Изпълнени капиталови разходи;

Заповед 1040 от 04.12.2017г.;

Сертификати;

Формуляр за оценка на служителите;

Длъжностни характеристики;

Анализ на атестациите на служителите за 2019г.;

СФУК;

Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Община Вълчи дол;

Вътрешни правила за реда и организацията на административната дейност, адм. обслужване и комплексното адм. обс. в Община Въчи дол;

Етичен кодекс за поведение на служителите в Община Вълчи дол;

Правилник за вътрешния трудов ред в Община Вълчи дол;

Регистър от публично обсъждане на проектобюджет 2020;

Наредба за условията и реда за съставяне на БП, състяване, обсъждане, приемане изпълнение и отчитане на бюджета;

Актуализиран план за действие на Община Вълчи дол в изпълнение на обл. стратегия за интегринате на бълг. граждани от ромски произход и др. гр. в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите си;

Учредителен протокол Регонално депо;

Годишен доклад за резултатите от прегледа на Риск-регистъра за 2019г.;

Риск-регистър на Община Вълчи дол;

Заповед за второстепенни разпоредители с бюджета;

Доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол за 2019г. в Община Вълчи дол;

Заповед за актуализиране на счетоводната политика на общината;

Индивидуален сметкоплан на Община Вълчи дол;

Заповед за създаване на епизоотична комисия;

Състояние на общински дълг за 2019;

Отчет за дейността на ОбС Вълчи дол и на неговите комисии през 2-ро тримесечия на 2019г.;

Анализ за работата на общинска администрация с молби и жалби на граждани за 2019г.;

Решение за кандидатстване;

Отговор от ОбА към одитен доклад;

Одитен доклад;

Заповед №1184 от 21.10.2019г.;

Заповед №1230 от 30.10.2019г.;

ВП  за реда и организацията на административната дейност, административното обслужване и комплексното административно обслужване в Община Вълчи дол;

Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти за поемане на общински дълг от община Вълчи дол;

Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза;

Правилник за дейността на ОбС Вълчи дол, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация;

 

 

До всички участници в открита процедура за "Избор на финансова институция за предоставяне на дългосрочен банков кредит на Община Вълчи дол",

04.03.2015 г.

Отговор на запитване;

 


 

До всички участници в открита процедура за "Избор на финансова институция за предоставяне на дългосрочен банков кредит на Община Вълчи дол",

 

Открита процедура: "Избор на финансова институция за предоставяне на дългосрочен банков кредит на Община Вълчи дол" досие

 

инж. Иво Живков Ангелов / 12.02.2015 21:04

 

Допълнителна информация:

 

Прикачени файлове:

Справка;
Отговор на запитване;
Обяснителна записка относно просрочени задължения и вземания
Обяснителна записка относно изпълнение на бюджета към 31.10.2014 г.

 


До всички участници в открита процедура за "Избор на финансова институция за предоставяне на дългосрочен банков кредит на Община Вълчи дол",

 Открита процедура: "Избор на финансова институция за предоставяне на дългосрочен банков кредит на Община Вълчи дол" досие

 инж. Иво Живков Ангелов / 03.02.2015 11:12

Отговор на постъпило запитване.

Прикачени файлове:

Отговор 1 по ОП;

Отговор на запитване;


Стилияна Стоянова / 26.01.2015 16:02

 

"Избор на финансова институция за предоставяне на дългосрочен банков кредит на Община Вълчи дол"

 

Прикачени файлове:

 

Решение;

Обявление;

Документация;

Техническа спецификация;

Методика за оценка на офертите;

Additional information