ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, ОБЛАСТ ВАРНА

на основание чл.9, ал.1, ал.2 от НУРПТК на ОбA Вълчи дол

О Б Я В Я В А

 П У Б Л И Ч Е Н  Т Ъ Р Г  С  Я В Н О  Н А Д Д А В А Н Е  ЗА

 

І. Продажба на имоти, частна общинска собственост:

  1. Поземлен имот с идентификатор 69170.501.360 с площ 3524 кв.м., НТП: за друг поземлен имот за движение и транспорт, ведно със друг вид самостоятелен обект в сграда с идентификатор 69170.501.360.1.1 със застроена площ 149 кв.м. и самостоятелен обект в сграда с идентификатор 69170.501.360.1.3 с площ 47 кв.м. по КККР на с. Ст. Караджа, АОС №4340/15.09.2022 г.

Първоначална тръжна цена – 55120,00 лв., от които за дворно място – 30348,00 лв. без ДДС и 24772,00 лв. за сграда и прилежащ терен.

Депозит в размер- 11024,00 лв.

  1. Поземлен имот с идентификатор 21717.501.304 с площ 1266 кв.м., НТП: За друг вид застрояване в урбанизирана територия по КККР на с. Добротич, АОС №4022/22.10.2020 г.

Първоначална тръжна цена – 11 200,00 лв. без ДДС.

Депозита е в размер на – 2240,00 лв.

ІІ. Отдаване под наем за срок от 10 (десет) години, на части от имот публична общинска собственост:

  1. Кабинет №224 с площ 15,50 кв.м. и 8,00 кв.м. от общите части на втори етаж, в сграда на поликлиника с идентификатор 12574.501.1679.1, находяща се в имот с идентификатор 12574.501.1679 по КККР на гр. Вълчи дол, АОС №2536/28.07.2015 г.

Начална тръжна цена за месечен наем 35,00 лв. без ДДС.

Депозита е в размер на – 210,00 лв.

  1. Кабинет №203 с площ 15,20 кв.м. и 8,00 кв.м. от общите части на втори етаж, в сграда на поликлиника с идентификатор 12574.501.1679.1, находяща се в имот с идентификатор 12574.501.1679 по КККР на гр. Вълчи дол, АОС №2536/28.07.2015 г.

Начална тръжна цена за месечен наем – 34,40 лв. без ДДС.

Депозита е в размер на – 206,40 лв.

  1. Кабинет №208 с площ 15,00 кв.м. и 8,00 кв.м. от общите части на втори етаж, в сграда на поликлиника с идентификатор 12574.501.1679.1, находяща се в имот с идентификатор 12574.501.1679 по КККР на гр. Вълчи дол, АОС №2536/28.07.2015 г.

Начална тръжна цена за месечен наем – 34,00 лв. без ДДС

Депозита е в размер на – 204,00 лв.

  1. Кабинет №209 с площ 15,00 кв.м. и 8,00 кв.м. от общите части на втори етаж, в сграда на поликлиника с идентификатор 12574.501.1679.1, находяща се в имот с идентификатор 12574.501.1679 по КККР на гр. Вълчи дол, АОС №2536/28.07.2015 г.

Начална тръжна цена за месечен наем – 34,00 лв. без ДДС

Депозита е в размер на – 204,00 лв.

ІІІ. Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на имот, частна общинска собственост, считано от стопанската 2023/2024 г.

  1. ПИ с идентификатор 84022.20.145 с площ 62313 кв.м., НТП: нива, Х категория, местност “Канарата“ по КККР на с. Щипско, АОС №3569/01.06.2017г.

Начална тръжна цена за годишен наем - 2180,96 лв.

Депозита е в размер на - 1090,48 лв.

  1. ПИ с идентификатор 32860.11.137 с площ 5144 кв.м., НТП: нива, ІІІ категория, местност “Край село“ по КККР на с. Искър, АОС №4415/12.06.2023 г.

Начална тръжна цена за годишен наем - 257,20 лв.

Депозита е в размер на - 128,60 лв.

Търгът да се проведе на 18.07.2023 г. от 10.00 часа в заседателна зала на Община Вълчи дол– гр. Вълчи дол, пл. Хр. Ботев №1.

Цена на тръжната документация: 20,00 лв. без ДДС, която следва да се заплати в сграда на ОбА Вълчи дол, находяща се в гр. Вълчи дол, пл. „Христо Ботев” 1, партер, център за услуги и информация, или по банков път по сметка на Община Вълчи дол, IBAN: BG 78 UNCR 7000 8423 4787 63, BIC: UNCR BGSF. Вид плащане 44 70 00. Тръжната документация може да бъде закупена в сградата на общинска администрация - Вълчи дол, пл. "Христо Ботев" 1, ет. 2, ст. 211 от 28.06.2023 г. до 17:00 ч. на 17.07.2023 г.

Краен срок за приемане на документация за участие в търга - 17:00 ч. на 17.07.2023 г.

За справка и информация Милка Янева ет.2, стая 211 на ОбА Вълчи дол, тел. 05131/2315 вътр. 212.

Additional information