УКАЗАНИЯ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА, РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЧЛ. 14, АЛ. 4, Т. 2 ОТ ЗАКОНA ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ (ЗОП) С ПРЕДМЕТ:

„Изготвяне на технически проекти в пет обособени позиции“,

 както следва:

 

Обособена позиция № 1  Изготвяне на технически проект: „Подобряване на образователната инфраструктура на община Вълчи дол: Подобект № 1 – „Ремонтни дейности в ОУ „Васил Левски”, с. Михалич”; Подобект № 2 - „Ремонтни дейности в ОУ „Иван Рилски”, с. Червенци”; Подобект № 3 - „Ремонтни дейности в СОУ „Васил Левски” – нова сграда блок А, гр. Вълчи дол”.

Обособена позиция № 2„Изготвяне на технически проект: „Ремонтни дейности в читалище „Димитър Благоев”, гр. Вълчи дол.”

Обособена позиция   3„Изготвяне на технически проект: „Реконструкция на улици -  в гр. Вълчи дол”

Обособена позиция № 4„Изготвяне на технически проект: „Реконструкция на водопроводна мрежа в с. Брестак и в с. Генерал Киселово в община Вълчи дол: Подобект № 1 - ” Реконструкция на водопроводна мрежа в с. Брестак, община Вълчи дол” и Подобект № 2 – „Реконструкция на водопроводна мрежа в с. Генерал Киселово, община Вълчи дол „

Обособена позиция № 5„Изготвяне на технически проект: „Реконструкция на водопроводна мрежа в с. Караманите, община Вълчи дол” 

Публична покана;

Указания за участие;

Образци;

 

Additional information