На 15.08.2023 г. бе сключенАдминистративен договор между Община Вълчи дол, Държавен фонд „Земеделие“ и Местна инициативна група  ВЪЗХОД – Ветрино, Вълчи дол, Провадия, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по процедура чрез подбор на проектни предложения с код в ИСУНBG06RDNP001-19.719-S1 „МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия - Мярка 7.5 Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”, финансиран от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Прочети повече...

 ------------------------------------------------ www.eufunds.bg -----------------------------------------------

Проект „Изграждане на Туристически информационен център в град Вълчи дол“, Административен договор № BG06RDNP001-19.719-0001-C01 от 15.08.2023г. , за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура № BG06RDNP001-19.719-S1 „МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия - Мярка 7.5 Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” за бенефициенти, възложители по ЗОП, финансиран от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

 

Additional information