ПОКАНА

РД 6100-268/11.05.2022 г.
На основание чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА свиквам ТРИДЕСЕТ И ОСМОТО извънредно заседание на ОбС на 13.05.2022 год. от 16,00 часа в заседателната зала на Община Вълчи дол-1 етаж при следния проект за
ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка от Димитър Тодоров- председател на ОбС, относно определяне на представител на Община Вълчи дол в областната комисия за изработване на областна здравна карта.
Димитър Тодоров, Председател ОбС Вълчи дол

Additional information