Описание на предмета на поръчката;

Указания за участие;

Техническа спецификация;

Списък на образците;

Количествено стойностна сметка;

Договор;

Допълнителна информация;

За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в  АОП:9015608

 

 

 

 

Additional information