Във връзка с провеждането на открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на горива (бензин - А-95Н и дизелово гориво) за нуждите на Общинска Администрация Вълчи дол и ОП ДВХУИ – с. Оборище“ ”, уведомяваме участниците, че поредното заседание на Комисията за отваряне, разглеждане, оценка и класиране на постъпилите предложения, на която ще бъдат отворени ценовите оферти на участниците ще се проведе на 09.08.2013г. (петък) от 13:30 часа в Заседателната зала на Община Вълчи дол, на адрес: гр. Вълчи дол, пл. „Христо Ботев“ №1.


Обявление с уникален № в АОП:546106;

Решение с уникален № в АОП:546104;

Документация;

 

Additional information