ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, ОБЛАСТ ВАРНА

на основание чл.9, ал.1, ал.2 от НУРПТК на ОбA Вълчи дол

О Б Я В Я В А  П У Б Л И Ч Е Н  Т Ъ Р Г  С  Я В Н О  Н А Д Д А В А Н Е  ЗА

 

І. Продажба на имоти, частна общинска собственост:   

  1. Имот с идентификатор 48524.70.76, с площ 15152 кв.м., НТП: друг вид нива, VІІ категория по КККР на с. Михалич, АОС № 4312/13.06.2022 г.

Начална тръжна цена– 22 016,00 лв.

Депозита е в размер на 4403,20 лв.

  1. Имот с идентификатор 48524.70.85 с площ 1485 кв.м., НТП: друг вид нива, ІІІ категория по КККР на с. Михалич, общ. Вълчи дол, АОС №4313/13.06.2022 г.

Начална тръжна цена – 2336,00 лв.

Депозита е в размер на – 467,20 лв.

  1. Сграда с идентификатор 12574.501.1425.1 със застроена площ 189 кв.м., с предназначение: сграда за битови услуги, едноетажна, масивна с изба, построена през 1965 г., разположена в поземлен имот с идентификатор 12574.501.1425, с адрес: ул. Ал. Стамболийски №13-Б, гр. Вълчи дол, обл. Варна. АОС №4263/26.01.2022 г.

Начална тръжна цена – 22 000,00 лв.

Депозита е в размер- 4400,00 лв.

  1. Поземлен имот с идентификатор 12574.41.27, с площ 10500 кв.м., НТП: изоставена орна земя, ІІ категория, по КККР на гр. Вълчи дол, актуван с АОС №4335/13.09.2022 г.

Начална тръжна цена – 18 900,00 лв.

Депозита е в размер на 3780,00 лв.

  1. Поземлен имот с идентификатор 06416.501.673 с площ 10260 кв.м., НТП: за друг вид застрояване по КККР на с. Брестак, актуван с АОС №3783/16.05.2019 г.

Начална тръжна цена – 46 500,00 лв. без ДДС.

Депозита е в размер на - 9300,00 лв.

ІІ. Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на имот, публична общинска собственост

  1. Сграда с идентификатор 69170.501.590.1 с площ 45 кв.м., с предназначение: друг вид обществена сграда, масивна, едноетажна с изба, построена през 1969 г., разположена в ПИ с идентификатор 69170.501.590 по КККР на с. Стефан Караджа, АОС №4265/21.02.2022 г.

Начална месечена наемна цена- 112,50 лв. без ДДС

Депозита е в размер на 675,00 лв.   

  1. Помещение с площ 42 кв.м., съставляващо втори етаж от сграда с идентификатор 11836.501.156.2 с НТП: друг вид обществена сграда, разположена в ПИ с идентификатор 11836.501.156 по КККР на с. Войводино, актуван с АОС №4295/23.03.2022 г.,

Начална месечна наемна цена – 87,50 лв. без ДДС

Депозита е в размер на 525,00 лв.

ІІІ. Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на имот, частна общинска собственост, считано от стопанската 2022/2023 г.

  • Поземлен имот с идентификатор 14667.31.4 с площ 13237 кв.м., НТП: нива, ІV категория, по КККР на с. Генерал Киселово, актуван с АОС №4056/06.01.2021 г.

Начална годишна наемна цена – 529,48 лв.

Депозита е в размер на 264,74 лв.

Търгът ще се проведе на 16.11.2022 г. от 10.00 часа в заседателната зала на Община Вълчи дол– гр. Вълчи дол, пл. Хр. Ботев №1.

Цена на тръжната документация: 20.00 лв. без ДДС, която следва да се заплати в сграда на ОбА Вълчи дол, находяща се в гр. Вълчи дол, пл. „Христо Ботев” 1, партер, център за услуги и информация, или по банков път по сметка на Община Вълчи дол, IBAN: BG 78 UNCR 7000 8423 4787 63, BIC: UNCR BGSF. Вид плащане 44 70 00

Тръжната документация може да бъде закупена в сградата на общинска администрация - Вълчи дол, пл. "Христо Ботев" 1, ет. 2, ст. 211 от 25.10.2022 г. до 17:00 ч. на 14.11.2022 г.

Краен срок за приемане на документация за участие в търга - 17:00 ч. на 14.11.2022 г.

За справка и информация Милка Янева ет.2, стая 211 на ОбА Вълчи дол, тел. 05131/2315 вътр. 212.

Additional information