До………………………………………. 

            гр./с./…………………………................

 

П    О    К    А    Н    А

РД  6100- 73 / 13.06.2016 г.

 

           На   основание  чл. 23,  ал.4, т.1  от  ЗМСМА  свиквам  ДЕСЕТОТО извънредно  заседание на ОбС на 16.06.2016 год. от 14,00 часа в заседателната зала на Община Вълчи дол-І етаж  при следния  проект за

 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д :

1. Докладна записка от Георги Тронков- председател на ОбС, относно провеждане на Общо Събрание на Асоциацията по «В и К» на обособената територия, обслужвана от «В и К-Варна» ООД-гр. Варна

 

 

 

Георги Тронков,

Председател ОбС Вълчи дол

Additional information