Общинска администрация град Вълчи дол, обявява  2 свободни работни места за длъжност „Медицинска сестра”  в ДГ „Здравец” и длъжност „Медицинска сестра” в ОУ „Климент Охридски” с. Стефан Караджа / ДГ „Звездица” с. Стефан Караджа

Кратко описание на длъжността:

-Участва при формирането и провеждането на административната дейност по отношение на медицинското обслужване на учениците в училището/ децата в детската градина;

- Организира и участва в програми, свързани с профилактика на здравето на учениците/децата;

- Оказва първа до лекарска помощ при спешни случаи;

- Проследява факторите на средата, в която се осъществява учебната дейност и участва при извършване на съответните измервания съвместно с РЗИ;

- Участва в организацията и провеждането на медицински контрол в часовете по физкултура, спортна и лечебна дейност на учениците/децата;

- Изработва съвместно с директора дневния режим на занимания, съобразно възрастта на учениците/децата;

-Изпълнява всички описани задължения, съгласно изготвена индивидуална длъжностна характеристика.

Изисквания за заемане на длъжността:

- Образование – висше, специалност „медицинска сестра”, както и приравнените към него полувисше и средно-специално образование;

- Познаване на основни нормативни актове: Закон за здравето, Закон за храните, Кодекс на труда, Правилника за вътрешния трудов ред на учебното заведение и др.

Ние предлагаме:

- Заплащане – основна месечна заплата 860 лв. плюс процент - прослужено време;

- Безсрочно трудово правоотношение;

Необходими документи за кандидатстване:

- Заявление;

- Автобиография;

- Копие от диплома за завършено образование.

Подаване на документи:

- Информационен център в сградата на Общинска администрация гр. Вълчи дол, „пл. Христо Ботев” 1

Лице за контакт: Пепа Пенчева – Зам. кмет на Община Вълчи дол, 0878/ 05 24 45

Краен срок за подаване на документи: 16.10.2023 г.

 

Additional information