Съобщение

Във връзка с провеждането на открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Рехабилитация на улична мрежа и обществени зелени площи в гр. Вълчи дол”, уведомяваме участниците, че поредното заседание на Комисията за отваряне, разглеждане, оценка и класиране на постъпилите предложения, на което ще бъдат отворени ценовите оферти на участниците ще се проведе на 26.06.2013г. от 11:00 часа в Заседателната зала на Община Вълчи дол, на адрес: гр. Вълчи дол, пл. „Христо Ботев“ №1.


Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Рехабилитация на улична мрежа и обществени зелени площи в гр. Вълчи дол” / 02.04.2013 г.

 

Отговор на запитване изх.№ РД-08-01-1263 / 12.06.2013 г.

Отговор на запитване РД7700-353 / 16.05.2013 г.

Отговор на запитване РД-08-01-1045 / 15.05.2013 г.

Документация;

Количествена сметка;

Приложения;

Приложение №18 - Договор;

Приложение №19 - Техническа спецификация;

Приложение №20 - Инвестиционен проект;

      За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки

www.aop.bg

      по Уникален номер в Регистъра на АОП:

00160-2013-0006

Additional information