На 30.05.2023 г. бе сключен Административен договор между Община Вълчи дол, Държавен фонд „Земеделие“ и Местна инициативна група  ВЪЗХОД – Ветрино, Вълчи дол, Провадия, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по процедура чрез подбор на проектни предложения с код в ИСУН BG06RDNP001-19.550-S2 „МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия - мярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ за бенефициенти, възложители по ЗОП, финансиран от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

 

Наименование на проекта: „Основен ремонт на ул. "Хр. Смирненски" от о.т. 227 до о.т.193, ул. "Черно море" от о.т. 230 до о.т. 182 и ул. "Иван Вазов" от о.т. 183 до о.т. 191, град Вълчи дол“, Етап I „Основен ремонт на ул. "Хр. Смирненски" от о.т. 227 до о.т.193, ул. "Черно море" от о.т. 183 до о.т. 182 и ул. "Иван Вазов" от о.т. 183 до о.т. 191, град Вълчи дол“

 

Проектът е на обща стойност 219 496,12 лв., от които: 

 

Европейско финансиране: 197 546,50 лв.

Национално съфинансиране: 21 949,62 лв.

 

Кратко описание на проекта: Проектното предложение предвижда извършване на основен ремонт на следните части от уличната мрежа на гр. Вълчи дол - ул. "Хр. Смирненски" от о.т. 227 до о.т.193, ул. "Черно море" от о.т. 230 до о.т. 182 и ул. "Иван Вазов" от о.т. 183 до о.т. 191, град Вълчи дол“, Етап I „Основен ремонт на ул. "Хр. Смирненски" от о.т. 227 до о.т.193, ул. "Черно море" от о.т. 183 до о.т. 182 и ул. "Иван Вазов" от о.т. 183 до о.т. 191, град Вълчи дол“.  

Основна цел на проекта: Подобряване инфраструктурата на гр. Вълчи дол като общински център, място за живеене и част от територията на „МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия” извършвайки основен ремонт на малко-мащабна инфраструктура - участъци от уличната мрежа на гр. Вълчи дол.

 

Резултати от изпълнението на проекта:

- Успешно и качествено извършен основен ремонт чрез изпълнение на СМР на обект: „Основен ремонт на ул. "Хр. Смирненски" от о.т. 227 до о.т.193, ул. "Черно море" от о.т. 230 до о.т. 182 и ул. "Иван Вазов" от о.т. 183 до о.т. 191, град Вълчи дол“, Етап I „Основен ремонт на ул. "Хр. Смирненски" от о.т. 227 до о.т.193, ул. "Черно море" от о.т. 183 до о.т. 182 и ул. "Иван Вазов" от о.т. 183 до о.т. 191, град Вълчи дол“.

- Насърчена устойчива и качествена заетост и подкрепена мобилност на работната сила;

- Повишена конкурентоспособност на местните икономики и възможности за създаване на местен бизнес, включително чрез диверсификация, алтернативни дейности и устойчиво производство;

 - Развита динамична жизнена среда и подобрено качество на живот, чрез развитие на хоризонтални и междусекторни партньорства и взаимодействие за инициативи от общ интерес;

 - Подобрено здравно и социално обслужване, вследствие на подобрената мобилност на населението до институциите;

 - Повишена сигурност и комфорт при пътуване до административните, културните и спортни институции в общинския център;

- Осигуряване на по-добър и бърз достъп до работното място на икономически активното население;

- Осигуряване на по-добри транспортни условия за местния бизнес и туризма;

- По-добри условия за външни инвестиции и бизнес инициативи.

Проект „Основен ремонт на ул. "Хр. Смирненски" от о.т. 227 до о.т.193, ул. "Черно море" от о.т. 230 до о.т. 182 и ул. "Иван Вазов" от о.т. 183 до о.т. 191, град Вълчи дол“, Етап I „Основен ремонт на ул. "Хр. Смирненски" от о.т. 227 до о.т.193, ул. "Черно море" от о.т. 183 до о.т. 182 и ул. "Иван Вазов" от о.т. 183 до о.т. 191, град Вълчи дол“, Административен договор № BG06RDNP001-19.550-0002-C01 от 30.05.2023г. , за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура № BG06RDNP001-19.550-S2 „МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия – мярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ за бенефициенти, възложители по ЗОП, финансиран от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Additional information