ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ обявява ВТОРИ ПРИЕМ ЗА ПОДБОР НА СЪТРУДНИК СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ при предоставяне на услугата патронажна грижа чрез провеждане на конкурс

 

Община Вълчи дол реализира проект BG05M9OP001-2.040-0024-C01,  „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Вълчи дол" по  процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.040 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020...

  Прочети повече...

Декларация;

Заявление.

 

Additional information