На основание чл.124 б, ал.2 от ЗУТ, Община Вълчи дол, Варненска област съобщава,че е издадена Заповед № 23-723/11.07.2023г. на Упълномощен Зам. Кмет на Община Вълчи дол, за разрешаване изработването и одобряване на заданието по чл.125, ал.1 от ЗУТ на ПУП-ПРЗ  (подробен устройствен план – план за регулация и застрояване) за УПИ I в кв. 25  по регулационния  план на с. Брестак, одобрен със Заповед № 270 от 25.01.1973г. на Председателя на Окръжен народен съвет-Варна, на който отговаря  ПИ с идентификатор № 06416.501.673 и ПИ с идентификатор № 06416.501.856 по КККР на с. Брестак, одобрени със Заповед №  РД 18-1884/21.11.2018 г. на ИД на АГКК.

 

В част регулация се предвижда:

  • Делба на УПИ I, в съответствие с кадастралните граници на съставляващите го поземлени имоти. Образуване на два нови урегулирани поземлени имота: УПИ II, идентичен с ПИ с идентификатор № 06416.501.673 и УПИ III, идентичен с ПИ с идентификатор № 501.856 .
  • За УПИ II да се определи градоустройствена зона „Жм”- жилищна с преобладаваща малка височина на застрояването и конкретно предназначение „за ФЕЦ” .
  • За УПИ III да се определи градоустройствена зона „ Ти”- техническа инфраструктура и конкретно предназначениеза трафопост“.

 

          В част застрояване се предвижда:

 Свободно застрояване, при спазване на изискванията на чл. 26, чл. 27, чл. 31  и чл. 35  от ЗУТ, както и Наредба № 16 от 19 юни 2004 г. за сервитутите на енергийните обекти.

 

            Проектът е изложен в стая № 203 в сградата на Община Вълчи дол, пл. „Христо Ботев“ № 1.

Заповедта не подлежи на обжалване.

Additional information