ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, ОБЛАСТ ВАРНА

на основание чл.9, ал.1, ал.2 от НУРПТК на ОбA Вълчи дол

О Б Я В Я В А

П У Б Л И Ч Е Н  Т Ъ Р Г  С  Я В Н О  Н А Д Д А В А Н Е  ЗА

І. Продажба на имоти, частна общинска собственост

 1. 1. Поземлен имот с идентификатор 501.1, АОС № 4059/06.01.2021г., по КККР на с. Оборище  с площ 4161 кв.м., с начин на трайно ползване: За обект, комплекс за образование в урбанизирана територия, ведно с построената в имота сграда с идентификатор 53093.501.1.2, със застроена площ 136 кв.м., складова база, склад, масивна, едноетажна сграда, построена през 1968г.

Първоначална тръжна цена – 19 370,00 лв. от които за дворно място – 15 230,00 без ДДС и 4140,00 лв. за сграда и прилежащ терен без ДДС.                                      Депозит в размер- 3874,00 лв.

ІІ. Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на част от имоти, публична общинска собственост

 1. Част от ПИ с идентификатор 12574.501.1669 с площ 5,2 кв.м., целия с площ 5750 кв. м, НТП: За второстепенна улица по КККР на гр. Вълчи дол, за поставяне на преместваем обект за търговска дейност, съобразно схема за поставяне на временни съоръжения, по чл.56 от ЗУТ, одобрена от главния архитект на общината.

Начална тръжна цена за месечен наем – 90,12 без ДДС                    Депозит е в размер на 450,72 лв.

 1. Част от сграда с площ 12 кв.м., с идентификатор 12574.501.1312.3 цялата със застроена площ 77 кв.м., с предназначение: административна, делова сграда, разположена в ПИ с идентификатор 12574.501.1312 по КККР на гр. Вълчи дол, АОС №993/17.07.2009 г.,

Начална тръжна цена за месечен наем – 50,00 лв. без ДДС                   Депозит е в размер на 300,00 лв.

ІІІ. Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на имоти, частна общинска собственост

 1. Помещение с площ от 16 кв.м., находящо се в сграда за култура и изкуство с идентификатор

14667.501.221.1 по КККР на с. Ген. Киселово, АОС №4292/23.03.2022 г.

            Начална тръжна цена за месечен наем – 40,00 лв. без ДДС         Депозит е в размер на 240,00 лв.

 1. Помещение с площ 28,84 кв.м. находящо се в административна сграда, комплекс с идентификатор 32860.501.417.1 по КККР на с. Искър, АОС №4293/23.03.2022 г.

Начална тръжна цена за месечен наем – 66,09 лв. без ДДС                Депозит е в размер на 396,54 лв.

ІV. Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на имоти, частна общинска собственост, считано от стопанската 2022/2023 г

 1. ПИ с идентификатор 11836.105.6 с площ 13920 кв.м., НТП: нива, ІІІ категория по КККР на

с. Войводино, АОС №4279/24.02.2022г.

 Начална тръжна цена за годишен наем – 696,00 лв.                        Депозит е в размер на 348,00 лв.

 1. ПИ с идентификатор 11836.105.8 с площ 15421 кв.м., НТП: нива, ІІІ категория по КККР на

с. Войводино, АОС №4280/24.02.2022г.

           Начална тръжна цена за годишен наем – 771,05 лв.                        Депозит е в размер на 385,53 лв.

 1. ПИ с идентификатор 11836.92.150 с площ 5092 кв.м., НТП: нива, ІІІ категория по КККР на

с. Войводино, АОС №4274/24.02.2022г.

            Начална тръжна цена за годишен наем – 254,60 лв.            Депозит е в размер на 127,30 лв.

 1. ПИ с идентификатор 11836.92.153 с площ 716 кв.м., НТП: нива, ІІІ категория по КККР на

с. Войводино, АОС №4275/24.02.2022г.

            Начална тръжна цена за годишен наем – 35,80 лв.                           Депозит е в размер на 17,90 лв.

 1. ПИ с идентификатор 11836.10.139 с площ 1002 кв.м., НТП: нива, ІV категория, м-ст "Срещу селото"по КККР на с. Войводино, АОС №3214/18.04.2016 г.

            Начална тръжна цена за годишен наем – 40,08 лв.                         Депозит е в размер на 20,04 лв.

 1. Част от ПИ с идентификатор 11836.10.74 с площ 3600 кв.м., целият с площ 4669 кв.м. НТП: нива, ІV категория, м-ст "Срещу селото" по КККР на с. Войводино, АОС №3200/13.04.2016 г.

            Начална тръжна цена за годишен наем – 144,00 лв.               Депозит е в размер на 72,00 лв.        

 1. ПИ с идентификатор 11836.31.45 с площ 5902 кв.м., НТП: нива, ІІІ категория, м-ст "Хотола"по КККР на с. Войводино, АОС №2376/06.01.2015 г.

            Начална тръжна цена за годишен наем – 295,10 лв.             Депозит е в размер на 147,55 лв.

 1. ПИ с идентификатор 11836.77.122 с площ 1850 кв.м., НТП: нива, ІІІ категория, м-ст "Срещу селото "по КККР на с. Войводино, АОС №3210/18.04.2016 г.

            Начална тръжна цена за годишен наем – 92,50 лв.                             Депозит е в размер на 46,25 лв.     

 1. ПИ с идентификатор 11836.77.123 с площ 1813 кв.м., НТП: нива, ІІІ категория, м-ст "Срещу селото "по КККР на с. Войводино, АОС №3206/13.04.2016 г.

            Начална тръжна цена за годишен наем – 90,65 лв.                             Депозит е в размер на 45,33 лв.        

 1. Част от ПИ с идентификатор 11836.77.126 с площ 1300 кв.м., целият с площ 1599 кв.м., НТП: нива, ІІІ категория, м-ст "Срещу селото "по КККР на с. Войводино, АОС №3211/18.04.2016 г.

Начална тръжна цена за годишен наем – 65,00 лв.                                 Депозит е в размер на 32,50 лв.              

 1. ПИ с идентификатор 12574.3.58 с площ 9287 кв.м., НТП: нива, ІV категория, м-ст "Чолфа" по КККР на гр. Вълчи дол, АОС №1595/05.03.2014 г

 Начална тръжна цена за годишен наем – 371,48 лв.                           Депозит е в размер на 185,74 лв.            

 1. ПИ с идентификатор 69170.49.9 с площ 14873 кв.м., НТП: нива, ІІІ категория по КККР на

с. Ст. Караджа, АОС №2384/20.01.2015г.

            Начална тръжна цена за годишен наем – 743,65 лв.            Депозит е в размер на 371,83 лв.

 1. ПИ с идентификатор 69170.72.15 с площ 11150 кв.м., НТП: нива, ІІІ категория по КККР на

с. Ст. Караджа, АОС №3852/19.11.2019г.

          Начална тръжна цена за годишен наем – 557,50 лв.                       Депозит е в размер на 278,75 лв.

 1. ПИ с идентификатор 69170.49.11 с площ 30524 кв.м., НТП: нива, ІV категория по КККР на

с. Ст. Караджа, АОС №2510/19.02.2015г

           Начална тръжна цена за годишен наем – 1220,96.                         Депозит е в размер на 610,48 лв.

 1. ПИ с идентификатор 69170.49.7 с площ 20 668 кв.м., НТП: нива, ІІІ категория по КККР на

с. Ст. Караджа, АОС №4057/06.01.2021г.

            Начална тръжна цена за годишен наем – 1033,40 лв.                  Депозит е в размер на 516,70 лв.

 1. ПИ с идентификатор 69170.42.1 с площ 19045 кв.м., НТП: нива, VІІ категория по КККР на

с. Ст. Караджа, АОС №3560/01.06.2017г.

            Начална тръжна цена за годишен наем – 666,58 лв.            Депозит е в размер на 333,29 лв.        

 1. ПИ с идентификатор 69170.13.27 с площ 18904 кв.м., НТП: нива, ІІІ категория по КККР на

с. Ст .Караджа, АОС №3851/19.11.2019г.

 Начална тръжна цена за годишен наем – 945,20 лв.                       Депозит е в размер на 472,60 лв.    

 1. ПИ с идентификатор 69170.12.201 с площ 40381 кв.м., НТП: нива, ІІІ категория по КККР на

с. Ст. Караджа, АОС №3765/30.01.2019г.

          Начална тръжна цена за годишен наем – 2019,05 лв.                    Депозит е в размер на 1009,53 лв.

 1. ПИ с идентификатор 69170.42.7 с площ 20137 кв.м., НТП: нива, VІІ категория по КККР на

с. Ст. Караджа, АОС №2507/19.02.2015г.

Начална тръжна цена за годишен наем – 704,80 лв.                        Депозит е в размер на 352,40 лв.

 1. ПИ с идентификатор 80529.501.694 с площ 1276 кв.м., НТП: ниско застрояване в урбанизирана територия по КККР на с. Червенци, АОС №4288/11.03.2022 г.

 Начална тръжна цена за годишен наем – 63,80 лв.                           Депозит е в размер на 31,90 лв.  

 1. ПИ с идентификатор 80529.501.695 с площ 1220 кв.м., НТП: ниско застрояване в урбанизирана територия по КККР на с. Червенци, АОС №4287/11.03.2022 г.

           Начална тръжна цена за годишен наем – 61,00 лв.                            Депозит е в размер на 30,50 лв.   

 1. Търгът да се проведе на 07.06.2022 г. от 10.00 часа в заседателната зала на Община Вълчи дол– гр. Вълчи дол, пл. Хр. Ботев №1.

Цена на тръжната документация: 20.00 лв. без ДДС, която следва да се заплати в сграда на ОбА Вълчи дол, находяща се в гр. Вълчи дол, пл. „Христо Ботев” 1, партер, център за услуги и информация, или по банков път по сметка на Община Вълчи дол, IBAN: BG 78 UNCR 7000 8423 4787 63, BIC: UNCR BGSF. Вид плащане 44 70 00

Тръжната документация може да бъде закупена в сградата на общинска администрация - Вълчи дол, пл. "Христо Ботев" 1, ет. 2, ст. 211 от 17.05.2022 г. до 17:00 ч. на 03.06.2022 г.

Краен срок за приемане на документация за участие в търга - 17:00 ч. на 03.06.2022 г.

За справка и информация Милка Янева ет.2, стая 211 на ОбА Вълчи дол, тел. 05131/2315 вътр. 212.

Additional information