НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ;

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ;

Наредба за условията  и  реда  за  финансиране на спортните клубове и дейности в община Вълчи дол;

  ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Мерткан Ибрямов - ВрИД Кмет на община Относно: допълнение и изменение на НОАМТЦУ;

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от ТОШКО ЯНЕВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ Относно: Актуализация на наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Вълчи дол;

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от ТОШКО ЯНЕВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ
Относно: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Вълчи дол;


ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от ТОШКО ЯНЕВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ
Относно: Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в община Вълчи дол през 2017 г.


ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ ПРЕЗ 2017 г.

 

 

Additional information