На 15.08.2023 г. бе сключенАдминистративен договор между Община Вълчи дол, Държавен фонд „Земеделие“ и Местна инициативна група  ВЪЗХОД – Ветрино, Вълчи дол, Провадия, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по процедура чрез подбор на проектни предложения с код в ИСУНBG06RDNP001-19.719-S1 „МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия - Мярка 7.5 Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”, финансиран от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

 

Наименование на проекта:„Изграждане на Туристически информационен център в град Вълчи дол“.

 

Проектът е на обща стойност 89 580.04  лв.без ДДС, от които: 

Европейско финансиране: 80 622.03 лв.

Национално съфинансиране: 8 958.01 лв.

 

Кратко описание на проекта:Проектното предложение предвижда изграждане, обзавеждане и оборудване на  Туристически информационен център (ТИЦ) в гр. Вълчи дол.. 

 

Основна цел на проекта:Развитие на туризма и туристическия потенциал на територията наОбщина Вълчи дол и МИГ Възход-Ветрино-Вълчи дол- Провадия и популяризиране на местната идентичност.

 

Резултати от изпълнението на проекта:

- Осигурена модерна, представителна, естетично издържана база за извършване и предоставяне на услугите от Туристическия информационен център

- Развитие на туризма и туристическия потенциал на територията на Община Вълчи дол и МИГ „Възход – Ветрино – Вълчи дол – Провадия“;

- Принос за икономическото съживяване, туристическото и културно развитие на населените места на територията на МИГ „Възход – Ветрино – Вълчи дол – Провадия“ и популяризиране на местната идентичност;

- Осигурена допълнителна възможност за използването на туристическите ресурси, посредством изграждане на туристическа инфраструктура за публично ползване, която представя и популяризира природното и културно наследство и предоставя туристическа информация за предлаганите туристически услуги на територията.

 

------------------------------------------------ www.eufunds.bg -----------------------------------------------

Проект „Изграждане на Туристически информационен център в град Вълчи дол“, Административен договор № BG06RDNP001-19.719-0001-C01 от 15.08.2023г. , за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура № BG06RDNP001-19.719-S1 „МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия - Мярка 7.5 Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” за бенефициенти, възложители по ЗОП, финансиран от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Additional information