На основание чл.124 б, ал.2 от ЗУТ, Община Вълчи дол, Варненска област съобщава,че е издадена Заповед № 23-723/11.07.2023г. на Упълномощен Зам. Кмет на Община Вълчи дол, за разрешаване изработването и одобряване на заданието по чл.125, ал.1 от ЗУТ на ПУП-ПРЗ  (подробен устройствен план – план за регулация и застрояване) за УПИ I в кв. 25  по регулационния  план на с. Брестак, одобрен със Заповед № 270 от 25.01.1973г. на Председателя на Окръжен народен съвет-Варна, на който отговаря  ПИ с идентификатор № 06416.501.673 и ПИ с идентификатор № 06416.501.856 по КККР на с. Брестак, одобрени със Заповед №  РД 18-1884/21.11.2018 г. на ИД на АГКК.

 

В част регулация се предвижда:

 • Делба на УПИ I, в съответствие с кадастралните граници на съставляващите го поземлени имоти. Образуване на два нови урегулирани поземлени имота: УПИ II, идентичен с ПИ с идентификатор № 06416.501.673 и УПИ III, идентичен с ПИ с идентификатор № 501.856 .
 • За УПИ II да се определи градоустройствена зона „Жм”- жилищна с преобладаваща малка височина на застрояването и конкретно предназначение „за ФЕЦ” .
 • За УПИ III да се определи градоустройствена зона „ Ти”- техническа инфраструктура и конкретно предназначениеза трафопост“.

 

          В част застрояване се предвижда:

 Свободно застрояване, при спазване на изискванията на чл. 26, чл. 27, чл. 31  и чл. 35  от ЗУТ, както и Наредба № 16 от 19 юни 2004 г. за сервитутите на енергийните обекти.

 

            Проектът е изложен в стая № 203 в сградата на Община Вълчи дол, пл. „Христо Ботев“ № 1.

Заповедта не подлежи на обжалване.

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, ОБЛАСТ ВАРНА

на основание чл.9, ал.1, ал.2 от НУРПТК на ОбA Вълчи дол

О Б Я В Я В А

 П У Б Л И Ч Е Н  Т Ъ Р Г  С  Я В Н О  Н А Д Д А В А Н Е  ЗА

 

І. Продажба на имоти, частна общинска собственост:

 1. Поземлен имот с идентификатор 69170.501.360 с площ 3524 кв.м., НТП: за друг поземлен имот за движение и транспорт, ведно със друг вид самостоятелен обект в сграда с идентификатор 69170.501.360.1.1 със застроена площ 149 кв.м. и самостоятелен обект в сграда с идентификатор 69170.501.360.1.3 с площ 47 кв.м. по КККР на с. Ст. Караджа, АОС №4340/15.09.2022 г.

Първоначална тръжна цена – 55120,00 лв., от които за дворно място – 30348,00 лв. без ДДС и 24772,00 лв. за сграда и прилежащ терен.

Депозит в размер- 11024,00 лв.

 1. Поземлен имот с идентификатор 21717.501.304 с площ 1266 кв.м., НТП: За друг вид застрояване в урбанизирана територия по КККР на с. Добротич, АОС №4022/22.10.2020 г.

Първоначална тръжна цена – 11 200,00 лв. без ДДС.

Депозита е в размер на – 2240,00 лв.

ІІ. Отдаване под наем за срок от 10 (десет) години, на части от имот публична общинска собственост:

 1. Кабинет №224 с площ 15,50 кв.м. и 8,00 кв.м. от общите части на втори етаж, в сграда на поликлиника с идентификатор 12574.501.1679.1, находяща се в имот с идентификатор 12574.501.1679 по КККР на гр. Вълчи дол, АОС №2536/28.07.2015 г.

Начална тръжна цена за месечен наем 35,00 лв. без ДДС.

Депозита е в размер на – 210,00 лв.

 1. Кабинет №203 с площ 15,20 кв.м. и 8,00 кв.м. от общите части на втори етаж, в сграда на поликлиника с идентификатор 12574.501.1679.1, находяща се в имот с идентификатор 12574.501.1679 по КККР на гр. Вълчи дол, АОС №2536/28.07.2015 г.

Начална тръжна цена за месечен наем – 34,40 лв. без ДДС.

Депозита е в размер на – 206,40 лв.

 1. Кабинет №208 с площ 15,00 кв.м. и 8,00 кв.м. от общите части на втори етаж, в сграда на поликлиника с идентификатор 12574.501.1679.1, находяща се в имот с идентификатор 12574.501.1679 по КККР на гр. Вълчи дол, АОС №2536/28.07.2015 г.

Начална тръжна цена за месечен наем – 34,00 лв. без ДДС

Депозита е в размер на – 204,00 лв.

 1. Кабинет №209 с площ 15,00 кв.м. и 8,00 кв.м. от общите части на втори етаж, в сграда на поликлиника с идентификатор 12574.501.1679.1, находяща се в имот с идентификатор 12574.501.1679 по КККР на гр. Вълчи дол, АОС №2536/28.07.2015 г.

Начална тръжна цена за месечен наем – 34,00 лв. без ДДС

Депозита е в размер на – 204,00 лв.

ІІІ. Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на имот, частна общинска собственост, считано от стопанската 2023/2024 г.

 1. ПИ с идентификатор 32860.11.137 с площ 5144 кв.м., НТП: нива, ІІІ категория, местност “Край село“ по КККР на с. Искър, АОС №4415/12.06.2023 г.

Начална тръжна цена за годишен наем - 257,20 лв.

Депозита е в размер на - 128,60 лв.

 

Съгласно Заповед № 23-707/07.07.2023г.

 

Търгът да се проведе на 18.07.2023 г. от 10.00 часа в заседателна зала на Община Вълчи дол– гр. Вълчи дол, пл. Хр. Ботев №1.

Цена на тръжната документация: 20,00 лв. без ДДС, която следва да се заплати в сграда на ОбА Вълчи дол, находяща се в гр. Вълчи дол, пл. „Христо Ботев” 1, партер, център за услуги и информация, или по банков път по сметка на Община Вълчи дол, IBAN: BG 78 UNCR 7000 8423 4787 63, BIC: UNCR BGSF. Вид плащане 44 70 00. Тръжната документация може да бъде закупена в сградата на общинска администрация - Вълчи дол, пл. "Христо Ботев" 1, ет. 2, ст. 211 от 28.06.2023 г. до 17:00 ч. на 17.07.2023 г.

Краен срок за приемане на документация за участие в търга - 17:00 ч. на 17.07.2023 г.

За справка и информация Милка Янева ет.2, стая 211 на ОбА Вълчи дол, тел. 05131/2315 вътр. 212.

 

 

О Б Я В А

 

ОТВОРЕН ПРИЕМ

 

ЗА ЦЕЛИЯ СРОК НА проект „Грижа в дома на община Вълчи дол“ ДБФП № BG05SFPR002-2.001-0201-C01, който се осъществява от Община Вълчи дол с финансовата подкрепа на Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027, BG05SFPR002-2.001 - Грижа в дома, съфинансирана от Европейския съюз /срока на ДБФП е до 06.04.2024 г./ е отворен прием на документи за кандидатстване на ПОТРЕБИТЕЛИ на услугата по ПРОЕКТА

Целта на дейността е да се проведе прозрачна и ясна процедура за подбор на потребители, при прилагане на индивидуален подход. Дейността включва информиране, подаване на заявления, оценка и класиране на кандидат - потребителите на услугата Грижа в дома.

 

Изпълнението на проект "Грижа в дома на община Вълчи дол" ще осигури продължаване и надграждане на създадения през годините модел за предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за възрастните хора и лицата с увреждания, които са в невъзможност за водене на самостоятелен живот и ще допринесе за подобряване на техния социален, здравен и психологически статус. В рамките на проекта ще бъде продължена дейността, чрез която ще се предоставят почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа за възрастните хора в невъзможност за самообслужване и на лицата с увреждания. Ще продължи и доставката на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, както и осигуряване на транспорт на персонала, предоставящ услугите, от/до домовете на потребителите на услугата. На представителите на целевите групи ще бъде предоставяна информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания, включително консултации с различни специалисти при необходимост.

 

За ползване на услугата могат да кандидатстват:

 1. Възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване, поради причини от различен характер, живущи на територията на община Вълчи дол;
 2. Хора с увреждания в невъзможност за самообслужване, които поради причини от здравословен характер са поставени в социална изолация, живущи на територията на община Вълчи дол.

Жителите на Общината, които попадат в гореописаните рискови групи по проекта и желаят да получават услугата Грижа в дома, ще имат възможност да подадат заявление, като след извършена оценка на индивидуалните им потребности ще могат да получават здравно-социални услуги.

Услугите, които ще получават потребителите, ще се осъществяват от медицинска сестра, психолог, социален работник и домашни помощници.

Ще се извърши класиране на кандидатите за потребители въз основа на оценка на индивидуалните потребности на кандидатите.

Процедурата ще съдържа: подготовка на стандартен пакет от документи за кандидатстване от страна на потенциалните потребители на услугата; извършване на оценка на индивидуалните нужди на кандидат-потребителите; класиране и подбор на потребителите на услугата Грижа в дома.

Образците на необходимите документи за участие са на разположение на кандидатите в стая №111, етаж първи в сградата на Общинска администрация, град Вълчи дол, площад „Христо Ботев“ №1 или на интернет страницата на община Вълчи дол - https://valchidol.bg/jvd/index.php. Документите следва да се подават лично или чрез надлежно упълномощен пълномощник на следния адрес: Общинска админстрация, гр. Вълчи дол, пл. „Христо Ботев” №1, етаж първи, стая №111 /Ръководител проект/ или при отсъствие на служителя в стая №108 /Счетоводител проект/, всеки работен ден от 9.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 16.00 часа.

 

Срок за подаване на документи – за целия срок на проекта.

Заявление за участие потребител ГД;

  Декларация лични данни потребители ГД;

  Декларация ползване на услугата ГД ГД.

 

За допълнителна информация:

Ръководител проект

 

Проектът „Грижа в дома на община Вълчи дол“ ДБФП № BG05SFPR002-2.001-0201-C01 се осъществява от Община Вълчи дол с финансовата подкрепа на Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027, BG05SFPR002-2.001 - Грижа в дома съфинансирана от Европейския съюз

 

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, ОБЛАСТ ВАРНА

на основание чл.9, ал.1, ал.2 от НУРПТК на ОбA Вълчи дол

О Б Я В Я В А

 П У Б Л И Ч Е Н  Т Ъ Р Г  С  Я В Н О  Н А Д Д А В А Н Е  ЗА

 

І. Продажба на имоти, частна общинска собственост:

 1. Поземлен имот с идентификатор 69170.501.360 с площ 3524 кв.м., НТП: за друг поземлен имот за движение и транспорт, ведно със друг вид самостоятелен обект в сграда с идентификатор 69170.501.360.1.1 със застроена площ 149 кв.м. и самостоятелен обект в сграда с идентификатор 69170.501.360.1.3 с площ 47 кв.м. по КККР на с. Ст. Караджа, АОС №4340/15.09.2022 г.

Първоначална тръжна цена – 55120,00 лв., от които за дворно място – 30348,00 лв. без ДДС и 24772,00 лв. за сграда и прилежащ терен.

Депозит в размер- 11024,00 лв.

 1. Поземлен имот с идентификатор 21717.501.304 с площ 1266 кв.м., НТП: За друг вид застрояване в урбанизирана територия по КККР на с. Добротич, АОС №4022/22.10.2020 г.

Първоначална тръжна цена – 11 200,00 лв. без ДДС.

Депозита е в размер на – 2240,00 лв.

ІІ. Отдаване под наем за срок от 10 (десет) години, на части от имот публична общинска собственост:

 1. Кабинет №224 с площ 15,50 кв.м. и 8,00 кв.м. от общите части на втори етаж, в сграда на поликлиника с идентификатор 12574.501.1679.1, находяща се в имот с идентификатор 12574.501.1679 по КККР на гр. Вълчи дол, АОС №2536/28.07.2015 г.

Начална тръжна цена за месечен наем 35,00 лв. без ДДС.

Депозита е в размер на – 210,00 лв.

 1. Кабинет №203 с площ 15,20 кв.м. и 8,00 кв.м. от общите части на втори етаж, в сграда на поликлиника с идентификатор 12574.501.1679.1, находяща се в имот с идентификатор 12574.501.1679 по КККР на гр. Вълчи дол, АОС №2536/28.07.2015 г.

Начална тръжна цена за месечен наем – 34,40 лв. без ДДС.

Депозита е в размер на – 206,40 лв.

 1. Кабинет №208 с площ 15,00 кв.м. и 8,00 кв.м. от общите части на втори етаж, в сграда на поликлиника с идентификатор 12574.501.1679.1, находяща се в имот с идентификатор 12574.501.1679 по КККР на гр. Вълчи дол, АОС №2536/28.07.2015 г.

Начална тръжна цена за месечен наем – 34,00 лв. без ДДС

Депозита е в размер на – 204,00 лв.

 1. Кабинет №209 с площ 15,00 кв.м. и 8,00 кв.м. от общите части на втори етаж, в сграда на поликлиника с идентификатор 12574.501.1679.1, находяща се в имот с идентификатор 12574.501.1679 по КККР на гр. Вълчи дол, АОС №2536/28.07.2015 г.

Начална тръжна цена за месечен наем – 34,00 лв. без ДДС

Депозита е в размер на – 204,00 лв.

ІІІ. Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на имот, частна общинска собственост, считано от стопанската 2023/2024 г.

 1. ПИ с идентификатор 84022.20.145 с площ 62313 кв.м., НТП: нива, Х категория, местност “Канарата“ по КККР на с. Щипско, АОС №3569/01.06.2017г.

Начална тръжна цена за годишен наем - 2180,96 лв.

Депозита е в размер на - 1090,48 лв.

 1. ПИ с идентификатор 32860.11.137 с площ 5144 кв.м., НТП: нива, ІІІ категория, местност “Край село“ по КККР на с. Искър, АОС №4415/12.06.2023 г.

Начална тръжна цена за годишен наем - 257,20 лв.

Депозита е в размер на - 128,60 лв.

Търгът да се проведе на 18.07.2023 г. от 10.00 часа в заседателна зала на Община Вълчи дол– гр. Вълчи дол, пл. Хр. Ботев №1.

Цена на тръжната документация: 20,00 лв. без ДДС, която следва да се заплати в сграда на ОбА Вълчи дол, находяща се в гр. Вълчи дол, пл. „Христо Ботев” 1, партер, център за услуги и информация, или по банков път по сметка на Община Вълчи дол, IBAN: BG 78 UNCR 7000 8423 4787 63, BIC: UNCR BGSF. Вид плащане 44 70 00. Тръжната документация може да бъде закупена в сградата на общинска администрация - Вълчи дол, пл. "Христо Ботев" 1, ет. 2, ст. 211 от 28.06.2023 г. до 17:00 ч. на 17.07.2023 г.

Краен срок за приемане на документация за участие в търга - 17:00 ч. на 17.07.2023 г.

За справка и информация Милка Янева ет.2, стая 211 на ОбА Вълчи дол, тел. 05131/2315 вътр. 212.

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, ОБЛАСТ ВАРНА

на основание чл.9, ал.1, ал.2 от НУРПТК на ОбA Вълчи дол

О Б Я В Я В А  П У Б Л И Ч Е Н  Т Ъ Р Г  С  Я В Н О  Н А Д Д А В А Н Е  ЗА

 

І. Продажба на имоти, частна общинска собственост:

 1. Поземлен имот с идентификатор 32442.501.182 с площ 2788 кв.м., НТП: За обект, комплекс за здравеопазване, ведно с построената в имота сграда- здравно заведение с идентификатор 32442.501.182.1 със застроена площ 76 кв.м., масивна, едноетажна, изба с площ 37,77 кв.м. по КККР на с. Изворник, АОС № 4301/29.03.2022 г.

Първоначална тръжна цена – 26 262,00 лв., от които за дворно място – 22 241,00 лв.  без ДДС и 4021,00 лв. за сграда и прилежащ терен.

Депозит в размер- 5 522,40 лв.

 1. 2. Поземлен имот с идентификатор 501.696 с площ 2109 кв.м., НТП: за друг обществен обект, комплекс в урбанизирана територия по КККР на с. Щипско, актуван с АОС №4009/06.10.2020 г.

    Начална тръжна цена – 14 970,00   лв. без ДДС

    Депозита е в размер на – 2994,00 лв.

ІІ. Отдаване под наем за срок от 10 (десет) години, на части от имот публична общинска собственост:

 1. Кабинет №227 с площ 23,50 кв.м., находящ се на втори етаж, в сграда на поликлиника с идентификатор 12574.501.1679.1, находяща се в имот с идентификатор 12574.501.1679 по КККР на гр. Вълчи дол, номер по предходен план УПИ ХІІ-154, кв.18, както и 8,00 кв.м. от общите части на сградата, АОС №2536/28.07.2015 г.

Начална тръжна цена за месечен наем – 51,00 лв. без ДДС

Депозита е в размер на – 306,00 лв.

ІІІ. Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на имоти, частна общинска собственост, считано от стопанската 2022/2023г.

 1. ПИ с идентификатор 47874.501.530 с площ 1816 кв.м., НТП: за друг вид застрояване в урбанизирана територия по КККР на с.Метличина, АОС № 4357/08.11.2022г.

                  Начална тръжна цена за годишен наем -  90,80 лв.

                  Депозита е в размер на  - 45,40 лв.

 1. ПИ с идентификатор 47874.501.534 с площ 1862 кв.м., НТП: за друг вид застрояване в урбанизирана територия по КККР на с.Метличина, АОС № 4356/08.11.2022г.

                  Начална тръжна цена за годишен наем -  93,10 лв.

                   Депозита е в размер на  - 46,55 лв.

 1. ПИ с идентификатор 47874.501.535 с площ 1364 кв.м., НТП: за друг вид застрояване в урбанизирана територия по КККР на с.Метличина, АОС № 4255/26.01.2022г.

                  Начална тръжна цена за годишен наем -  68,20 лв.

                   Депозита е в размер на  - 34,10 лв.

 1. ПИ с идентификатор 47874.501.531 с площ 1843 кв.м., НТП: за друг вид застрояване в урбанизирана територия по КККР на с.Метличина, АОС № 4363/04.01.2023г.

                  Начална тръжна цена за годишен наем -  92,15 лв.

                   Депозита е в размер на  - 46,08 лв.

 1. ПИ с идентификатор 47874.501.528 с площ 1787 кв.м., НТП: за друг вид застрояване в урбанизирана територия по КККР на с.Метличина, АОС № 4364/04.01.2023г.

                  Начална тръжна цена за годишен наем -  89,35 лв.

                   Депозита е в размер на  - 44,68 лв.

ІV. Търгът да се проведе на 03.02.2023 г. от 10.00 часа в заседателната зала на Община Вълчи дол– гр. Вълчи дол, пл. Хр. Ботев №1.

Цена на тръжната документация: 20.00 лв. без ДДС, която следва да се заплати в сграда на ОбА Вълчи дол, находяща се в гр. Вълчи дол, пл. „Христо Ботев” 1, партер, център за услуги и информация, или по банков път по сметка на Община Вълчи дол, IBAN: BG 78 UNCR 7000 8423 4787 63, BIC: UNCR BGSF. Вид плащане 44 70 00

Тръжната документация може да бъде закупена в сградата на общинска администрация - Вълчи дол, пл. "Христо Ботев" 1, ет. 2, ст. 211 от 17.01.2023 г. до 17:00 ч. на 01.02.2023 г.

Краен срок за приемане на документация за участие в търга - 17:00 ч. на 01.02.2023 г.

За с

правка и информация Милка Янева ет.2, кабинет 211 на ОбА Вълчи дол, тел. 05131/2315 вътр. 212

Additional information