ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, ОБЛАСТ ВАРНА

на основание чл.9, ал.1, ал.2 от НУРПТК на ОбA Вълчи дол

О Б Я В Я В А  П У Б Л И Ч Е Н  Т Ъ Р Г  С  Я В Н О  Н А Д Д А В А Н Е  ЗА

 

І. Продажба на имоти, частна общинска собственост:

  1. Поземлен имот с идентификатор 32442.501.182 с площ 2788 кв.м., НТП: За обект, комплекс за здравеопазване, ведно с построената в имота сграда- здравно заведение с идентификатор 32442.501.182.1 със застроена площ 76 кв.м., масивна, едноетажна, изба с площ 37,77 кв.м. по КККР на с. Изворник, АОС № 4301/29.03.2022 г.

Първоначална тръжна цена – 26 262,00 лв., от които за дворно място – 22 241,00 лв.  без ДДС и 4021,00 лв. за сграда и прилежащ терен.

Депозит в размер- 5 522,40 лв.

  1. 2. Поземлен имот с идентификатор 501.696 с площ 2109 кв.м., НТП: за друг обществен обект, комплекс в урбанизирана територия по КККР на с. Щипско, актуван с АОС №4009/06.10.2020 г.

    Начална тръжна цена – 14 970,00   лв. без ДДС

    Депозита е в размер на – 2994,00 лв.

ІІ. Отдаване под наем за срок от 10 (десет) години, на части от имот публична общинска собственост:

  1. Кабинет №227 с площ 23,50 кв.м., находящ се на втори етаж, в сграда на поликлиника с идентификатор 12574.501.1679.1, находяща се в имот с идентификатор 12574.501.1679 по КККР на гр. Вълчи дол, номер по предходен план УПИ ХІІ-154, кв.18, както и 8,00 кв.м. от общите части на сградата, АОС №2536/28.07.2015 г.

Начална тръжна цена за месечен наем – 51,00 лв. без ДДС

Депозита е в размер на – 306,00 лв.

ІІІ. Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на имоти, частна общинска собственост, считано от стопанската 2022/2023г.

  1. ПИ с идентификатор 47874.501.530 с площ 1816 кв.м., НТП: за друг вид застрояване в урбанизирана територия по КККР на с.Метличина, АОС № 4357/08.11.2022г.

                  Начална тръжна цена за годишен наем -  90,80 лв.

                  Депозита е в размер на  - 45,40 лв.

  1. ПИ с идентификатор 47874.501.534 с площ 1862 кв.м., НТП: за друг вид застрояване в урбанизирана територия по КККР на с.Метличина, АОС № 4356/08.11.2022г.

                  Начална тръжна цена за годишен наем -  93,10 лв.

                   Депозита е в размер на  - 46,55 лв.

  1. ПИ с идентификатор 47874.501.535 с площ 1364 кв.м., НТП: за друг вид застрояване в урбанизирана територия по КККР на с.Метличина, АОС № 4255/26.01.2022г.

                  Начална тръжна цена за годишен наем -  68,20 лв.

                   Депозита е в размер на  - 34,10 лв.

  1. ПИ с идентификатор 47874.501.531 с площ 1843 кв.м., НТП: за друг вид застрояване в урбанизирана територия по КККР на с.Метличина, АОС № 4363/04.01.2023г.

                  Начална тръжна цена за годишен наем -  92,15 лв.

                   Депозита е в размер на  - 46,08 лв.

  1. ПИ с идентификатор 47874.501.528 с площ 1787 кв.м., НТП: за друг вид застрояване в урбанизирана територия по КККР на с.Метличина, АОС № 4364/04.01.2023г.

                  Начална тръжна цена за годишен наем -  89,35 лв.

                   Депозита е в размер на  - 44,68 лв.

ІV. Търгът да се проведе на 03.02.2023 г. от 10.00 часа в заседателната зала на Община Вълчи дол– гр. Вълчи дол, пл. Хр. Ботев №1.

Цена на тръжната документация: 20.00 лв. без ДДС, която следва да се заплати в сграда на ОбА Вълчи дол, находяща се в гр. Вълчи дол, пл. „Христо Ботев” 1, партер, център за услуги и информация, или по банков път по сметка на Община Вълчи дол, IBAN: BG 78 UNCR 7000 8423 4787 63, BIC: UNCR BGSF. Вид плащане 44 70 00

Тръжната документация може да бъде закупена в сградата на общинска администрация - Вълчи дол, пл. "Христо Ботев" 1, ет. 2, ст. 211 от 17.01.2023 г. до 17:00 ч. на 01.02.2023 г.

Краен срок за приемане на документация за участие в търга - 17:00 ч. на 01.02.2023 г.

За с

правка и информация Милка Янева ет.2, кабинет 211 на ОбА Вълчи дол, тел. 05131/2315 вътр. 212

Additional information