ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, ОБЛАСТ ВАРНА

на основание чл.9, ал.1, ал.2 от НУРПТК на ОбA Вълчи дол

О Б Я В Я В А

 П У Б Л И Ч Е Н  Т Ъ Р Г  С  Я В Н О  Н А Д Д А В А Н Е  ЗА

 

І. Продажба на имоти, частна общинска собственост

 1. ПИ с идентификатор 35506.1.77 с площ 382 кв.м., НТП: лозе, ІV категория, местност „Лозята“ по КККР на с. Калоян, АОС№4245/14.12.2021 г.

              Начална продажна цена 329,00лв.           Депозита е в размер на 65,80 лв.         

 1. ПИ с идентификатор 35505.1.260 с площ 327 кв.м., НТП: лозе, ІІІ категория, местност „Лозята“ по КККР на с. Калоян, АОС №4247/14.12.2021 г.

             Начална продажна цена 285,00лв.             Депозита е в размер на 57,00 лв

 1. ПИ с идентификатор 35505.1.135 с площ 515 кв.м., НТП: лозе, ІV категория, местност „Лозята“ по КККР на с. Калоян, АОС №4246/14.12.2021 г.

             Начална продажна цена 444,00лв.            Депозита е в размер на 88,80 лв.           

 1. ПИ с идентификатор 35505.1.91 с площ 551 кв.м., НТП: лозе, ІV категория, местност „Лозята“ по КККР на с. Калоян, АОС №4238/01.12.2021 г.

              Начална продажна цена 475,00лв.          Депозита е в размер на 95,00 лв.

 1. ПИ с идентификатор 35505.1.76 с площ 400 кв.м., НТП: лозе, ІV категория, местност „Лозята“ по КККР на с. Калоян, АОС №4236/01.12.2021 г.,

              Начална продажна цена 345,00лв.         Депозита е в размер на 69,00 лв.         

 1. ПИ с идентификатор 35505.1.68 с площ 740 кв.м., НТП: лозе, ІV категория, местност „Лозята“ по КККР на с. Калоян, АОС №4235/01.12.2021 г.

              Начална продажна цена 637,00лв.        Депозита е в размер на 127,40 лв.        

 1. ПИ с идентификатор 35505.1.242 с площ 736 кв.м., НТП: лозе, ІІІ категория, местност „Лозята“ по КККР на с. Калоян, АОС №4239/01.12.2021 г.

              Начална продажна цена 643,00лв.         Депозита е в размер на 128,60 лв.

 1. ПИ с идентификатор 35505.1.87 с площ 469 кв.м., НТП: нива, ІV категория, местност „Лозята“ по КККР на с. Калоян, АОС №4237/01.12.2021 г.

             Начална продажна цена 404,00лв.         Депозита е в размер на 80,80 лв.   

 1. ПИ с идентификатор 35505.1.47 с площ 868 кв.м., НТП: лозе, ІV категория, местност „Лозята“ по КККР на с. Калоян, АОС №4234/01.12.2021 г.

             Начална продажна цена 748,00лв         Депозита е в размер на 149,60 лв.            

 1. ПИ с идентификатор 35505.1.36 с площ 401 кв.м., НТП: лозе, ІV категория, местност „Лозята“ по КККР на с. Калоян, АОС №4233/01.12.2021 г.

             Начална продажна цена 346,00лв.       Депозита е в размер на 69,20 лв.

 1. ПИ с идентификатор 35505.1.48 с площ 569 кв.м., НТП: лозе, ІV категория, по местност „Лозята“ КККР на с. Калоян, АОС №4243/09.12.2021 г.

             Начална продажна цена 490,00лв.      Депозита е в размер на 98,00 лв.            

 1. ПИ с идентификатор 35505.1.75 с площ 350 кв.м., НТП: лозе, ІV категория, местност „Лозята“ по КККР на с. Калоян, АОС № 4244/09.12.2021 г.

             Начална продажна цена 302,00лв.     Депозита е в размер на 60,40 лв.            

ІІ. Отдаване под наем за срок от 10 (десет) години, на части от имоти публична общинска собственост:

 1. Стоматологичен кабинет №202 с площ 17,00 кв.м. и 8,00 кв.м., общи части на втори етаж, в сграда на поликлиника с идентификатор 12574.501.1679.1, находяща се в поземлен имот с идентификатор 12574.501.1679 по КККР на гр. Вълчи дол, АОС №2536/28.07.2015 г.

Начална тръжна цена за месечен наем – 31,67лв. без ДДС  Депозита е в размер на – 380,04 лв.

 1. Стоматологичен кабинет с площ 14,00 кв.м. и 8,60 кв.м., и общи части на първи етаж, в сграда на здравно заведение с идентификатор 06416.501.550.1, находящ се в поземлен имот с идентификатор 12574.501.550 по КККР на с. Брестак, АОС №9/10.12.1996 г.

Начална тръжна цена за месечен наем – 25,30лв. без ДДС  Депозита е в размер на – 303,60 лв.

ІІІ. Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на имоти частна общинска собственост, считано от стопанската 2022/2023 г.

1.ПИ с идентификатор 11836.501.21 с площ 10672 кв.м., НТП: незастроен имот за жилищни нужди по КККР на с. Войводино, АОС №1519/04.09.2013г., номер по предходен план УПИ VІІ-21, кв.9

                Начална тръжна цена за годишен наем – 533,60 лв.  Депозита е в размер на 266,80 лв.

.

                                                                                                                                  

       

Търгът да се проведе на 30.03.2022 г. от 10.00 часа в заседателна зала на Община Вълчи дол– гр. Вълчи дол, пл. Хр. Ботев №1.

Цена на тръжната документация: 20,00 лв. без ДДС, която следва да се заплати в сградата на ОбА Вълчи дол, находяща се в гр. Вълчи дол, пл. „Христо Ботев” 1, партер, център за услуги и информация, или по банков път по сметка на Община Вълчи дол, IBAN: BG 78 UNCR 7000 8423 4787 63, BIC: UNCR BGSF. Вид плащане 44 70 00. Тръжната документация може да бъде закупена в сградата на общинска администрация - Вълчи дол, пл. "Христо Ботев" 1, ет. 2, ст. 211 от 10.03.2021 г. до 17:00 ч. на 28.03.2022 г.

Краен срок за приемане на документация за участие в търга - 17:00 ч. на 28.03.2022 г.

За справка и информация Милка Янева ет.2, стая 211 на ОбА Вълчи дол, тел. 05131/2315 вътр. 212.

Additional information