Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Упражняване на строителен надзор на обект „Рехабилитация на път VAR 2116 Вълчи дол - Войводино - граница - Община / Вълчи дол - Суворово/ - Николаевка от км 0+000 до км 4+838 и частична подмяна на улична водопроводна мрежа в село Червенци”, 11.03.2013 г.

Отговор на запитване

Образци

Количествена сметка

Документация


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00160-2013-0005

Additional information