Проект "Грижа в дома на Община Вълчи дол" се осъществява чрез процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА“ по Програма “Развитие на човешките ресурси” 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз. Община Вълчи дол осигурява продължаване и надграждане на създадения по сходни проекти модел за предоставяне на патронажни услуги в домашна среда за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания, с цел подобряване на техния социален, здравен и психологически статус. Основна цел на проекта е да се предостави услугата „грижа в дома“ като почасова мобилна интегрирана здравно-социална услуга за период от една година на възрастни хора или в неравностойно положение, нуждаещи се от подкрепа в домашна среда. Предвидени са следните дейности: Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги и психологическа подкрепа за ежедневните дейности на потребителите в техните домове, съобразно индивидуалните нужди на всеки потребител; Доставка на храна и продукти от първа необходимост, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите), както и осигуряване на транспорт на персонала, предоставящ услугите, от/до домовете на лицата; Предоставяне на информация относно превенция и профилактика на здравето; Провеждане на обучения на необучения персонал, който е пряко ангажиран с предоставянето на услугата; Осигуряване на супервизия и обучения на служителите, предоставящи почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда.

Проектът е с продължителност 13 месеца, което включва и подготовката за изпълнението му и е с бюджет на стойност 416 789.88 лв., от които 100% безвъзмездна финансова помощ.

 

Проектът „Грижа в дома на община Вълчи дол“ ДБФП № BG05SFPR002-2.001-0201-C01 се осъществява от Община Вълчи дол с финансовата подкрепа на Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027, BG05SFPR002-2.001 - Грижа в дома съфинансирана от Европейския съюз

Additional information