Община Вълчи дол съобщава на гражданите, че във водата от местен водоизточник „Лековита чешма”, разположен на територията на гр. Вълчи дол – ПИ с идентификатор 12574.501.1373 по КК на гр. Вълчи дол (УПИ ХІХ-1373, кв. 20 по кадастрален и регулационен плана на града)  са установени отклонения от качествата й, поради което водата е негодна за пиене.

 

Additional information