Справка за проекти на Община Вълчи дол в процес на изпълнение и в проектна готовност към 01.2014 г.

Справка за проекти на Община Вълчи дол в процес на изпълнение и в проектна готовност

1. "Разширение на канализационната и реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Вълчи дол , област Варна етап I"
2. "Регионално депо за отпадъци- регион Провадия"
3. "Подобряване на енергийната ефективност на ОУ „Св. Иван Рилски” с. Червенци"
4. "Подобряване на енергийната ефективност на столова на ОУ „Св. Иван Рилски” с. Червенци"
5. "Подобряване на енергийната ефективност на физкултурен салон на ОУ „Св. Иван Рилски” с. Червенци"
6. "Подобряване на енергийната ефективност на СОУ „Васил Левски” сграда „Б” гр. Вълчи дол"
7. "Подобряване на енергийната ефективност на сградния фонд на ОУ „Св. Климент охридски” с. Стефан Караджа"
8. „Празнична етнопалитра в училище"- Вх.№0203/12.04.2012
9. ПОМОЩ В ДОМА- „ Не на самотата” подаден на 29.06.2012 в АСП
10. Читалище Изгрев 1927 в с. Войводино
11. Читалище Христо Ботев – 1929 в с. Изворник
12. Читалище Просвета 1912 в с. Стефан Караджа
13. Читалище Възраждане – 1920 в с. Червенци
14. Читалище Христо Ботев – 1914 в с. Искър
15. Читалище Светлина – 1927 в с. Бояна
16. Читалище Просвета – 1926г. – с. Михалич в с. Михалич
17. Читалище Наука -1907 в с. Щипско
18. Читалище Отец Паисий – 1927 в с. Брестак
19. Читалище Зора – 1928 в с. Караманите
20. Читалище Ели Пелин – 1927 в с. Оборище
21. Читалище Христо Ботев – 1920 в с. Калоян
22. Народно читалище Пробуда 1927 в с. Добротич
23. Читалище Асен Златаров-1937 в с. Генерал Киселово
24. Читалище Наука -1913 в с. Генерал Колево
25. Народно читалище Никола Вапцаров -1928 в с. Есеница
26. Читалище „Димитър Благоев-1907” в гр. Вълчи дол

• Ремонт и реконструкция на храмове

27. - храм “Св. Вмчк. Димитър”, с. Брестак, ен. свещ. Станислав Георгиев Друмев, вх.№ 0332200793/02.07.2012
28. - храм “Св. Св. Равноап. Константин и Елена”, с. Стефан Караджа
29. ен. свещ. йером Марк /Марек Романов Влазлов/ вх.№ 0332200828/02.07.2012
30. - храм “Св. Троица”, с. Генерал Колево, ен. свещ. йером Марк, /Марек Романов Влазлов/ БУЛ 176268646 вх.№ 0332200824/02.07.2012
31. - храм "Св. Атанасий", с. Червенци, ен. свещ. Станислав Друмев вх.№ 0332200802/02.07.2012
32. - храм "Св.Св. Кирил и Методий", с. Щипско, ен. свещ. Станислав Друмев вх.№ 0332200821/02.07.2012
33. - храм "Св. Възнесение Господне" – с. Михалич, ен. свещ. йером. Марк (Марек Романов Влазлов) вх.№ 0332200889/03.07.2012
34. - храм "Св. Арх. Михаил" - с. Метличина, ен. свещ. йером. Марк (Марек Романов Влазлов) вх.№ 0332200917/03.07.2012
35. - храм "Св. Параскева" - с. Добротич, ен. свещ. йером. Марк (Марек Романов Влазлов) вх.№ 0332200905/03.07.2012

Ремонт и реконструкция на читалища

36. - Народно Читалище “Димитър Благоев – 1907”, председател читалищно настоятелство Георги Тодоров Георгиев, БУЛ 000083882, гр. Вълчи дол, ул. “Христо Ботев” 1 вх.№0332101356/22.08.2012
37. - Народно Читалище “Просвета 1912”, предесдател Димитричка Здравкова Димитрова с. Стефан Караджа, БУЛ 103750079 вх.№0332101397/22.08.2012 38. - Народно читалище " Асен Златаров", с. Ген. Киселово, председател на читалищното настоятелство Георги Господинов
39. Народно читалище “Наука 1907”, с. Щипско
40. „Подкрепа за достоен живот”
41. „И аз имам семейство”
42. „Подкрепи ме за да успея”
43. "Рехабилитация на път VAR 2116 Вълчи Дол- Войводино – граница и частична подмяна на водопроводната мрежа на с. Червенци, община Вълчи дол"
44. „Реконструкция на улици, тротоари, улично осветление и рехабилитация на обществени зелени площи – паркове, градини, детски площадки и съоръженията към тях, в т. ч. доставка на съоръжения в град Вълчи дол”:
45. "Основен ремонт на стар физкултурен салон СОУ „Васил Левски” гр.Вълчи дол подаден към"
46. Укрепване дере – бетоново корито гр. Вълчи дол Вх.№102-07-2763 / 11.06.2012 г.
47. Аварийно възстановяване покрива на читалище с. Бояна Вх.№102-07-2807 / 11.06.2012 г.
48. Авариен ремонт на покрива на читалище „Д.Благоев”, гр. Вълчи дол Вх.№102-07-2749 / 11.06.2012 г.
49. Аварийно възстановяване на мостово съоръжение на общински път с. Р. Войвода – с. Г. Колево. Вх.№102-07-2754 / 11.06.2012 г.
50. Възстановяване на проводимостта на дере, преминаващо през с. Михалич Вх.№102-07-5468/27.09.2012г.
51. Приоритетна ос ІІ. „Управление на човешките ресурси” „Компетентна и ефективна държавна администрация”
52. МЯРКА 223 - Първоначално залесяване на неземеделски земи - Залесяване и поддържане на 80,111 дка. горска култура в неземеделски земи общинска собственост 53. Ос 3 „Мерки от общ интерес , Мярка 3.4. Разкриване на нови пазари и промоционални кампании" Промоционална кампания на продукти от рибарство и аквакултури в община Вълчи дол"


За да прочетете документите е необходимо да имате инсталиран Adobe Reader, който може да изтеглите оттук

 • Доизграждане битова канализация, канално-помпена станция ромски квартал, подмяна водопровод ромски квартал гр.Вълчи дол
 • „От социални помощи към осигуряване на заетост”
 • „Подкрепа за достоен живот”
 • „Здрави, талантливи и активни граждани на община Вълчи дол”
 • „Регионална програма за заетост Община Вълчи дол”
 • „Възстановяване на сграда на ЦДГ”Звездица”-с.Стефан Караджа”
 • „Възстановяване на подпорна стена при сградата на кметството в с.Червенци”
 • „Асистенти за хора с увреждания”
 • „Ремонт на ЦДГ-с.Михалич”
 • „Ремонт на ВиК-с.Брестак и с.Караманите”
 • „Възстановяване на тръбен водоскок-с.Бояна”
 • „Ремонт на сграда поликлиника-гр.Вълчи дол”
 • „Ремонт на съществуващ водопровод с.Войводино-гр.Вълчи дол от каптажа до Саръ баир до ПС 1-гр.Вълчи дол”
 • „Ремонтни дейности в общински училища, ремонт и обзавеждане на ученически столове”
 • „Саниране на ЦДГ„Здравец”-Вълчи дол-ІІ етап”
 • „Енергийно ефективна реконструкция на уличното осветление на Община Вълчи дол”
 • „Корекция на дере в ромски квартал в гр.Вълчи дол, кв.61 и 62”
 • „Отводнителни и укрепителни мероприятия на дере с.Щипско”
 • „Проект "За нашите деца"
 • „Изграждане на канализация гр.Вълчи дол”
 • „Рекултивация и залесяване на сметище гр.Вълчи дол”
 • „Битова канализация гр.Вълчи дол”
 • „Ремонт на ул."Трети март" гр.Вълчи дол”
 • „Направа битова канализация гр.Вълчи дол”
 • „Микропроект 722-Битова канализация гр.Вълчи дол от О.К.137 до О.К.149”
 • „Ремонт и обзавеждане на компютърни кабинети в общинските училища”
 • „Ремонт на сгради СОУ”Васил Левски”-гр.Вълчи дол”
 • „Разширение на „Дом за душевно болни мъже”-с.Оборище”
 • „Местна политика за младежка заетост”
 • „Благоустрояване парк до площад "Освобождение" гр.Вълчи дол”
 • „Изграждане и монтиране на осветителни тела на спортна площадка в ОУ с.Стефан Караджа и СОУ гр.Вълчи дол”
 • „Боядисване фасадата на СОУ гр.Вълчи дол”
 • „Водопровод висока зона от ОТ 24 до ОТ 32 гр.Вълчи дол”
 • „Изграждане детска площадка и благоустрояване на парк ул."Никола Вапцаров"-гр.Вълчи дол”
 • „Ремонт църковен храм в гр.Вълчи дол”
 • „Благоустрояване парк до площад "Съби Дичев" гр.Вълчи дол”
 • „Ремонт на провославен храм "Възнесение Господне"-с.Михалич”
 • „Ремонт покрив на храм в с.Брестак”
 • „Ремонт на фасада и покрив на църковен храм „Св.Св. Кирил и Методий” с.Караманите”
 • „Ремонт на покрив на църковен храм "Св. Дух"-с.Генерал Колево”
 • „Изграждане на парк и детска площадка в с.Стефан Караджа”
 • „Доизграждане и пускане в действие на улично осветление в гр.Вълчи дол”
 • „Изграждане на детска площадка и благоустрояване парк до Младежки дом гр.Вълчи дол”
 • „Доизграждане на улично осветление в селата: Генерал Киселово, Червенци, Брестак, Стефан Караджа и Червенци”
 • „Възстановяване сграда здравна служба с.Брестак и изграждане на подпорна стена при кметство с.Войводино”
 • „Обезопасяване на отводнителен канал с.Генерал Киселово”
 • „Изграждане на водопровод висока зона в гр.Вълчи дол”
 • „Извършване на СМР на ДВУИ с.Оборище”
 • „Канализация на ул.”23-ти септември” и „Св.Св.Кирил и Методий”-гр.Вълчи дол”
 • „Микропроект 20: Възстановяване на настилка на ул.”23-ти септември” и „Св.Св.Кирил и Методий”-гр.Вълчи дол”
 • „Ремонтни работи на СОУ”Васил Левски”-гр.Вълчи дол”
 • „Ремонт на читалище с.Щипско”
 • „Облицовка дере с.Червенци”

Additional information