„Провеждане на обучения във връзка с изпълнение на договор № 13-22-25/13.12.2013г.по проект: „Повишаване на капацитета на служителите на Община Вълчи дол за реализиране на
ефективни политики и по - качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса“, Оперативна програма „Административен капацитет 2007-2013“, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация“

 

Публична покана;

Документация;

Техническа спецификация;

Образци;

 

 

Additional information