранителни и кухненски биоотпадъци.

 

 

 

(6) Обхватът на системата по ал. 1 се определя със заповед на кмета на общината, като може да бъде разширен с включване и на домакинствата на територията на общината.

 

 

 

Чл. 58. Съдовете за разделно събиране на биоотпадъците по чл. 57, ал. 4 от наредбата се предоставят от кмета на община Вълчи дол или от лицата, изпълнители по индивидуални договори за извършване на дейности по разделно събиране и транспортиране на биоотпадъци.

 

Чл. 59. Лицата, извършващи дейности по събиране и транспортиране на биоотпадъци са длъжни да:

 

1. осъществяват своята дейност при наличие на издаден документ по чл. 35 от ЗУО;

 

2. използват специализирани транспортни средства, като не допускат замърсяване компонентите на околната среда и не смесват разделно събрани биоотпадъци с други отпадъчни потоци;

 

3. поставят обслужените съдове на определените за целта места;

 

4. представят за съгласуване с кмета на общината или с определени от него длъжностни лица график и маршрут за събиране и транспортиране на биоотпадъците до съоръжения за последващото им третиране, както и всяко изменение на графика и маршрута;

 

5. спазват съгласувания с кмета на общината или определено от него длъжностно лице, график и маршрут по т. 4;

 

6. транспортират биоотпадъците до определеното от кмета на общината съоръжение за третиране.

 

7. не възпрепятстват функционирането на съществуващата система за събиране на смесени битови отпадъци;

 

 

 

Чл. 60. Лицата, притежатели на биоотпадъци и обхванати от организираната общинска система за разделно събиране са длъжни да:

 

1. определят лица, отговорни за разделното събиране на хранителни и кухненски биоотпадъци;

 

2. определят места за разполагане на съдовете за биоотпадъци, като не допускат достъпа на външни лица и животни до съдовете;

 

3. изхвърлят образуваните хранителни и кухненски биоотпадъци в предоставените им специализирани съдове;

 

4. предават и/или изхвърлят биоотпадъците от зелени площи на определените от кмета на общината места;

 

5. опазват съдовете за биоотпадъци, като не допускат повреждането им.

 

  

 

Чл. 61. (1) Лицата по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Наредбата за разделно събиране на биоотпадъците и третиране на биоразградимите отпадъци са длъжни да ги събират разделно при източника на образуване.

 

(2) Лицата по ал. 1, организират самостоятелни системи за тяхното разделно събиране или ги предават на общинска система за разделно събиране или извършват компостиране на място.

 

  

 

Чл. 62. (1) Забранява се:

 

1. повреждането на съдовете за биоотпадъци, както и неконтролираното изгаряне на отпадъците в тях или извън тях;

 

2. смесването на разделно събрани биоотпадъци с други видове отпадъци;

 

3. изхвърлянето на биоотпадъци в съдовете за събиране на смесени битови отпадъци при наличие на изградени системи за разделно събиране на биоотпадъци;

 

4. изхвърлянето на биоотпадъци в съдове за разделно събиране на отпадъци;

 

5. изхвърлянето на биоотпадъци от поддръжката на зелените площи (клони, шума и дървесни отпадъци), извън определените за целта места.

 

6. депонирането и/или обезвреждането на биоотпадъците по какъвто и да е друг начин в случай, че могат да бъдат рециклирани или оползотворени на територията на страната.

 

 

 

ГЛАВА ШЕСТА

 

УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ

 

 

 

Чл. 63. (1) Кметът на община Вълчи дол:

 

1. определя на маршрути за транспортиране на строителни отпадъци и земни маси до съоръжения/площадки, места отговарящи на изискванията и притежаващи разрешителни по реда на ЗУО;

 

2. отговаря за предаването на отделените строителни отпадъци по време на принудителното премахване на строежи, оползотворяването на материалите и за влагане на рециклирани строителни материали, включително за покриване на разходите за извършване на дейностите по транспортиране и третиране;

 

3. отговаря за организирането на събирането, оползотворяването и обезвреждането на строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата на територията на общината.

 

 

 

(2) Разходите по ал. 1, т. 2, се заплащат на кмета на общината, от извършителя на незаконния строеж или собственика на сградата. Въз основа на влязла в сила заповед за премахване на строеж и протокол за извършените разходи за дейностите по транспортиране и оползотворяване на отпадъците, кметът на общината подава заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение за събиране на вземането от задължените лица по реда на чл. 417, т. 2 от Гражданския процесуален кодекс.

 

 

 

(3) В случай на получен сигнал за нерегламентирано изхвърляне на строителни отпадъци върху имоти частна, общинска или държавна собственост, кмета на общината разпорежда проверка и предприема действия по установяване на причинителя на отпадъците и по почистване на замърсяването.

 

 

 

Чл. 64. (1) Извършването на дейностите по събиране, транспортиране и предаване за последващо третиране на строителни отпадъци и изкопани земни маси, е задължение на възложителя на строителни и монтажни работи, с изключение на случаите, когато строителните отпадъци са образувани от домакинствата на територията на общината.

 

 

 

(2) Третирането и транспортирането на отпадъците от строителни площадки и от премахването на строежите се извършват от лица, притежаващи документ издаден по реда на ЗУО, въз основа на писмен договор с възложителя на строежа или притежателя на строителните отпадъци.

 

 

 

Чл. 65. (1) Възложителят на строителни и монтажни работи, разрушаване на сгради и/или доброволно премахване на строежи, извършва дейността си по начин, осигуряващ последващото оползотворяване, в т. ч. рециклиране на образуваните строителни отпадъци в съответствие с изискванията на ЗУО и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

 

 

 

(2) Възложителят на строителни и монтажни работи е отговорен за изпълнението на целите, свързани с подготовката за повторна употреба, рециклиране и друго оползотворяване на материали от строителни отпадъци, генерирани при строителство, разрушаване и доброволно премахване на незаконни строежи или на негодни за ползване сгради включително за покриване на разходите за извършване на дейностите по транспортиране и третиране.

 

 

 

(3) При възлагането или извършването на строителни или монтажни работи или премахване на строежи, е необходим план за управление на строителни отпадъци, в случаите, когато такъв се изисква.

 

 

 

Чл. 66. (1) Възложителят на строителни и монтажни работи, с изключение на всички текущи ремонти и възложителят на дейности по премахване на строежи изготвят план за управление на строителни отпадъци в обхват и съдържание, определени в Наредбата за управление на строителни отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали.

 

 

 

(2) Изискването по ал. 1 не се прилага за:

 

1. премахване на сгради с разгъната застроена площ (РЗП) по-малка от 100 м2;

 

2. реконструкция, основен и текущ ремонт и/или промяна предназначението на строежи с РЗП по-малка от 500 м2;

 

3. строеж на сгради с РЗП, по-малка от 300 м2;

 

4. премахване на негодни за ползване или застрашаващи безопасността строежи, когато е наредено по спешност от компетентен орган;

 

 

 

(3) Планът за управление на строителни отпадъци по ал. 1 се включва в обхвата на инвестиционните проекти, а за обекти за които не се изисква одобрен инвестиционен проект се изготвя като самостоятелен план.

 

 

 

(4) Планът за управление на строителните отпадъци за строежи, за които се изисква одобрен инвестиционен проект се одобряват по реда на ЗУО от органа отговорен за тяхното одобряване.

 

 

 

(5) Планът за управление на строителните отпадъци за обекти, за които не се изисква одобрен инвестиционен проект, се одобрява от кмета на общината или упълномощено от него длъжностно лице.

 

 

 

(6) Компетентните органи по ал. 4 и ал. 5 могат да изискват предоставяне на допълнителна информация и/или отстраняване на нередности, в случай на несъответствие с изискванията на Наредбата за строителни отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, като изпращат мотивирано становище до заявителя не по-късно от 15 дни от получаване на плана.

 

 

 

(7) Компетентните органи по ал. 5 одобряват плана за управление на строителни отпадъци или мотивирано отказват одобрението му в срок до един месец от получаването на плана или от отстраняване на нередностите.

 

 

 

(8) Одобрението на плана включва проверка на съответствието с целите за рециклиране и оползотворяване на строителни отпадъци, като отказът за одобрение може да бъде обжалван по реда на Административно-процесуалния кодекс (АПК).

 

 

 

(9) Изпълнението на плана за управление на строителните отпадъци и състоянието на обектите се установяват:

 

1. за строежите, за които се упражнява строителен надзор - с окончателния доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУОна лицето, упражняващо строителен надзор, в който се описва изпълнението на целите за оползотворяване и рециклиране на строителни отпадъци и целите за влагане на рециклирани строителни материали при изпълнението на проекта, като се прилагат и копия на първични счетоводни документи, доказващи предаването на отпадъците на лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ за извършване на дейности с отпадъци;

 

2. за строежите, за които не се упражнява строителен надзор - с отчет до кмета на общината по образец съгласно наредбата по чл. 43, ал. 4 от ЗУО, в който се описва изпълнението на целите за оползотворяване и рециклиране на строителни отпадъци и целите за влагане на рециклирани строителни материали при реализацията на проекта, като се прилагат и копия на първични счетоводни документи, доказващи предаването на отпадъците на лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ за извършване на дейности с отпадъци.

 

 

 

(10) Документи по ал. 9, с които се удостоверява изпълнението на плана за управление на строителните отпадъци се представят на органа, одобрил инвестиционния проект или плана за управление на строителни отпадъци, както и на директора на регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), на чиято територия се извършват строително-монтажните работи или разрушаването.

 

 

 

(11) Отговорното по ал. 1 лице е длъжно да изготви транспортен дневник на строителни отпадъци по време на СМР и премахване на строежи, съдържащ информация за лицата, извършващи транспортиране и лицата, на които се предават строителните отпадъци.

 

 

 

Чл. 67. Забранено е възлагането или извършването на строителни или монтажни работи или премахване на строежи, без наличие на план за управление на строителни отпадъци в случаите, когато такъв се изисква.

 

 

 

Чл. 68. (1) Строителните отпадъци и изкопаните земни маси се транспортират от лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО, както и издадено удостоверение за насочване с определен маршрут за транспортиране.

 

 

 

(2) Заявление за издаване на удостоверение по ал. 1 се подава, след издаване на разрешение за строеж, с приложен писмен договор по чл. 64, ал. 2 от възложителя на строежа и/или на дейности по премахване на строежи пред кмета на община Вълчи дол.

 

 

 

(3) В случаите, когато не се изисква издаване на разрешение за строеж, заявление за издаване на удостоверение по ал. 1 сe подава пред кмета на община Вълчи дол от лицата, при чиято дейност се образуват строителни отпадъци или от лицата, притежаващи документ, издаден по реда на ЗУО.

 

 

 

(4) Компетентните органи по ал. 3, определят маршрута за транспортиране на строителни отпадъци до инсталации и/или съоръжения за третиране и за транспортиране на земни маси до определените за това места.

 

 

 

(5) Копие от издаденото удостоверение за насочване на строителни отпадъци и изкопани земни маси е неразделна част от документацията за откриване на площадка и се предава в дирекция УТОС.

 

 

 

(6) Разходите за извършване на дейностите по транспортиране и третиране на строителни отпадъци и изкопани земни маси са за сметка на възложителя на строителни и монтажни работи.

 

 

 

Чл. 69. (1) Лицата, при чиято дейност се образуват строителни отпадъци в резултат от ремонтна дейност на домакинствата са длъжни да:

 

1. събират строителните отпадъци на територията: на имота, като не се допуска разпиляването им до изхвърлянето им по реда на тази наредба;

 

2. предават строителни отпадъци на лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО.

 

 

 

(2) Управителите на етажната собственост са длъжни при поискване от лица осъществяващи контрол по настоящата наредба да подават информация за лицата, които извършват ремонтни дейности в съответната етажна собственост.

 

 

 

Чл. 70. Лицата, извършващи строително-монтажни работи и транспортиране на строителни отпадъци и изкопани земни маси са длъжни да:

 

                 1. спазват йерархията при управлението на строителните отпадъци;

 

 2. не допускат натрупването и/или разпиляването на строителни отпадъци и извън границите на обектите и строителните площадки;

 

 3. почистват обекта и прилежащите му територии по време и след приключване на СМР;

 

 4. транспортират строителни отпадъци и изкопани земни маси в транспортни средства с уплътнени каросерии и/или с предпазни мрежи или чергила;

 

 5. спазват определеният им маршрут за транспортиране на строителните отпадъци и/или земни маси от строителният обект до инсталации и/или съоръжения за третиране;

 

 6. почистват ходовата част на транспортните средства, преди излизането им от строителния обект;

 

 7. не допускат смесване на изкопани земни маси с други строителни отпадъци;

 

 8. извършват строителни и ремонтни дейности на сгради и строителни обекти с поставена плътна ограда;

 

 9. извършват строителни и ремонтни дейности на сгради и строителни обекти като поставят информационно-указателна табела, която да бъде актуализирана при промяна на инвеститора (не се отнася за линейните обекти на техническата инфраструктура).

 

  

 

 

 

 

 

Чл. 71. Забранява се:

 

1. натрупването и/или разпиляването на строителни отпадъци извън границите на обектите и строителните площадки;

 

2. замърсяването на обекта и прилежащите територии след приключване на СМР;

 

3. транспортирането на строителни отпадъци и изкопани земни маси в транспортни средства с неуплътнени каросерии и/или без предпазни мрежи или чергила;

 

4. транспортирането на строителни отпадъци и изкопани земни маси без издаден документ по чл. 35 от ЗУО и издадено удостоверение по реда на наредбата;

 

5. изхвърлянето на строителни отпадъци и изкопани земни маси извън местата, определени за обезвреждането и/или оползотворяването им и притежаващи разрешение по ЗУО;

 

6. изхвърлянето на строителни отпадъци директно от етажите на строителните обекти;

 

7. напускането на транспортните средства от строителния обект с непочистена ходова част;

 

8. смесване на изкопани земни маси с други строителни отпадъци;

 

9. извършването на строителни и ремонтни дейности на сгради и строителни обекти без плътна ограда;

 

10. извършването на строителни и ремонтни дейности на сгради и строителни обекти без информационно-указателна табела, която да бъде актуализирана при промяна на инвеститора (не се отнася за линейните обекти на техническата инфраструктура);

 

11. изхвърлянето на изкопани земни маси и/или строителни отпадъци край пътища, пътеки, граници между имоти, кариери, речни корита и дерета;

 

12. изхвърлянето на строителни отпадъци в контейнерите за битови отпадъци и около тях.

 

 

 

ГЛАВА СЕДМА

 

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИ И ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ

 

 

 

Чл. 72. (1) Предаването и приемането на производствените отпадъци се извършват само въз основа на писмен договор с лица, притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 от ЗУО за съответната дейност и площадка за отпадъци със съответния код съгласно наредбата по чл. 3 от ЗУО за класификация на отпадъците.

 

 

 

(2) Разходите по управление на производствените отпадъци са за сметка на притежателя им.

 

 

 

Чл. 73. (1) В процеса на събиране, транспортиране и временно съхранение, опасните отпадъци се опаковат и етикетират в съответствие с действащите стандарти на Европейския съюз, както и в съответствие с международните правни актове за превоз на опасни товари, ратифицирани със закон от Република България.

 

 

 

(2) Производството, събирането и транспортирането на опасни отпадъци, както и тяхното съхранение се извършва при условия, осигуряващи защита на околната среда и човешкото здраве, като мерките за контрол на отпадъците осигуряват възможност за тяхното проследяване от образуването до окончателното им третиране.

 

 

 

Чл. 74.  Транспортирането на производствени и опасни отпадъци се извършва от притежателите на отпадъци само след сключен превозен договор между притежателя на отпадъка и превозвача.

 

 

 

Чл. 75. Забранява се:

 

1. всяко неконтролирано освобождаване от вещества, предмети или части от предмети, които имат характер на отпадъци, включително и когато притежателят на отпадъка не желае или не е длъжен да се освободи от него;

 

 2. предаването на производствени и опасни отпадъци на лица, които не притежават съответното разрешение по чл. 35 от ЗУО.

 

 3. транспортът на опасни отпадъци, освен в случаите и по начините, определени с наредбата или съгласно международните договори по които Република България е страна.

 

 

 

ГЛАВА ОСМА

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПЛОЩАДКИТЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА РАЗДЕЛНО СЪБРАНИ ОТПАДЪЦИ ОТ ДОМАКИНСТВАТА, В ТОВА ЧИСЛО ЕДРОГАБАРИТНИ ОТПАДЪЦИ, ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ И ДРУГИ ОТПАДЪЦИ

 

 

 

Чл. 76. Функционирането на площадките за третиране на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в това число едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци и други отпадъци се осъществява съгласно условията в издадения по чл. 35 от ЗУО документ.

 

 

 

Чл. 77. (1) Всяка площадка за приемане на отпадъци от хартия и картон, пластмаси и стъкло от физически и юридически лица подлежи на вписване в регистър, поддържан от определени от кмета на общината длъжностни лица.

 

 

 

(2) За вписване в регистъра лицата по ал. 1 подават заявление по образец до кмета на общината, по ред и в срок, определен със заповед на кмета на общината;

 

 

 

(3) Информация по ал. 1 и чл. 78 се оповестява на интернет страницата на общината като се актуализира при всяка промяна.

 

 

 

Чл. 78. (1) Във връзка с постигане целите по чл. 31, ал. 1 от ЗУО, лицата извършващи дейности с битови отпадъци, в т. ч. биоотпадъци, отпадъци от опаковки, отпадъци от хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло и др. видове разделно събрани отпадъци са длъжни да представят информация в общината по ред, определен със заповед на кмета на общината.

 

 

 

(2) Информацията за дейностите по отпадъците задължително обхваща: количество и произход на отпадъците, както и други данни, определени със заповедта на кмета на общината по ал. 1.

 

 

 

Чл. 79. (1) Дейностите с ОЧЦМ и отпадъци от метални опаковки, ИУЕЕО, НУБА и ИУМПС се извършват само на площадки, разположени на територии, за които съгласно устройствен план са допустими производствени и складови дейности и на обекти на железопътната инфраструктура със стопанско предназначение. Всяка площадка трябва да отговаря на нормативните изисквания за опазване на човешкото здраве и околната среда.

 

 

 

(2) Изискванията по ал. 1 не се прилагат в случаите на обратно приемане на отпадъци от метални опаковки, ИУЕЕО, НУБА на мястото на продажба на съответните продукти.

 

 

 

(3) Физическите лица могат да предават ОЧЦМ само с битов характер след представяне на декларация за произход.

 

 

 

(4) Предаването на отпадъци в случаите по ал. 3 се извършва на площадките, определени от кмета на общината или чрез кампании за разделно събиране на отпадъци от домакинствата, организирани от община Вълчи дол, безвъзмездно за всяка от страните.

 

 

 

(5) Предаването и приемането на ОЧЦМ, които нямат битов характер (включително тези, които представляват кабели и електропроводници от всякакъв вид и размер, елементи на електронната съобщителна инфраструктура, елементи и части от подвижния железопътен състав, железния път, включително осигурителните, сигнализационните и съобщителните съоръжения и всякакви инсталации към тях, всякакви елементи и части от пътната инфраструктура като пътни знаци, мантинели, метални капаци от шахти, части от уличното осветление или воднонапоителни системи и съоръжения, както и на металосъдържащи паметници или части или елементи от тях) се извършва само при наличие на сертификат за произход, издаден от лицата, при чиято дейност се образуват и/или въз основа на сключен писмен договор.

 

 

 

(6) Сертификатът и декларацията за произход на ОЧЦМ се попълват по образец, утвърден от министъра на околната среда и водите.

 

 

 

(7) Отпадъците по ал. 5 се съхраняват и подготвят за оползотворяване отделно от останалите ОЧЦМ.

 

 

 

(8) Разплащанията по сделки с ОЧЦМ се извършват по безкасов път.

 

 

 

 

 

ГЛАВА ДЕВЕТА

 

ОПАЗВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

 

 

 

Чл. 80. Кметът на община Вълчи дол:

 

(1) Чрез Звено БКС към община Вълчи дол почиства уличните платна, площадите, алеите, парковите и други територии, предназначени за обществено ползване и почиства от отпадъци на общинските пътища.

 

 

 

(2) Предотвратява изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и/или създаването на незаконни сметища чрез:

 

1. осъществяване на превантивен, текущ и последващ контрол;

 

2. поставяне на информационни табели, указващи размера на глобите при нарушения.

 

 

 

(3) Организира почистването на установени замърсявания.

 

 

 

(4) Кметът на общината съдейства на организации и лица, извършващи доброволчески акции по почистване на отпадъци на обектите по ал. 1, горски и др. територии на територията на община Вълчи дол. Последващи действия със събрания отпадък в съответствие с наредбата, включително разделното му събиране се организират от Кмета на общината.

 

 

 

(5) Лицата по ал. 4 уведомяват предварително общинската администрация за времето и териториалния обхват на планираната акция по почистване, освен ако същата не е огласена, чрез средствата за масово осведомяване. Уведомяването се извършва писмено, вкл. по електронна поща, телефон или факс.

 

 

 

Чл. 81. Информация по чл. 80 от наредбата се оповестява на интернет страницата на общината, като се актуализира при всяка промяна.

 

 

 

Чл. 82. Лицата, на които са възложени дейности по почистване са длъжни да:

 

1. извършват всички дейности, съгласно одобрени от кмета на общината маршрути и графици;

 

2. използват специализирана техника и изпълняват дейностите така, че да не замърсяват околната среда чрез запрашаване и/или натрупване на отпадъци от почистването по уличните платна, тротоарите и зелените площи;

 

3. транспортират събраните при почистването отпадъци до съоръжения за оползотворяване и/или обезвреждане, определени от кмета на общината.

 

 

 

Чл. 83. Лицата извършващи дейности с отпадъци на територията на община Вълчи дол са длъжни да почистват и поддържат чисти местата за събиране на отпадъци и площадките и да не замърсяват пространството около тях.

 

 

 

Чл. 84. (1) Всички собственици или ползватели на недвижими имоти или на части от тях, са длъжни да:

 

1. опазват, почистват и поддържат чистотата в имотите, дворовете, както и в прилежащите площи;

 

2. почистват териториите пред и около сградите на имотите от сняг и лед, а така също и ледените висулки от сградите, нарушена мазилка и други застрашаващи живота и здравето на преминаващите хора и животни;

 

3. спазват регламентирания в настоящата наредба ред за събиране, транспортиране и предаване за последващо третиране на отпадъците.

 

 

 

(2) В сградите с режим на етажна собственост, за изпълнение на задълженията по ал. 1, отговорност носят техните редовно избрани представители (управители, председатели).

 

 

 

(3) Почистването и поддържането на чистотата на части от тротоари, площади, улични платна и др. терени - общинска или частна собственост, ползвани за търговска дейност на открито е задължение на лицата извършващи съответната дейност.

 

 

 

(4) Всички собственици, ползватели, лица, които фактически владеят или държат, независимо на какво основание, недвижими имоти или части от тях, намиращи се в райони без изградена градска канализационна система, са длъжни да почистват черпателните (септичните) шахти.

 

 

 

Чл. 85. Когато причинителят на замърсяване с отпадъци в имот общинска собственост, не бъде установен в срок от 30 дни кметът или оправомощено от него длъжностно лице организира почистването на замърсяването.

 

 

 

Чл. 86. Собственикът, ползвателят, лице, което фактически владее или държи недвижим имот или част от него, на чиято територия е установено замърсяване е длъжен да организира почистването му.

 

 

 

Чл. 87. Забранява се:

 

1. изхвърлянето на отпадъци извън определените от кмета на общината места, инсталации и съоръжения за обезвреждане и/или оползотворяване;

 

2. заемането на тротоарите и уличните платна с амбалаж и/или стоки, извън необходимото технологично време за извършване на товаро-разтоварни работи;

 

3. миенето и ремонтирането на моторни превозни средства, с които се замърсяват улиците, тротоарите, паркингите, площадите, зелените площи, междублоковите пространства, местата за отдих и край поречия и водоеми;

 

4. ползването на уличните, тротоарни и зелени площи за складиране на строителни материали, разтвори, дърва и въглища и др. освен в специални контейнери след съответно разрешение от общинската администрация;

 

5. изхвърлянето на строителни отпадъци, отпадъци от селскостопанска дейност, оборски тор и трупове на животни, в съдове за отпадъци, около тях и на местата за обществено ползване, а също и край пътища, пътеки, граници между имоти, кариери, речни корита и дерета, и всички комуникации, свързващи отделните имоти;

 

6. изхвърлянето на отпадъци през прозорците и терасите на жилища, офиси и други обекти;

 

7. изхвърлянето на отпадъци в речните корита и дерета;

 

8. нерегламентирано изгаряне на отпадъци;

 

9. спирането и паркирането на МПС по начин, който възпрепятства обслужването на съдовете за събиране на отпадъци;

 

10. напускането на транспортни средства със замърсена ходова част от строителни и други обекти, на които се извършват строително-монтажни работи, изкопни работи, товаро-разтоварни дейности и др. водещи до замърсяване на пътните платна и/или местата за обществено ползване;

 

11. пускането на домашни животни и птици в общински имоти;

 

12. пашата на домашни животни в паркове и градини;

 

13. паленето на стърнища и друга растителност без разрешение;

 

14. горенето на автомобилни гуми, трева и други отпадъци, паленето на огън и изхвърлянето на неугасени предмети в паркове, градини, улични платна, тротоари и др.;

 

15. ползване на лечебни растения в земите, водите и водните обекти, общинска собственост, в поземления фонд и в населените места, без Позволително издадено от Кмета на общината;

 

16. чупенето на клони при бране на липов цвят, диви кестени и др.;

 

17. повреждането, окастрянето, отсичането или изкореняването на дървета, храсти и друга растителност, без разрешение издадено от Кмета на общината;

 

18. заковаването на рекламни табели по дърветата;

 

19. късането и изкореняването на засадените цветя в общинските паркове и градини;

 

20. косенето на трева в общинските зелени площи, без разрешение от общината;

 

21. паркирането и преминаването на МПС в благоустроените зелени площи;

 

22. копаенето и изземването на инертни материали от общински терени, без разрешение от общината;

 

23. повреждането и замърсяването на чешми, извори и др., промяна на коритата на реките и отклоняване на водите им.

 

 

 

 

 

ГЛАВА ДЕСЕТА

 

КОНТРОЛ И АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

РАЗДЕЛ ПЪРВИ

 

КОНТРОЛ

 


Чл. 88
. (1) Кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице контролира:

 

1. дейностите, свързани с образуване, събиране, включително разделното, съхраняване, транспортиране, третиране на битови и строителни отпадъци;

 

2. дейностите по депониране на производствени и опасни отпадъци на общински и/или регионални депа;

 

3. площадките за дейности с ОЧЦМ;

 

4. спазването на изискванията, определени в тази наредба.

 

 

 

(2) Кметът на общината организира и контролира закриването, рекултивацията на терените и последващия мониторинг на депа за битови и строителни отпадъци на територията на общината.

 

 

 

(3) Длъжностните лица по ал. 1 контролират изпълнението на всички изисквания и задълженията, произтичащи от тази наредба от всички физически и юридически лица и еднолични търговци извършващи дейности с отпадъци.

 

 

 

(4) Длъжностните лица по ал. 1 поне веднъж годишно извършват проверка на документите, които се изискват от ЗУО и подзаконовите нормативни актове по прилагането му на търговците и брокерите на отпадъци и на лицата, при чиято дейност се образуват отпадъци, и/или извършващи дейности с отпадъци.

 

 

 

(5) Проверката на място е независима от проверката по ал. 4 и се осъществява поне веднъж годишно в мястото на извършване на дейността и в присъствието на проверявания или на лица, които работят за него. В отсъствието на такива лица проверката се извършва с участието на поне един свидетел.

 

 

 

(6) Длъжностното лице, осъществяващо проверката на място, има право:

 

1. на достъп в помещенията, в които се извършва контролираната дейност;

 

2. да изисква представянето на документите, които съгласно нормативните изисквания трябва да се намират в мястото на проверката;

 

3. да изисква писмени и устни обяснения от всеки, който работи за проверяваното лице;

 

4. да привлича експерти в съответната област, когато проверката е сложна или изисква специални знания.

 

 

 

(7) Ако при проверката на място бъде констатирана липса на документи, удостоверяващи спазването на установените изисквания, на проверяваното лице се определя 7-дневен срок за представянето им.

 

 

 

Чл. 89. (1) При извършване на проверките длъжностните лица по чл. 88, ал. 1 съставят констативни протоколи и/или актове за установяване на административни нарушения и при констатирани нарушения дават задължително предписание и определят срок за отстраняване на нарушенията.

 

 

 

(2) За констатираните нарушения при проверките за спазване на условията и реда за извършване на дейности с ОЧЦМ, кметът на общината уведомява в 14-дневен срок Директора на РИОСВ - Варна, като му изпраща всички документи.

 

 

 

(3) За извършване на контролните дейности към общинската администрация могат да се създават и специализирани звена, които да се финансират от общинския бюджет.

 

 

 

Чл. 90. Длъжностните лица по чл. 88, ал. 1 от наредбата контролират изпълнението на всички задължения и изисквания, произтичащи от тази наредба, като извършват проверки по документи, на място по предложения и сигнали на граждани, юридически лица и други.

 

 

 

Чл. 91. Наказателните постановления се издават от кмета на общината.

 

 

 

Чл. 92. За неуредените в този раздел въпроси се прилага раздел II от глава VI на Закона за управление на отпадъците.

 

 

 

РАЗДЕЛ ВТОРИ

 

АДМИНИСТРАТИВНИ НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ

 

  

 

Чл. 93. (1) Наказва се с глоба от 200 до 1 000 лв. физическо лице, което:

 

1. изхвърля отпадъци на неразрешени за това места;

 

2. предава отпадъци на лица, които не притежават разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 от ЗУО в случаите, когато такива се изискват;

 

3. не предаде излязло от употреба моторно превозно средство на площадки за съхраняване или в центрове за разкомплектоване;

 

4. изхвърля масово разпространени отпадъци, обозначени с маркировка за разделно събиране съгласно наредбите по чл. 13, ал. 1 от ЗУО, в контейнери за смесени битови отпадъци или ги смесва с други материали или отпадъци по начин, затрудняващ тяхното последващо рециклиране или оползотворяване, когато в конкретното населено място е създадена система за разделно събиране на съответните масово разпространени отпадъци;

 

5. не изпълнява разпоредбите за повторна употреба, рециклиране и оползотворяване на строителни отпадъци;

 

6. изхвърля битови отпадъци в съдове за разделно събиране.

 

7. изважда от съдовете за разделно събиране масово разпространени отпадъци, без да му е възложено тяхното обслужване;

 

8. обръща, нарушава целостта, естетическия вид и/или запалва съдовете за събиране на отпадъци.

 

 

 

(2) За явно маловажни случаи на административни нарушения по ал. 1, т. 1 и 4, установени при извършването им, овластените за това органи налагат на местонарушението глоби в размер от 10 до 50 лева срещу издаване на фиш по реда на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

 

(3) Фишът трябва да съдържа:

 

1. собственото, бащиното и фамилното име и длъжността на лицето, наложило глобата;

 

2. собственото, бащиното и фамилното име на нарушителя и точния му адрес;

 

3. датата и мястото на извършване на нарушението;

 

4. законните разпоредби, които са били нарушени виновно;

 

5. размера на глобата, която следва да се заплати.

 

 

 

(4) Фишът се подписва от длъжностното лице, наложило глобата и от нарушителя.

 

 

 

(5) Фишът се подписва от контролния орган и от нарушителя, като на нарушителят се дава препис, за да може да заплати доброволно глобата. Издаден фиш, глобата по който не е платена доброволно в 7-дневен срок от датата на издаването му, се събира по съответния ред.

 

 

 

(6) На лицето, което оспорва извършеното от него нарушение и/или размера на наложената му глоба, или откаже да подпише фиша, се съставя акт.

 

 

 

(7) Наказва се с глоба от 1 000 до 3 000 лв. физическо лице, което:

 

1. предава ОЧЦМ с битов характер без декларация за произход по чл. 39, ал. 2 от ЗУО или откаже да попълни такава или е попълнило неверни сведения в декларацията;

 

2. предава ОЧЦМ с битов характер на лице без разрешение или комплексно разрешително по чл. 35, ал. 1 от ЗУО;

 

3. извършва дейности с ОЧЦМ без регистрация по Търговския закон или без разрешение, ако деянието не съставлява престъпление;

 

4. предава ОЧЦМ, които нямат битов характер, в т. ч. по чл. 39, ал. 1 от ЗУО.

 

 

 

(8) При извършване на повторно нарушение, се налага глоба, както следва:

 

1. по ал. 1 - в размер от 500 до 2 000 лв.;

 

2. по ал. 7 - в размер от 2 000 до 6 000 лв.

 

 

 

Чл. 94. (1) Наказва се с имуществена санкция в размер от 1 300 до 4 000 лв. едноличен търговец или юридическо лице, което:

 

1. изхвърля неопасни отпадъци на неразрешени за това места и/или нарушава разпоредбите за събиране, транспорт и депониране на битови или строителни отпадъци;

 

2. нерегламентирано изгаря или извършва друга форма на нерегламентирано третиране на неопасни отпадъци.

 

 

 

(2) Наказва се с имуществена санкция в размер от 10 000 до 50 000 лв. едноличен търговец или юридическо лице, което:

 

1.  изхвърля опасни отпадъци на неразрешени за това места;

 

2. нерегламентирано изгаря или извършва друга форма на нерегламентирано третиране на опасни отпадъци.

 

 

 

(3) При извършване на повторно нарушение, се налага глоба, както следва:

 

1. по ал. 1 - в размер от 1 500 до  5 000 лв.;

 

2. по ал. 2 - в размер от 15 000 до 100 000 лв.

 

 

 

Чл. 95. (1) Наказва се с имуществена санкция едноличен търговец или юридическо лице, което:

 

1. извършва дейности с ОЧЦМ без разрешение;

 

2. извършва продажба на ОЧЦМ, получени като технологичен отпадък от собствено производство или от собствен амортизационен лом, на лица без разрешение;

 

3. приема ОЧЦМ от юридическо лице или едноличен търговец без сертификат за произход или без писмен договор;

 

4. непосредствено след извършване на сделката за получаване и/или експедиране на ОЧЦМ не вписва в отчетните документи всички обстоятелства;

 

5. не допусне контролните органи до местата, където осъществява дейността си, или не представи в указания от тях срок отчетни документи за приетите, внесените, предадените и изнесените ОЧЦМ или други документи, които е длъжен да води;

 

6. сключва договор или приема сертификат или декларация с невписани всички изискуеми данни, идентифициращи лицата или купувания отпадък;

 

7. в тримесечен срок след преустановяване на дейността не реализира наличните количества ОЧЦМ и/или не предприеме необходимите действия за почистване на съответната площадка;

 

8. нарушава изискванията на чл. 79, ал. 5 и 6;

 

9. приема от физически лица ОЧЦМ с битов характер без декларация за произход;

 

10. приема от физически лица ОЧЦМ, които нямат битов характер, в това число отпадъци по чл. 79, ал. 5;

 

11. извършва разплащания по сделки с отпадъци в нарушение на изискванията по чл. 79, ал. 8;

 

 

 

(2) За нарушенията по ал. 1, т. 1-3, 5, 6, 8-11 се налагат имуществени санкции в размер от 30 000 до 100 000 лв., а в останалите случаи по ал. 1 - от 3 000 до 10 000 лв.

 

 

 

(3) При повторно нарушение по ал. 1, т. 1-3, 5, 6, 8-11 се налага имуществена санкция в размер от 60 000 до 200 000 лв., а в останалите случаи по ал. 1 - от 6 000 до 20 000 лв.

 

 

 

Чл. 96. Наказва се с имуществена санкция в размер от 5 000 до 10 000 лв. едноличен търговец или юридическо лице, което:

 

1. възложи или извършва строителни или монтажни работи или премахване на строежи без наличие на план за управление на строителните отпадъци в случаите, когато такъв се изисква;

 

2. не постигне изпълнението на целите за оползотворяване и рециклиране на строителни отпадъци съгласно изискванията и сроковете, определени с Наредбата за управление на строителни отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали по чл. 43, ал. 1 от ЗУО.

 

 

 

Чл. 97. (1) За неизпълнение на предписание по чл. 89, ал. 1 на физическите лица се налага глоба в размер от 2 000 лв. до 10 000 лв., а на юридическите лица или на едноличните търговци се налага имуществена санкция от 5 000 до 20 000 лв.

 

 

 

(2) При повторно нарушение на физическите лица се налага глоба в размер от 4 000 лв. до 20 000 лв., а на юридическите лица или на едноличните търговци се налага имуществена санкция от 10 000 до 40 000 лв.

 

 

 

Чл. 98. (1) За други нарушения на тази наредба, които не съставляват престъпления, физическите лица или длъжностните лица се наказват с глоба от 500 до 3 000 лв., а на юридическите лица или на едноличните търговци се налага имуществена санкция от 1 000 до б 000 лв.

 

 

 

(2) При повторно нарушение размерът на глобата или имуществената санкция е в двойния размер по ал. 1.

 

 

 

Чл. 99. (1) Нарушенията по настоящата наредба се установяват с акт на оправомощени от кмета на общината длъжностни лица.

 

 

 

(2) Наказателните постановления по чл. 93, ал. 1-6 и ал. 8, чл. 94, чл. 96, чл. 97, чл. 98 се издават от Кмета на общината или оправомощено от него длъжностно лице.

 

 

 

(3) Наказателните постановления по чл. 93, ал. 7 и чл. 95, ал. 1 се издават от Директора на РИОСВ-Варна.

 

 

 

Чл. 100. Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на ЗАНН.

 

 

 

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 1. По смисъла на тази наредба:

 

1. "Биоотпадъци" са биоразградими отпадъци от парковете и градините, хранителни и кухненски отпадъци от домакинствата, ресторантите, заведенията за обществено хранене и търговските обекти, както и подобни отпадъци от предприятията на хранително-вкусовата промишленост.

 

2. "Биоразградими отпадъци" са всички отпадъци, които имат способността да се разграждат анаеробно или аеробно, като хранителни и растителни отпадъци, хартия, картон и други.

 

3. "Битови отпадъци" са "отпадъци от домакинствата" и "подобни на отпадъците от домакинствата". .

 

4. "Брокер" е всяко физическо или юридическо лице, което организира оползотворяването или обезвреждането на отпадъците от името на други лица, включително тези брокери, които физически не притежават отпадъците.

 

5. "Газоразрядни лампи" са луминесцентни лампи, живачни лампи, металхалогенни лампи, натриеви лампи, ксенонови лампи и други светлоизточници, при които светлината се създава в резултат на електрически разряд и газ, пари на метал или в смес от газ и пари.

 

6. "Данъчно задължени лица" са собствениците на облагаеми с данък недвижими имоти по чл. 11 от ЗМДТ (обн., ДВ, бр. 117 от 1997 г.).

 

7. "Депониране на отпадъци" е метод при който не се предвижда последващо третиране на отпадъците и представлява складиране на отпадъци за срок, по-дълъг от три години - за отпадъци предназначени за оползотворяване, и една година - за отпадъци, предназначени за обезвреждане по начин, който не представлява опасност за човешкото здраве и околната среда.

 

8. "Едрогабаритни" са битовите отпадъци, които поради своите размери или тегло не могат да се поставят в съдовете за битови отпадъци или създават затруднения при товаренето им.

 

9. "Излезли от употреба гуми" са всякакъв вид гуми (външни, вътрешни и плътни), отговарящи на определението за отпадък по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби на ЗУО.

 

10. "Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване" е електрическо и електронно оборудване, което е отпадък по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби на ЗУО, включително всички компоненти, монтажни възли и резервни части, които са част от ЕЕО по време на освобождаване на отпадъка.

 

11. "Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване извън бита" е ИУЕЕО, образувано в резултат от търговската или професионалната дейност на физическите или юридическите лица.

 

12. "Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване от бита" е излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, което произлиза от домакинства, както и от търговски, промишлени, институционални и други източници, което поради своите качества и количество е подобно на това от домакинствата. Излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване от бита, което е вероятно да бъде използвано както от домакинства, така и от различни от домакинствата потребители, при всички случаи се счита за ИУЕЕО от домакинства.

 

13. "Излязло от употреба МПС" е отпадък, отговарящ на едно или повече от следните условия:

 

а) МПС е с прекратена регистрация на основание на представено доказателство за изплатена тотална щета, съгласно чл. 18 от Наредба № I-45 от 24.03.2000 г. за регистрацията и отчета на моторните превозни средства и на ремаркетата, теглени от тях (обн., ДВ, бр. 31 от 2000 г.);

 

б) МПС, на което не е заверен знакът за технически преглед съгласно чл. 32д от Наредба № I-45 от 24.03.2000 г. за повече от две години от определената му дата за следващ преглед за проверка на техническата му изправност, в случай че то се намира върху държавна или общинска собственост;

 

в) МПС не може да бъде идентифицирано поради липсата на регистрационен или идентификационен номер и при невъзможност собственикът да бъде установен по надлежен ред от компетентните органи, в случай че то се намира върху държавна или общинска собственост;

 

г) МПС е предадено от собственика на площадките за събиране и временно съхраняване или в центровете за разкомплектоване срещу удостоверение за унищожаване по чл. 15 от Наредба № I-45 от 24.03.2000 г.;

 

д) откраднато моторно превозно средство с прекратена регистрация на основание чл. 18 от Наредба № I-45 от 24.03.2000 г.;

 

14. "Масово разпространени отпадъци" са отпадъци, които се образуват след употреба на продукти от многобройни източници на територията на цялата община и които поради своите характеристики изискват специално управление.

 

15. "Обезвреждане" е всяка дейност, която не е оползотворяване дори когато дейността има като вторична последица възстановяването на вещества или енергия.

 

16. "Организация по оползотворяване" е юридическо лице, регистрирано по Търговския закон или съгласно националното му законодателство, което не разпределя печалба и което управлява и/или самостоятелно извършва дейностите по разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на масово разпространени отпадъци.

 

17. "Опасни отпадъци" са отпадъците, които притежават едно или повече опасни свойства, посочени в Приложение № 3 на ЗУО (обн., ДВ, бр. 53 от 13 юли 2012 г.).

 

18. "Оползотворяване" е всяка дейност, която има като основен резултат използването на отпадъка за полезна цел, чрез замяна на други материали които иначе биха били използвани за изпълнението на конкретна функция, или подготовката на отпадъка да изпълнява тази функция в производствено предприятие или в икономиката като цяло.

 

19. "Отпадък" е всяко вещество или предмет, от който притежателят се освобождава или възнамерява да се освободи или е длъжен да се освободи.

 

20. "Отпадък от МПС" е отпадък по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗУО и включва:

 

а) излезли от употреба моторни превозни средства;

 

б) материали и компоненти от МПС и от ИУМПС.

 

21. "Отпадъци от домакинствата" са отпадъците, образувани от домакинствата.

 

22. „Отпадъци от черни и цветни метали" са технологичните отпадъци, получени от добива, преработката или механичната обработка на цветни и черни метали и сплавите им, бракуваните машини, съоръжения, детайли и конструкции от производствен, строителен или битов характер с изключение на опасните отпадъци.

 

23. "Отпадъци от черни и цветни метали с битов характер" са отпадъци от черни и цветни метали, получени в резултат на жизнената дейност на хората по домовете, в административни, социални и обществени сгради. Към тях се приравняват и отпадъците от черни и цветни метали, получени от търговски обекти, занаятчийски дейности, обекти за отдих и забавления.

 

24. "Отработени масла'' са всички смазочни или индустриални масла на минерална или синтетична основа, негодни за употреба по първоначалното им предназначение, като отработени моторни и трансмисионни масла, смазочни масла, турбинни и хидравлични масла.

 

25. "Площадка за третиране на отпадъци" е територия, на която с влязъл в сила ПУП се предвижда застрояване със съоръжения за третиране на отпадъци и/или поставяне на преместваеми такива.

 

26. "Повторна употреба" е всяка дейност, чрез която продуктите или компонентите, които не са отпадъци се използват отново за целта за която са били предназначени.

 

27. "Повторно нарушение" е нарушение, което е извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за нарушение от същия вид.

 

28. "Подобни отпадъци" са отпадъците, които по своя характер и състав са сравними с отпадъците от домакинствата, с изключение на производствени отпадъци и отпадъци от селското и горското стопанство.

 

29. "Предварително съхраняване" е дейност по съхраняване на отпадъци при мястото на образуване до събирането им в съоръжения, където те се разтоварват, за да се подготвят за последващо транспортиране до друг обект с цел оползотворяване или обезвреждане.

 

30. "Предотвратяване" са мерките взети преди веществото, материалът или продуктът да стане отпадък, с което се намалява:

 

а) количеството отпадъци, включително чрез повторната употреба на продуктите или удължаването на жизнения им цикъл;

 

б) вредното въздействие от образуваните отпадъци върху околната среда и човешкото здраве, или

 

в) съдържанието на вредни вещества в материалите и продуктите.

 

31. "Предварително третиране" са всички физични, термични, химични или биологични процеси, включително сортирането, които променят характеристиките на отпадъците, с цел да се намали обемът им или опасните им свойства, за да се улесни по-нататъшното им третиране или да се повиши оползотворяемостта им.

 

32. "Премахване на строеж" представлява разрушаването му до кота терен и/или до състояние, което го прави негоден за ползване, при спазване нормите за противопожарна безопасност, хигиена и безопасност на труда и на изискванията за опазване на околната среда.

 

33. "Притежател на отпадъци" е причинителят на отпадъци или физическото или юридическото лице, или едноличен търговец в чието владение се намират те.

 

34. "Причинител на отпадъци" е физическо или юридическо лице, или едноличен търговец при чиято дейност се образуват отпадъци (първичен причинител на отпадъците), или всеки който осъществява предварителна обработка, смесване или други дейности, водещи до промяна на свойствата или състава на отпадъка.

 

35. "Разделно събиране" е събирането, при което поток от отпадъци се разделя по вид и естество на отпадъците с оглед улесняване на специфично третиране.

 

36. "Рециклиране" е всяка дейност по оползотворяване, чрез която отпадъчните материали се преработват в продукти, материали или вещества за първоначалната им цел или за други цели. То включва преработването на органични материали, но не включва оползотворяване за получаване на енергия и преработване в материали, които ще се използват като горива или за насипни дейности.

 

37. "Следексплоатационни грижи за депо за отпадъци" са дейностите по поддръжка на площадката на депото след неговото закриване, осъществяване на контрол и наблюдение на параметрите на околната среда (мониторинг) и отстраняване на евентуални отрицателни последици от въздействието на депото върху околната среда и човешкото здраве за определения от компетентните органи следексплоатационен период на депото.

 

38. "Събиране" е натрупването на отпадъци, включително предварителното сортиране и предварителното съхраняване на отпадъци, с цел транспортирането им до съоръжение за третиране на отпадъци.

 

39. "Съхраняване" е дейност, свързана със складирането на отпадъците от събирането им до тяхното третиране, за срок, не по-дълъг от:

 

а) три години - при последващо предаване за оползотворяване;

 

б) една година - при последващо предаване за обезвреждане.

 

40. "Строителни отпадъци" са отпадъците от строителство и разрушаване, съответстващи на кодовете отпадъци, посочени в глава 17 от Индекс към Решение 2000/532/ЕО на Комисията от 3 май 2000 г.

 

41. "Съдове за битови отпадъци" са контейнери, кофи, кошчета на обществени места, в които се изхвърлят битови отпадъци, както и полиетиленови чувалчета за разделно събиране.

 

42. "Съоръжение за третиране на отпадъци" е всяко строително съоръжение, инсталация или друго стационарно или преместваемо техническо съоръжение или оборудване, предназначено за извършване на дейности или операции по третиране на отпадъци, включително свързаните с него обслужваща техническа инфраструктура и спомагателни и обслужващи сгради, строителни съоръжения или преместваеми обекти.

 

43. "Транспортиране" е превозът на отпадъци, включително съпътстващите го дейности по товарене, претоварване и разтоварване, когато се извършва от оператора като самостоятелна дейност.

 

44. "Третиране на отпадъците" са дейностите по оползотворяване или обезвреждане, включително подготовката преди оползотворяване или обезвреждане.

 

45. "Търговец" е всяко физическо или юридическо лице, което действа от свое име и за своя сметка при закупуване и последваща продажба на отпадъците, включително тези търговци, които физически не притежават отпадъците.

 

46. "Управление на отпадъците" са събирането, транспортирането, обезвреждането и оползотворяването на отпадъците, включително осъществяваният контрол върху тези дейности, следексплоатационните грижи за депата, както и действията, предприети в качеството на търговец или брокер.

 

  

 

                        ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 1. Настоящата наредба се издава на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 22, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците.

 

 

 

§ 2. Изменения и допълнения на наредбата се извършват по реда на приемането й в съответствие с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА.

 

 

 

§ 3. Настоящата Наредба влиза в сила от момента на приемането й от Общински съвет-Вълчи дол и отменя Наредба за интегрирано управление на отпадъците и опазване на околната среда на територията на Община Вълчи дол (Приета с Решение № 1088 по Протокол № 48 от 21.02.2011 г. на Общински съвет-Вълчи дол, изменена и допълнена с Решение № 772, Протокол № 22 от 22.05.2013 г.).

 

 

 

§ 4. Наредбата е приета с Решение № 90 по Протокол № 5 от 30.01.2020 г. на Общински съвет-Вълчи дол.

 

 

 

.

 

Additional information