На 28.08.2023 г. от 10:30 часа, часа в Заседателната зала на Община Вълчи дол, находяща се в град Вълчи дол, площад «Христо Ботев» №1, етаж първи, се проведе пресконференция по Проект „Грижа в дома на община Вълчи дол“ по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05SFPR002-2.001-0201-C01, който се осъществява чрез процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА“ по Програма “Развитие на човешките ресурси” 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.

На пресконференцията присъстваха г-н ГЕОРГИ ТРОНКОВ КМЕТ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, г-н ДИМИТЪР ТОДОРОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЪЛЧИ ДОЛ, г-жа ЙОРДАНКА ЙОРДАНОВА – СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, Екипа за управление на проекта, Екипа за изпълнение на проекта, представители на Дирекция „Бюро по труда“ – гр. Вълчи дол, колеги от Общностен център за деца и техните семейства – гр. Вълчи дол, колеги от общинска администрация Вълчи дол.

Нина Белева –  Ръководител проект представи основните цели, дейности, целеви групи и очаквани резултати по проекта.

Главна цел на проекта е да се осигури подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа на територията на Община Вълчи долВъв връзка с осъществяване на проекта са разширени възможностите за предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, включително и в контекста на пандемични ситуации.

Изпълнението на настоящия проект осигурява продължаване и надграждане на създадения през годините модел за предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за възрастните хора и лицата с увреждания, които са в невъзможност за водене на самостоятелен живот и допринася за подобряване на техния социален, здравен и психологически статус. Освен предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа за възрастните хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания, се предоставят и услуги, като: доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, лекарствени средства, както и осигуряване на транспорт на персонала, предоставящ услугите от/до домовете на лицата. На представителите на целевите групи се  предоставя и информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания и съдействие, консултации със специалисти при необходимост. С цел повишаване качеството на услугите за персонала, пряко ангажиран с предоставянето им, за крайните потребители се проведоха обучения и супервизия.

 

В рамките на проекта се изпълняват следните дейности за период от 12 месеца, считано от 06.04.2023 г. до 06.04.2024 г:

  1. Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания;
  2. Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, както и осигуряване на транспорт на персонала, предоставящ услугите, от/до домовете на лицата; заплащане на битови сметки, плащания на данъци и такси, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите), съдействие за снабдяване с технически помощни средства, помощ при писане на писма;
  3. Предоставяне на лицата от целевата група на информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания, включително консултации с конкретни специалисти при необходимост;
  4. Осигуряване на супервизия и обучения на служителите, предоставящи почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда.

 

По време на пресконференцията бе представен и екипът за изпълнение на проекта, състоящ се от координатор, диспечер, психолог, социален работник, медицинска сестра, домашни помощници и шофьор.

Услугите се предоставят на базата на идентифицираните специфични потребности на лицата от целевата група, в резултат на извършена Индивидуална оценка на потребностите и подбор на потребителите.

Проектът е ориентиран към изпълнението на дейности и мерки, целящи да допринесат за социално включване, чрез предоставяне на богат спектър от мобилни интегрирани услуги в общността за не по-малко 78 възрастни лица в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания. Към момента потребителите на проекта са деветдесет и две лица от шестнадесет населени места на територията на Община Вълчи дол, обслужвани почасово от тридесет домашни помощници.

 

Ръководител проект

 

Виж снимки...

Проектът „Грижа в дома на община Вълчи дол“ ДБФП № BG05SFPR002-2.001-0201-C01 се осъществява от Община Вълчи дол с финансовата подкрепа на Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027, BG05SFPR002-2.001 - Грижа в дома съфинансирана от Европейския съюз

Additional information