На основание чл. 44. ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 29, ал. 2 и чл. 38, ал. 2 от Наредба №1 за Обществения ред на Община Вълчи дол, както и във връзка с издадена Заповед №23-1260/18.11.2023г. за обявяване на пълно бедствено положение на територията на Община Вълчи дол и усложнената метеорологична обстановка в резултат на силният вятър, снегонавявания. обилни снеговалежи и настъпилото заледяване.
НАРЕЖДАМ:
Ръководителите на предприятия, учреждения, организации, фирми, търговски обекти, ръководства на етажната собственост и гражданите да почистват от сняг и лед тротоарите и покривните конструкции на сградите на територията пред и около тях. както и на потенциално опасни части на сградите, които излизат пред фасадните плоскости, издадени по линиите на застрояване и надпокривната плоскост - еркери. балкони, козирки, капандури, корнизи, включително поставени сенници и рекламно-информационни елементи, както и прилежащите части към имотите.

Заповедта да се доведе до знанието на всички гореописани ръководители на предприятия, учреждения, организации, фирми, търговски обекти, ръководства на етажната собственост и гражданите за сведение и изпълнение.

Контрол по заповедта запазвам за себе си.
КАЛОЯН ЦВЕТКОВ

Кмет на Община Вълчи дол /пп/

Additional information