От 16.11.2023 г. до 20.11.2023 г. включително е отворен прием на документи за кандидатстване на ПОТРЕБИТЕЛИ на услугата по Проект № BGLD-1.007-0048 „Развитие на заетостта в община Вълчи дол чрез ИНОВАТИВЕН ПОДХОД” по процедура Малка грантова схема „Създаване на работни места”, Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”.

 

Целта на дейността е да се проведе прозрачна и ясна процедура за подбор на потребители, при прилагане на индивидуален подход. Дейността включва информиране, подаване на заявления, оценка и класиране на кандидат - потребителите по Проект № BGLD-1.007-0048 „Развитие на заетостта в община Вълчи дол чрез ИНОВАТИВЕН ПОДХОД” по процедура Малка грантова схема „Създаване на работни места”, Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”.

 

Изпълнението на Проект № BGLD-1.007-0048 „Развитие на заетостта в община Вълчи дол чрез ИНОВАТИВЕН ПОДХОД” по процедура Малка грантова схема „Създаване на работни места”, Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи” ще осигури почасови мобилни образователни-социални услуги на деца и лицата с увреждания над 50% до 100% неработоспособност без чужда помощ, които са в невъзможност за водене на самостоятелен живот и ще допринесе за подобряване на техния социален и психологически статус. В рамките на проекта ще се предоставя услугата ДОМАШЕН ПОМОЩНИК, доставката на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост /закупувани със средства на потребителя/. На представителите на целевата група ще бъде предоставяна информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания, включително консултации с различни специалисти при необходимост.

 

За ползване на услугата могат да кандидатстват:

Деца и лица с увреждания и определена от ТЕЛК/НЕЛК степен от 50% до 100% без чужда помощ неработоспособност, в невъзможност за самообслужване, които поради причини от здравословен характер са поставени в социална изолация, живущи на територията на община Вълчи дол.

Жителите на Общината, които попадат в гореописаната рискова група по проекта и желаят да получават услугата ДОМАШЕН ПОМОЩНИК ще имат възможност да подадат заявление, като след извършена оценка на индивидуалните им потребности и направен подбор, ще могат да получават услугата.

Ще се извърши класиране на кандидатите за потребители въз основа на оценка на индивидуалните потребности на кандидатите.

Процедурата ще съдържа: подготовка на стандартен пакет от документи за кандидатстване от страна на потенциалните потребители на услугата; извършване на оценка на индивидуалните нужди на кандидат-потребителите; класиране и подбор на потребителите на услугата по Проект № BGLD-1.007-0048 „Развитие на заетостта в община Вълчи дол чрез ИНОВАТИВЕН ПОДХОД” по процедура Малка грантова схема „Създаване на работни места”, Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”.

 

Образците на необходимите документи за участие са на разположение на кандидатите в стая 108 /Счетоводител проект/, етаж първи в сградата на Общинска администрация, град Вълчи дол, площад „Христо Ботев“ №1 или на интернет страницата на община Вълчи дол - https://valchidol.bg/jvd/index.php.

Документите следва да се подават лично или чрез надлежно упълномощен пълномощник на следния адрес: Общинска администрация, гр. Вълчи дол, пл. „Христо Ботев” №1, етаж първи, стая 108 /Счетоводител проект/, всеки работен ден от 9.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 16.00 часа.

 

Срок за подаване на документи - от 16.11.2023 г. до 20.11.2023 г. включително.

 

За допълнителна информация – тел.: 0878 68 45 42

Ръководител проект

 

Заявление за участие

Декларация - лични данни

роект № BGLD-1.007-0048 „Развитие на заетостта в община Вълчи дол чрез ИНОВАТИВЕН ПОДХОД” по процедура Малка грантова схема „Създаване на работни места”, Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”

 

Additional information