С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

 

            Община Вълчи дол напомня на собствениците на домашни любимци и кучета за служебни, ловни и други цели за задълженията им произтичащи от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД) и Закона за защита на животните (ЗЗЖ), а именно:

 

 

 

І. СъгласноЗакона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД)

 

 

 

Чл. 172 Собствениците на домашни любимци са длъжни:

 

1. да вземат мерки животните да не замърсяват обществени места, като почистват мястото след дефекация;

 

2. да вземат мерки животните да не създават опасност за хора или други животни;

 

3. да вземат мерки за предотвратяване на нежелано размножаване на животните;

 

4. при използването им за размножаване да се съобразяват с физиологичните, анатомичните и поведенческите им характеристики и да не допускат застрашаване на тяхното здраве.

 

 

 

Чл. 173 Собствениците на кучета са длъжни:

 

1. при извеждането на кучетата да носят в себе си ветеринарномедицинския паспорт и да го представят за проверка на общинските и ветеринарномедицинските органи;

 

2. да представят ветеринарномедицинския паспорт при посещение при ветеринарен лекар;

 

3. ежегодно да представят кучетата за ваксинация срещу бяс;

 

4. когато ги отглеждат в затворени помещения, ежедневно да им осигуряват необходимата разходка;

 

5. когато ги отглеждат вързани на открито, да им осигурят подслон и площ за свободно движение.

 

 

 

Чл. 174 (1) Собствениците на кучета, навършили 6-седмична възраст, ги представят на регистриран ветеринарен лекар, който упражнява ветеринарномедицинска практика във ветеринарномедицинско заведение за:

 

1. официална идентификация чрез поставяне на инжектируем транспондер и издаване на идентификационен документ (паспорт), отговарящи на изискванията на наредбата по чл. 51, ал. 5;

 

2. обезпаразитяване и ваксинация срещу болести по кучетата, различни от болестта бяс.

 

(2) Собствениците на кучета, навършили 12-седмична, но не повече от 6-месечна възраст, ги представят на ветеринарния лекар по ал. 1 за първоначално поставяне на ваксина срещу болестта бяс. Всяка следваща ваксинация срещу болестта бяс се извършва 12 месеца след предходната.

 

(3) След извършване на действията по ал. 1 и 2 ветеринарният лекар въвежда данните в Интегрираната информационна система по чл. 51, ал. 3 на БАБХ в срока по чл. 39, ал. 2, т. 14.

 

(4) Ветеринарният лекар по ал. 1 изпраща ежемесечно по електронен път или на хартиен носител в ОДБХ справка за всички идентифицирани кучета през съответния месец, която съдържа датата на раждане на животните, номерата на официалните средства за идентификация, датите на поставяне на транспондерите и на издаване на паспортите, имената, адресите и телефоните на собствениците на животните.

 

(5) Собствениците на кучета заплащат на ветеринарния лекар по ал. 1 стойността на извършените действия и манипулации, средствата на официална идентификация, паспорта и въвеждането на информацията в Интегрираната информационна система на БАБХ.

 

(6) Дейностите по ал. 1 - 4 за служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка се извършват от ветеринарни лекари в съответното ведомствено ветеринарномедицинско звено по чл. 12.

 

 

 

Чл. 175 (1) За притежаване на куче ежегодно се заплаща такса по Закона за местните данъци и такси.

 

(2) Освобождават се от такса собствениците на:

 

1. (изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г.) кучета на лица с увреждания;

 

2. служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;

 

3. кучета, използвани за опитни цели;

 

4. кучета, използвани от Българския червен кръст;

 

5. кастрирани кучета;

 

6. (изм. - ДВ, бр. 14 от 2016 г., в сила от 19.02.2016 г.) кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се отглеждат в регистриран животновъден обект;

 

7. (нова - ДВ, бр. 13 от 2020 г., в сила от 14.02.2020 г.) ловни кучета, собственост на лица, придобили право на лов по реда на Закона за лова и опазване на дивеча.

 

(3) Приходите от събраните такси постъпват в общинския бюджет и се използват за мероприятия, свързани с намаляване броя на безстопанствените кучета.

 

Чл. 176 (1) Собствениците на обекти, в които се отглеждат, развъждат и/или предлагат домашни любимци с цел търговия, на пансиони, изолатори и приюти за животни ги регистрират по реда на чл. 137, като към заявлението прилагат и удостоверение за завършен курс по защита и хуманно отношение към животните.

 

(2) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Изискванията към обектите по ал. 1 се уреждат с наредба на министъра на земеделието, храните и горите.

 

 

 

Чл. 177(1) Забранява се:

 

1. (изм. - ДВ, бр. 84 от 2007 г.) извършването на следните хирургически интервенции на домашни любимци:

 

а) рязане на опашка;

 

б) рязане на уши;

 

в) изрязване на гласни струни;

 

г) отстраняване на нокти и зъби;

 

2. (изм. - ДВ, бр. 84 от 2007 г.) отглеждането и развъждането на домашни любимци за добив на месо и кожи от тях;

 

3. извеждането на кучета без повод, а на агресивни кучета - и без намордник;

 

4. разхождането на кучета на детски площадки и на места, обозначени от общините със забранителни знаци.

 

(2) Интервенциите по ал. 1, т. 1 се допускат по изключение по преценка на ветеринарен лекар.

 

 

 

Чл. 178 Кметовете на общини, райони и кметства организират контрола за спазване изискванията по чл. 172, т. 1 и 2, чл. 173, т. 1 и чл. 177, ал. 1, т. 3 и 4.

 

 

 

 

 

ІІ. АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ПО ЗВД

 

 

 

Чл. 426. (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2011 г.) Който не изпълни задължение по чл. 172, т. 1 или 2, се наказва с глоба в размер 100 лв.

 

 

 

Чл. 426а. (Нов - ДВ, бр. 14 от 2016 г., в сила от 19.02.2016 г.) Който не изпълни задължение по чл. 173, се наказва с глоба в размер от 50 до 500 лв.

 

 

 

Чл. 426б. (Нов - ДВ, бр. 14 от 2016 г., в сила от 19.02.2016 г.) Който не изпълни задължение по чл. 174, ал. 4, се наказва с глоба в размер 200 лв., а при повторно нарушение - 500 лв.

 

 

 

Чл. 427. (1) Който наруши забрана по чл. 177, ал. 1, т. 1, се наказва с глоба от 50 до 100 лв., а при повторно нарушение - от 100 до 200 лв.

 

(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от ветеринарен лекар или техник, глобата е от 100 до 200 лв., а при повторно нарушение - от 200 до 300 лв.

 

(3) (Отм. - ДВ, бр. 92 от 2011 г.)

 

 

 

Чл. 428. (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2011 г.) Който наруши забрана по чл. 177, ал. 1, т. 3 или 4, се наказва с глоба в размер 100 лв.

 

 

 

Чл. 429. (1) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2011 г.) Собственик на куче, който наруши изискване по чл. 174, се наказва с глоба в размер 200 лв.

 

(2) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2011 г.) Когато нарушението е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 200 до 400 лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ. Съгласно Закона за защита на животните (ЗЗЖ)

 

 

 

Чл. 33. Собствениците на животни-компаньони ги отглеждат при спазване изискванията за защита на животните по този закон и по Закона за ветеринарномедицинската дейност.

 

 

 

Чл. 34. (1) Не могат да се отглеждат кучета и котки в жилища в сграда - етажна собственост, на площ по-малка от:

 

1. за куче:

 

а) от малки породи до 10 кг - 6 кв. м;

 

б) за средни породи до 25 кг - минимум 8 кв. м;

 

в) за големи породи над 25 кг - минимум 10 кв. м;

 

2. за котка - минимум 6 кв. м.

 

(2) Площта се изчислява като обща с хората, живеещи в жилището.

 

(3) На кучета, които се отглеждат на открито, се осигурява подслон или къщичка, които ги защитават от неблагоприятни атмосферни условия.

 

(4) На кучета, които се отглеждат предимно вързани, се осигурява 5 метра тел (въже) за свободно движение, както и ежедневна разходка.

 

 

 

Чл. 35. (1) Собственикът на животно-компаньон взема мерки да не допуска животното само да напуска мястото на отглеждане, да навлиза в чужда собственост или на обществени места.

 

(2) Собственикът е длъжен да предотврати всяка проява на необоснована агресия на кучето, проявена на обществени места и при ситуации, застрашаващи живота или здравето на хора и животни.

 

(3) Собствениците на кучета са длъжни да не нарушават спокойствието и хигиенните условия на членовете на етажната собственост.

 

(4) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г.) Изключение по ал. 1 се допуска за кучета - пазачи на стада, ловни, следотърсачи, планински спасители и водачи на лица с увреждания, по ред, определен от Българската агенция по безопасност на храните.

 

(5) Собственикът на куче, който го отглежда с цел развъждане, се регистрира по чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и заплаща в общината такса.

 

(6) Таксата по ал. 5 не се заплаща от развъдчици и членове на киноложки клубове, членове на Българската републиканска федерация по кинология или на други български или международни киноложки федерации, които извършват развъдна дейност на чистопородни кучета.

 

 

 

Чл. 36. (1) Собствениците на животни-компаньони осигуряват стерилизацията им, освен ако в случай на възпроизводство са в състояние да отглеждат новородените животни или да ги предоставят на нови собственици.

 

(2) Собствениците на кастрирани кучета не заплащат таксата по чл. 35, ал. 5 и таксата по чл. 175, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

 

 

 

Чл. 37. (1) Регистрацията на кучета се извършва по реда на чл. 174 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

 

(2) В базата данни се въвеждат:

 

1. име на страната на произход на кучето;

 

2. име, пол, цвят и порода;

 

3. дата и място (адрес) на раждане на кучето;

 

4. адрес, име на собственика;

 

5. данни на ветеринарния лекар, поставил чипа;

 

6. датата на поставяне на чипа или татуировката;

 

7. извършени ветеринарномедицински манипулации;

 

8. кастрация на кучето.

 

(3) Данните по ал. 2 се въвеждат от ветеринарния лекар, поставил чипа или татуировката.

 

(4) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) В 7-дневен срок от промяната на адреса, на собствеността или при смърт на кучето собственикът уведомява съответната областна дирекция по безопасност на храните.

 

(5) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Когато чипът или татуировката е поставен от ветеринарен лекар, който няма достъп до базата данни, той попълва данните на хартиен носител и ги предава в областната дирекция по безопасност на храните, на чиято територия практикува.

 

 

 

Чл. 38. (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Българската агенция по безопасност на храните създава и поддържа национална електронна база данни за регистрираните кучета.

 

 

 

Чл. 39. Не се заплаща такса по чл. 175, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност за куче с поставен микрочип за първата година от неговото регистриране.

 

ІV. Административнонаказателни разпоредби по ззж

 

Чл. 62. (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2011 г.) (1) Който прояви жестокост към животно по смисъла на чл. 7, се наказва с глоба от 500 до 1000 лв., освен ако деянието не съставлява престъпление.

 

(2) В случаите по чл. 7, ал. 2, т. 2 се прилага разпоредбата на чл. 422 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, а в случаите по чл. 7, ал. 2, т. 19 и 20 - разпоредбата на чл. 427 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

 

(3) В случаите по ал. 1 животното може да се отнеме в полза на държавата.

 

(4) Който стреля по безстопанствени животни, опитомени животни или животни в плен и диви животни, освен в случаите на крайна необходимост или в съответствие с разпоредбите на Закона за лова и опазване на дивеча или Закона за биологичното разнообразие, се наказва с глоба от 500 до 1000 лв., освен ако деянието не съставлява престъпление.

 

(5) Когато нарушението по ал. 1 и 4 е извършено от ветеринарен лекар или ветеринарен техник, от длъжностно лице или лице, осъществяващо дейност или професия, свързана с отглеждане или полагане на грижи за животни, се налага глоба в размер от 1000 до 1500 лв., освен ако деянието не съставлява престъпление.

 

(6) Когато нарушението по ал. 1 и 4 е извършено повторно, глобата е от 1000 до 2000 лв.

 

 

 

Чл. 63. (1) Който наруши разпоредбите на глава трета, се наказва с глоба от 1000 до 2000 лв., а при повторно нарушение - от 2000 до 3000 лв., освен ако деянието не съставлява престъпление.

 

(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от ветеринарен лекар или ветеринарен техник, от длъжностно лице или лице, осъществяващо дейност или професия, свързана с отглеждане или полагане на грижи за животни, от юридическо лице или едноличен търговец, глобата, съответно имуществената санкция, е от 2000 до 3000 лв., а при повторно нарушение - от 3000 до 5000 лв.

 

(3) В случаите по ал. 1 и 2 животното се отнема в полза на държавата.

 

 

 

Чл. 64. (1) Който наруши чл. 21, се наказва с глоба или имуществена санкция в размер от 2000 до 3000 лв.

 

(2) В случаите по ал. 1 животното се отнема в полза на държавата, а разпореждането с него се  извършва при условията на чл. 129, ал. 3 от Закона за биологичното разнообразие.

 

 

 

Чл. 65. Ветеринарен лекар, който не е спазил изискванията по чл. 37, ал. 3 и 5, се наказва с глоба от 20 до 40 лв., а при повторно нарушение - с глоба от 40 до 60 лв.

 

 

 

Чл. 66. Който допуска проява на нехуманно отношение, жестокост или особена жестокост към  животни от лице, което е под негов контрол, се наказва с глоба от 50 до 250 лв., а при повторно нарушение - с глоба от 250 до 500 лв.

 

 

 

Чл. 67. Собственик на животно, който не изпълни разпоредбата на чл. 60, ал. 2 (Собствениците на животни са длъжни да осигуряват достъп до обектите и за оказване на неотложна помощ на животно, което е застрашено със смърт или тежко увреждане на здравето), се наказва с глоба от 500 до 1000 лв.

 

 

 

Чл. 68. (1) За нарушения по този закон лицата се наказват с глоба от 100 до 250 лв., а при повторно  нарушение - от 250 до 500 лв., освен ако деянието не съставлява престъпление.

 

(2) Когато нарушението е извършено от ветеринарен лекар или техник, от длъжностно лице или лице, осъществяващо дейност или професия, свързана с отглеждане или полагане на грижи за животни, се налага глоба от 250 до 500 лв., а на юридическо лице или едноличен търговец - имуществена санкция от 500 до 700 лв., а при повторно нарушение глобата е от 500 до 700 лв., а имуществената санкция е от 700 до 1000 лв.

 

 

 

Чл. 69. (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2016 г.) Кмет на община, който не организира изпълнението на програмата и плана по чл. 40, ал. 3, се наказва с глоба в размер от 1000 до 2000 лв., а при повторно нарушение глобата е в двоен размер.

 

Additional information