До всички заинтересовани лица

 

 

 

Д О К Л А Д

 

 

 

 

 

Димитър  Тодоров – Председател на Общински съвет

 

 

 

Относно: Обсъждане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет,неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация на Общински съвет Вълчи дол

 

 

 

 

 

         Мотиви към доклада :                  

 

І. Причини, които налагат приемането на предложения проект:

 

Със Закона за мерките и действията по време на извънредно положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март и за преодоляване на последиците  законодателят е определил различни мерки, които се прилагат по време на неговото действие. Разпоредбата на чл.6а, ал.1 от същия закон предоставя следната възможност на общинските съвети:“ По време на извънредното положение и два месеца след неговата отмяна държавни и местни органи, съвети, комитети, комисии, включително органи на управление или контрол на фондове, сметки и други, които не са юридически лица, може да провеждат заседания от разстояние, като се осигурява пряко и виртуално участие при спазване изискванията за кворум и лично гласуване, или да приемат решения неприсъствено. За проведеното заседание се изготвя протокол. За неуредените въпроси се прилагат специалните закони и актовете по прилагането им.“

 

  В тази връзка бяха приети изменения в ЗМСМА, като разпоредбата на чл.28а, ал.6 от ЗМСМА  дава възможност условията и редът за свикване и провеждане на заседания, за изпращане на материалите и проектите за решения на общинските съветници, процедурата за приемане и удостоверяване на кворума и начинът за приемане на решенията в заседанията, проведени чрез видеоконференция или с неприсъствено гласуване, да се определят от общинския съвет в правилника по чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА.Разпоредбата на чл.28а, ал.1 гласи, че при обявени извънредно положение, бедствено положение, извънредна епидемична обстановка или кризисна ситуация, засягащи територията на общината или част от нея, и когато въведените мерки и наложените ограничения, свързани с тях, не позволяват или затрудняват провеждането на присъствени заседания, общинският съвет или неговите комисии могат да провеждат заседания от разстояние при спазване на условията за кворум и лично гласуване, като се осигурява пряко и виртуално участие чрез видеоконференция чрез технически средства за комуникационна връзка за едновременно предаване и приемане на образ и звук между общинските съветници, намиращи се на различни места, които отговарят на изискванията за мрежова и информационна сигурност и гарантират участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник.

 

Разпоредбата на ал. 3 на същия член урежда  случаите, когато няма техническа възможност за провеждане на заседание от разстояние чрез видеоконференция, общинският съвет или неговите комисии да могат да провеждат заседания от разстояние и да приемат решения чрез неприсъствено гласуване по друг начин, който осигурява спазването на условията за кворум и лично гласуване и гарантира участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник.

 

Съгласно разпоредбата на чл.21, ал.3 от ЗМСМА, Общинският съвет приема Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет. С настоящия проект се уреждат правилата, които ще спазва при изпълнение на процедурата при провеждане на заседанията на общинския съвет и неговите комисии от разстояние, съгласно предвидената в закона възможност.

 

ІІ. Цели, които се поставят с предложения Проект и очаквани резултати:

 

Необходимостта и целта от приемане на настоящият проект  е  законосъобразно изпълнение на процедурата при провеждане на заседанията на общинския съвет и неговите комисии от разстояние при спазване на условията за кворум и лично гласуване, като се осигурява пряко и виртуално участие чрез видеоконференция чрез технически средства за комуникационна връзка за едновременно предаване и приемане на образ и звук между общинските съветници, намиращи се на различни места, които отговарят на изискванията за мрежова и информационна сигурност и гарантират участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник.

 

ІІІ. Финансови и други средства, необходими за прилагане на новата уредба:

 

Предложението за приемането на проекта на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация на общински съвет Каспичан няма да е свързано с допълнителни финансови средства от бюджета на Общината, както и с ангажирането на допълнителни човешки ресурси.

 

ІV.Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива :

 

Приемането на Правилника ще допринесе за регламентиране на организацията и дейността на общинския съвет и неговите комисии при провеждане на заседания от разстояние. Това ще подпомогне дейността на общинския съвет при  обявени извънредно положение, бедствено положение, извънредна епидемична обстановка или кризисна ситуация, засягащи територията на общината или част от нея, и когато въведените мерки и наложените ограничения, свързани с тях, не позволяват или затрудняват провеждането на присъствени заседания.

 

V. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз

 

Настоящия проект на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация на общински съвет Каспичанса в пълно съответствие с европейското законодателство, спазвайки в пълнота разпоредбите и целите на националното и местно законодателство.

 

 

 

Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.77 от АПК, в законоустановения срок от публикуване на настоящото предложение на интернет страницата на Община Вълчи дол се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения, становища и възражения на e-mail: oba_valchidol.obs@mail.bg или в деловодството на ОбС  Вълчи дол, гр. Вълчи дол, пл. „Христо Ботев” № 1, етаж 1, стая № 103.

 

 

 

 

 

Във връзка с гореизложеното предлагаме  за публично обсъждане Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация на общински съвет Вълчи дол, съгласно приложения проект.

 

 

 

 

 

 

 

С уважение,

 

 

 

Димитър Тодоров /П/

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

 

 

Additional information