УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ,

        На основание  чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, кактои чл.34, ал.5 от Наредбата  за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Вълчи дол, Община Вълчи дол отправя покана към местната общност за участие в публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета за 2018 година. Очакваме становищата на граждани, представители на неправителствени организации, местния бизнес, общински съветници, кметове, кметски наместници на населени места и ръководители на бюджетни звена.

Материалите за обсъждане са  публикувани на официалния сайт на Община Вълчи дол.

Обсъждането ще се проведе на  18.07.2019г. в заседателната зала в сградата на Общинска администрация-гр.Вълчи дол от 10:00 часа. На електронен адрес oba_valchidol.fsd@mail.bg до 17.07.2019г. се приемат мнения, предложения и становища, които ще бъдат неразделна част от протокола от обсъждането.

Приложения.

 

Additional information