ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, ОБЛАСТ ВАРНА

на основание чл.9, ал.1, ал.2 от НУРПТК на ОбA Вълчи дол

О Б Я В Я В А  П У Б Л И Ч Е Н  Т Ъ Р Г  С  Я В Н О  Н А Д Д А В А Н Е  ЗА

 

І. Продажба на имоти, частна общинска собственост:

  1. Поземлен имот с идентификатор 32442.501.182 с площ 2788 кв.м., НТП: За обект, комплекс за здравеопазване, ведно с построената в имота сграда- здравно заведение с идентификатор 32442.501.182.1 със застроена площ 76 кв.м., масивна, едноетажна, изба с площ 37,77 кв.м. по КККР на с. Изворник, АОС № 4301/29.03.2022 г.

Първоначална тръжна цена – 26 262,00 лв., от които за дворно място – 22 241,00 лв.  без ДДС и 4021,00 лв. за сграда и прилежащ терен.

Депозит в размер- 5252,40 лв.

  1. Поземлен имот с идентификатор 14667.35.103 с площ 32977 кв.м., НТП: овощна градина, V категория, местност «Бахчалък», землище с. Генерал Киселово, АОС №3635/16.04.2018 г.

                   Начална тръжна цена– 64 995,00 лв.                                         

                    Депозита е в размер на 12 999,00 лв.

ІІ. Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на част от имот, публична общинска собственост

  • Част от недвижим имот, представляващ „Аптека“ с площ 95,35 кв.м. находящ се на първи етаж в сграда с идентификатор 501.1679.1 с предназначение: Здравно заведение, ведно с движими вещи, съгласно приложен опис, находяща се в имот с идентификатор 12574.501.1679 по КККР на гр. Вълчи дол, АОС №2536/28.07.2015 г.

Начална месечна наемна цена- 517,83 лв. без ДДС от които за помещения – 317,83 лв. без ДДС и движими вещи в размер на 200,00 лв. без ДДС.                                        

Депозита е в размер на 1242,80 лв.   

ІІІ. Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на имот, частна общинска собственост

  • Помещение с площ 28,84 кв.м. находящо се в друг вид обществена сграда с идентификатор 501.417.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 32860.501.417 с НТП: за административна сграда, комплекс по КККР на с. Искър, АОС №4293/23.03.2022 г.

Начална тръжна цена за месечен наем – 66,09 лв. без ДДС              

Депозита е в размер на 396,54 лв.

  1. Търгът да се проведе на 18.08.2022 г. от 10.00 часа в заседателната зала на Община Вълчи дол– гр. Вълчи дол, пл. Хр. Ботев №1.

Цена на тръжната документация: 20.00 лв. без ДДС, която следва да се заплати в сграда на ОбА Вълчи дол, находяща се в гр. Вълчи дол, пл. „Христо Ботев” 1, партер, център за услуги и информация, или по банков път по сметка на Община Вълчи дол, IBAN: BG 78 UNCR 7000 8423 4787 63, BIC: UNCR BGSF. Вид плащане 44 70 00

Тръжната документация може да бъде закупена в сградата на общинска администрация - Вълчи дол, пл. "Христо Ботев" 1, ет. 2, ст. 211 от 28.07.2022 г. до 17:00 ч. на 16.08.2022 г.

Краен срок за приемане на документация за участие в търга - 17:00 ч. на 16.08.2022 г.

За справка и информация Милка Янева ет.2, стая 211 на ОбА Вълчи дол, тел. 05131/2315 вътр. 212.

Additional information