Фонд „Социална закрила" финансира проекти, свързани със социалното включване и подобряване качеството на живот на посочените целеви групи, и създаващи възможност за:

-предоставяне на нов вид социални услуги в общността:

-подобряване условията на живот в специализираните институции, в т.ч. и материалната база:

-подобряване условията на живот на лица в риск;

-деинституционализация на социалните услуги;

-подкрепа в кризисни, извънредни ситуации и положения.

Средства се отпускат само когато дейностите не са финансирани от републиканския бюджет, от програми и проекти, финансирани със средства от европейски и други международни фондове или други финансови механизми.

Юридически лица и физически лица, регистрирани по търговския закон, могат да предоставят социални услуги само след вписване в регистър към Агенцията за социално подпомагане, а за предоставяне на социални услуги за деца до 18 години - след издаване на лиценз от ДАЗД за тази дейност и вписване в регистъра на АСП.

Юридически лица. физически лица. регистрирани по Търговския закон и общини могат да кандидатстват за финансови средства от Фонда след защита на проект. Проектът се разработва по утвърден формуляр.

- Допустими максимални стойности, за финансиране на проект от ФСЗ (съгласно чл. 12 от Методиката за разпределение на средствата по фонд „Социална закрила“ средствата, отпуснати по определен проект не могат да надвишават 10% от общата сума на финансовите средства, утвърдени в бюджета на фонд „Социална закрила” по съответния параграф за текущата година), както следва:

- за проекти за строителство, ремонт, оборудване и обзавеждане - 27 000 лв. от ФСЗ (90 %): собствен принос - 3000 :ш. (10%). Общ бюджет - 30 000 :ш.;


- за проекти в областта на социалното подпомагане и социални услуги, извършвани от доставчици на социални услуги - 30 000 лв. от ФСЗ (90%): собствен принос - 3333 лв. (10%). Общ бюджет - 33 333 лв..

- за проекти за организиране и провеждане на културни, спортни и други мероприятия, насочени към потребители на функциониращи социални услуги по Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане -    6 000 лв. от ФСЗ (90%) : собствен принос - 666 лв. (10%). Обш бюджет - 6 666 :ie.:

Разглеждането и оценяването на проектите преминава на два етапа. Проектите се разглеждат и оценяват от Експертен съвет, който изготвя доклад до Управителния съвет. Управителният съвет на Фонд “Социална закрила" взема решение за финансиране или отказ на проекта.

За организиране и провеждане на културни, спортни и други мероприятия, насочени към социално включване на рисковите групи от населението, може да се отпускат веднъж годишно финансови средства на организации или общини.

Срокът за подаване на проектни предложения е, както следва:

С решение на Управителния съвет се отпускат финансови средства в рамките на една календарна /бюджетна/ година. Срокът за кандидатстване:

• С проекти за социални услуги и за реализиране на мероприятия е до 31 май,

• С проекти за ремонтни дейности, оборудване и обзавеждане до 30 април на бюджетната година.

Методика;

За повече информация щракнете тук.

 

Additional information